Nevinných

Hledám varianty 'nevinných' [ nevinným (1) nevinných (6) nevinný (17) nevinnou (6) nevinní (10) nevinnému (3) nevinném (1) nevinného (6) nevinné (12) nevinná (2) nevinen (2) ]. Nalezeno 66 veršù.
Exodus 23:7... Nezabývej se lživým obviněním. Nedopusť smrt nevinného, poctivého člověka a neospravedlňuj darebáka....
Deuteronomium 19:10... tvůj Bůh, dává za dědictví, neprolévala nevinná krev. Ta krev by padla na tebe! Pokud by však někdo...
Deuteronomium 27:25..."Zlořečený, kdo se uplatit, aby prolil nevinnou krev!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený,...
Soudců 21:22...Vy sami jste jim dcery nedali, takže jste nevinní." A tak to Benjamínci udělali. Každý si z ...
1. Samuel 19:5...jsi to viděl, radoval ses. Proč bys ubližoval nevinnému člověku? Proč bys Davida pro nic za nic zabíjel?"...
2. Samuel 3:28..." i království jsme před Hospodinem navěky nevinní, pokud jde o krev Abnera, syna Nerova. padne na...
2. Samuel 4:11...zabít. Čím spíše když nějací zlosynové zavraždí nevinného člověka v jeho vlastním domě na jeho vlastním...
2. Královská 21:16...vyšli z Egypta, dodnes." Menaše prolil tolik nevinné krve, že naplnil Jeruzalém od okraje po okraj -...
2. Královská 24:4...hříchům, které Menaše napáchal, a kvůli krvi nevinných, kterou proléval, byl Jeruzalém krve plný....
1. Letopisů 12:18...ale chcete vyzradit mým nepřátelům, ačkoli jsem nevinný, to Bůh našich otců vidí a soudí!" Tenkrát...
Job 4:7... ti naději nedává? Zhynul snad někdy nevinný? Vzpomeň si! Kde byli vyhlazeni poctiví? Ti, kdo...
Job 9:15... abych ho obvinil? Neobhájím se, i když jsem nevinný, u svého Soudce bych musel o milost žadonit. I...
Job 9:20...s ním na soud? Kdo ho předvolá? I kdybych byl nevinný, ústa odsoudí; i kdybych byl bezúhonný, řekne...
Job 9:23...Když zhoubná rána náhle dopadne, zoufalství nevinných on se zasměje. Když země padne do rukou bídáka,...
Job 10:7...a po mém hříchu pídíš se? Víš přece, že jsem nevinen a že z tvé ruky nikdo nevyrve! Tvé ruce mne...
Job 10:15...vinen, běda mi, nezvednu ale hlavu, i když jsem nevinný; přesycen jsem hanbou, zpitý trápením. Kdybych se...
Job 13:18...připraven vést svou při vědom si toho, že jsem nevinný. Kdo se to bude se mnou přít? Chci zemřít, když ...
Job 17:8...pouhý stín. Při pohledu na se děsí poctivínevinní jsou pobouřeni: ‚Vida, bezbožník!' Spravedlivý ale...
Job 22:19...míjejí!) Spravedliví jejich pád vidí s radostínevinní se smějí nad nimi: ‚Hleďme, jejich jmění je to tam,...
Job 27:17...si, co on hromadil, jeho stříbro po něm zdědí nevinný. Jak pavouk buduje si svůj dům, je ale chatrný jak...
Job 33:9...‚Jsem zcela ryzí, nijak jsem nechybil, jsem nevinný a nemám hřích. Bůh však proti mně hledá záminky -...
Job 34:5...dobré, tu spolu posuďme. Job prohlašuje: ‚Jsem nevinen, a Bůh mi právo odepřel. I když jsem poctivý, jsem...
Žalmy 7:9...soudit národy! Obhaj , Hospodine, vždyť jsem nevinný, jsem bez úhony, můj Nejvyšší! Ukonči podlost...
Žalmy 10:8...zlo a trápení, za humny číhají ve skrýších, aby nevinné zákeřně vraždili. Bezbranné lidi očima sledují,...
Žalmy 15:5...na to doplatil, kdo nepůjčuje na úroky a proti nevinnému se nedá podplatit. Kdo takto jedná, nikdy...
Žalmy 19:14... nade mnou nepanují! Pak budu bezúhonnýnevinný, své veliké viny zbavený. Slova v mých ústech, v...
Žalmy 24:4... kdo stane na místě jeho svatosti? Ten, kdo  nevinné ruce a čisté srdce, kdo se neoddává marnostem a...
Žalmy 31:19...klesnou v mlčení! oněmí ty lživé rty - o nevinném mluví tak tvrdě, pyšně a potupně! Jak veliká je...
Žalmy 41:13...nade mnou nejásá. Ty podpíráš, neboť jsem nevinný, do své přítomnosti stavíš navěky. je...
Žalmy 59:4...siláci se na sbírají, i když jsem bezúhonnýnevinný! Pro nic za nic se sbíhají, na se chystají,...
Žalmy 64:5...jak meče naostřili, jak šípy míří slovy krutýmiNevinného chtějí trefit ze zálohy, bez obav na něj náhle...
Žalmy 94:21...spravedlivého berou útokem, na smrt odsuzují nevinné! Hospodin je však mou pevností, můj Bůh je skalou,...
Žalmy 106:38...syny jim obětovali, své dcery ďáblům dávaliNevinnou krev tehdy prolévali, krev synů svých a svých dcer...
Přísloví 1:11..."Pojď s námi, budem ze zálohy vraždit, někoho nevinného jen tak přepadnem, jako hrob zaživa je spolknem,...
Přísloví 6:17...povýšené oči, prolhaný jazyk, ruce mordující nevinné, srdce, jež chystá hanebné plány, nohy pospíchající...
Přísloví 11:5...zachraňuje před smrtí. Spravedlnost srovná cestu nevinnému, vlastní ničemnost srazí ničemu. Spravedlnost...
Přísloví 17:26...syn, svou matku naplňuje hořkostí. Pokutovat nevinného jistě není dobré, natož bít urozené, když jednají...
Přísloví 18:5... Stranit darebákovi jistě není dobré, natožpak nevinného o právo připravit. Tupcova ústa spěchají k hádkám...
Izaiáš 29:21...chystají v bráně past, ti, kdo lží zbavují nevinné jejich práv. A proto Hospodin, jenž vykoupil...
Izaiáš 59:7...nohy běží k neštěstí, spěchají prolévat krev nevinných. Jejich myšlenky jsou jen zlomyslnosti, zkáza a...
Jeremiáš 2:34...krví ubohých, ne přistižených lupičů, ale nevinných. A při tom všem ještě říkáš: ‚Jsem nevinná. Jeho...
Jeremiáš 2:35...ale nevinných. A při tom všem ještě říkáš: ‚Jsem nevinná. Jeho hněv se mi vyhýbá!' Nuže, budu soudit za...
Jeremiáš 7:6...vdovy, pokud přestanete na tomto místě prolévat nevinnou krev a nebudete k vlastní škodě následovat cizí...
Jeremiáš 19:4...ani judští králové, a naplnili toto místo krví nevinných. Vystavěli také obětiště Baalovi, aby tam...
Jeremiáš 22:3...se násilně! Neprolévejte na tomto místě nevinnou krev! Pokud se opravdu zařídíte podle těchto slov,...
Jeremiáš 22:17...než pro svůj mrzký zisk; zajímá jen vraždit nevinné, vydírání a násilí." Toto praví Hospodin o judském...
Jeremiáš 26:15...uvalíte na sebe i na toto město a jeho obyvatele nevinnou krev. Opravdu k vám totiž poslal Hospodin,...
Jeremiáš 50:7... je hltali; jejich nepřátelé si říkali:‚Jsme nevinní! To oni zhřešili proti Hospodinu, své pravé...
Pláč 4:13...kněží - těch, kdo prolévali v jeho středu krev nevinných! Jak slepí bloudili v ulicích zbroceni krví...
Daniel 6:23...mi neublížili, neboť jsem byl před Bohem shledán nevinným. A ani tobě, králi, jsem neprovedl nic zlého."...
Joel 4:19... jež páchali na synech Judy, když vraždili nevinné v jejich zemi. Juda však bude trvat navěky a...
Amos 2:6...hřešil trojnásob, čtyřnásob - toho mám dostNevinné prodávají za peníz a ubohé za dva sandály. Chudé...
Amos 5:12... kolik je vašich vin a jak hrozný je váš hříchNevinné sužujete, berete úplatek, ubohé v bráně krátíte na...
Jonáš 1:14...kvůli smrti toho muže. Netrestej nás za prolití nevinné krve! Vždyť ty sám, Hospodine, konáš svou vůli."...
Matouš 10:16...ovce mezi vlky, proto buďte chytří jako hadinevinní jako holubice. Dejte si pozor na lidi, protože vás...
Matouš 12:5...sobotní prací v chrámu znesvěcují sobotu, a jsou nevinní? Říkám vám ale, že zde je někdo větší nežli chrám....
Matouš 12:7...milosrdenství, ne oběti,' neodsuzovali byste nevinné. Syn člověka je totiž pánem i nad sobotou...
Matouš 27:4...a starším. "Zhřešil jsem!" zvolal. "Zradil jsem nevinnou krev!" "Co je nám do toho?" odpověděli. "To je...
Lukáš 23:4...kněžím a zástupům: "Podle je ten člověk nevinný." Oni však naléhali: "Bouří lid! Učí po celém...
Jan 18:38...slovech vyšel znovu ven k Židům. "Podle je nevinný," řekl jim. "Jak je tu zvykem, měl bych na...
Jan 19:4...ho ven k vám," řekl jim. "Vězte, že podle je nevinný." Ježíš vyšel ven s trnovou korunou a v purpurovém...
Jan 19:6...si ho sami," řekl jim Pilát. "Podle je nevinný." Židé mu odpověděli: "My máme zákon a podle našeho...
Římanům 16:19...si, abyste byli moudří, pokud jde o dobro, a nevinní, pokud jde o zlo. Bůh pokoje brzy rozdrtí satana...
2. Korintským 7:11...V každém ohledu jste dokázali, že jste v věci nevinní. Když jsem vám psal, nebylo to vlastně kvůli...
Filipským 2:15...reptání a dohadování, abyste byli nezkaženínevinní jako neposkvrněné Boží děti uprostřed pokřiveného a...
Židům 7:26...takového velekněze jsme potřebovali! Je svatýnevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |