Nepadli

Hledám varianty 'nepadli' [ nepadnu (4) nepadnou (1) nepadnete (1) nepadneš (2) nepadne (8) nepadli (3) nepadl (9) ]. Nalezeno 28 veršù.
Numeri 14:33...smilstva, dokud vaše mrtvoly do poslední nepadnou na poušti. Po čtyřicet let ponesete svůj trest,...
Deuteronomium 20:5...se tam nenastěhoval? se vrátí domů, aby snad nepadl v boji a nenastěhoval se tam někdo jiný. Kdo vysázel...
Deuteronomium 20:6...neokusil její ovoce? se vrátí domů, aby snad nepadl v boji a její ovoce neokusil někdo jiný. Kdo se...
Deuteronomium 20:7...ještě si ji nevzal? se vrátí domů, aby snad nepadl v boji a nevzal si ji někdo jiný." Správcové pak k...
Deuteronomium 20:20...zařízení, dokud město, které s tebou bojujenepadne. Když se v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh,...
Jozue 8:24...je pronásledovali, dokud všichni do posledního nepadli ostřím meče, vrátil se celý Izrael do Aje a také...
1. Samuel 18:17...veď Hospodinovy boje." (Saul si totiž říkal:  nepadne mou rukou, ale rukou Filištínů.) David na to...
2. Samuel 24:14... neboť jeho slitování je nesmírné. Jen  nepadnu do rukou lidem." Hospodin tedy na Izrael dopustil...
2. Královská 18:30...vám tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodí; toto město nepadne asyrskému králi do rukou.' Neposlouchejte...
2. Královská 19:10...Bohem, na něhož spoléháš. Říkáš si, že Jeruzalém nepadne do rukou asyrského krále. Slyšel jsi ale, jak...
1. Letopisů 21:13...Hospodinu - je přece velmi milosrdný. Jen  nepadnu do rukou lidem." Hospodin tedy na Izrael dopustil...
Žalmy 30:4...jsi z hrobu vyvedl, oživil jsi , abych do jámy nepadl! Zpívejte Hospodinu, jeho věrní, chvalte památku...
Žalmy 62:3... záchrana. Jen on je skála, moje spásanepadnu nikdy, on je můj pevný hrad! Jak dlouho budete v...
Žalmy 62:7...moje naděje. Jen on je skála, moje spásanepadnu, on je můj pevný hrad! V Bohu je spása, moje...
Izaiáš 22:2...hýření? Tví mrtví nebyli mečem zabiti, v boji nepadli. Všichni tví vůdci se rozprchli, bez výstřelu z...
Izaiáš 26:18...spásu jsme na zemi nezpůsobili, obyvatelé světa nepadli. Tví mrtví ale ožijí, vstanou mrtvoly. Probuďte...
Izaiáš 36:15...vám tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodí; toto město nepadne asyrskému králi do rukou.' Neposlouchejte...
Izaiáš 37:10...Bohem, na něhož spoléháš. Říkáš si, že Jeruzalém nepadne do rukou asyrského krále. Slyšel jsi ale, jak...
Jeremiáš 26:24...ale držel ruku Achikam, syn Šafanův, takže nepadl do rukou lidu, který ho chtěl zabít. Na počátku...
Jeremiáš 39:17... Tebe však v ten den vysvobodím, praví HospodinNepadneš do rukou těch, kterých se děsíš. Ano, opravdu ...
Jeremiáš 39:18... kterých se děsíš. Ano, opravdu zachránímNepadneš mečem, ale přežiješ, neboť jsi spoléhal na mne,...
Daniel 3:6... kterou vztyčil král Nabukadnezar. Kdokoli by nepadl a neklaněl se, bude ihned hozen do rozpálené ohnivé...
Daniel 3:11...padnout a klanět se zlaté soše, a kdokoli by nepadl a neklaněl se, bude hozen do rozpálené ohnivé pece....
Matouš 10:29...dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Vám jsou ale...
Jan 12:24... Amen, amen, říkám vám: Pokud zrno pšenice nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Pokud však zemře,...
1. Korintským 10:12...tedy myslí, že pevně stojí, dává pozor, aby nepadl. Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by...
Židům 4:11...odpočinku, aby snad někdo po jejich příkladu nepadl kvůli neposlušnosti. Boží slovo je živé, mocné a...
2. Petr 1:10...a vyvolení, protože když to budete dělat, nikdy nepadnete. Takto se vám dokořán otevře přístup do věčného...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |