Neudělal

Hledám varianty 'neudělal' [ neuděláte (3) neuděláš (1) neudělám (3) neudělali (4) neudělal (11) neudělají (1) ]. Nalezen 21 verš.
Genesis 18:25... kteří tam jsou? Takovou věc bys nikdy neudělal - usmrtit s ničemným také spravedlivého! Tak by...
Genesis 18:29..."Co když se jich tam najde jen čtyřicet?" "Neudělám to kvůli těm čtyřiceti," odpověděl. " se můj Pán...
Genesis 18:30... "Co když se jich tam najde jen třicet?" "Neudělám to, najdu-li jich tam třicet," odpověděl. "Pohleď...
Genesis 26:29... Chceme s tebou vstoupit do smlouvy, že nám neuděláš nic zlého, tak jako jsme se my nedotkli tebe a...
Genesis 31:43... Všechno, co vidíš, je moje. Co bych ale dnes neudělal pro své dcery a pro děti, jež se jim narodily?...
Genesis 40:15...sprostě unesen ze země Hebrejů a ani zde jsem neudělal nic, za co bych měl být vsazen do jámy!" Když...
Genesis 44:7...pán mluví? Tvoji služebníci by takovou věc nikdy neudělali! Vždyť jsme ti z kanaánské země přišli vrátit...
Exodus 20:23...vámi mluvil z nebe. Nic mi nepostavíte naroveňneuděláte si bohy ze stříbra ani bohy ze zlata. Uděláš mi...
Exodus 30:32... Nebude se lít na tělo kteréhokoli člověkaneuděláte žádný olej podobného složení. Je svatý a svatý...
Exodus 30:37...budu setkávat. Kadidlo pro vás bude svatosvatéNeuděláte si kadidlo stejného složení jako toto. Bude ti...
Deuteronomium 32:27... Že řeknou: ‚To naše ruka přemohla je, to vůbec neudělal Hospodin!'" Ten národ úplně ztratil soudnost,...
Soudců 6:27...strachu z rodiny i kvůli lidem z města to ovšem neudělal ve dne, ale v noci. Ráno lidé ve městě vstali - a...
2. Samuel 11:11...Na tvůj život a na tvou duši, něco takového bych neudělal!" David tedy Uriášovi řekl: "Zůstaň tu ještě jeden...
1. Královská 11:12...služebníkovi! Kvůli tvému otci Davidovi to ale neudělám za tvého života. Odtrhnu království z ruky tvého...
2. Královská 5:13...mu: "Otče, kdyby ti prorok uložil něco těžkéhoneudělal bys to? Čím spíše tedy, když ti řekl: Omyj se, a...
Jeremiáš 38:20...vydali do jejich rukou, vrhli by se na ." "To neudělají," řekl Jeremiáš. "Jen poslechni Hospodina, jak ti...
Matouš 25:45...ti?' Poví jim: ‚Amen, říkám vám, že cokoli jste neudělali pro nejmenšího z nich, to jste neudělali pro .'...
Lukáš 23:41...odplatu za své skutky, kdežto tenhle nic zlého neudělal!" Potom řekl Ježíšovi: "Vzpomeň si na , ...
Jan 10:41...tam za ním mnoho lidí. Říkali: "Jan sice neudělal žádný zázrak, ale všechno, co řekl o tomhle muži,...
Jan 15:24...Otce. Kdybych mezi nimi nedělal skutky, které neudělal nikdo jiný, neměli by hřích. Teď ale viděli, a...
Římanům 9:11... počala Rebeka dva syny. Ještě se nenarodilineudělali nic dobrého ani zlého - aby se však Boží...

Slova obsahující neudělal: neudělal (11) neudělali (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |