Neplnil

Hledám varianty 'neplnil' [ neplníte (2) neplním (1) neplnili (4) neplnil (3) neplní (4) neplň (1) ]. Nalezeno 15 veršù.
Deuteronomium 6:11...jsi nestavěl, domy plné všeho dobrého, které jsi neplnil, vykopané studny, které jsi nekopal, vinice a...
Deuteronomium 27:26...A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo by neplnil a nedodržoval slova tohoto Zákona!" A všechen lid...
Ezdráš 7:26... Kdokoli by zákon tvého Boha a zákon krále neplnil, bude bezodkladně potrestán smrtí nebo vyhnanstvím,...
Nehemiáš 9:34...králové, hodnostáři, kněží a otcové. Tvůj Zákon neplnili, nedbali na tvé příkazy ani na výstrahy, jimiž jsi...
Žalmy 140:9...záchrano, hlavu mi kryješ, když přijde bojNeplň, Hospodine, tužby ničemů, jejich zlé plány ...
Jeremiáš 11:8...smlouvě, kterou jsem přikázal plnit, ale oni ji neplnili." Hospodin mi řekl: "Judský lid a obyvatelé...
Jeremiáš 32:23...se tvým Zákonem. Nic z toho, cos jim přikázalneplnili, a tak jsi na přivedl všechno tohle neštěstí....
Ezechiel 5:7...než okolní národy. Neřídíte se mými pravidlyneplníte zákony - neřídíte se dokonce ani pravidly...
Ezechiel 11:12...jsem Hospodin. Neřídíte se totiž mými pravidlyneplníte zákony, ale řídíte se pravidly národů ve vašem...
Ezechiel 20:24...mezi národy a rozpráším je po zemích, protože neplnili zákony, pravidla zavrhli, znesvěcovali ...
Matouš 7:26...na skále. Každý, kdo slyší tato slovaneplní je, bude však podobný bláznu, který svůj dům...
Jan 7:19...vám dal Zákon, že? Přitom nikdo z vás Zákon neplní. Proč chcete zabít?" "Jsi posedlý!" odpověděl mu...
Jan 12:47...věří, nezůstal ve tmě. Slyší-li někdo slovaneplní je, ho nesoudím; nepřišel jsem totiž, abych...
1. Korintským 9:17...vlastní vůle, měl bych nárok na odměnu; však neplním vlastní vůli, ale svěřený úkol. Zač tedy mohu...
Galatským 3:10... neboť je psáno: "Proklet buď každý, kdo neplní a nedodržuje vše, co je zapsáno v knize Zákona." Že...

Slova obsahující neplnil: neplnil (3) neplnili (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |