Nerozumím

Hledám varianty 'nerozumím' [ nerozumíte (7) nerozumíš (4) nerozumím (3) nerozumí (8) nerozuměli (9) nerozuměl (5) nerozumějte (1) nerozumějí (2) ]. Nalezeno 38 veršù.
Genesis 11:7... sestoupíme a zmateme tam jejich řeč, aby jeden nerozuměl řeči druhého." Hospodin je odtud rozptýlil po...
Deuteronomium 28:49... jenž přiletí jako orel, národ, jehož jazyku nerozumíš, surový národ, jenž nebere ohled na starce a...
2. Samuel 3:38... nevzešlo od krále. Král tehdy řekl svým mužům: "Nerozumíte, že dnes v Izraeli padl vojevůdce a velikán? Ale...
Žalmy 82:5...uniknout z ruky ničemů! Oni však nechápou, vůbec nerozumí, v temnotách stále tápají, bortí se všechny zemské...
Kazatel 11:5... kdo hledí na mraky, nikdy nesklidí. Tak jako nerozumíš cestě větru anebo zárodku v lůnu těhotné, stejně...
Izaiáš 6:9...a vyřiď tomuto lidu: ‚Slyšte a poslouchejte, ale nerozumějte, hleďte a dívejte se, ale nevězte!' Zatvrď...
Izaiáš 40:21...to od počátku neoznamuje? Copak od založení země nerozumíte? On se nad obzorem na trůn usadil, obyvatelé...
Izaiáš 42:25...vřavě vydal je. Obklopily je plameny, ale nerozuměli; hořeli, ale k srdci si to nevzali. Teď ale...
Izaiáš 44:18...nevědí! Oči mají zaslepené, takže nevidí, ničemu nerozumí v srdcích svých. Nikdo se nezastaví, nepřemýšlí,...
Jeremiáš 5:15...to, národ odvěký, národ, jehož jazyk neznáš, a nerozumíš, co říkají. Samí udatní hrdinové, jejich toulec...
Jeremiáš 10:14...vítr ze svých pokladnic. Všichni ti tupci ničemu nerozumí, všichni kovotepci budou zklamáni svými modlami,...
Jeremiáš 51:17...vítr ze svých pokladnic. Všichni ti tupci ničemu nerozumí, všichni kovotepci budou zklamáni svými modlami,...
Ezechiel 3:6...řeči a těžkého jazyka, jejichž slovům bys nerozuměl. Kdybych totiž poslal k takovým, poslechli by...
Daniel 12:8...vše skončí." jsem však tomu, co jsem slyšelnerozuměl. Proto jsem se zeptal: "Jak to všechno dopadne,...
Ozeáš 8:12...toho napsal tolik - jim je to ale cizí, jako by nerozuměli! Když mi přinášejí své oběti, obětují maso, aby...
Matouš 13:13... že vidí, ale nevidí a slyší, ale neslyší ani nerozumějí. Naplňuje se na nich Izaiášovo proroctví:...
Matouš 13:19...Ke každému, kdo slyší slovo o Královstvínerozumí, přichází ten zlý a uchvacuje to, co bylo zaseto...
Matouš 15:17...jste ještě tak nechápaví?" řekl Ježíš. "Nerozumíte, že všechno, co vchází do úst, jde do břicha a...
Marek 4:12... ale nechápali, poslouchali a slyšeli, ale nerozuměli, aby se snad neobrátili a nebylo jim odpuštěno...
Marek 7:18... On jim odpověděl: "To jste tak nechápavíNerozumíte, že cokoli vchází do člověka zvenku, ho nemůže...
Marek 8:17...dohadujete, že nemáte chleba? Ještě nechápetenerozumíte? Ještě máte tvrdé srdce? Máte oči, a nevidíte?...
Marek 8:21..."Sedm," odpověděli. Na to jim řekl: "Ještě nerozumíte?" Když přišli do Betsaidy, přivedli k němu...
Marek 14:68...s tím Ježíšem z Nazaretu." On to ale zapřel: "Nerozumím. Nevím, o čem mluvíš!" Vyšel ven před dvůr a vtom...
Lukáš 8:10... abyhleděli, ale neviděli a slyšeli, ale nerozuměli.' Zrno v tom podobenství je Boží slovo...
Lukáš 9:45... Jeho smysl jim zůstal skryt, takže mu nerozuměli, ale báli se ho zeptat. Tehdy mezi nimi vyvstala...
Lukáš 18:34... Smysl toho výroku jim zůstal skryt, takže nerozuměli, o čem mluví. Když přicházel k Jerichu, jeden...
Jan 8:43...Nepřišel jsem sám od sebe, to on poslal. Proč nerozumíte řeči? Nemůžete slovo ani slyšet! Váš otec...
Jan 12:16...sedící na oslátku." Jeho učedníci tomu nejdříve nerozuměli, ale když byl Ježíš oslaven, tehdy si vzpomněli,...
Jan 13:28...rychle," řekl mu Ježíš. Nikdo ze stolujících ale nerozuměl, proč mu to řekl. Jidáš měl na starosti pokladnu,...
Jan 20:9...hrobu jako první, uviděl a uvěřil. (Ještě totiž nerozuměli Písmu, svědčícímu, že musí vstát z mrtvých.) A...
Skutky 7:25... že jim Bůh skrze něho přináší spásu, ale oni nerozuměli. Navštívil je i druhého dne a snažil se usmířit...
Římanům 7:15... ale jsem tělesný, zaprodaný hříchu. Sám nerozumím tomu, co dělám; vždyť nedělám to, co chci, ale to...
Římanům 10:19...jejich slova zní." Ptám se tedy: Copak Izrael nerozuměl? Mojžíš kdysi řekl: "Kvůli těm, kdo nejsou...
1. Korintským 2:15...duchovní, může rozumět všemu, ačkoli jemu nikdo nerozumí. Vždyť: "Kdo poznal Hospodinovu mysl, kdo by mu...
1. Korintským 14:2...lidem, ale k Bohu. Je puzen Duchem, ale nikdo mu nerozumí; co říká, zůstává tajemstvím. Ten, kdo prorokuje,...
1. Korintským 14:11...beze smyslu. Mluví-li však někdo řečí, které nerozumím, zůstaneme jeden druhému cizincem. Stejné je to s...
1. Timoteus 6:4...a tímto zbožným učením, je nadut pýchou a ničemu nerozumí. Libuje si jen v hádkách a slovních potyčkách,...
2. Petr 2:12...zvířata, určená k ulovení a na porážku. Čemu nerozumějí, tomu se vysmívají, ale jejich vlastní zkaženost...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |