Neuvěřil

Hledám varianty 'neuvěřil' [ neuvěříte (5) neuvěřím (1) neuvěřili (7) neuvěřil (3) neuvěří (5) ]. Nalezen 21 verš.
Exodus 4:1...oberete!" Mojžíš znovu namítl: "Pohleďneuvěří mi a neposlechnou . Určitě řeknou: ‚Žádný...
Exodus 4:8...znovu zdravá jako zbytek jeho těla! "Když ti neuvěří a neposlechnou první znamení, uvěří druhému znamení...
Exodus 4:9...první znamení, uvěří druhému znamení. A pokud neuvěří ani těm dvěma znamením a neposlechnou , nabereš...
Izaiáš 7:9...Samaří a hlavou Samaří Remaliášův syn. Jestliže neuvěříte, jistěže neobstojíte!" Hospodin pak Achazovi...
Izaiáš 14:16...svržen jsi, do jámy nejhlubší! Ti, kdo uvidíneuvěří svým očím, budou zkoumat pohledy: "To je ten muž...
Abakuk 1:5...se! konám dílo ve vašich dnech, o kterém neuvěříte, i kdyby vám to někdo vyprávěl. Hle - probouzím...
Marek 16:11...a plakali. Když slyšeli, že žije a že ho vidělaneuvěřili. Potom se dvěma z nich ukázal jiným způsobem na...
Marek 16:13...venkov. Šli tedy a oznámili to ostatním. Ani těm neuvěřili. Nakonec se ukázal jedenácti, když byli spolu u...
Marek 16:16... Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato...
Lukáš 1:20...a oznámil ti tu radostnou novinu. Protože jsi neuvěřil mým slovům, která se ve svůj čas naplní, hle,...
Lukáš 8:12...přichází ďábel a bere jim Slovo ze srdce, aby neuvěřili a nebyli spaseni. Ti na skále jsou ti, kteří...
Lukáš 22:67... řekni nám to!" "Kdybych vám to řekl, stejně neuvěříte," odpověděl Ježíš. "A kdybych se vás zeptal,...
Jan 3:18...souzen, ale kdo nevěří, je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího Syna. A toto je ten...
Jan 4:48... umíral. "Dokud neuvidíte divy a zázrakyneuvěříte," řekl mu Ježíš. "Pane, pojď, než dítě umře!"...
Jan 12:37...před nimi udělal tolik zázraků, přece v něj neuvěřili. Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: "Kdo,...
Jan 20:25...hřeby, dokud nevložím ruku do jeho boku, nikdy neuvěřím." O týden později byli jeho učedníci znovu uvnitř...
Skutky 13:41...zhyňte: konám dílo ve vaší době, dílo, jemuž neuvěříte, i kdyby vám o něm někdo vyprávěl!'" Když pak...
Skutky 14:2...veliké množství Židů i Řeků. Ti Židé, kteří neuvěřili, ale podnítili pohany a poštvali je proti bratrům...
Římanům 10:14...zachráněn." Jak ale mohou vzývat Toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v Toho, o němž neslyšeli? A...
2. Tesalonickým 2:12...uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti. Za vás,...
1. Jan 5:10...sobě. Kdo Bohu nevěří, udělal z něj lháře, neboť neuvěřil svědectví, které Bůh vydal o svém Synu. A to...

Slova obsahující neuvěřil: neuvěřil (3) neuvěřili (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |