Neptal

Hledám varianty 'neptal' [ neptali (6) neptal (1) neptají (2) neptá (2) ]. Nalezeno 11 veršù.
Jozue 9:14..." Izraelští muži dali na jejich zásobyneptali se na Hospodinův výrok. Jozue jim zaručil pokoj a...
1. Královská 1:6...padesát mužů. Jeho otec ho ale nikdy nepokáralneptal se: "Co to provádíš?" Adoniáš se narodil hned po...
Job 21:29...darebáků kde konec je?' - To jste se nikdy neptali pocestných? Nepřijímáte jejich svědectví? Vždyť v...
Job 35:10... pod vládou mocných křičí o pomoc. Nikdo však neptá se: ‚Co Bůh, můj Stvořitel, který písněmi rozeznívá...
Žalmy 119:155...! Ničemové jsou daleko od spásy, neboť se neptají na tvé zákony. Veliké je, Hospodine, slitování tvé...
Izaiáš 65:1...nás bez konce? Odpovídal jsem těm, kdo se neptali, dal jsem se najít těm, kdo o nestáli. Národu,...
Jeremiáš 2:6...Marnost následovali a marností se stali. se neptali: ‚Kde je Hospodin, který nás vyvedl z Egypta, který...
Jeremiáš 2:8...zemi, zohavili jste dědictví! Ani kněží se neptali: ‚Kde je Hospodin?' Znalci Zákona neznali,...
Jeremiáš 10:21... přístřeší. Pastýři, ti tupci, se Hospodina neptali, a proto se jim nedaří - celé stádo se jim...
Sofoniáš 1:6... kdo Hospodina nehledají a kdo se po něm neptají." Zmlkněte před Panovníkem Hospodinem, neboť je...
Jan 16:5...k Tomu, který poslal, a nikdo z vás se  neptá: ‚Kam jdeš?' Kvůli tomu, co jsem vám řekl, naplnil...

Slova obsahující neptal: neptal (1) neptali (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |