Nespal

Hledám varianty 'nespal' [ nespí (3) nespěme (1) nespálí (2) nespal (4) ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 38:26...provdat za svého syna Šelu!" A víckrát s  nespal. Když pak přišel čas jejího porodu, hle, v jejím...
Numeri 5:19...ženu zapřísahat: ‚Jestliže s tebou žádný muž nespal a neodklonila ses od svého manžela k nečistotě, buď...
Žalmy 121:4...tvůj ochránce jistě nedříme. Jistěže nedříme ani nespí ten, který ochraňuje Izrael! Hospodin je tvůj...
Kazatel 5:11...sladce spí, jedl málo nebo moc; boháč však nespí pro sytost. Je hrozná bolest, kterou jsem viděl pod...
Izaiáš 43:2... proud. Půjdeš-li ohněm, neshoříš, plamen  nespálí. Hospodin jsem přece tvůj Bůh, , Svatý...
Daniel 6:19... Odmítl jídlo i obvyklé radovánky a celou noc nespal. Ráno hned za úsvitu král vstal a spěchal ke lví...
Matouš 1:25...Hospodinův anděl, a vzal si Marii za manželkuNespal s ale do doby, kdy porodila syna, jemuž dal...
1. Tesalonickým 5:6...lidé světla, lidé dne. Nepatříme noci ani tměNespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví....
2. Petr 2:3...odsouzení dávno nezahálí a jejich záhuba nespí. Bůh přece neušetřil anděly, když zhřešili, ale svrhl...
Zjevení 7:16...nikdy hladovět ani žíznit, slunce ani horko je nespálí, neboť je bude pást Beránek, který je uprostřed...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |