Nevěrný

Hledám varianty 'nevěrný' [ nevěrným (1) nevěrných (1) nevěrný (4) nevěrní (17) nevěrné (2) nevěrná (7) ]. Nalezen 31 verš.
Leviticus 26:40...vyznají svou vinu i vinu svých otců, že mi byli nevěrní a že se postavili proti mně, takže jsem se i ...
Numeri 5:12...Kdyby se od někoho odklonila manželka a byla mu nevěrná, kdyby s spal jiný muž a kdyby s bez vědomí...
Nehemiáš 1:8...dal svému služebníku Mojžíšovi: ‚Budete-li mi nevěrní, rozptýlím vás mezi národy. Pokud se ale ke mně...
Žalmy 73:27... opouštějí, skoncuješ se všemi, kdo jsou ti nevěrní. Mně je však nejlépe v Boží blízkosti; v Hospodinu,...
Žalmy 78:8... pokolení se srdcem nestálým a s duchem Bohu nevěrným! Synové Efraimovi, zdatní lukostřelci, v den bitvy...
Žalmy 78:37...Upřímní k němu nebyli v srdci, jeho smlouvě byli nevěrní. On však byl soucitný - nezahladil je a jejich viny...
Jeremiáš 3:13...ses provinila, žes byla Hospodinu, svému Bohunevěrná, že jsi stále jen za cizími běhala pod kdejaký...
Jeremiáš 3:20...se ode . Vy jste mi ale, dome Izraele, byli nevěrní jako žena nevěrná svému druhovi, praví Hospodin."...
Jeremiáš 9:1...jsou to samí cizoložníci, je to shromáždění nevěrných! "Ohýbají své jazyky jako luky, nevládnou v zemi...
Jeremiáš 31:22...měst! Jak dlouho se ještě budeš toulat, dcero nevěrná? Hospodin stvoří na zemi novou věc: žena se bude...
Jeremiáš 49:4...svými pláněmi? Že je tvá pláň tak úrodná, dcero nevěrná? Spoléháš na své poklady, prý: ‚Kdo by napadal?'...
Ezechiel 14:13...nějaká země proti mně zhřešila a byla by mi nevěrná, vztáhl bych na ni ruku a odřízl ji od chleba,...
Ezechiel 15:8... Tu zemi zpustoším za to, jak hrozně mi byli nevěrní, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 17:20...Babylonu a tam ho budu soudit za to, jak mi byl nevěrný. Nejlepší vojáci z celého jeho vojska padnou mečem...
Ezechiel 18:24...konal, nebudou vzpomenuty. Zemře za to, jak byl nevěrný, za hřích, kterého se dopustil. Vy ale říkáte:...
Ezechiel 20:27...- Vaši otcové dále hanobili tím, jak mi byli nevěrní. Přivedl jsem je do země, o níž jsem přísahal, že...
Ezechiel 21:29...Sami se usvědčujete z viny! Ukazuje se, jak jste nevěrní, a všechny vaše skutky zjevují váš hřích. Sami sebe...
Ezechiel 39:23...šel do vyhnanství za své viny. Protože mi byli nevěrní, skryl jsem před nimi svou tvář a vydal je do rukou...
Ozeáš 3:1...znovu miluj svou ženu, která milence a je ti nevěrná. Právě tak Hospodin miluje syny Izraele, kteří se...
Ozeáš 5:7... neboť jim zmizel daleko. Hospodinu byli nevěrní, někomu cizímu děti zplodili; teď je to jejich...
Ozeáš 6:7...však jako Adam smlouvu zrušili, ach, jak mi byli nevěrní! Gileád je město lidí zločinných, plné krvavých...
Malachiáš 2:10...smlouvu svých otců, když jsme jedni druhým nevěrní? Juda je nevěrný, v Izraeli a v Jeruzalémě se děje...
Malachiáš 2:11...otců, když jsme jedni druhým nevěrní? Juda je nevěrný, v Izraeli a v Jeruzalémě se děje ohavnost: Juda...
Malachiáš 2:14...mezi tebou a manželkou tvého mládí, které jsi nevěrný. Vždyť je to tvá společnice, tvá manželka podle...
Malachiáš 2:15...mu o símě Boží. Chraňte se tedy, abyste nebyli nevěrní manželce svého mládí. Nenávidím rozvod! praví...
Malachiáš 2:16...Hospodin zástupů. Chraňte se tedy a nebuďte nevěrní. Unavujete Hospodina svými řečmi. "Jak ho...
Lukáš 12:46... kterou nezná, odhalí ho a vykáže ven mezi nevěrné. Služebník, který znal vůli svého pána, ale...
Římanům 3:3...svěřena Boží slova. Jistě, někteří z nich byli nevěrní, ale copak jejich nevěrnost může zrušit Boží...
2. Timoteus 2:13... Jestli jej zapřeme, i on nás zapře. Jestli jsme nevěrní, on zůstává věrný - nemůže přece popřít sám sebe!...
Židům 3:12...pozor, bratři, aby někdo z vás neměl zlénevěrné srdce, které by se odvracelo od živého Boha. Raději...
Zjevení 21:8...mu budu Bohem a on mi bude synem. Ale bázlivínevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i...

Slova obsahující nevěrný: nevěrný (4) nevěrných (1) nevěrným (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |