Nepatří

Hledám varianty 'nepatří' [ nepatříte (2) nepatříš (2) nepatříme (1) nepatřím (7) nepatřilo (2) nepatřili (3) nepatřil (3) nepatří (27) nepatři (2) ]. Nalezen 41 verš.
Genesis 40:8...a není tu, kdo by ho vyložil." Josef jim řekl: "Nepatří snad výklady Bohu? Prosím, vyprávějte mi je."...
Numeri 27:3...a řekly: "Náš otec zemřel na poušti, ale nepatřil k tlupě, která se srotila proti Hospodinu, k...
Deuteronomium 20:15...jsou od tebe velmi vzdálená - s těmi, která nepatří k městům zdejších národů. Z měst patřících národům,...
Soudců 19:12...mu odpověděl: "Nepůjdeme do cizího města, které nepatří Izraelcům. Budeme pokračovat do Gibeje. Pojď,"...
Růt 2:13...jsi ke své služebnici přívětivě, přestože ani nepatřím k tvým služebným." Když pak přišel čas k jídlu,...
1. Královská 8:41...dal našim otcům. Rovněž kdyby cizinec, ačkoli nepatří k tvému lidu Izraeli, přišel z daleké země kvůli...
1. Královská 9:20... Chetejců, Perizejců, Hivejců a Jebusejců, kteří nepatřili k synům Izraele, totiž jejich potomky, kteří po...
1. Královská 11:4...mu srdce k cizím bohům. Jeho srdce totiž nepatřilo tak cele Hospodinu, jeho Bohu, jako srdce jeho...
1. Královská 15:3... které před ním páchal jeho otec. Jeho srdce nepatřilo tak cele Hospodinu, jeho Bohu, jako srdce jeho...
2. Letopisů 6:32...dal našim otcům. Rovněž kdyby cizinec, ačkoli nepatří k tvému lidu Izraeli, přišel z daleké země kvůli...
2. Letopisů 8:7... Emorejců, Perizejců, Hivejců a Jebusejců, kteří nepatřili k Izraeli, totiž jejich potomky, kteří po nich...
Nehemiáš 5:5...jsme bezmocní; vždyť naše pole a vinice nám nepatří." Když jsem uslyšel jejich křik a jejich slova,...
Job 15:19...byla dána jenom jim, nikdo cizí k nim tenkrát nepatřil): Darebák trpí bolestí po všechny své dny, roky...
Job 24:6...shánějí na pláních. Sklízejí na poli, které jim nepatří, paběrkují na vinicích lidí zlých. Nocují nazí,...
Přísloví 22:26...přiučíš jeho zvykům, do pasti uvrhneš duši svouNepatři k těm, kdo se upisují, nezaručuj se za půjčky. Proč...
Přísloví 23:20... synu, a buď moudrý, na cestu zaveď srdce svéNepatři k těm, kdo se opíjejí vínem, k hltounům masa neřaď...
Jeremiáš 2:21...mi mohla takhle zvrhnout v plané křoví, jež mi nepatří? I kdyby ses mýdlem vydrhla a louhu přidala sebevíc...
Jeremiáš 17:11..." Jako koroptev sedící na vejcích, která  nepatří, tak je ten, kdo si hromadí nepoctivý zisk. Opustí...
Ezechiel 18:7... co zastavil, nepřivlastňuje si, co mu nepatří, dělí se o chléb s hladovým a dává šaty nahým,...
Ezechiel 18:12...ubližuje chudým a ubohým, přivlastňuje si, co mu nepatří, nevrací, co vzal do zástavy, upírá oči na modly,...
Ezechiel 18:16... nebere nic do zástavy, nepřivlastňuje si, co mu nepatří, dělí se o chléb s hladovým a dává šaty nahým,...
Ozeáš 9:4...chléb jim krky nasytí, do Hospodinova domu však nepatří. Co si počnete v den sváteční, v den Hospodinovy...
Abakuk 1:6...rozejde širou zemí, aby obsadil území, jež jim nepatří. Jsou strašliví a úděsní, právo a čest sami si...
Abakuk 2:6...Zanotují si: Běda tomu, kdo hromadí, co mu nepatří! Jak dlouho bude bohatnout tím, co zabavil?...
Jan 10:12...svůj život. Nádeník ale není pastýř a ovce mu nepatří; když vidí přicházet vlka, opouští ovce a utíká....
Jan 15:19... svět by miloval, co je jeho. Vy však světu nepatříte, neboť jsem vás ze světa vyvolil, a proto vás...
Jan 17:14...jim tvé slovo a svět je začal nenávidět, protože nepatří světu, jako ani nepatřím světu. Neprosím, abys...
Jan 17:16...vzal ze světa, ale abys je uchránil před zlýmNepatří světu, jako ani nepatřím světu. Posvěť je...
Jan 18:17...a uvedl Petra dovnitř. Vrátná se Petra zeptala: "Nepatříš také k jeho učedníkům?" "Nepatřím," řekl. Protože...
Jan 18:25...zatím stál u ohně a ohříval se. Zeptali se ho: "Nepatříš snad k jeho učedníkům?" "Nepatřím," zapřel Petr....
1. Korintským 6:13...- Bůh jednou zruší obojí." Budiž, tělo však nepatří smilstvu, ale Pánu a Pán tělu. Tentýž Bůh, který...
1. Korintským 6:19... který je ve vás a kterého máte od Boha?  nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým...
1. Korintským 7:4... stejně jako žena svému muži. Ženino tělo  nepatří , ale manželovi, stejně jako mužovo tělo ...
1. Korintským 12:15...z mnoha. Kdyby noha řekla: "Když nejsem rukanepatřím do těla," nepatří snad kvůli tomu do těla? A kdyby...
1. Korintským 12:16...do těla? A kdyby ucho řeklo: "Když nejsem okonepatřím do těla," nepatří snad kvůli tomu do těla? Kdyby...
Koloským 4:5...je odhaloval tak, jak mám. K těm, kdo k vám nepatří, se chovejte moudře; využívejte svěřený čas. Vaše...
1. Tesalonickým 4:12... jak jsme vám uložili. Před těmi, kdo k vám nepatří, tak povedete poctivý život beze všeho nedostatku....
1. Tesalonickým 5:5...jako zloděj. Všichni jste lidé světla, lidé dneNepatříme noci ani tmě! Nespěme tedy jako ostatní, ale...
1. Timoteus 5:13...klevetit, plést se do cizích věcí a říkat, co se nepatří. Proto bych rád, aby se mladší vdovy vdávaly,...
Židům 9:11...nebyl postaven rukama, to jest stánkem, který nepatří k tomuto stvoření. Jednou provždy vstoupil do...
1. Jan 2:19...víme, že je poslední hodina. Odešli od nás, ale nepatřili k nám. Kdyby patřili k nám, zůstali by s námi;...

Slova obsahující nepatří: nepatří (27) nepatřím (7) nepatříme (1) nepatříš (2) nepatříte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |