Neuniknou

Hledám varianty 'neuniknou' [ neuniknou (1) neunikneš (4) neunikneme (1) neunikne (14) neuniklo (1) neunikli (1) neunikl (3) ]. Nalezeny 24 verše.
Soudců 3:29...000 Moábců, samé silné a udatné bojovníky. Nikdo neunikl. Moáb se toho dne musel před Izraelem pokořit. Země...
1. Samuel 30:17...šera do večera druhého dne a nikdo z nich neunikl kromě čtyř set mladíků, kteří nasedli na velbloudy...
2. Samuel 14:19...králi!" zvolala. "Před slovy pana krále člověk neunikne napravo ani nalevo. Ano, tvůj služebník Joáb mi to...
1. Královská 18:40...jim přikázal: "Zajměte Baalovy proroky! Žádný  neunikne." A když je zajali, Eliáš je odvedl k potoku Kíšon...
2. Královská 10:25...a pobočníkům: "Jděte a bijte je. Nikdo  neunikne!" Pobili je tedy ostřím meče a nechali je tam...
Job 15:30... jeho vliv nebude se šířit po zemi. Takový neunikne temnotě, jeho výhonek plamen sežehne, dech Božích...
Job 20:20...nestavěl. Svoji hladovost neuměl utišit, a proto neunikne vlastní chtivosti. Nezbude nic, co by pohltil, ...
Přísloví 11:21...žijí bezúhonně, ti jej potěší. Zlý zcela jistě neunikne trestu, símě spravedlivých však vyvázne. Zlatá...
Přísloví 19:5...bez přátel. Křivopřísežník trestu neujdeneunikne, kdo šíří lež. Štědrého člověka si mnozí...
Jeremiáš 32:4...je dobude. Ani judský král Cidkiáš Babyloňanům neunikne, ale jistě padne do rukou babylonského krále, se...
Jeremiáš 34:3...krále a ten je vypálí ohněm. Ani ty před ním neunikneš, ale budeš jistě chycen a padneš mu do rukou....
Jeremiáš 38:18...do rukou Babyloňanů. Ti je vypálí a jejich rukám neunikneš ani ty." Král Cidkiáš Jeremiášovi odpověděl:...
Jeremiáš 38:23...tvé ženy i tvé děti vyvedou k Babyloňanůmneunikneš jim ani ty. Padneš do rukou babylonského krále a...
Jeremiáš 42:17...a morem. Nepřežije z nich ani jediný; nikdo neunikne neštěstí, jež na dopustím. Tak praví Hospodin...
Jeremiáš 44:14...Judy, kteří se přišli usadit v Egyptě, nikdo neunikne a nepřežije, aby se vrátil do judské země. Ačkoli...
Jeremiáš 46:6...praví Hospodin. Ani nejrychlejší nemohou utécineuniknou ani siláci. Tam na severu, u řeky Eufrat,...
Jeremiáš 48:8...a velmoži. Na každé město přitáhne zhoubceneunikne mu žádné z nich. Celá pláň zahyne, rovina zajde,...
Jeremiáš 49:12...teď musí pít - a ty bys měl uniknout bez trestuNeunikneš, ten kalich vypiješ! Přísahám při sobě samém,...
Ezechiel 17:18...Ano, dal sice ruku, ale provedl toto všeNeunikne odplatě. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Jakože...
Amos 2:15...se. Neobstojí ani lukostřelec, rychlonohý posel neunikne, jezdec na koni nezachrání se. Nejstatečnější...
Amos 9:1...přežijí, mečem pobiji! Neuteče ani jeden z nichneunikne mi ani jediný! I kdyby se zakopali do pekla, ...
Skutky 26:26...dobře rozumí. Jsem si jist, že mu nic z toho neuniklo, neboť se to nedělo někde v ústraní. Věříš...
Skutky 27:42...se rozhodli pobít vězně, aby některý neuplavalneunikl. Setník jim ale v tom úmyslu zabránil, protože...
Židům 12:25...neodmítli Toho, který k vám mluví. Jestliže neunikli ti, kteří odmítli toho, kdo na zemi vydával Boží...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |