Neslyšeli

Hledám varianty 'neslyšeli' [ neslyšíte (3) neslyšíš (6) neslyším (4) neslyší (18) neslyšen (1) neslyšelo (1) neslyšeli (16) neslyšel (18) ]. Nalezeno 67 veršù.
Genesis 21:26...jsi mi to neřekl a jsem o tom do dneška neslyšel." Abraham pak vzal ovce a voly, dal je...
Exodus 6:9...ti ho kvůli své malomyslnosti a těžké dřině ani neslyšeli. Hospodin tehdy k Mojžíšovi promluvil...
Deuteronomium 4:28... bohům ze dřeva a kamene, kteří nevidí ani neslyší, nejedí ani necítí. Tam pak začnete hledat...
Deuteronomium 18:16...Orébu v den shromáždění, když jsi říkal: "  neslyším hlas Hospodina, svého Boha, a nevidím ten veliký...
1. Samuel 10:27...jím a nevzdali mu hold. On ale jako by to neslyšel. Potom přitáhl Nachaš Amonský a utábořil se proti...
1. Samuel 14:27...se báli přísahy. Jonatan ale svého otce neslyšel, když zavázal lid tou přísahou, a tak vztáhl hůl,...
2. Samuel 13:14...- tobě jistě neodepře!" On však nedbalneslyšel. Přemohl ji a znásilnil. Jakmile se s ale...
2. Samuel 13:16... než co jsi mi udělal!" On však nedbalneslyšel. Zavolal svého sluhu a přikázal: "Tuhle odsud...
2. Královská 19:25... nohama jsem rozdupal všechny řeky Egypta!' Neslyšel jsi ve svých dálkách? To jsem to ustanovil,...
Job 35:13...zpupnost těch lidí zlých. Je to marné, Bůh je neslyší, Všemohoucí je pomíjí! Co teprve, říkáš-li, že ho...
Žalmy 19:4...Není slov a není řeči, kde by jejich hlas zůstal neslyšen; jejich zvuk ozývá se celou zemí, do krajů světa...
Žalmy 38:14... své lsti vymýšlejí každý den. ale jak hluchý neslyším, jak němý nechci ústa otevřít. Jsem jako člověk,...
Žalmy 38:15...nechci ústa otevřít. Jsem jako člověk, který neslyší, z jehož úst nezaznějí žádné odmluvy. V tebe,...
Žalmy 58:6...zmije mají uši zacpané, slova zaklínačů aby neslyšeli, hlas kouzelníků aby k nim nedoleh. V ústech jim,...
Žalmy 66:18...kdybych si v srdci choval, můj Pán by jistě neslyšel. Bůh však vyslyšel a popřál sluch ...
Žalmy 94:9... hlupáci? Ten, který stvořil ucho - copak neslyší? Ten, kdo zformoval oko - copak nevidí? Ten, který...
Žalmy 115:6...mají, a nemluví, oči mají, a nevidí. Uši mají, a neslyší, nos mají, a necítí. Ruce mají, a nehmatají, nohy...
Žalmy 135:17...mají, a nemluví, oči mají, a nevidí. Uši mají, a neslyší, v ústech nemají ani vzdech! jsou jim podobní ti...
Přísloví 13:1... Moudrý syn přijímá otcovo poučení, drzoun však neslyší ani na hrozby. Ovocem svých úst se každý hojně nají...
Přísloví 21:13...jsou sráženi pro svou zkaženost. Kdo dělá, že neslyší volání ubožáka, nebude vyslyšen, bude volat sám....
Přísloví 28:9...kdo myslí na chudé. Když někdo odvrací ucho, aby neslyšel Zákon, i jeho modlitba bude ohavná! Do vlastní...
Kazatel 7:21... Nestarej se o všechno, co se kde říká, abys neslyšel kletby svého otroka. Ve vlastním srdci přece dobře...
Kazatel 9:16...chudáka však bývá v opovržení a jeho slova nikdo neslyší. Lepší je slyšet klidná slova moudrých než povyk...
Izaiáš 1:15...si oči před vámi; když své modlitby hromadíteneslyším. Ruce máte celé od krve - umyjte se a očisťte!...
Izaiáš 30:9...je vzpurný lid, synové prolhaní, synové, kteří neslyší Hospodinovo učení. Říkají vidoucím: "Nemějte...
Izaiáš 33:19...neuvidíš ten drzý lid, lid podivné řeči, jaká se neslyší, koktavý jazyk, jejž nelze pochopit. Pohleď na Sion...
Izaiáš 37:26...vodu, nohama jsem rozdupal všechny řeky Egypta!' Neslyšel jsi ve svých dálkách? To jsem to ustanovil,...
Izaiáš 40:21...modlu, co se nehýbá? Copak to nevíte? Copak neslyšíte? Copak se vám to od počátku neoznamuje? Copak od...
Izaiáš 40:28...Bůh si nevšímá mých práv"? Copak to nevíš? Copak neslyšíš? Hospodin, Bůh věčnosti, jenž stvořil zemské...
Izaiáš 41:26...Nikdo nic neoznámil, nikdo nic nezjevil, od vás neslyšel nikdo nic! první říkám Sionu: "Hle, tu...
Izaiáš 42:20...jsi viděl, ale nedbal jsi, uši máš otevřené, ale neslyšíš! Hospodin toužil ve své spravedlnosti svůj Zákon...
Izaiáš 48:7...byly stvořeny, a ne dřív, dodneška jsi o nich neslyšel, abys neřekl: "O tom přece vím!" Neslyšel jsi o...
Izaiáš 48:8...neslyšel, abys neřekl: "O tom přece vím!" Neslyšel jsi o tom, nic jsi nevěděl, tvé ucho bylo tehdy...
Izaiáš 59:1...zachraňovat nemohla, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel! Vaše viny jsou však překážka mezi vámi a vaším...
Izaiáš 59:2...Bohem, vaše hříchy vám skryly jeho tvář, aby neslyšel. Vždyť máte dlaně potřísněné krví a prsty plné...
Izaiáš 64:3...tebou se hory roztřásly! Od věků nikdy nikdo neslyšel, nikdo svým okem neviděl, že by nějaký Bůh kromě...
Izaiáš 66:19... ke vzdáleným ostrovům, kde o mně ještě nikdy neslyšeli a moji slávu nikdy neviděli. Budou zvěstovat mou...
Jeremiáš 5:21... kteří mají oči, ale nevidí, mají uši, ale neslyší! Neměli byste mít v úctě? praví Hospodin. Neměli...
Jeremiáš 22:21...poslouchat!' Tak je to s tebou od mládí, že neslyšíš můj hlas. Všechny ty tvé pastýře vítr požene, tví...
Jeremiáš 38:27... Nikdo z nich totiž jeho rozhovor s králem neslyšel. Jeremiáš pak zůstal na strážním nádvoří do dne...
Ezechiel 12:2...k vidění, ale nevidí, mají uši k slyšení, ale neslyší, protože je to banda vzbouřenců. Synu člověčí, sbal...
Daniel 5:23... bronzu, železa, dřeva i kamene, kteří nevidíneslyší ani nic nevědí - ale Bohu, který v moci každý...
Daniel 9:11...Izrael přestoupil tvůj Zákon a odvrátil se, aby neslyšeli tvůj hlas.To proto na nás dopadla zlořečení a...
Abakuk 1:2...Abakuk. Jak dlouho mám, Hospodine, volat, a ty neslyšíš? Křičím k tobě: "Násilí!" a ty nezachráníš? Proč...
Zachariáš 7:11...vzpurně se otočili zády a zacpali si uši, aby neslyšeli. V srdci se zatvrdili na křemen, aby neslyšeli...
Zachariáš 7:12...neslyšeli. V srdci se zatvrdili na křemen, aby neslyšeli Zákon ani slova, která Hospodin zástupů posílal...
Zachariáš 7:13...a tak když volali oni, dělal jsem, že neslyším, praví Hospodin zástupů. Rozprášil jsem je...
Matouš 13:13...podobenstvích, že vidí, ale nevidí a slyší, ale neslyší ani nerozumějí. Naplňuje se na nich Izaiášovo...
Matouš 13:17... ale neviděli a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli. Poslechněte si tedy význam podobenství o...
Matouš 27:13...kněží a starších pak ale vůbec neodpovídal. "Neslyšíš, z čeho všeho obviňují?" zeptal se ho Pilát....
Marek 8:18...tvrdé srdce? Máte oči, a nevidíte? Máte uši, a neslyšíte? si nevzpomínáte? Když jsem nalámal pět chlebů...
Marek 15:4... Pilát se ho znovu ptal: "Proč nic neodpovídášNeslyšíš, z čeho všeho obviňují?" Ježíš ale vůbec...
Lukáš 10:24... ale nespatřili, a slyšet, co slyšíte, ale neslyšeli." A hle, jeden znalec Zákona vstal a chtěl ho...
Jan 5:37...poslal, o mně vydal svědectví. Vy jste ale nikdy neslyšeli jeho hlas a neviděli jeho tvář. Jeho slovo ve vás...
Jan 8:47...mi nevěříte? Kdo je z Boha, slyší Boží slova. Vy neslyšíte proto, že nejste z Boha." Židé mu odpověděli:...
Jan 9:27...jsem vám to řekl," odpověděl jim. "Copak jste to neslyšeli? Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se také stát...
Jan 9:31...mi otevřel oči. Víme přece, že Bůh hříšníky neslyší; slyší jen toho, kdo Boha ctí a koná jeho vůli....
Jan 9:32... kdo Boha ctí a koná jeho vůli. Jaktěživ nikdo neslyšel, že by někdo otevřel oči slepě narozeného. Kdyby...
Skutky 19:2...jste uvěřili?" "Nikdy jsme o Duchu svatém ani neslyšeli," řekli mu na to. "Jak jste tedy byli pokřtěni?"...
Skutky 22:9...viděli světlo; hlas, který ke mně mluvil, ale neslyšeli. Zeptal jsem se: ‚Pane, co mám dělat?' a Pán mi...
Římanům 10:14...neuvěřili? A jak mohou uvěřit v Toho, o němž neslyšeli? A jak uslyší bez kazatele? A jak jim může někdo...
Římanům 10:18...zprávou je slovo Kristovo. Ptám se ale: Copak neslyšeli? Právě naopak: "Po celé zemi se jejich hlas šíří,...
Římanům 11:8...ducha: jejich oči dodnes nevidí, jejich uši neslyší." A David říká: "Jejich stůl se jim stane léčkou...
Římanům 15:20...o to, kázat evangelium tam, kde o Kristu ještě neslyšeli, abych nestavěl na cizím základě. Jak je psáno:...
Římanům 15:21... kterým nebyl ohlášen, jej spatří, ti, kdo nikdy neslyšeli, pochopí." To vše mi dlouho bránilo přijít k vám...
1. Korintským 2:9... Ale jak je psáno: "Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh...
Zjevení 9:20... stříbra, mědi, kamene a dřeva, které nevidíneslyší ani nechodí. Nečinili také pokání ze svých vražd...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |