Nevidí

Hledám varianty 'nevidí' [ nevidíte (3) nevidíš (2) nevidíme (3) nevidím (5) nevidí (32) neviděly (1) nevidělo (2) neviděli (18) neviděla (1) neviděl (22) ]. Nalezeno 88 veršù.
Genesis 27:1...potom Izák zestárl a oči mu zeslábly tak, že neviděl, zavolal si svého staršího syna Ezaua a řekl mu:...
Genesis 41:19...takovou ošklivost v celé egyptské zemi ještě neviděl. Ty vyhublé a ošklivé krávy pak sežraly těch sedm...
Exodus 10:6...všech Egypťanů. Tví otcové ani otcové tvých otců neviděli nic takového ode dne, kdy se ocitli na zemi, ...
Exodus 10:23...padla děsivá tma. Po tři dny, co trvala, lidé neviděli jeden druhého. Po tři dny se nikdo neodvážil...
Numeri 23:21...za úkol žehnat; když on žehná, to nezvrátímNevidí se trápení v Jákobovi, nejsou na dohled těžkosti v...
Deuteronomium 4:15...promluvil na Orébu z prostředku ohně, jste přece neviděli žádnou podobu. Mějte se tedy velmi na pozoru,...
Deuteronomium 4:28...lidskýma rukama, bohům ze dřeva a kamene, kteří nevidí ani neslyší, nejedí ani necítí. Tam pak začnete...
Deuteronomium 18:16..." neslyším hlas Hospodina, svého Boha, a nevidím ten veliký oheň - jinak zemřu!" Tehdy mi Hospodin...
Deuteronomium 21:7..."Naše ruce tu krev neprolily, naše oči nic neviděly. Hospodine, zprosť viny svůj lid Izrael, který jsi...
Deuteronomium 23:15... je tedy tvůj tábor svatý! u tebe nevidí žádnou nepatřičnost! Otroka, jenž k tobě utekl,...
Soudců 13:21... Manoach ani jeho žena pak Hospodinova anděla neviděli. Tehdy si Manoach uvědomil, že to byl Hospodinův...
1. Samuel 3:2...časté. Elí měl v době tak slabý zrak, že neviděl. Jednou v noci spal na svém obvyklém místě. Boží...
1. Samuel 4:15...devadesát osm let a oči mu nesloužily, takže neviděl.) "Právě jdu z bitvy, vlastně jsem z dnešní bitvy...
1. Samuel 21:15...na vrata brány a pouštěl sliny po bradě. "Copak nevidíte, že je to blázen?" řekl Achiš svým dvořanům. "Proč...
1. Samuel 25:25... a hlouposti dost. , tvá služebnice, jsem neviděla ty mládence, které jsi, můj pane, poslal. Teď ale,...
1. Královská 10:12...citery pro zpěváky. Dodnes se nedovezlo, ba ani nevidělo, tolik santálového dřeva.) Král Šalomoun pak...
1. Královská 14:4...se do Šíla a přišla k Achiášovu domu. Achiáš  neviděl, oči mu pro stáří nesloužily. Hospodin mu ale řekl:...
2. Královská 2:12...můj, otče můj! Jízdo izraelská!" A víckrát ho neviděl. Elíša vzal své roucho a roztrhl je na dva kusy....
Job 3:23...hrobu dosáhli? K čemu je to člověku, jenž cestu nevidí a jehož Bůh ze všech stran obklíčil? Mým denním...
Job 22:14...může soudit přes mraky? Oblaka cloní jej, takže nevidí, když po nebeské klenbě obchází.' - To se chceš...
Job 23:9...západě ho nevnímám. Působí-li na severu, tam ho nevidím, míří-li k jihu, ho nespatřím. Zato on zná ...
Job 24:1...časy odplaty,' proč ty dny jeho věrní nikdy nevidí? Jsou takoví, kteří posouvají mezníky a pasou stáda,...
Job 30:28...bouří, nedá se utišit, dostihly dny souženíNevidím slunce, chodím ve chmurách, přede všemi vstávám a...
Job 34:32...‚Zhřešil jsem, se to nestane; pokud co nevidím, prosím pouč mne, a pokud jsem křivdil, bylo to...
Job 37:24...důvod, proč jej lidé ctí, i když ho ani mudrcové nevidí." Vtom Hospodin promluvil k Jobovi z...
Žalmy 10:11..."Bůh zapomenul, skrývá svou tvář, nikdy nic nevidí." Povstaň, Hospodine, pozvedni ruku! Na utlačené se,...
Žalmy 40:13...vypočíst. Moje viny dostihly, že přes  nevidím - je jich víc, než mám vlasů na hlavě, všechnu...
Žalmy 58:9...slizu se plazí, jak potracený plod, jenž slunce neviděl! Než z jejich trní vzroste husté křoví, zaživa je...
Žalmy 69:24...a odplatou. se jim v očích zatmí, tak aby neviděli, jejich bedra sehni navždycky! Vylij na své...
Žalmy 94:7... vraždí sirotky! Říkají: "Hospodin to přece nevidí, Bůh Jákobův se to nedozví!" Pochopte to, vy tupci...
Žalmy 94:9...- copak neslyší? Ten, kdo zformoval oko - copak nevidí? Ten, který trestá národy - copak nesoudí? Učiteli...
Žalmy 115:5...člověčích. Ústa mají, a nemluví, oči mají, a nevidí. Uši mají, a neslyší, nos mají, a necítí...
Žalmy 135:16...člověčích. Ústa mají, a nemluví, oči mají, a nevidí. Uši mají, a neslyší, v ústech nemají ani...
Kazatel 4:3... Nejšťastnější je ale ten, kdo ještě nebylneviděl zlo, které se děje pod sluncem! Shledal jsem také,...
Kazatel 6:5...ve tmě zmizí, jeho jméno zůstane skryto v tmáchnevidí slunce a o ničem neví, narozdíl od něj ale klid....
Izaiáš 5:12...skutky je ale nezajímají, dílo jeho rukou vůbec nevidí. A proto můj lid půjde do zajetí, neboť mu chybí...
Izaiáš 26:10...se neučí; v zemi práva pak páchá bezprávínevidí, jak vznešený je Hospodin. Svou rukou, Hospodine,...
Izaiáš 26:11... Svou rukou, Hospodine, hrozíš jim, oni to ale nevidí. vidí, jak horlíš pro svůj lid! se zastydí! ...
Izaiáš 44:9...pomoci. Sami sobě stojí za svědky, přitom nic nevidí a nic nevědí, aby se aspoň styděli! Kdo vyrábí boha...
Izaiáš 44:18...Vůbec nevědí! Oči mají zaslepené, takže nevidí, ničemu nerozumí v srdcích svých. Nikdo se nezastaví...
Izaiáš 47:10...zlobě ses cítila bezpečná, říkala sis "Nikdo  nevidí." Svou moudrostí a věděním jsi byla svedena, takže...
Izaiáš 64:3...Od věků nikdy nikdo neslyšel, nikdo svým okem neviděl, že by nějaký Bůh kromě tebe tak jednal s těmi, kdo...
Izaiáš 66:19...o mně ještě nikdy neslyšeli a moji slávu nikdy neviděli. Budou zvěstovat mou slávu mezi národy! Na koních,...
Jeremiáš 5:21... vy nechápaví hlupáci, kteří mají oči, ale nevidí, mají uši, ale neslyší! Neměli byste mít v úctě?...
Jeremiáš 7:17... Nenaléhej na , nevyslyším. Copak sám nevidíš, co páchají v judských městech a na jeruzalémských...
Jeremiáš 23:24...Může se někdo tak dobře skrýt, že bych ho neviděl? praví Hospodin. přece naplňuji nebe i zem!...
Pláč 3:36...se křivdí lidem v soudní při - copak to Hospodin nevidí? Kdo "promluví, a stane se"? Kdo než Hospodin to...
Ezechiel 8:12...své modly. Říkají si totiž: ‚Hospodin nás nevidí; Hospodin zemi opustil.' Uvidíš ale ještě horší...
Ezechiel 9:9...si totiž: ‚Hospodin zemi opustil. Hospodin to nevidí.' Proto se neslituji a nebudu je šetřit. Obrátím jim...
Ezechiel 12:2...mezi bandou vzbouřenců. Mají oči k vidění, ale nevidí, mají uši k slyšení, ale neslyší, protože je to...
Ezechiel 12:6...po setmění odnes pryč. Měj zahalenou tvář, abys neviděl svou zem. Dal jsem totiž domu Izraele jako...
Ezechiel 13:3...prorokům, kteří se řídí svým vlastním nutkánímnevidí vůbec nic! Tví proroci, Izraeli, jsou jako šakali...
Daniel 5:23... zlata, bronzu, železa, dřeva i kamene, kteří nevidí, neslyší ani nic nevědí - ale Bohu, který v moci...
Daniel 10:7...to vidění spatřil. Muži, kteří byli se mnou, je neviděli, ale padla na taková hrůza, že se utíkali...
Matouš 13:13...Proto k nim mluvím v podobenstvích, že vidí, ale nevidí a slyší, ale neslyší ani nerozumějí. Naplňuje se na...
Matouš 13:17...a spravedliví toužili vidět, co vy vidíte, ale neviděli a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli....
Matouš 17:8...slovy: "Vstaňte, nebojte se." A když zvedli očineviděli nikoho než samotného Ježíše. Cestou zpět z hory...
Marek 2:12...a oslavovali Boha: "Nic takového jsme nikdy neviděli!" Ježíš šel znovu na břeh jezera. Všechen zástup...
Marek 8:18...nerozumíte? Ještě máte tvrdé srdce? Máte oči, a nevidíte? Máte uši, a neslyšíte? si nevzpomínáte? Když...
Marek 9:8...Syn. Toho poslouchejte." Hned se rozhlédli, ale neviděli u sebe nikoho než samotného Ježíše. Cestou zpět...
Lukáš 6:42... nech , ti vytáhnu z oka třísku,' když nevidíš trám ve vlastním oku? Pokrytče, vytáhni nejdříve...
Lukáš 8:10...ale mluvím v podobenstvích, abyhleděli, ale neviděli a slyšeli, ale nerozuměli.' Zrno v tom podobenství...
Lukáš 24:24...všechno tak, jak to ženy vyprávěly, ale jeho neviděli." Tehdy jim řekl: "Jak jste nechápaví! Jak je vám...
Jan 1:18...přišla skrze Mesiáše Ježíše. Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v Otcově náručí, ten jej...
Jan 5:37... Vy jste ale nikdy neslyšeli jeho hlasneviděli jeho tvář. Jeho slovo ve vás nezůstává, neboť...
Jan 14:17...pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude...
Jan 18:26...usekl ucho, na to řekl: "Copak jsem s ním neviděl tam v zahradě?" Petr ho však znovu zapřel. Vtom...
Jan 20:29...jsi viděl," řekl mu Ježíš. "Blaze těm, kteří neviděli, a uvěřili." Ježíš ovšem před svými učedníky...
Skutky 9:7...stát bez hlesu; slyšeli totiž hlas, ale nikoho neviděli. Když se Saul zvedl ze země, otevřel oči, ale nic...
Skutky 9:8...Když se Saul zvedl ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho do Damašku odvést za ruku. Po tři dny...
Skutky 9:9... Museli ho do Damašku odvést za ruku. Po tři dny neviděl, nejedl ani nepil. V Damašku žil jeden učedník...
Skutky 24:12... jsem nepobyl více než dvanáct dní. Nikdo  neviděl hádat se s někým v chrámu nebo podněcovat davy, ...
Římanům 8:25...by v to ještě doufal? Když ale doufáme v to, co nevidíme, pak to trpělivě očekáváme. Právě tak nám také...
Římanům 11:8..."Bůh otupil jejich ducha: jejich oči dodnes nevidí, jejich uši neslyší." A David říká: "Jejich stůl ...
Římanům 11:10...a odplatou. se jim v očích zatmí, tak aby neviděli, a jejich záda sehni navždycky." Ptám se tedy:...
1. Korintským 2:9...by Pána slávy. Ale jak je psáno: "Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl...
1. Korintským 9:1... Nejsem snad i svobodný? Nejsem snad apoštolNeviděl jsem snad našeho Pána Ježíše? Nejste snad vy ...
Koloským 1:16...zemi bylo stvořeno jím - to, co se vidí i co se nevidí, trůny i panství, vlády i mocnosti. Skrze něj a pro...
1. Timoteus 6:16...v nepřístupném světle, kterého nikdo z lidí neviděl ani vidět nemůže a kterému patří čest a věčná moc....
Židům 2:8... nezbylo nic, co by mu nepoddal. Teď ovšem ještě nevidíme, že by vše bylo v jeho moci. Vidíme ale Ježíše -...
Židům 11:1...věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme. Díky naši předkové došli u Boha uznání...
1. Petr 1:8...slávě v den zjevení Ježíše Krista. Nikdy jste ho neviděli, a přece ho milujete. Ani teď ho ještě nevidíte, a...
1. Jan 3:6...něm zůstává, tedy nehřeší, ale kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal. Nenechte se nikým oklamat, drazí. Kdo...
1. Jan 4:12...i my milovat jedni druhé. Boha nikdy nikdo neviděl. Když ale milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a...
1. Jan 4:20...kterého vidí, nemůže přece milovat Boha, kterého nevidí. Máme tedy od něj toto přikázání: Kdo miluje Boha,...
3. Jan 1:11...dobře, je z Boha; kdo jedná zle, Boha vůbec neviděl. Demetrios dobré svědectví ode všech, i od...
Zjevení 9:20...ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí. Nečinili také pokání ze svých...
Zjevení 21:22...jako průhledné sklo. V tom městě jsem ale neviděl žádný chrám. Jeho chrámem je totiž Pán Bůh...

Slova obsahující nevidí: nevidí (32) nevidím (5) nevidíme (3) nevidíš (2) nevidíte (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |