Nespatří

Hledám varianty 'nespatří' [ nespatříte (2) nespatřit (1) nespatříš (1) nespatřím (3) nespatřilo (1) nespatřili (2) nespatřil (4) nespatří (17) ]. Nalezeno 30 veršù.
Genesis 9:23...obráceni čelem nazpátek, a tak nahotu svého otce nespatřili. Když se Noe probral z opilosti a dozvěděl se,...
Genesis 44:28...ach, je rozsápán! naříkal jsem a víckrát jsem ho nespatřil. Vezmete-li mi také tohoto a přihodí-li se mu...
Exodus 33:23...odtáhnu, spatříš záda; mou tvář však nikdo nespatří." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vytesej si dvě...
Numeri 14:23... kdo mne desetkrát pokoušeli a neposlouchalinespatří zem, kterou jsem s přísahou zaslíbil jejich otcům....
Numeri 32:11... kdo vyšli z Egypta, nikdo starší dvaceti let nespatří zem, kterou jsem s přísahou zaslíbil Abrahamovi,...
Deuteronomium 1:35...z těchto lidí - nikdo z tohoto zlého pokolenínespatří tu krásnou zem, o níž jsem přísahal, že ji dám...
Deuteronomium 28:68...cestou, o níž jsem ti řekl, že ji nikdy nespatříš. Tam se budete prodávat svým nepřátelům za otroky...
1. Samuel 15:35...do Gibeje Saulovy. Samuel pak Saula do smrti nespatřil, ale truchlil nad ním. A Hospodin litoval, že...
2. Královská 3:17...korytu budou plné vody! Ano, tak praví HospodinNespatříte vítr ani déšť, ale koryto se naplní vodou, tak...
2. Královská 22:20...a budeš uložen do hrobu v pokoji. Tvé oči nespatří nic z toho neštěstí, které na toto místo dopustím...
2. Letopisů 34:28...a budeš uložen do hrobu v pokoji. Tvé oči nespatří nic z toho neštěstí, které na toto místo i jeho...
Job 7:7...život je pouhý vzdech, oči nikdy štěstí nespatří. Nezahlédne oko, které vidí teď, rozhlédneš...
Job 9:11...zázraky jsou nesčetné. Když projde kolem, ho nespatřím, půjde dál, i když to netuším. Když něco vezme,...
Job 20:9...jak noční vidina. Oko, jež vídalo ho, ho nespatří, nebude k nalezení ve svém obydlí. Jeho děti budou...
Job 23:9...na severu, tam ho nevidím, míří-li k jihu, ho nespatřím. Zato on zná cesty i zastávky; ukážu se...
Job 28:7...se tam zlatý prach. Stezku tam nezná dravý ptáknespatřilo ji oko jestřába. Nekráčí po pyšná šelma, lev...
Žalmy 49:20...však odejít za svými předky, světlo nikdy nespatří. Při vší své nádheře když lidé neprohlédnou, tak...
Žalmy 89:49...lidstvo stvořil jsi? Kdo může žít, smrt nikdy nespatřit? Kdo zachrání svůj život z moci podsvětí? séla...
Izaiáš 38:11...v branách podsvětí! Říkal jsem si: Hospodina  nespatřím na zemi mezi živými; neuvidím se s žádným...
Jeremiáš 22:10...nad tím, který odchází, protože se nevrátínespatří rodnou zem. Toto praví Hospodin o Šalumovi, synu...
Jeremiáš 22:12... Zemře tam, kam ho odvlekli, a tuto zem nikdy nespatří." "Běda tomu, kdo si staví palác, ale ne...
Jeremiáš 42:18... nadávkou a ostudou a toto místo nikdy nespatříte. Hospodin vám, pozůstatkům Judy, říká: Nechoďte...
Matouš 16:28...z těch, kdo tu stojí, jistě nezakusí smrt, dokud nespatří Syna člověka přicházet v jeho království." Po...
Marek 9:1... kdo tu stojí, rozhodně nezakusí smrt, dokud nespatří, jak Boží království přišlo v moci." Po šesti...
Lukáš 9:27... kdo tu stojí, rozhodně nezakusí smrt, dokud nespatří Boží království." Asi po týdnu vzal k sobě Petra,...
Lukáš 10:24...a králové chtěli spatřit, co vy vidíte, ale nespatřili, a slyšet, co slyšíte, ale neslyšeli." A hle,...
Jan 3:36...věří v Syna, věčný život; kdo Synu nevěřínespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv. Když se...
Jan 8:51... říkám vám: Kdokoli zachová slovo, navěky nespatří smrt." "Teď víme jistě, že jsi posedlý!" řekli mu...
Skutky 8:39... Hospodinův Duch uchvátil Filipa a komoří ho  nespatřil; jel tedy svou cestou a radoval se. Filip se pak...
Židům 11:5... dosud mluví. Vírou byl Enoch odsud vzat, aby nespatřil smrt: "zmizel, neboť ho Bůh vzal." Ještě než byl...

Slova obsahující nespatří: nespatří (17) nespatřím (3) nespatříš (1) nespatříte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |