Nestál

Hledám varianty 'nestál' [ nestůjte (1) nestůj (1) nestojím (2) nestojí (10) nestálo (1) nestáli (4) nestál (4) ]. Nalezeny 23 verše.
1. Samuel 20:38...Potom na chlapce volal: "Rychle, pospěš sinestůj!" Jonatanův chlapec pak ten šíp našel a vrátil se ke...
2. Samuel 23:5...tráva raší ze země. Kdyby můj dům před Bohem tak nestál, což by mi věčnou smlouvu dal, cele platnou a...
1. Královská 1:8...ani Davidovi přední bojovníci ale za Adoniášem nestáli. Adoniáš odešel obětovat ovce, býky a vykrmená...
Ester 7:4...do otroctví, mlčela bych, neboť ten padouch nestojí za to, aby byl král obtěžován." "Kdo to je?"...
Job 28:18...za šperky ze zlata. Korál či alabastr za zmínku nestojí, cena moudrosti je nad perly. Nevyrovnají se ani...
Žalmy 1:1...nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedí. Zákon Hospodinův je...
Žalmy 109:17...v srdci měl! Miloval prokletí, tak ho ranínestál o požehnání, tak ho opustí! Jak oděv oblékal si...
Přísloví 10:20...je ryzí stříbro, srdce ničemů za nic nestojí. Rty spravedlivého nasytí mnohé, hňupové zemřou na...
Přísloví 18:2... každou rozumnou radou pohrdne. Tupec nijak nestojí o rozumnost - chce jen vyklopit, co na srdci....
Přísloví 24:10...se budeš v těžký den hroutit, tvá síla za moc nestojí. Zachraňuj ty, kdo jsou vlečeni k smrti, ujmi se...
Izaiáš 65:1... kdo se neptali, dal jsem se najít těm, kdo o  nestáli. Národu, který jméno nevzýval, jsem říkal: "Jsem...
Jeremiáš 4:6...Na Sion namiřte korouhev: Rychle do bezpečíNestůjte! Od severu totiž přivádím neštěstí, strašné ničení...
Jeremiáš 5:28... Předhánějí se svými zločiny, o spravedlnost nestojí, práva sirotků neprosazují, nehájí chudé v jejich...
Jeremiáš 17:16...tím Hospodinovým slovem? Tak se tedy splní!" Nestál jsem o to, být tvým pastýřem, nepřál jsem si ten...
Jeremiáš 30:14...milenci na tebe zapomněli, žádný z nich o tebe nestojí. Ranil jsem jako nepřítel, ztrestal jako...
Jeremiáš 30:17...neboť nazývali poběhlicí: ‚O Sion přece nikdo nestojí!'" Tak praví Hospodin: "Hle, přivedu ze zajetí...
Ezechiel 16:34...od coury. Lišíš se tím, že o tvé služby nikdo nestojí, a tak neplatí oni tobě, ale ty jim. Proto slyš...
Malachiáš 1:10... praví Hospodin zástupů; o oběti z vašich rukou nestojím! Vždyť jméno je veliké mezi národy od východu...
Jan 8:44...plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrahnestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež,...
Římanům 10:20... kdo nehledali, ukázal jsem se těm, kdo o  nestáli." O Izraeli však říká: "Po celý den jsem vztahoval...
2. Korintským 12:14... potřetí a ani tentokrát vám nebudu na obtížNestojím o vaše peníze, ale o vás! Děti přece nemají...
1. Tesalonickým 2:6...chamtivosti - Bůh je náš svědek! Také jsme nestáli o lidskou chválu, od vás nebo od jiných,...
1. Petr 3:7...spoludědičkám daru života, aby vašim modlitbám nestálo nic v cestě. Konečně, buďte všichni svorní,...

Slova obsahující nestál: nestál (4) nestálé (1) nestáli (4) nestálí (2) nestálo (1) nestálý (2) nestálým (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |