Nevěře

Hledám varianty 'nevěře' [ nevěřte (7) nevěříte (8) nevěříš (1) nevěříme (1) nevěřím (1) nevěřili (19) nevěřila (2) nevěřil (4) nevěří (6) nevěře (3) nevěř (3) nevěry (4) nevěru (2) nevěrám (1) ]. Nalezen 61 verš.
Genesis 45:26...Jeho srdce zůstalo zprvu netečné, neboť jim nevěřil. Když mu ale vyřídili všechna slova, která po nich...
Numeri 5:27...se poskvrnila a dopustila se vůči svému manželu nevěry, voda prokletí v zhořkne, její lůno oteče a její...
Numeri 20:12...ale Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Protože jste mi nevěřili a neprokázali před syny Izraele mou svatost,...
Deuteronomium 1:32... než jste dorazili sem." Ani tenkrát jste však nevěřili Hospodinu, svému Bohu, ačkoli vás předcházel na...
Deuteronomium 9:23...vzepřeli jste se příkazu Hospodina, svého BohaNevěřili jste mu a neposlechli ho. Bouřili jste se proti...
Soudců 11:20...tvou zemí k nám domů.' Sichon ale Izraeli nevěřil, že jeho územím jen projde, a tak shromáždil celé...
1. Královská 10:7...jsem nepřijela a neuviděla to na vlastní očinevěřila jsem tomu. Teď ale vidím, že mi neřekli ani...
2. Královská 17:14...Byli tvrdošíjní stejně jako jejich otcové, kteří nevěřili v Hospodina, svého Boha. Zavrhli jeho pravidla,...
2. Letopisů 9:6...jsem nepřijela a neuviděla to na vlastní očinevěřila jsem tomu. Teď ale vidím, že mi o tvé veliké...
2. Letopisů 32:15...vás? Nenechte se od Ezechiáše klamat a podvádětNevěřte mu! Žádný bůh žádného národa ani království...
Job 9:16...žadonit. I kdyby se dostavil, když ho předvolámnevěřím, že by mi vůbec naslouchal. Rozdrtil by vichřicí...
Job 15:22...mu v uších zní, když klid, napadá ho útočníkNevěří, že by unikl temnotě, neustále nad ním visí meč....
Žalmy 44:7...po útočnících šlapali. Ve vlastní luk jsem nevěřil, nebyl to můj meč, kdo dal mi vítězství! Tys nám...
Žalmy 78:22...plamenem, vykypěl hněvem na Izrael. Ačkoli Bohu nevěřili a nedoufali v jeho spasení, přesto dal příkaz...
Žalmy 78:32...Izraele porazil! Oni však hřešili stůj co stůjnevěřili jeho zázrakům. Proto své dny skončili v marnosti,...
Přísloví 26:25...nitru ale chová lest. Jeho příjemným řečem vůbec nevěř - v srdci sedmerou ohavnost! I když se nenávist za...
Jeremiáš 5:6...vyjde ven. bylo příliš jejich vzpour, jejich nevěry bylo dost! "Jak ti to mohu odpustit? Tví synové...
Jeremiáš 12:6...oni zradili; křičeli na tebe z plných plicNevěř jim tedy, i kdyby s tebou pěkně mluvili." "Svůj dům...
Jeremiáš 23:14...v Jeruzalémě jsem viděl úděsnost: páchání nevěry a život ve lži; zločincům dodávají odvahy, aby se...
Jeremiáš 40:14... aby zabil?" Ale Gedaliáš, syn Achikamův, jim nevěřil. Jochanan, syn Kareachův, Gedaliášovi v Micpě tajně...
Pláč 1:5... Hospodin totiž Jeruzalém ranil kvůli mnoha jeho nevěrám. Do zajetí šly i děti - nepřítel si je vzal! Dceru...
Pláč 1:22...tvář. Proveď jim, co jsi mi učinil za všechny  nevěry. Je příliš mého sténání, srdce mi puká bolestí! Ach...
Pláč 4:12...na Sionu oheň, jenž pohltil jeho základyNevěřili by zemští králové a nikdo z vládců světa, že vejde...
Ezechiel 39:26...se rozhorlím. Uvědomí si svou hanbu a všechnu tu nevěru, jíž se vůči mně dopouštěli, když ještě žili v...
Daniel 9:7...vzdálených, kamkoli jsi nás vyhnal za všechnu tu nevěru, jíž jsme se vůči tobě dopouštěli. Hanba nám,...
Micheáš 7:5...zmatek nad zmatek! Nespoléhejte na bližnínevěřte ani příteli, chraň se svá ústa otevřít i před ženou...
Matouš 21:25...řekneme, že z nebe, řekne: ‚Tak proč jste mu nevěřili?' Když řekneme, že z lidí, musíme se bát zástupu,...
Matouš 21:32... Když k vám Jan přišel cestou spravedlnostinevěřili jste mu, ale výběrčí daní a nevěstky mu uvěřili....
Matouš 24:23...řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!' anebo: ‚Tady je!' nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní...
Matouš 24:26...nevycházejte; anebo: ‚Hle, je na tajném místě,' nevěřte. Příchod Syna člověka nastane jako blesk - rozzáří...
Marek 11:31...řekneme, že z nebe, řekne nám: ‚Tak proč jste mu nevěřili?' Když ale řekneme, že z lidí..." Báli se totiž...
Marek 13:21...‚Hle, Mesiáš je tu!' aneboPohleďte, tam je!' nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní...
Marek 16:14...jim jejich nevíru a tvrdost srdce, protože nevěřili těm, kdo ho viděli vzkříšeného. Potom jim řekl:...
Lukáš 20:5...řekneme, že z nebe, řekne nám: ‚Tak proč jste mu nevěřili?' Když řekneme, že z lidí, všechen lid nás...
Lukáš 24:11... ale oni ta slova považovali za tlachánínevěřili jim. Petr však vstal a rozběhl se ke hrobu. Když...
Jan 3:12...viděli, ale naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem vám říkal pozemské věci, jak uvěříte,...
Jan 3:18...spasen. Kdo v něho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno...
Jan 3:36...rukou. Kdo věří v Syna, věčný život; kdo Synu nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv. Když...
Jan 4:42...ještě mnohem více. ženě pak řekli: " nevěříme jen díky tvým slovům; sami jsme ho slyšeli a víme,...
Jan 5:38...jeho tvář. Jeho slovo ve vás nezůstává, neboť nevěříte tomu, kterého on poslal. Zkoumáte Písma, neboť se...
Jan 5:47...byste i mně, neboť on psal o mně. Když ale nevěříte jeho spisům, jak uvěříte mým slovům?" Ježíš potom...
Jan 6:36... Ale jak jsem vám řekl: I když jste vidělinevěříte. Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a...
Jan 6:64... jsou Duch a jsou život. Někteří z vás ale nevěří." (Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěřili a...
Jan 7:5... ukaž se světu!" Ani jeho bratři v něj totiž nevěřili. Ježíš jim odpověděl: "Pro vás je vždycky vhodný...
Jan 8:45...je lhář a otec lži. Ale protože říkám pravdunevěříte mi. Kdo z vás usvědčí z hříchu? A když říkám...
Jan 8:46...usvědčí z hříchu? A když říkám pravdu, proč mi nevěříte? Kdo je z Boha, slyší Boží slova. Vy neslyšíte...
Jan 10:25... řekni nám to jasně." "Řekl jsem vám to, a nevěříte," odpověděl jim Ježíš. "Skutky, které dělám ve...
Jan 10:26...svého Otce, o mně vydávají svědectví. Vy ale nevěříte, protože nejste z mých ovcí. ovce slyší můj...
Jan 10:37...‚Jsem Boží Syn'? Nedělám-li skutky svého Otcenevěřte mi. Pokud je však dělám, i kdybyste nevěřili mně,...
Jan 10:38... nevěřte mi. Pokud je však dělám, i kdybyste nevěřili mně, věřte těm skutkům, abyste poznali a věděli,...
Jan 14:10... viděl Otce. Jak můžeš říkat: ‚Ukaž nám Otce'? Nevěříš, že jsem v Otci a Otec ve mně? Slova, která vám...
Jan 16:9... v čem je hřích, spravedlnost a soud. Hřích, že nevěří ve mne; spravedlnost, že jdu k Otci a ...
Skutky 9:26...se připojit k učedníkům, ale všichni se ho báliNevěřili totiž, že je učedník. Barnabáš se ho však ujal....
Skutky 23:21...jeho věc důkladněji prozkoumat. Ty jim ale nevěř! Číhá na něj nejméně čtyřicet mužů, kteří se...
Skutky 28:24... Někteří se jeho slovy dali přesvědčit, ale jiní nevěřili. Když se nemohli shodnout a začali se rozcházet,...
Římanům 11:20... byl naroubován." Dobře. Byly vylomeny kvůli nevěře, ty však stojíš díky víře. Nebuď domýšlivý, ale boj...
Římanům 11:23... zatímco oni budou naroubováni, nezůstanou-linevěře. Ano, Bůh je může naroubovat zpět! Když jsi ty mohl...
Židům 3:19...poslechnout! Vidíme tedy, že nemohli vejít kvůli nevěře. Zaslíbení o vstupu do jeho odpočinku stále platí,...
1. Jan 4:1...Podle Ducha, kterého nám dal. Milovanínevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti...
1. Jan 5:10...v Božího Syna, svědectví sám v sobě. Kdo Bohu nevěří, udělal z něj lháře, neboť neuvěřil svědectví, které...
Juda 1:5...svůj lid z Egypta, ale ty z nich, kteří mu nevěřili, potom zahubil. Právě tak to bylo s anděly, kteří...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |