Nesmírná

Hledám varianty 'nesmírná' [ nesmírným (2) nesmírný (4) nesmírnou (12) nesmírném (5) nesmírné (9) nesmírná (6) ]. Nalezeno 38 veršù.
Genesis 15:1...slovo: "Neboj se, Abrame, jsem tvůj štít, tvá nesmírná odměna." Abram odpověděl: "Hospodine, Pane můj, co...
Genesis 27:33... "Tvůj prvorozený, Ezau!" Izák se zhrozil a v nesmírné hrůze zvolal: "A kdo je potom ten, který ulovil...
Genesis 27:34...slova svého otce, dal se do hrozného křiku a s nesmírnou hořkostí žádal otce: "Požehnej mně! Mně také,...
Genesis 41:49...z okolních polí. Tak Josef nashromáždil nesmírné množství obilí, jako je mořského písku. Nakonec ho...
Jozue 11:4...vojsky - lidí jako písku na mořském břehunesmírné množství koní a vozů. Všichni ti králové se...
1. Samuel 5:9... ruka Hospodinova způsobila ve městě nesmírnou hrůzu a ranila tamní obyvatele od nejmenších po...
1. Samuel 11:6... zmocnil se ho Duch Hospodinův a vzplanul nesmírným hněvem. Vzal jeden pár volů, rozsekal je na kusy...
2. Samuel 24:14...do rukou Hospodinových, neboť jeho slitování je nesmírné. Jen nepadnu do rukou lidem." Hospodin tedy na...
1. Královská 3:9...od zla. Kdo by jinak mohl soudit tento tvůj nesmírný lid?" Hospodinu se líbilo, že Šalomoun žádal právě...
1. Královská 5:9... kdekoli byli rozmístěni. Bůh obdařil Šalomouna nesmírnou moudrostí a důvtipem a dal mu tolik rozumu, jako...
2. Letopisů 1:10...lidu. Vždyť kdo by dokázal spravovat tento tvůj nesmírný lid?" Bůh Šalomounovi řekl: "Protože jsi chtěl...
2. Letopisů 14:13...všechna ta města vyplenili; bylo v nich opravdu nesmírné množství kořisti. Napadli tábory pastevců a...
2. Letopisů 17:5...celé Judsko přinášelo Jošafatovi dary, takže měl nesmírné bohatství a slávu. Srdcem se natolik upnul k...
2. Letopisů 30:26...anebo bydleli v Judsku. V Jeruzalémě zavládla nesmírná radost, neboť od dob izraelského krále Šalomouna,...
2. Letopisů 32:29...stáda bravu i skotu, protože ho Bůh obdařil nesmírným bohatstvím. Právě Ezechiáš dal zasypat horní ústí...
2. Letopisů 34:21...slov nalezené knihy. Vždyť je na nás vylit nesmírný Hospodinův hněv! Ten vzplál proti nám, protože...
Nehemiáš 9:19...' Jak velice se rouhali! Ty jsi je ale ve svém nesmírném slitování nenechal samotné tehdy na poušti....
Nehemiáš 9:27...v dobách soužení. Tys je pak vyslýchal z nebenesmírném slitování, dával jsi jim zachránce z rukou...
Nehemiáš 9:28...k tobě volali znovu, tys je vyslýchal z nebenesmírném slitování a vždy znovu jsi je zachránil. Varoval...
Nehemiáš 9:31...slyšet, vydal jsi je národům světa do rukou. V nesmírném slitování jsi ale s nimi neskoncoval, neopustil...
Job 2:13...nocí s ním proseděli na zemi, a když viděli tu nesmírnou bolest, nikdo mu neřekl ani jediné slovo. ...
Job 9:4...by nezodpověděl jednu. hlubokou moudrostnesmírnou sílu - uspěl snad někdy, kdo stanul proti němu?...
Job 38:21...narodil, jistě to znáš, délka tvého života je nesmírná! Dostal ses do sněžných skladišť, viděl jsi, kde...
Žalmy 36:7...je jak mohutné hory, tvé zákony jsou hloubka nesmírná - lidem i zvěři, Hospodine, pomáháš! Tvá láska,...
Izaiáš 40:26... kdo je volá jménem, všechny do počtu?  nesmírnou sílu, jeho moc je úžasná - nikdy mu nechybí ani...
Izaiáš 54:7...Bůh. Opustil jsem na kratičkou chvilku, v nesmírném slitování však přivinu. Když na chvilku...
Jeremiáš 13:9...praví Hospodin: Právě tak zkazím pýchu Judynesmírnou pýchu Jeruzaléma! Tento zlý lid, který odmítá...
Ezechiel 16:13...z jemné mouky s medem a olejem. Stala se z tebe nesmírná krasavice, opravdová královna! Tvá dokonalá krása...
Daniel 3:33...zázraky, které při mně vykonal Nejvyšší Bůh. Jak nesmírné jsou jeho divy, jak mocné jeho zázraky! Jeho...
Matouš 2:10...dítě. Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost. Vešli do domu, a když tam uviděli dítě s...
Matouš 28:8... To jsem vám měl říci." S rozechvěním a s nesmírnou radostí tedy pospíchaly od hrobu a běžely to...
Marek 5:42... Bylo dvanáct let. Přítomných se zmocnil nesmírný úžas, ale on jim jasně přikázal, se o tom nikdo...
2. Korintským 3:10...To, co tehdy bylo slavné, ve srovnání s touto nesmírnou slávou vlastně ani slavné nebylo. Jestliže to...
2. Korintským 9:14... Budou se za vás modlit a toužit po vás pro tu nesmírnou milost, kterou vám Bůh dal. Díky Bohu za jeho...
Efeským 6:10...nikomu. Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci. Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli...
1. Timoteus 1:14...nevíře nevěděl, co dělám. Náš Pán pak ve své nesmírné milosti zahrnul vírou a láskou, která je v Kristu...
2. Jan 1:4...Syna, je s námi v pravdě a lásce. Udělalo mi nesmírnou radost, když jsem zjistil, jak některé z tvých...
3. Jan 1:3...zdráv, tak jako prospívá tvá duše. Udělalo mi nesmírnou radost, když přišli bratři a vydávali svědectví o...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |