Nevezmu

Hledám varianty 'nevezmu' [ nevzali (3) nevzal (18) nevezmu (5) nevezmou (2) nevezmeš (1) nevezme (6) ]. Nalezeny 34 verše.
Genesis 3:22...i zlo. Nyní se tedy postarám, aby nevztáhl rukunevzal také ze stromu života a nežil navěky." Proto...
Genesis 14:23...nebe i země, že ze všeho, co ti patří, si nevezmu nic - ani nitku, ani sandálový řemínek - abys...
Exodus 7:23...je. Farao se otočil a šel domů. Vůbec si to nevzal k srdci. Všichni Egypťané ale museli kopat kolem...
Exodus 9:21...pod střechu. Kdo si ale Hospodinovo slovo nevzal k srdci, nechal své otroky i dobytek na poli. Potom...
Exodus 33:4...tu zlou zprávu, truchlili a nikdo na sebe nevzal žádnou ozdobu. Hospodin totiž Mojžíšovi řekl: "Vyřiď...
Numeri 16:15...jejich obětí! Ani jediného osla jsem si od nich nevzal, ani jedinému z nich jsem neublížil!" Potom Mojžíš...
Deuteronomium 7:3...se s nimi - nedáš svou dceru jejich synovi ani nevezmeš jejich dceru pro svého syna. To by pak tvé potomky...
Deuteronomium 20:7...jiný. Kdo se zasnoubil se ženou, ale ještě si ji nevzal? se vrátí domů, aby snad nepadl v boji a nevzal...
1. Samuel 2:15...knězi maso na pečení. Vařené maso od tebe nevezme, jenom syrové." Když ten člověk namítal: "Nejdříve...
1. Samuel 12:4... "Nijak jsi nám neublížil ani jsi od nikoho nic nevzal." Na to jim Samuel řekl: "Hospodin je před vámi...
1. Samuel 21:9...nebo meč?" zeptal se ještě David Achimelecha. "Nevzal jsem si totiž s sebou meč ani jinou zbraň, protože...
1. Samuel 25:33... žes dnes zadržela, abych neprolil krevnevzal pomstu do svých rukou. Jakože je živ Hospodin, Bůh...
1. Královská 11:34...jeho otec David. Celé království mu ale z ruky nevezmu. Nechám ho vládnout po celý jeho život kvůli svému...
2. Královská 5:16...je živ Hospodin, před jehož tváří stojím, nic si nevezmu!" A i když ho Náman přemlouval, si něco vezme,...
1. Letopisů 13:13...Boží truhlu přestěhovat k sobě!" řekl si. Proto nevzal Truhlu k sobě do Města Davidova, ale odložil ji do...
1. Letopisů 21:24...na to král Aravnovi. "Koupím ho za plnou cenuNevezmu pro Hospodina nic tvého. Přece mu nepřinesu oběť,...
Nehemiáš 2:12... abych vykonal pro Jeruzalém. Ani zvířata jsem nevzal kromě toho, na němž jsem jel sám. Tu noc jsem se...
Žalmy 129:7...se ani nedotknou, vazači snopů ji do náruče nevezmou. je nepozdraví, kdo tudy jde: "Hospodin vám své...
Přísloví 6:35... ženy, nelítostný bude v den pomsty svénevezme ohled na žádné odškodnění, sebevětší úplatek jím...
Izaiáš 42:25... ale nerozuměli; hořeli, ale k srdci si to nevzali. Teď ale toto praví Hospodin, ten, kdo stvořil,...
Izaiáš 51:18...ze všech synů, které zplodila; za ruku ji nevzal ani jediný ze všech synů, které hýčkala.) Dvojí...
Jeremiáš 4:28...nahoře se do tmy zahalí; co jsem řekl, totiž nevezmu zpátky, co jsem rozhodl, to nezměním." Jakmile...
Jeremiáš 12:11... Zpustošena bude celá zem, a nikdo si to k srdci nevezme. Všechny holé vrchy na poušti obsadí zhoubci, neboť...
Jeremiáš 51:26... svalím ze skal, obrátím v horu popelaNevezmou z tebe kámen úhelný ani kámen pro základy. Ano,...
Ezechiel 4:14...nejedl nic zdechlého ani rozsápaného! Nikdy jsem nevzal do úst žádnou ohavnost!" "Budiž," odpověděl mi....
Daniel 10:3...jsem žádné vybrané pokrmy, maso ani víno jsem nevzal do úst a nepotíral jsem se žádnou mastí, dokud ty...
Malachiáš 2:2... A jsem je také proklel, protože jste si to nevzali k srdci. Hle, potrestám vaše potomky a vám vmetu...
Matouš 12:11...jednu ovci a ta by mu v sobotu spadla do jámynevzal by ji a nevytáhl? O co cennější je člověk než ovce?...
Matouš 16:7...mezi sebou: "Vždyť jsme s sebou žádný chleba nevzali." Ježíš to ale věděl, a tak řekl: "Proč se spolu...
Lukáš 10:42...potřeba. Marie si vybrala správně a to nikdo nevezme." Jednou se na jednom místě modlil, a když přestal...
Jan 16:22...srdce bude jásat radostí a tu radost vám nikdo nevezme. V ten den se nebudete ptát na nic. Amen, amen,...
Skutky 11:8...a jez!' Odpověděl jsem: ‚To ne, Pane! Nikdy jsem nevzal do úst nic nečistého nebo poskvrněného.' Ten hlas z...
1. Korintským 7:37...se v srdci dobrovolně rozhodl, že si tu dívku nevezme, je to v pořádku. Zkrátka, kdo se žení, dělá dobře,...
Zjevení 3:11... Přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby ti nikdo nevzal vítěznou korunu. Kdo vítězí, toho učiním sloupem v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |