Nepoznal

Hledám varianty 'nepoznal' [ nepoznáte (1) nepoznat (1) nepoznáš (1) nepoznám (2) nepoznaly (4) nepoznalo (1) nepoznali (10) nepoznala (3) nepoznal (11) nepoznají (1) nepozná (1) ]. Nalezeno 36 veršù.
Genesis 19:8...nic zlého! Hle, mám dvě dcery, které ještě nepoznaly muže; vyvedu je k vám. Udělejte s nimi, co se vám...
Genesis 24:16... Byla to překrásná mladá dívka, která ještě nepoznala muže. Sestoupila k prameni, naplnila si džbán a...
Genesis 27:23...a řekl: "Hlas je Jákobův, ale ruce Ezauovy." Nepoznal ho, protože měl ruce chlupaté jako jeho bratr Ezau...
Genesis 42:8...jídlo." Josef své bratry poznal, ale oni ho nepoznali. Josef si pamatoval sny, které o nich měl, a tak...
Numeri 31:18... spala s mužem. Všechny dívky, které ještě nepoznaly muže, si nechte živé. Vy sami pak zůstaňte po...
Numeri 31:35...000 oslů, 32 000 žen, které ještě nepoznaly muže. Polovina podílu těch, kteří vyšli do boje,...
Deuteronomium 11:28... a vydáte se za cizími bohy, které jste nepoznali. Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země,...
Deuteronomium 13:3...slovy: "Pojďme následovat cizí bohy" (které jsi nepoznal) "a sloužit jim!" Tehdy, i kdyby se stalo to...
Deuteronomium 13:7...říkat: "Pojďme sloužit cizím bohům" (které jsi nepoznal ty ani tví otcové, totiž některému z bohů okolních...
Deuteronomium 13:14...slovy: "Pojďme sloužit cizím bohům" (které jsi nepoznal). Tehdy to prozkoumej a vyšetři; důkladně se na to...
Deuteronomium 28:64...druhý. Tam budete sloužit cizím bohům, které jsi nepoznal ty ani tví otcové, bohům ze dřeva a z kamene. Mezi...
Deuteronomium 29:25...cizím bohům a klaněli se jim - bohům, které nepoznali a které jim neurčil. Proto Hospodin vzplanul vůči...
Soudců 11:39...svému otci a ten s udělal, co slíbil. Nikdy nepoznala muže. Tak vznikl v Izraeli ten zvyk, že izraelské...
Soudců 21:12...našlo 400 dívek, netknutých panen, které ještě nepoznaly muže. Ty přivedli do tábora v Šílu v kanaánské...
1. Samuel 22:3...by můj otec s mou matkou přijít k vám, dokud nepoznám, jak se mnou Bůh naloží?" Odvedl je tedy k...
1. Královská 14:2... Jeroboám řekl své ženě: "Jdi, převlékni se, aby nepoznali, že jsi moje žena, a vydej se do Šíla. Tam je...
1. Královská 20:38...poranil. Prorok si pak zakryl oči páskou, aby ho nepoznali, a odešel k cestě čekat na krále. Když ho král...
Job 5:4... jeho dům ale náhle stihlo prokletí: Jeho děti nepoznají žádné bezpečí, bez obhájce budou na soudu...
Job 6:30...v právu! Copak jsem řekl něco špatného? Copak nepoznám, co by zničilo? Nemá člověk na zemi jen samou...
Žalmy 147:20...Izraeli dal. Žádnému národu to neučinil, a proto nepoznali jeho pravidla. Haleluja! Haleluja! Chvalte...
Přísloví 17:21...tupce, důvod k žalu, hlupákův otec radost nepozná. Radostné srdce - nejlepší lék, ztrápený duch je...
Ozeáš 13:4...Bůh, od vyjití z Egypta; Boha kromě mne nikdy nepoznáš, není jiný Spasitel než ! Na poušti jsem ...
Matouš 17:12...vám však říkám, že Eliáš přišel, ale oni ho nepoznali a udělali s ním, co chtěli. Totéž od nich vytrpí...
Lukáš 1:34...zeptala se Marie anděla. "Vždyť jsem ještě nepoznala muže." "Sestoupí na tebe Duch svatý a zastíní ...
Lukáš 12:57...že nerozeznáte, jaký je teď čas? A proč ani sami nepoznáte, co je správné? Když jdeš se svým odpůrcem k...
Lukáš 19:44... Nenechají v tobě kámen na kameni, protože jsi nepoznalo čas svého navštívení." Potom přišel do chrámu a...
Jan 1:10...na světě a svět povstal skrze něj, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho...
Jan 14:9..." odvětil Ježíš, "tak dlouho jsem s váminepoznal jsi ? Kdo viděl , viděl Otce. Jak můžeš říkat:...
Jan 16:3... že tím slouží Bohu. Budou to dělat, protože nepoznali Otce ani . Předpověděl jsem vám to, abyste si v...
Skutky 13:27... Obyvatelé Jeruzaléma ani jejich vůdcové ho však nepoznali. Odsoudili ho, a tak naplnili hlasy Proroků,...
Skutky 13:37... Ten, kterého Bůh vzkřísil, však rozklad nepoznal. Bratři, oznamuji vám, že skrze něj se vám...
1. Korintským 2:8...slávě a kterou nikdo z vůdců současného světa nepoznal; kdyby ji totiž znali, neukřižovali by Pána slávy....
2. Petr 2:21...hůře než na začátku. Bylo by pro lepší nepoznat cestu spravedlnosti, než se po jejím poznání...
1. Jan 3:1...- a také jimi jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se...
1. Jan 3:6... tedy nehřeší, ale kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal. Nenechte se nikým oklamat, drazí. Kdo žije...
Zjevení 2:24...Thyatirským, vám, kteří nemáte toto učenínepoznali jste to, čemu se říká hlubiny satanovy, pravím:...

Slova obsahující nepoznal: nepoznal (11) nepoznala (3) nepoznali (10) nepoznalo (1) nepoznaly (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |