Neslouží

Hledám varianty 'neslouží' [ neslužte (6) nesluž (3) nesloužily (2) nesloužili (5) nesloužil (3) neslouží (3) ]. Nalezeny 22 verše.
Genesis 29:25...to udělal?" ptal se Jákob Lábana. "Copak jsem ti nesloužil za Ráchel? Proč jsi obelstil?" "V našem kraji...
Exodus 20:5...na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jimnesluž jim, neboť Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě...
Deuteronomium 5:9...na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jimnesluž jim, neboť Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě...
Deuteronomium 28:14...napravo ani nalevo - nechoď za cizími bohynesluž jim! Nebudeš-li však poslouchat Hospodina, svého...
Deuteronomium 28:47...divem navěky. Když jsi měl naprostou hojnostnesloužil jsi s radostným a vděčným srdcem Hospodinu, svému...
Jozue 23:7...bohů nepřipomínejte ani při nich nepřísahejteneslužte jim ani se jim neklanějte. Přimkněte se k...
Soudců 10:6...i bohům filištínským. Hospodina opustilinesloužili mu. Proto Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem...
1. Samuel 4:15... (Elímu bylo devadesát osm let a oči mu nesloužily, takže neviděl.) "Právě jdu z bitvy, vlastně...
1. Královská 14:4...domu. Achiáš neviděl, oči mu pro stáří nesloužily. Hospodin mu ale řekl: "Hle, přichází...
2. Královská 17:25...se v izraelských městech. Když tam začali žítnesloužili Hospodinu, a tak na poslal lvy, kteří je...
2. Královská 17:35...jim: "Neuctívejte cizí bohy, neklaňte se jimneslužte jim ani jim neobětujte! Pouze Hospodina, který vás...
2. Královská 23:9...bránou do města, stála vlevo). Kněží oněch výšin nesloužili u Hospodinova oltáře v Jeruzalémě, přesto však...
Nehemiáš 9:35...měli tu širou, úrodnou zemi, kterou jsi jim dalnesloužili ti a od svých zlých skutků se nechtěli odvrátit....
Izaiáš 60:12...ve vítězném průvodu. Národ a království, jež ti neslouží, zahynou; takové národy v troskách zaniknou. Sláva...
Jeremiáš 25:6...otcům od věků navěky. Nenásledujte cizí bohyneslužte jim a neklaňte se jim; nepopouzejte svými...
Jeremiáš 35:15...a napravte své jednání. Nenásledujte cizí bohyneslužte jim, můžete žít v zemi, kterou jsem dal vám i...
Malachiáš 3:18...mezi tím, kdo slouží Bohu, a tím, kdo mu neslouží. Hle, přichází ten den planoucí jako pec!...
Římanům 6:6... aby hříšné tělo pozbylo moci, abychom již dále nesloužili hříchu. (Kdo zemřel, je přece zbaven hříchu...
Římanům 16:18...jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen...
Efeským 6:6...posvátnou úctou, s upřímným srdcem, jako KristaNeslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale...
Koloským 3:22...Služebníci, poslouchejte vždy své pozemské pányNeslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale s...
Židům 7:13...k jinému pokolení, z něhož nikdy nikdo u oltáře nesloužil. Jak známo, náš Pán pochází z Judy, a ohledně...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |