Nepočítá

Hledám varianty 'nepočítá' [ nepočítej (1) nepočítaje (3) nepočítá (7) ]. Nalezeno 11 veršù.
Numeri 23:9...spatřuji: Hle, lid, jenž o samotě bydlí, jenž se nepočítá mezi národy. Kdo sečte prach Jákobův, kdo oblak...
Soudců 8:26...náušnice, které si vyžádal, vážily 1 700 šekelůnepočítaje ony půlměsíce a přívěsky a purpurová roucha...
2. Samuel 19:20...před králem k zemi se slovy: "Kéž mi to můj pán nepočítá za vinu a kéž zapomene, čím se tvůj služebník...
1. Královská 10:15...Šalomoun ročně získával 666 talentů zlatanepočítaje příjmy od pocestných, z obchodování kupců i ode...
2. Letopisů 9:14...Šalomoun ročně získával 666 talentů zlatanepočítaje příjmy od pocestných, kupců a obchodníků i ode...
Job 31:4...zla? Copak Bůh nehledí na cesty, copak nepočítá všechny kroky? Jestli jsem v životě jednal...
Žalmy 32:2...jsou přikryty. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepočítá provinění a jehož duch je beze lsti! Dokud jsem...
Skutky 7:60...mého ducha." Klesl na kolena a hlasitě zvolal: "Nepočítej jim tento hřích, Pane!" Po těch slovech zesnul. ...
Římanům 4:8...hříchy byly přikryty. Blaze tomu, jemuž Hospodin nepočítá jeho hřích!" Platí toto blahoslavení jen pro...
Římanům 5:13... před Zákonem, ale když není Zákon, hřích se nepočítá. Od Adama po Mojžíše tedy vládla smrt, a to i...
1. Korintským 13:5...hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivánepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |