Nevrátíte

Hledám varianty 'nevrátíte' [ nevrátíte (2) nevrátíš (6) nevrátíme (2) nevrátím (4) nevrátili (6) nevrátila (3) nevrátil (2) nevrátí (16) ]. Nalezeno 40 veršù.
Genesis 3:19... V potu tváře budeš jíst svůj chléb, dokud se nevrátíš do země, neboť z pocházíš: Prach jsi a v prach...
Genesis 8:12...sedm dní, vypustil holubici znovu a se k němu nevrátila. Šestistého prvního roku Noemova života, prvního...
Genesis 20:7...tebe modlit a zůstaneš naživu. Jestliže ji však nevrátíš, věz, že jistě zemřeš - ty i všichni, kdo k tobě...
Exodus 24:14... Stařešinům řekl: "Zůstaňte tu, dokud se k vám nevrátíme. Hle, Áron a Hur budou s vámi. Kdo bude něco...
Numeri 32:18... chráněny před obyvateli země. My se ale domů nevrátíme, dokud se každý syn Izraele neujme svého dědictví...
Deuteronomium 17:16...vám přece řekl: "Touto cestou se nikdy nevrátíte." nemá mnoho žen, aby snad jeho srdce...
Deuteronomium 28:31...tvého osla ti vezmou před nosem a nikdy se ti nevrátí; tvé ovce dají tvým nepřátelům a nebude, kdo by ...
Jozue 2:16...nenajdou. Skrývejte se tam tři dny, dokud se nevrátí, a pak se vraťte svou cestou." Muži řekli:...
Jozue 2:22...tam tři dny, dokud se jejich pronásledovatelé nevrátili. Hledali je totiž po všech cestách, ale nenašli....
Soudců 6:18...ty. Neodcházej prosím odsud, dokud se k tobě nevrátím s darem, který ti přinesu." On odpověděl: "Počkám,...
Soudců 20:8...se slovy: "Nikdo z nás nepůjde domů, nikdo se nevrátí do svého příbytku. S Gibejí naložíme takto: Budeme...
Růt 3:17...šest měr ječmene se slovy: ‚ se ke své tchyni nevrátíš s prázdnou.'" "Počkej, dcero, uvidíš, jak to...
1. Samuel 15:26... Vrať se se mnou, abych se poklonil Hospodinu." "Nevrátím se s tebou," odpověděl mu Samuel. "Protože jsi...
2. Samuel 12:23...přivést zpět? půjdu za ním, ale on se ke mně nevrátí." Potom David utěšoval svou manželku Batšebu;...
1. Královská 22:27...a odměřujte mu chleba a vodu, dokud se v pořádku nevrátím.'" Michajáš ale řekl: "Jestli se vrátíš v pořádku,...
Job 7:10...do hrobu, ten více nevyjde. Domů se nikdy nevrátí, nikdy se neukáže ve svém obydlí. Proto déle...
Job 16:22...se chýlí ke konci, odcházím na cestu, z níž se nevrátím. Dech opouští, dny skončily, jen hřbitov...
Job 39:4...venku nabírají sil, jednou odběhnou a se nevrátí. Kdo divokého osla pustil na svobodu? Kdo jen to...
Žalmy 78:39...to, že jsou smrtelní, vánek, jenž odvane a se nevrátí. Kolikrát jen ho v poušti dráždili, jakou ho v...
Přísloví 2:19...k , nevyjde více, na stezky života se nikdy nevrátí. Kéž by ses vydal cestou ušlechtilých, na stezkách...
Přísloví 7:20...s penězi odvezl s sebou, do konce měsíce se nevrátí!" Proudem těch slov jej nakonec svedla, úlisnými...
Izaiáš 9:12... jeho ruka se ještě chystá udeřit! Lid se však nevrátil k tomu, kdo jej ranil, Hospodina zástupů hledat...
Jeremiáš 3:7... že po všem, co provedla, se vrátí ke mně, ale nevrátila se. Viděla to její sestra, zrádkyně Juda. Viděla,...
Jeremiáš 3:10...se ale ta její sestra, ta zrádkyně Juda, ke mně nevrátila celým srdcem - pouze falešně, praví Hospodin."...
Jeremiáš 8:4...někdo padne, copak nevstane? Když se odvrátínevrátí se zpět? Proč tedy tento lid zůstává odvrácený?...
Jeremiáš 22:10...však nad tím, který odchází, protože se nevrátí a nespatří rodnou zem. Toto praví Hospodin o...
Jeremiáš 22:11...Jošiášovi, ale musel odsud odejít: " se sem nevrátí. Zemře tam, kam ho odvlekli, a tuto zem nikdy...
Jeremiáš 22:27... a tam zemřete. Do své vytoužené země se nikdy nevrátíte." Je snad Jekoniáš nějaký zahozený střep? Hrnec,...
Jeremiáš 44:14...vrátili a žili v , kromě pár utečenců se do  nevrátí!" Nato všichni muži (kteří věděli, že jejich ženy...
Jeremiáš 50:9...jejich šípy jak zdatní bojovníci se s prázdnou nevrátí. Babylonie padne za kořist; všichni její plenitelé...
Ezechiel 21:10... že Hospodin jsem tasil z pochvy mečnevrátí se zpět. Vzdychej, synu člověčí. Vzdychej jim před...
Ozeáš 11:5...šíji; skláněl jsem se k nim, abych je nakrmilNevrátí se snad do Egypta? Asýrie jim bude kralovat!...
Amos 4:6...byl nedostatek potravy. A přesto jste se ke mně nevrátili, praví Hospodin. Odepřel jsem vám také déšť, když...
Amos 4:8...žízeň ale nemohli. A přesto jste se ke mně nevrátili, praví Hospodin. Vaše zahrady a vinice jsem bil...
Amos 4:9...a olivy žraly housenky. A přesto jste se ke mně nevrátili, praví Hospodin. Poslal jsem na vás mor jako na...
Amos 4:10...jsem puchem naplnil. A přesto jste se ke mně nevrátili, praví Hospodin. Bůh jsem mezi vámi působil...
Amos 4:11...vyrvaný z plamenů. A přesto jste se ke mně nevrátili, praví Hospodin. Tak tedy s tebou, Izraeli,...
Matouš 5:26... Amen, říkám ti: Určitě odtamtud nevyjdeš, dokud nevrátíš poslední haléř. Slýchali jste, že bylo řečeno:...
Lukáš 12:59...do vězení. Říkám ti: Nikdy odtud nevyjdeš, dokud nevrátíš poslední haléř." V tu dobu mu někteří z...
Lukáš 17:18... "Kde je těch zbylých devět? Nikdo z nich se nevrátil, aby vzdal Bohu slávu, jedině tento cizinec?"...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |