Nevěsty

Hledám varianty 'nevěsty' [ nevěsty (6) nevěstu (3) nevěstou (1) nevěsto (6) nevěstě (1) nevěsta (7) ]. Nalezeny 24 verše.
2. Samuel 17:3... Tak přivedu všechen lid k tobě, jako se přivádí nevěsta k ženichovi. Jde ti přece o život jediného muže -...
Píseň 4:8..., jsi dokonalá, bez vady! Se mnou z Libanonunevěsto , se mnou z Libanonu kéž bys šla! Z vrcholku...
Píseň 4:9...těch leopardích hor. Srdce zajalas, drahá nevěsto, srdce zajalas jediným pohledem, řetízkem...
Píseň 4:10... Ach, jak jsou krásná milování tvá, drahá nevěsto! Nad víno lahodnější jsou milování tvá, vůně tvých...
Píseň 4:11...tvých olejů nad všechny balzámy. Tvé rty,  nevěsto, kanou nektarem, mléko a med máš pod jazykem,...
Píseň 4:12...jak šatem halí . Zahrada zamčená jsi, drahá nevěsto, studnice zamčená, pramen zapečetěný. Tvé údy jsou...
Píseň 5:1... okusí! Do zahrady své vcházím, drahá nevěsto, sbírám svou myrhu i své koření, svou plástev medu...
Izaiáš 49:18... všechny si je připneš jako ozdoby, jako nevěsta se jimi okrášlíš. Ano, tvé trosky a tvé sutiny a...
Izaiáš 61:10... zahalil jako ženicha s věncem ozdobným, jako nevěstu okrášlenou šperky. Tak jako země plodí své rostliny...
Izaiáš 62:5...Stavitel ožení s tebou; ženichovo štěstí nad nevěstou zakusí tvůj Bůh nad tebou! Jeruzaléme, na tvých...
Jeremiáš 2:2...jsi v mládí byla oddaná, jak jsi milovala jako nevěsta, jak jsi následovala pouští, v tom nehostinném...
Jeremiáš 2:32...Zapomene snad dívka na svůj šperk? Zapomene se nevěsta obléci ke svatbě? Můj lid však na zapomněl -...
Jeremiáš 7:34...utichnout hlas radosti a veselí, hlas ženichanevěsty, neboť z této země zbudou sutiny." "V ten čas,...
Jeremiáš 16:9...utichnout hlas radosti a veselí, hlas ženichanevěsty. tomuto lidu vyřídíš všechna tato slova,...
Jeremiáš 25:10...s hlasem radosti a veselí, s hlasem ženichanevěsty, s hlasem mlýnku i se světlem lampičky. Z celé této...
Jeremiáš 29:6...plody. Berte si ženy a ploďte děti. Vybírejte nevěsty pro své syny a provdávejte své dcery, mají děti....
Jeremiáš 33:11...ozývat hlas radosti a veselí, hlas ženichanevěsty a hlas těch, kdo ponesou do Hospodinova domu oběti...
Joel 2:16...děti i malé kojence. Ženich vyjde z ložnicenevěsta ze svého pokoje. Kněží, kteří Hospodinu sloužíte,...
Micheáš 1:14...rozluč se, jako když otec dává věno nevěstě. V domech Achzibu, ach, zebe zklamání králů...
Jan 3:29...nejsem Mesiáš, ale jsem poslán před ním. Kdo  nevěstu, je ženich, ale přítel ženicha, který stojí a slyší...
Zjevení 18:23...se v tobě nikdy nerozsvítí, hlas ženichanevěsty v tobě nikdo neuslyší, neboť tví obchodníci byli...
Zjevení 21:2... jak sestupuje od Boha z nebe, připravený jako nevěsta okrášlená pro svého muže. Uslyšel jsem mocný hlas z...
Zjevení 21:9...ran, a promluvil ke mně: "Pojď, ukážu ti Nevěstu, manželku Beránkovu." Odnesl v Duchu na velikou...
Zjevení 22:17...ten kořen a rod Davidův, jasná jitřenka." DuchNevěsta říkají: "Přijď!" Kdo slyší, také řekne: "Přijď!"...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |