Nese

Hledám varianty 'nese' [ ponesu (1) ponesou (14) ponesete (5) poneseš (6) poneseme (1) ponese (19) nesu (6) neste (2) nést (21) nesou (8) nesme (1) neslo (2) nesli (16) nesla (2) nesl (18) nesete (1) neseš (5) neseme (1) nese (27) nes (2) ]. Nalezeno 149 veršù.
Genesis 4:15...Hospodin mu řekl: "Kdokoli zabije Kainaponese sedminásobnou pomstu." Hospodin pak na Kaina vložil...
Genesis 22:6...oběť a naložil je na svého syna Izáka. Sám nesl v ruce oheň a nůž. A tak šli oba spolu. "Otče,"...
Genesis 37:25...přicházet karavanu Izmaelitů. Jejich velbloudi nesli vonnou pryskyřici, balzám a myrhu, aby to dopravili...
Genesis 43:9...a nepostavím ho před tebou, za to před tebou nesu věčnou vinu. Kdybychom neotáleli, určitě bychom se ...
Genesis 44:32...‚Nepřivedu-li ho k tobě, za to před tebou nesu věčnou vinu!' Prosím, pane můj, tu mohu zůstat jako...
Exodus 12:34... ještě než vykynulo, díže zabalil do šatůnesl je na ramenou. Synové Izraele se zachovali podle...
Exodus 18:22... Oni běžně soudí lid. Každou větší věc přednesou tobě, ale každou menší věc soudí sami. Ulehči si,...
Exodus 19:4...viděli, co jsem učinil Egypťanům a jak jsem vás nesl na orlích křídlech, abych vás přivedl k sobě. Nyní...
Exodus 28:29... Kdykoli bude Áron vstupovat do svatyněponese na náprsníku Božích rozhodnutí na svém srdci jména...
Exodus 34:4...horu Sinaj, jak mu Hospodin přikázal, a v ruce nesl dvě kamenné desky. Hospodin sestoupil v oblaku a...
Exodus 34:29...Desatero, zapsal na desky. Cestou z hory Sinaj nesl Mojžíš v rukou dvě Desky svědectví. Mojžíš ale nevěděl...
Leviticus 5:1...výzvu ke svědectví, neoznámil to. Takový ponese vinu. Také když se někdo dotkne něčeho nečistého,...
Leviticus 5:17...Hospodinovo přikázání a udělá něco, co se nes, provinil se a ponese vinu. Přivede tedy ke knězi...
Leviticus 7:18... bude ohavností a člověk, který by z jedlponese vinu. Maso se rovněž nesmí jíst, dotkne-li se...
Leviticus 11:25...zdechliny, bude nečistý do večera. Kdokoli by nesl něco z jejich zdechliny, vypere svůj oděv a bude...
Leviticus 11:28...zdechliny, bude nečistý do večera. Kdokoli by nesl jejich zdechlinu, vypere svůj oděv a bude nečistý ...
Leviticus 11:40... do večera. Také ten, kdo by tu zdechlinu nesl, vypere svůj oděv a bude nečistý do večera. Veškerá...
Leviticus 15:10...sebou, bude nečistý do večera. Kdo by ty věci nesl, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do...
Leviticus 17:16... Pokud si však oděv nevypere a tělo neomyjeponese vinu." Hospodin promluvil k...
Leviticus 19:8...to ohavnost, nedojde zalíbení. Kdo by ji jedlponese vinu, neboť znesvětil, co je svaté Hospodinu. Takový...
Leviticus 20:17...očima synů svého lidu. Obcoval se svou sestrouponese za to vinu. Kdokoli by spal se ženou při jejím...
Leviticus 20:19... Takový zostudil svou pokrevní příbuznou - oba ponesou svou vinu. Kdokoli by spal se svou tetou, zostudil...
Leviticus 20:20...spal se svou tetou, zostudil svého strýce. Oba ponesou svůj hřích - zemřou bezdětní. Kdokoli by si vzal...
Leviticus 24:15...k synům Izraele: Kdokoli by zlořečil svému Bohuponese svůj hřích. Kdo by se rouhal jménu Hospodina, musí...
Numeri 4:15... teprve tehdy přijdou Kehatovi synové, aby to nesli. Svatých věcí se nedotknou, aby nezemřeli. Toto je...
Numeri 5:31... Manžel bude prost viny, žena však svou vinu ponese." Hospodin promluvil k...
Numeri 9:13...vyobcován ze svého lidu, neboť v určený čas nepřinesl dar Hospodinu. Takový člověk ponese hřích. Kdyby chtěl...
Numeri 11:12...jsem to , kdo ten lid zplodil, že mi říkáš: ‚Nes jej v náručí, jako nosí chůva nemluvně'? Jak je mám...
Numeri 11:17...Ducha, který je na tobě, a vložím jej na , aby nesli břímě lidu s tebou a nemusel jsi je nést sám. Lidu...
Numeri 13:23...ratolest s takovým vinným hroznem, že ji museli nést na sochoru dva muži. Vzali také granátová jablka a...
Numeri 14:33...Vaši synové budou čtyřicet let tuláky v pouštiponesou následky vašeho smilstva, dokud vaše mrtvoly do...
Numeri 14:34...do poslední nepadnou na poušti. Po čtyřicet let ponesete svůj trest, podle počtu dní, v nichž jste...
Numeri 18:1...tvoji synové spolu s celým tvým otcovským domem ponesete zodpovědnost za přestupky vůči svatyni. Za...
Numeri 18:23...setkávání konají jen levité, svá provinění  nesou oni sami. Toto je věčné ustanovení pro všechna vaše...
Numeri 30:16...nich uslyšel, mlčel. Pokud by je zrušil pozdějiponese vinu." Toto jsou pravidla, která Hospodin přikázal...
Deuteronomium 1:9...semeni." Tenkrát jsem vám řekl: "Nemohu vás dále nést sám. Hospodin, váš Bůh, vás rozmnožil. Pohleďte, dnes...
Deuteronomium 1:12...žehná, jak vám pověděl! Jak bych však mohl sám nést vaše nesnáze, vaše břemena a rozepře? Vyberte ve svých...
Deuteronomium 1:31... Tehdy jsi viděl, jak Hospodin, tvůj Bůhnesl, jako nosí člověk svého syna, a to celou cestu, kterou...
Deuteronomium 25:6...povinnost. Prvorozený, jehož mu porodí, pak ponese jméno onoho zesnulého bratra, aby jeho jméno...
Deuteronomium 28:10...po jeho cestách. Všechny národy země spatří, že neseš Hospodinovo jméno, a budou se bát. Hospodin ti ...
Deuteronomium 32:11... křídly rozpjatými v pádu chytí je a dál je nese na svých perutích. Hospodin sám je takto provázel,...
Jozue 3:3...Hospodina, vašeho Boha, a levitské kněze, jak ji nesou, opustíte svá místa a půjdete za . Mezi vámi a ...
Jozue 3:14...vytáhl ze svých stanů, aby přešel Jordán, kněží nesli před lidem Truhlu smlouvy. Jakmile nosiči Truhly...
Jozue 6:4...dělat po šest dní. Sedm kněží před Truhlou nese sedm trub z beraních rohů. Sedmého dne obejdete město...
Jozue 6:13...a kněží vynesli Hospodinovu truhlu. Sedm kněží neslo před Hospodinovou truhlou sedm trub z beraních rohů a...
Soudců 7:19...zatroubili na rohy a rozbili džbány, které si nesli. Všechny tři oddíly zatroubily na rohy a rozbily...
Soudců 15:1...sklizně, šel Samson navštívit svou ženunesl kůzle. "Jdu za svou ženou do ložnice," řekl. Její...
Růt 4:5...mrtvém, abys tomu mrtvému vzbudil dědice, který ponese jeho jméno." Načež ten příbuzný řekl: "Tak to ho...
1. Samuel 10:3...tři muži putující za Bohem do Bet-elu. Jeden ponese tři kůzlata, druhý tři pecny chleba a třetí džbán...
2. Samuel 4:10...Ciklagu ohlásil, že Saul je mrtev, si myslel, že nese dobré zprávy. jsem ho ale za tu zprávu odměnil tak,...
2. Samuel 6:13...domu do Města Davidova. Jakmile ti, kdo nesli Truhlu Hospodinovu, ušli šest kroků, obětoval býka a...
2. Samuel 18:25...ohlásila králi, řekl na to: "Když běží sámnese dobré zprávy." Ale zatímco se stále blížil, hlídka...
1. Královská 1:42...ho vyzval: "Pojď blíž. Jsi ctihodný muž, jistě neseš dobré zprávy." "Nenesu," odpověděl mu Jonatan. "Náš...
1. Královská 22:36...nezemřel. Při západu slunce se nad bojištěm neslo volání: "Všichni domů, každý do své vlasti!" Král byl...
2. Královská 5:23...a všechno to svěřil dvěma svým mládencům, aby to nesli před Gehazim. Když ale došli k návrší, Gehazi to od...
2. Královská 18:14..."Pochybil jsem. Jakékoli břímě mi uložíš, to ponesu, jen ode prosím odtáhni." Asyrský král tedy...
1. Letopisů 15:2...ni stan. Tentokrát David přikázal: "Boží truhlu nes nést nikdo kromě levitů, neboť je Hospodin vyvolil,...
1. Letopisů 15:15...Hospodina, Boha Izraele. Synové Leviho pak nesli Boží truhlu tak, jak přikázal Mojžíš slovem...
Job 4:5...jsi podlomená kolena. Teď došlo na tebe - a neseš to těžce; tebe to zasáhlo, a děsíš se. není ti...
Job 37:13...jeho příkazy kdekoli na zemi. jeho zemi nesou trest či slitování, on , aby nalezla svůj cíl....
Job 41:7...Jeho zuby všude kolem šíří děs! Řady šupin si nese na hřbetě, jako pečetí jsou pevně spojené. Jedna...
Žalmy 28:9... požehnej svému dědictví, buď jejich pastýřnes je navěky! Žalm Davidův. Vzdejte Hospodinu, synové...
Žalmy 29:3...Hospodinu v kráse svatosti! Hlas Hospodinův se nese nad vodami, Bůh slávy sám hromem burácí - Hospodin nad...
Žalmy 51:7...spravedlivý, oprávněn jsi odsoudit! Vždyť nesu vinu od narození, hříšný jsem od svého početí. Ty...
Žalmy 68:20...přebývat! Požehnán buď Pán, jenž každý den nás nese, požehnán buď Bůh, náš Spasitel! séla Vždyť tento Bůh...
Žalmy 92:15... v nádvořích našeho Boha vzkvétají. Ovoce ponesou ještě ve stáří, čerství zůstanou a plní sil....
Přísloví 15:6...je velkou pokladnicí, zisky darebáka nesou jen trápení. Rty moudrých vědění rozsévají, srdce...
Přísloví 25:23... sám Hospodin ti odplatí. Severní vítr s sebou nese liják, tajné řeči pak zlobné pohledy. Lepší je...
Izaiáš 11:5... Na bedrech přepáše se spravedlností, věrnost ponese jako pás na bocích. Vlk bude bydlet s beránkem,...
Izaiáš 30:6...oslů vezou bohatství, na hrbech velbloudů nesou poklady lidu, který jim nemůže nijak pomoci, Egyptu,...
Izaiáš 40:9...věky přetrvá. Na vysokou horu vystup si, kdo neseš dobré zprávy Sionu; hlasitě volej ze všech sil, kdo...
Izaiáš 43:7... dcery ze světových stran - všechny, kdo nesou jméno , ty, jež jsem stvořil k slávě své, ty, jež...
Izaiáš 44:5...řekne: "Patřím Hospodinu" a druhý Jákobovo jméno ponese, další si na ruku napíše "Hospodinův" a přijme jméno...
Izaiáš 49:22...na znamení národům! V náručí tvé syny přinesou, tvé dcery ponesou na ramenou; králové budou tvými...
Izaiáš 52:7...dobrých zpráv, toho, kdo pokoj zvěstuje, kdo nese dobrou zvěst, toho, kdo spásu ohlašuje, kdo říká...
Izaiáš 53:4...- proč bychom si ho všímali? Bolesti, jež nesl, však byly naše, naše utrpení vzal na sebe! My jsme se...
Izaiáš 53:12...sebe. A proto mu dávám podíl s mnohými, aby senesčíslnými dělil o kořist, protože sám sebe vydal smrti a...
Izaiáš 61:1... Duch Panovníka Hospodina na mně spočívá, abych nesl dobré zprávy ubohým. Poslal ovázat srdce ztrápených...
Izaiáš 66:3...člověka, kdo obětuje beránka, rdousí psa, kdo nese obětní dar, přináší krev prasat, kdo pálí kadidlo,...
Izaiáš 66:6...z chrámu! Hlas Hospodinův, který svým nepřátelům nese odplatu! Porodila dřív, než na ni přišly bolesti;...
Jeremiáš 17:8...zelenají, v roce sucha nemá obavy a nepřestává nést plody." Lidské srdce je ze všeho nejzrádnější, je...
Jeremiáš 25:29...Hospodin zástupů: Musíte pít! Hle, na město, jež nese jméno, začínám přivádět neštěstí, a vy byste měli...
Jeremiáš 31:19...se biji do hrudi. Stydím se a jsem zahanben, že nesu potupu svých mladých let.' Není snad Efraim můj drahý...
Jeremiáš 33:11...veselí, hlas ženicha a nevěsty a hlas těch, kdo ponesou do Hospodinova domu oběti vděčnosti se slovy:...
Jeremiáš 49:21...jejich pádu otřese zemí, k Rudému moři se ponese jejich křik. Hle, orel se zvedá a dolů vrhá se, nad...
Pláč 5:7...chlebu. Naši otcové hřešili; jsou pryč a my neseme jejich trest. Panují nad námi otroci a nikdo...
Ezechiel 4:4... Po všechny dny, kdy budeš ležet na bokuponeseš jejich vinu. Odpočítal jsem ti tolik dnů, kolik let...
Ezechiel 4:5...jsem ti tolik dnů, kolik let trvaly jejich vinyponeseš vinu domu Izraele po 390 dnů. ty dny uplynou,...
Ezechiel 4:6...uplynou, lehneš si zase na pravý bok a po 40 dnů poneseš vinu domu Judy. Odpočítal jsem ti po jednom dnu za...
Ezechiel 9:6...i děti - všechny pobijte! K žádnému z těch, kdo nesou ono znamení, se ale nepřibližujte. Začněte od ...
Ezechiel 14:10...ruku a vyhladím ho ze svého lidu, IzraelePonesou svou vinu. Prorok bude vinen právě tak jako ten,...
Ezechiel 16:58...sousedky - pohrdají tebou všichni v okolíPoneseš následky svých ohavných zvrhlostí, praví Hospodin....
Ezechiel 17:8...půdy pěkně u vody, aby vypouštěla ratolestinesla plody a stala se překrásným vínem. Řekni: ‚Tak praví...
Ezechiel 23:35...jsi na zapomněla a hodila jsi za hlavuponeseš následky své zvrhlosti a svého smilnění." "Synu...
Ezechiel 23:49...zvrhlé jako vy. Za vaši zvrhlost vás potrestajíponesete trest za své hříšné modlářství. Tehdy poznáte, že...
Ezechiel 36:8...Vy, izraelské hory, se však budete jen zelenatponesete ovoce mému lidu, Izraeli, jenž se brzy vrátí....
Ezechiel 44:10...ode mne zabloudili za svými hnusnými modlami, ti ponesou svou vinu. Budou v svatyni sloužit jako stráže...
Ezechiel 44:12... proto jim přísahám, praví Panovník Hospodin, že ponesou svou vinu. Nepřiblíží se ke mně, aby mi konali...
Ezechiel 44:13...se k žádné z mých svatých ani svatosvatých věcíPonesou svou hanbu za hanebnosti, které páchali. Nechám je,...
Ezechiel 47:12... Jejich listí nikdy nezvadne a nepřestanou nést ovoce. Každý měsíc přinesou čerstvé plody, protože k...
Daniel 9:18...své oči a pohlédni na naše trosky, na město, jež nese tvé jméno! Neprosíme pro svou vlastní spravedlnost,...
Daniel 9:19... Bože můj, neotálej, vždyť tvé město i tvůj lid nese tvé jméno!" Ještě když jsem se modlil a vyznával svůj...
Joel 2:22...zvěř! Širé pastviny zas budou zelené, stromy ponesou své ovoce a fíkovník s révou vydají užitek. Synové...
Micheáš 7:9...Hospodin. Proti Hospodinu hřešil jsem, a proto nesu jeho hněv, dokud se mého sporu neujme a neobhájí ....
Sofoniáš 3:19... Způsobím jim čest a slávu v každé zemi, kde nesli pohanu. V ten čas vás znovu přivedu, v ten čas vás...
Ageus 2:12...zástupů - Zeptej se kněží na zákon: Kdyby někdo nesl v cípu svého pláště posvěcené maso a tím cípem by se...
Zachariáš 5:10...koš a zvedly ho mezi nebe a zemi. "Kam ten koš nesou?" zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou. "Do...
Matouš 3:8... jak utéct před přicházejícím hněvem? Začněte nést ovoce odpovídající vašemu pokání. A nemyslete, že si...
Matouš 4:6...Je přece psáno: ‚Svým andělům přikáže o toběponesou na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.'" Ježíš...
Matouš 7:17...a fíky z bodláčí? Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. Dobrý strom...
Matouš 7:18...špatný strom nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré...
Matouš 8:17...proroka Izaiáše: "Naše neduhy sňal a naše nemoci nesl." Když Ježíš viděl, kolik je kolem něj lidí, přikázal...
Matouš 21:43...vám bude vzato a bude dáno lidu, který ponese jeho ovoce. Kdo upadne na ten kámen, ten se...
Matouš 27:32...člověka z Kyrény jménem Šimona a přinutili ho nést mu kříž. Když dorazili na místo zvané Golgota (což...
Marek 2:3...nim promlouval Slovo, přišli k němu čtyři mužinesli ochrnutého. Kvůli davu ho ale k němu nemohli přinést,...
Marek 15:21...z pole, a když procházel kolem, přinutili ho nést mu kříž. Tak Ježíše přivedli na místo zvané Golgota...
Lukáš 3:8... jak utéci před přicházejícím hněvem? Raději neste ovoce odpovídající vašemu pokání, než abyste říkali:...
Lukáš 4:11...‚Svým andělům přikáže o tobě, aby chránili, a ponesou na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.'" Ježíš...
Lukáš 4:18..."Duch Hospodinův je nade mnou, neboť pomazal nést evangelium chudým. Poslal vyhlásit propuštění...
Lukáš 5:18...přítomna, aby je uzdravoval. A hle, nějací muži nesli na lehátku ochrnutého člověka. Snažili se ho vnést...
Lukáš 6:43...třísku z oka svého bratra. Strom, který nese špatné ovoce, není dobrý a strom, který nese dobré...
Lukáš 8:14...a rozkošemi tohoto života, takže nedozrají, aby nesli ovoce. Zrno v dobré zemi jsou ale ti, kteří slyší...
Lukáš 13:9...rok, pane. Okopám ho a pohnojím, snad začne nést ovoce. Pokud ne, porazíš ho pak.'" V sobotu pak učil v...
Lukáš 14:27... nemůže být mým učedníkem. Kdo není ochoten nést svůj kříž a jít za mnou, nemůže být mým učedníkem....
Lukáš 20:24...jejich záludnost. Řekl jim: "Ukažte mi denár. Čí nese obraz a nápis?" "Císařův," odpověděli. "Dejte tedy...
Lukáš 23:26...se vracel z pole, a naložili mu kříž, aby ho nesl za Ježíšem. Šlo za ním veliké množství lidu i mnoho...
Jan 15:2...Otec je vinař. Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí,...
Jan 15:4...ve mně a ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani...
Jan 15:5...vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a v něm, ten nese mnoho ovoce; beze nedokážete nic. Jestliže někdo...
Jan 15:8...proste, o cokoli chcete, a stane se vám to. Když ponesete hojné ovoce, bude tím oslaven můj Otec a budete...
Jan 15:16...vás, ne vy . Ustanovil jsem vás, abyste šlinesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; aby vám Otec dal, o...
Jan 19:17...vydal k ukřižování. Chopili se ho vojáci. Ježíš nesl svůj kříž na místo jménem Lebka, hebrejsky zvané...
Skutky 21:35... Po schodišti ho vojáci kvůli násilí davu museli nést. Šla za ním totiž spousta lidí a křičeli: "Pryč s...
Římanům 7:4...byl vzkříšen z mrtvých. Konečně tedy můžeme nést ovoce Bohu. Dokud jsme žili tělesně, Zákon v nás...
Římanům 7:5... které působily v našich údech tak, že jsme nesli ovoce smrti. Teď však, když jsme zemřeli tomu, co nás...
Římanům 15:1...A cokoli není z víry, je hřích. My silní musíme nést slabosti těch, kdo silní nejsou. Nemějme ohled jen...
1. Korintským 15:49... a jaký ten nebeský, takoví i nebeští. Jako jsme nesli obraz toho, kdo byl z prachu země, tak poneseme i...
Galatským 6:2...si dávej pozor, abys sám nepodlehl pokušeníNeste břemena jedni druhých - tak naplníte Kristův zákon....
Galatským 6:5...sám sobě a nesrovnává se s druhými. Každý musí nést svůj vlastní náklad. Kdo je vyučován Slovu, se dělí...
Efeským 3:15...klekám na kolena před Otcem, jehož jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi. Kéž vás jeho Duch...
Koloským 1:6...slovo pravdy, totiž evangelium, přišlo k vám. To nese ovoce a rozrůstá se po celém světě a stejně tak je...
Koloským 1:10...vždy dělali Pánu čest a radost: abyste stále nesli ovoce dobrých skutků, rostli v poznání Boha, byli...
Koloským 1:24...ve svých utrpeních pro vás, neboť na svém těle nesu část Kristových soužení, jež nést jeho tělo, totiž...
2. Timoteus 2:19...vzkříšení. Boží základ však pevně stojínese tento nápis: "Hospodin , kdo mu patří," a "Každý,...
Židům 1:3...a vyjádřením jeho podstaty; svým mocným slovem nese vše, co je. On se postaral o očištění hříchů a poté...
Židům 13:13...vlastní krví. Vyjděme tedy k němu ven za stanynesme jeho potupu, neboť zde nemáme trvalé město, ale...
1. Petr 4:14...se zjeví jeho sláva, budete jásat radostí! Když nesete urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás...
Zjevení 17:7..." ti povím tajemství ženy i šelmy, která ji nese, jež sedm hlav a deset rohů. Šelma, kterou jsi...
Zjevení 22:2... Po obou stranách řeky je strom života, jenž nese dvanáctero ovoce. Ten strom vydává ovoce každý měsíc a...

Slova obsahující nese: donese (2) doneseš (1) nenese (5) neneseš (1) neodnese (1) neodneseme (1) neponese (2) nepřinese (2) nepřinesete (1) nese (27) neseberou (1) nesedám (1) nesedávám (1) nesedej (2) neseděl (2) nesedí (2) nesedím (1) nesedne (2) nesejde (2) nesejdou (1) neseje (2) nesejí (2) nesejte (2) neselhala (1) neselhali (1) neselhalo (4) neselo (1) neselže (2) neseme (1) nesesílal (1) nesestoupil (1) nesestupuj (1) nesestupuje (2) neseš (5) nesešel (2) nesete (1) nesetkal (1) nesetkalo (1) nesežral (1) nesnese (5) nevyneseš (1) odnese (8) odnesené (1) odneseno (3) odneseny (2) ponese (19) poneseme (1) poneseš (6) ponesete (5) pronese (1) přednese (1) přeneseme (1) přeneseni (1) přenesete (1) přinese (62) přineseme (2) přinesen (1) přinesena (1) přinesené (3) přineseny (1) přineseš (10) přinesete (5) roznese (1) snese (4) sneseme (1) sneseš (1) unese (1) unesen (1) vnese (2) vnesena (2) vneseš (1) vnesete (1) vynese (3) vynesen (3) vznese (1) vznesených (1) vznesete (1) zaneseno (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |