Nevšímá

Hledám varianty 'nevšímá' [ nevšímej (2) nevšímáš (3) nevšímali (5) nevšímá (4) ]. Nalezeno 14 veršù.
Numeri 16:15...Mojžíš se tedy velmi rozlítil a řekl Hospodinu: "Nevšímej si jejich obětí! Ani jediného osla jsem si od nich...
1. Samuel 16:7...pomazaný." Hospodin ale Samuelovi řekl: "Nevšímej si jeho zevnějšku ani jeho výšky, protože jsem ho...
1. Samuel 25:25...vyslechni laskavě slova. Kéž si můj pán vůbec nevšímá toho ničemy Nábala. Jak se jmenuje, takový i je -...
2. Letopisů 33:10...k Menašemu a jeho lidu mluvil, ale oni si ho nevšímali. Proto na Hospodin přivedl armádu asyrského...
Izaiáš 1:3...ho krmí pán - Izrael ale nechce znát, můj lid si nevšímá! Ach, národe hříšníků, lide obtížený vinami,...
Izaiáš 22:11... Neohlíželi jste se však po Tvůrci městanevšímali jste si Toho, kdo je odedávna budoval! Pán,...
Izaiáš 40:27..." cesta je Hospodinu ukrytá, můj Bůh si nevšímá mých práv"? Copak to nevíš? Copak neslyšíš?...
Izaiáš 58:3...to nedíváš? Pokořujeme se hladem, a ty si toho nevšímáš?" Jen se podívejte - v postní den si děláte, co...
Jeremiáš 25:4... ale vy jste neposlouchali, vůbec jste si jich nevšímali. Říkávali: ‚Odvraťte se každý od své zlé cesty a...
Jeremiáš 34:14...Vaši otcové ovšem neposlechli, vůbec si toho nevšímali. Vy jste ale nedávno činili pokání a zachovali...
Zachariáš 1:4...Vy jste ale neposlouchali, vůbec jste si jich nevšímali, praví Hospodin. Kde jsou teď vaši otcové? A ti...
Malachiáš 2:13...oltář slzami, pláčete a naříkáte, že si nevšímá vašich obětí, že ho z vašich rukou netěší. Ptáte...
Matouš 7:3...v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říci svému bratru: ‚Nech , ti...
Lukáš 6:41...v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říkat svému bratru: ‚Bratře, nech ,...

Slova obsahující nevšímá: nevšímá (4) nevšímáš (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |