Nepostavím

Hledám varianty 'nepostavím' [ nepostavíte (1) nepostavíš (4) nepostavím (1) nepostavili (2) nepostavil (3) nepostaví (4) ]. Nalezeno 15 veršù.
Genesis 43:9... ode ho vyžaduj! Nepřivedu-li ho k toběnepostavím ho před tebou, za to před tebou nesu věčnou...
Exodus 20:23...viděli, že jsem s vámi mluvil z nebe. Nic mi nepostavíte naroveň: neuděláte si bohy ze stříbra ani bohy...
Jozue 20:6...v nenávisti. Bude v tomto městě bydlet, dokud se nepostaví před obec k soudu, a poté do smrti toho, kdo...
Jozue 20:9... aby nezemřel rukou krevního mstitele, dokud se nepostaví před obec. Vůdcové levitských rodů přišli ke...
2. Samuel 7:7...jsem přikázal pást můj lid Izrael: ‚Proč jste mi nepostavili dům z cedrů?' Řekni mému služebníku Davidovi:...
1. Královská 8:19...‚Je dobře, že chceš mému jménu postavit chrámNepostavíš ho však ty, ale tvůj syn, který vzejde ze tvých...
1. Letopisů 17:4...služebníku Davidovi: ‚Tak praví Hospodin - Ty mi nepostavíš dům, kde bych bydlel. Ode dne, kdy jsem vyvedl...
1. Letopisů 17:6... jemuž jsem přikázal pást můj lid: Proč jste mi nepostavili cedrový dům?' Řekni mému služebníku Davidovi:...
1. Letopisů 28:3...Boha. Připravil jsem stavbu, ale Bůh mi řekl: ‚Nepostavíš dům mému jménu, neboť jsi vedl války a proléval...
2. Letopisů 6:9...‚Je dobře, že chceš mému jménu postavit chrámNepostavíš ho však ty, ale tvůj syn, který vzejde ze tvých...
Ezdráš 2:63...zakázal jíst ze svatosvatých věcí, dokud se kněz nepostaví k urim a tumim. Celé shromáždění dohromady čítalo...
Nehemiáš 7:65...zakázal jíst ze svatosvatých věcí, dokud se kněz nepostaví k urim a tumim. Celé shromáždění dohromady čítalo...
Job 1:10...kolem něj, kolem jeho domu a kolem všeho, co nepostavil hradbu ze všech stran? Všemu, co dělá, žehnáš a...
2. Timoteus 4:16...slovům. Při první obhajobě se za mne nikdo nepostavil. Všichni opustili - kéž jim to není počítáno!...
Židům 8:2...je služebníkem pravé svatyně - stánku, který nepostavil člověk, ale Hospodin. Každý velekněz je pověřen...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |