Nepravost

Hledám varianty 'nepravost' [ nepravostí (4) nepravosti (9) nepravostem (1) nepravost (13) ]. Nalezeny 24 verše.
Genesis 15:16... Sem se ale vrátí čtvrté pokolení, neboť nepravost Emorejců ještě není dovršena." Když slunce...
Exodus 20:5... tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení...
Exodus 28:38...turban. Áron jej bude mít na čele a bude snímat nepravosti synů Izraele při svatých obětech, které...
Exodus 34:7...na milosrdenství tisícům pokolení, odpouštějící nepravost, provinění i hřích. Nezapomíná však trestat, ale...
Exodus 34:9...nás, ačkoli je to tvrdošíjný lid. Odpusť naši nepravost i hřích a přijmi nás jako své vlastní!" Hospodin...
Numeri 14:18...nesmírně trpělivý a velmi laskavý, odpouštějící nepravost i provinění. Nezapomíná však trestat; za...
Numeri 14:19...své veliké milosrdenství odpusť tomuto lidu jeho nepravost, tak jak jsi jim odpouštěl od Egypta doposud!"...
Deuteronomium 5:9... tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení...
Nehemiáš 9:2...všech cizozemců. Stáli a vyznávali své hříchynepravosti svých předků. Čtvrt dne četli vestoje z Knihy...
Přísloví 5:22...jejich krok pozorně sleduje. Darebáka lapí jeho nepravosti, v provazech vlastního hříchu uvázne. Nedal se...
Jeremiáš 51:6...Prchejte všichni o život! Nezahyňte pro jeho nepravost! Toto je čas Hospodinovy pomsty - odplácí...
Daniel 9:16...své svaté hory. Vždyť kvůli našim hříchům, kvůli nepravostem našich otců se Jeruzalém i tvůj lid staly...
Daniel 9:24...a nastal konec hříchu, aby očištěna byla nepravost a spravedlnost přišla navěky, aby se zpečetilo...
Skutky 8:23...odpustí. Vidím, jak jsi plný hořkosti a spoutaný nepravostí." Šimon odpověděl: "Vy se za modlete k Pánu,...
Římanům 1:18...se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnostinepravosti lidí, kteří svévolně potlačují pravdu. Co se ...
Římanům 1:29... aby dělali, co není správné. Jsou prolezlí nepravostí, podlostí, chamtivostí a záští; jsou plní...
Římanům 2:8... kdo ve svém sobectví odmítají pravdu a řídí se nepravostí, však odplatí zuřivým hněvem. Soužení a úzkost...
Římanům 3:5... ve svém soudu budeš vítězem." Když ale naše nepravost dokazuje Boží spravedlnost, co na to řekneme?...
Římanům 6:13... Své údy nevydávejte hříchu za nástroje nepravosti, ale jako zmrtvýchvstalí vydejte sami sebe i své...
Římanům 6:19...Jako jste své údy vydávali do služby nečistotynepravosti k páchání nepravosti, tak teď vydávejte své údy...
2. Korintským 6:14...nevěřícími. Jaký může být spolek spravedlnostinepravostí? Jaký může mít vztah světlo s temnotou? Jaká je...
2. Timoteus 2:19..." a "Každý, kdo vyznává Pánovo jméno, opustí nepravost." Ve velikém domě nejsou jen zlaté a stříbrné...
Titus 2:14...dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si pro sebe zvláštní lid, horlivý...
1. Jan 1:9...- odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj...

Slova obsahující nepravost: nepravost (13) nepravostem (1) nepravosti (9) nepravostí (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |