Neposlechnete

Hledám varianty 'neposlechnete' [ neposlechnou (6) neposlechni (1) neposlechnete (8) neposlechneš (1) neposlechne (6) neposlechly (1) neposlechli (14) neposlechl (15) ]. Nalezeny 52 verše.
Genesis 34:17...bydlet s vámi a budeme jeden lid. Pokud nás však neposlechnete a neobřežete se, vezmeme si svou dceru a...
Genesis 39:10...den za dnem, aby si k lehl a pobyl s neposlechl ji. Jednoho dne, když přišel dělat svou práci v...
Exodus 4:1... Mojžíš znovu namítl: "Pohleď, neuvěří mineposlechnou . Určitě řeknou: ‚Žádný Hospodin se ti...
Exodus 4:8...zdravá jako zbytek jeho těla! "Když ti neuvěříneposlechnou první znamení, uvěří druhému znamení. A pokud...
Exodus 4:9... A pokud neuvěří ani těm dvěma znamenímneposlechnou , nabereš vodu z Nilu, vyliješ ji na suchou...
Exodus 6:12...ale Hospodinu řekl: "Pohleď, synové Izraele  neposlechli - jak by tedy poslechl farao? Vždyť mám...
Exodus 7:4...zemi množit svá znamení a divy. Farao vás neposlechne, a tak na Egypt dolehne ruka. Své houfy,...
Exodus 7:13...byl ale neoblomný. Jak Hospodin předpovědělneposlechl je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Farao je...
Exodus 7:22...zůstal neoblomný. Jak Hospodin předpovědělneposlechl je. Farao se otočil a šel domů. Vůbec si to...
Exodus 8:11... znovu se zatvrdil. Jak Hospodin předpovědělneposlechl je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Napřáhni svou...
Exodus 8:15...však zůstal neoblomný. Jak Hospodin předpovědělneposlechl je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Časně ráno...
Exodus 9:12...hrdost. Jak Hospodin Mojžíšovi předpovědělneposlechl je. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Časně ráno...
Exodus 11:9...hněvem. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Farao vás neposlechne. Proto mých divů v egyptské zemi ještě přibude...
Exodus 16:20...toho nikdo nenechává na zítřek!" ale oni Mojžíše neposlechli. Někteří si něco nechali na zítřek, a to jim...
Deuteronomium 1:43...vaši nepřátelé porazí." Řekl jsem vám to, ale neposlechli jste. Vzepřeli jste se Hospodinovu příkazu a...
Deuteronomium 9:23...Hospodina, svého Boha. Nevěřili jste muneposlechli ho. Bouřili jste se proti Hospodinu ode dne,...
Deuteronomium 18:19...úst a on jim poví vše, co mu přikáži. Kdokoli neposlechne slova, která promluví mým jménem, s takovým...
Deuteronomium 21:18...syna, který neposlouchá otce ani matkuneposlechne je, ani když ho trestají, pak ho otec s matkou...
Jozue 1:18...Kdokoli se vzbouří proti tvým rozkazůmneposlechne tvá slova, mu přikážeš cokoli, zemře. Jen...
Soudců 2:2...země - jejich oltáře zbořte!' Vy jste ale neposlechli! Co jste to provedli? Proto jsem také řekl:...
Soudců 6:10...ctít bohy Emorejců, v jejichž zemi bydlíte.' Ale neposlechli jste ." Hospodinův anděl přišel a posadil se...
1. Samuel 15:19...s nimi neskoncuješ!' Proč jsi tedy Hospodina neposlechl? Proč ses vrhl na kořist a zachoval se v...
1. Samuel 28:18...a dal je tvému bližnímu, Davidovi! Protože jsi neposlechl Hospodina a nevykonal jeho planoucí hněv proti...
1. Královská 20:8...i pro stříbro a zlato, neodmítl jsem mu to." "Neposlechni ho!" radili mu stařešinové i všichni ostatní....
1. Královská 20:36...!" On ale odmítl, a tak mu řekl: "Protože jsi neposlechl Hospodina, půjdeš ode , zabije lev." A...
2. Královská 14:11...padnout a strhnout s sebou i Judu?" Amaciáš ale neposlechl. Izraelský král Jehoaš tedy vytáhl a utkal se s...
2. Královská 17:14...předal skrze své služebníky proroky." Oni však neposlechli a zatvrdili se. Byli tvrdošíjní stejně jako...
2. Královská 17:40...z rukou všech vašich nepřátel!" Oni však neposlechli a řídili se podle svých starých zvyků. Tyto...
2. Královská 21:9...země, kterou jsem dal jejich předkům." Oni však neposlechli. Menaše je svedl, aby prováděli ještě horší...
2. Letopisů 25:20...padnout a strhnout s sebou i Judu?" Amaciáš ale neposlechl, neboť Bůh se rozhodl, že Judu vydá do jejich...
2. Letopisů 35:22...ale neustoupil. Převlékl se a šel s ním bojovatNeposlechl Boží slovo v Nekóových ústech a vyrazil do bitvy...
Job 36:12...ve štěstí, svá léta v samé radosti. Pokud však neposlechnou, zahubí je šíp, zahynou vlastní nevědomostí....
Jeremiáš 12:17...budou obnoveni stejně jako můj lid. Pokud však neposlechnou, pak takový národ zcela vyvrátím a vyhubím,...
Jeremiáš 13:17...stín smrti, obrátí je ve tmu nejhlubší. Jestliže neposlechnete, spláču nad vaší pýchou potají, oči budou...
Jeremiáš 17:27...domu přinesli oběť vděčnosti. Pokud však neposlechnete a nebudete světit sobotní den, pokud budete v...
Jeremiáš 22:5...nimi jejich dvořané i lid. Pokud však tato slova neposlechnete, pak přísahám při sobě samém, praví Hospodin,...
Jeremiáš 26:4... Řekni jim - ‚Tak praví Hospodin: Jestliže  neposlechnete a nebudete se řídit mým Zákonem, který jsem...
Jeremiáš 34:14...jej propustíš na svobodu.' Vaši otcové ovšem neposlechli, vůbec si toho nevšímali. Vy jste ale nedávno...
Jeremiáš 34:17...a zotročili jste je. A proto tak praví HospodinNeposlechli jste . Nevyhlásili jste svobodu každý svému...
Jeremiáš 35:13...a obyvatelům Jeruzaléma: Nenecháte se poučitNeposlechnete slova? praví Hospodin. Jonadab, syn...
Jeremiáš 38:15...Jeremiáš Cidkiášovi. "I kdybych ti poradilneposlechneš ." Cidkiáš ale Jeremiášovi potají odpřisáhl:...
Jeremiáš 42:13...a propustí vás zpět do vlasti. Jestliže ale neposlechnete Hospodina, svého Boha, a řeknete: ‚V této...
Jeremiáš 42:21...tedy oznámil, ale vy jste Hospodina, svého Bohaneposlechli v ničem, s čím za vámi poslal. Proto teď...
Jeremiáš 43:4...ani žádný z vojenských velitelů ani nikdo z lidu neposlechl Hospodinův příkaz, že mají zůstat v judské zemi....
Jeremiáš 43:7...a Barucha, syna Neriášova. Šli do Egypta, neboť neposlechli Hospodina. Došli do Dafné. V Dafné pak...
Malachiáš 2:2...tedy, kněží, varování pro vás: Jestliže neposlechnete a nerozhodnete se vzdávat čest mému jménu,...
Matouš 18:16... poslechne, získal jsi bratra. Pokud  neposlechne, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva bratry,...
Jan 10:8...přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neposlechly. jsem dveře. Kdokoli vejde skrze mne, bude...
Skutky 3:23...- toho poslouchejte. Každý, kdo by toho Proroka neposlechl, bude vyobcován z lidu.' Také Samuel a všichni...
Římanům 11:31...přišlo milosrdenství na vás. Právě tak jej teď neposlechli oni, aby pro milosrdenství prokázané vám přišlo...
1. Korintským 14:21...rty k tomuto lidu promluvím, ani tak však neposlechnou," praví Hospodin. Jazyky tedy nejsou znamením...
2. Tesalonickým 3:14... pak nepřestávejte konat dobro. Kdyby někdo neposlechl, co vám říkáme v tomto dopise, dejte si na něj...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |