Nestaneš

Hledám varianty 'nestaneš' [ nestanou (1) nestaneš (1) nestane (18) ]. Nalezeno 20 veršù.
Deuteronomium 18:22...prorok řekne Hospodinovým jménem něco, co se nestane, pak to slovo nemluvil Hospodin. Onen prorok mluvil...
Deuteronomium 19:20...bázeň a tato špatnost se ve tvém středu nikdy nestane. Neslituješ se nad ním - život za život, oko za oko...
2. Samuel 19:14... Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli se nestaneš natrvalo mým vojevůdcem namísto Joába." Tím si...
Job 34:31...tedy Bohu pověděl: ‚Zhřešil jsem, se to nestane; pokud co nevidím, prosím pouč mne, a pokud jsem...
Žalmy 30:7...se mi dařilo, říkával jsem si: "Mně se nikdy nic nestane!" Ve své přízni, Hospodine, jsi jak horu pevně...
Izaiáš 6:11...dlouho, Pane?" a on odpověděl: "Dokud se města nestanou troskami, v nichž se nebydlí, dokud nebudou domy...
Izaiáš 7:7...Tabealova.' Panovník Hospodin však praví: To se nestane, tak to nebude! Hlavou Aramu je Damašek a hlavou...
Izaiáš 28:15... Zhoubná záplava když se přižene, nám se nic nestane - naším útočištěm je přece lež, ukryli jsme se ve...
Jeremiáš 23:17...zarputilým srdcem, namlouvají: ‚Nic zlého se vám nestane!' Kdo ale stál v radě Hospodinově, aby viděl a...
Jeremiáš 39:12..."Vezmi ho k sobě a postarej se o něj, se mu nestane nic zlého. Udělej pro něj, o cokoli požádá."...
Ezechiel 20:32...a kamení.' Co jste si usmyslili, se ale nikdy nestane. Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, budu vám...
Amos 7:3...je tak maličký!" A Hospodin byl pohnut lítostí. "Nestane se to," řekl Hospodin. Panovník Hospodin mi ukázal...
Amos 7:6...je tak maličký!" A Hospodin byl pohnut lítostí. "Nestane se ani toto," řekl Panovník Hospodin. Potom mi...
Amos 9:10...lidu všichni hříšníci, kteří říkají: "Nám se nic nestane. Nepotká nás žádné neštěstí!" Toho dne obnovím...
Matouš 26:39...to možné, ten kalich mine! se však nestane vůle, ale tvá." Když se vrátil k učedníkům,...
Marek 14:36...všechno. Odejmi ode tento kalich! se však nestane vůle, ale tvá." Když se pak vrátil, zjistil, že...
Lukáš 21:32... že to pokolení nepomine, dokud se to všechno nestane. Nebe a země pominou, ale slova nikdy nepominou...
Lukáš 22:42...chceš, odejmi ode tento kalich. se však nestane vůle, ale tvá!" Tehdy se mu ukázal anděl z nebe...
Skutky 8:24...odpověděl: "Vy se za modlete k Pánu, se mi nestane nic z toho, co jste říkali!" Poté, co vydali...
Židům 12:16...by nakazil a poškodil mnohé. se z nikoho nestane nevěrník nebo bezbožník jako Ezau, který prodal své...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |