Nevěřícím

Hledám varianty 'nevěřícím' [ nevěřícímu (1) nevěřícími (2) nevěřícím (2) nevěřících (1) nevěřícího (1) nevěřící (16) ]. Nalezen 21 verš.
Matouš 17:17...ke tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit." "Vy nevěřící a zvrácené pokolení!" zvolal Ježíš. "Jak dlouho...
Marek 9:19... toho ducha vyženou, ale nedokázali to!" "Vy nevěřící pokolení!" zvolal Ježíš. "Jak dlouho ještě budu s...
Lukáš 9:41...tvé učedníky, aby ho vyhnali, ale nemohli!" "Vy nevěřící a zvrácené pokolení!" zvolal Ježíš. "Jak dlouho...
Jan 20:27... Natáhni ruku a vlož mi ji do boku. Přestaň být nevěřící a začni věřit." "Můj Pán a můj Bůh!" zvolal Tomáš...
Římanům 10:21...říká: "Po celý den jsem vztahoval ruce k lidu nevěřícímu a vzpurnému." Ptám se tedy: Zavrhl Bůh svůj...
Římanům 15:31...Modlete se za k Bohu, abych byl vysvobozen od nevěřících v Judsku a aby svatí tuto mou službu Jeruzalému...
1. Korintským 6:6...Ale bratr se soudí s bratrem, a to před nevěřícími! vůbec to, že se spolu soudíte, je vaše...
1. Korintským 7:12...říkám , nikoli Pán: Má-li některý bratr nevěřící manželku a ta je ochotná s ním zůstat, ji...
1. Korintským 7:13... ji neopouští. Stejně tak, má-li některá žena nevěřícího manžela a ten je ochoten s zůstat, ho...
1. Korintským 7:14...a ten je ochoten s zůstat, ho neopouštíNevěřící manžel je totiž posvěcen svou ženou; stejně tak...
1. Korintským 7:15...byly nečisté, jsou ale přece svaté. Pokud však nevěřící chce odejít, odejde. Bratr ani sestra nejsou v...
1. Korintským 10:27...je země i všechno na ." Když vás někdo nevěřící pozve a vám se chce jít, jděte. Jezte, cokoli vám...
1. Korintským 14:22... Jazyky tedy nejsou znamením pro věřící, ale pro nevěřící; proroctví naopak není pro nevěřící, ale pro...
1. Korintským 14:23...v jazycích? Když tam přijdou nezasvěcení nebo nevěřící, neřeknou snad, že blouzníte? Když ale budou...
1. Korintským 14:24...Když ale budou všichni prorokovat a přijde někdo nevěřící nebo nezasvěcený, bude tím vším přesvědčován a...
2. Korintským 4:4...někoho zahalené, je to pro ty, kdo hynou. Těmto nevěřícím zaslepil bůh tohoto světa mysl, aby jim...
2. Korintským 6:14...Na oplátku se teď otevřete vy. Nespřahejte senevěřícími. Jaký může být spolek spravedlnosti s...
2. Korintským 6:15...je shoda Krista s Beliálem? Co mají věřícínevěřící společné? Jaká je jednota Božího chrámu s modlami?...
1. Timoteus 5:8...o vlastní rodinu, zapřel víru a je horší než nevěřící. Mezi vdovy v péči církve je zahrnuta nejméně...
Titus 1:15...od pravdy. Čistým je vše čisté; nečistýmnevěřícím však není čisté nic - nemají totiž čistou mysl...
1. Petr 2:7..." Pro vás věřící je tedy vzácný, ale pro nevěřící je to "Kámen staviteli zavržený, jenž se stal...

Slova obsahující nevěřícím: nevěřícím (2) nevěřícími (2) nevěřícímu (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |