Nesoucím

Hledám varianty 'nesoucím' [ nesoucími (2) nesoucím (3) nesoucích (9) nesoucí (14) ]. Nalezeno 25 veršù.
Genesis 1:11... Tehdy Bůh řekl: " země zplodí zeleň: byliny nesoucí semeno a různé druhy plodných stromů nesoucích...
Genesis 1:12...a stalo se. Země vydala zeleň: různé druhy bylin nesoucích semeno a různé druhy stromů nesoucích ovoce, v...
Genesis 45:23... Svému otci pak poslal tyto věci: deset oslů nesoucích nejlepší věci Egypta a deset oslic nesoucích zrní...
Jozue 3:8...s Mojžíšem, budu i s tebou. A ty přikážeš kněžím nesoucím Truhlu smlouvy: ‚ dojdete ke kraji jordánských...
Jozue 3:13...mužů, z každého kmene po jednom. Jakmile kněží nesoucí Truhlu Hospodina, Pána vší země, stanou nohama ve...
Jozue 3:15... Jakmile nosiči Truhly došli k Jordánu a kněží nesoucí Truhlu se nohama dotkli okraje vody (Jordán se...
Jozue 3:17... Tak přešel lid přímo proti Jerichu. Kněží nesoucí Truhlu Hospodinovy smlouvy stáli nepohnutě na suché...
Jozue 4:9...uprostřed Jordánu tam, kde stály nohy kněží nesoucích Truhlu smlouvy. Jsou tam dodnes. Kněží nesoucí...
Jozue 4:10...Truhlu smlouvy. Jsou tam dodnes. Kněží nesoucí Truhlu tehdy stáli uprostřed Jordánu, než byly...
Jozue 4:16...řekl Jozuovi: "Přikaž kněžím nesoucím Truhlu svědectví, vystoupí z Jordánu." Jozue...
Jozue 4:18...přikázal: "Vystupte z Jordánu." A jakmile kněží nesoucí Truhlu smlouvy Hospodinovy vystoupili zprostřed...
Jozue 6:8...truhlou." Když to Jozue řekl lidu, sedm kněží nesoucích před Hospodinem sedm trub z beraních rohů...
2. Samuel 6:2...v Judsku, aby odtamtud přivezli Boží truhlu nesoucí jméno Hospodina zástupů trůnícího nad cheruby....
2. Samuel 15:24... Vtom se objevil i Sádok a s ním všichni levité nesoucí Truhlu Boží smlouvy. Postavili Boží truhlu a...
1. Královská 7:44...umyvadel na podstavce, jedno Moře, dvanáct býků nesoucích Moře, kotlíky, lopatky a mísy. Všechny předměty,...
1. Královská 10:2...do Jeruzaléma s početnou družinou a s velbloudy nesoucími vonné balzámy, velké množství zlata i drahokamů,...
1. Letopisů 13:6...v Judsku, aby odtamtud vyzvedli Truhlu nesoucí jméno Hospodina, Boha trůnícího nad cheruby. Boží...
1. Letopisů 15:26...Hospodinovy smlouvy z Obed-edomova domu. Levitům nesoucím Truhlu Hospodinovy smlouvy tehdy pomáhal Bůh;...
1. Letopisů 15:27...kmentovým pláštěm stejně jako všichni levité nesoucí Truhlu, zpěváci a sbormistr Kenaniáš. David měl na...
2. Letopisů 4:15...umyvadla na podstavce, jedno Moře, dvanáct býků nesoucích Moře, kotlíky, lopatky a vidlice. Všechny...
2. Letopisů 9:1...do Jeruzaléma s početnou družinou a s velbloudy nesoucími vonné balzámy, velké množství zlata i drahokamů,...
Amos 9:12...připadne zbytek Edomu i všechny národy jméno nesoucí, praví Hospodin, který to způsobí. Hle, přicházejí...
Marek 14:13...a řekl jim: "Jděte do města. Tam vás potká muž nesoucí džbán vody. Jděte za ním. Kam vejde, tam řekněte...
Lukáš 22:10..."Jen co vejdete do města, potká vás člověk nesoucí džbán vody. vejde do domu, jděte za ním. Tam...
Skutky 15:17...lidé hledali Hospodina - všichni pohané jméno nesoucí, praví Hospodin, který činí tyto věci,' věci, které...

Slova obsahující nesoucím: nesoucím (3) nesoucími (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |