Nepřijmou

Hledám varianty 'nepřijmou' [ nepřijmu (1) nepřijmou (4) nepřijme (3) nepřijali (8) nepřijal (5) ]. Nalezen 21 verš.
Genesis 4:7...se zlobíš? Proč máš zkřivenou tvář? Copak  nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale nebudeš jednat...
Leviticus 26:41...se jejich neobřezané srdce nepokoří a dokud nepřijmou svůj trest. Tehdy si připomenu svou smlouvu s...
Deuteronomium 20:12...a budou ti sloužit. Pokud však tvou nabídku nepřijmou a začnou s tebou bojovat, oblehni je, a je...
Soudců 13:23...Hospodin chtěl zabít," odpověděla mu jeho žena, "nepřijal by od nás zápalnou a moučnou oběť. Neukázal by nám...
2. Samuel 12:17...vstát ze země, ale on nechtěl. Ani pokrm od nich nepřijal. Po sedmi dnech pak dítě zemřelo. Davidovi...
Žalmy 51:18...bys zalíbení, kdybych ti ji dal, moje zápaly bys nepřijal. Kajícný duch je Bohu nad oběti - nepohrdneš, Bože...
Matouš 10:14... se váš pokoj vrátí k vám. Pokud vás někdo nepřijme a nebude poslouchat vaše slova, vyjděte z toho...
Matouš 25:43... a nedali jste mi napít. Byl jsem cizincem, a nepřijali jste , byl jsem nahý, a neoblékli jste ,...
Marek 6:11...tam, dokud neodejdete. Kdyby vás ale někde nepřijali a neposlouchali, vyjděte odtud a setřeste z nohou...
Marek 10:15...Boží království! Amen, říkám vám, že kdokoli nepřijme Boží království jako dítě, nikdy do něj nevejde."...
Marek 10:30...děti nebo pole kvůli mně a kvůli evangeliunepřijal by nyní v tomto čase stokrát tolik domů a bratrů a...
Lukáš 9:5...tam a odtud zas jděte dál. Kdekoli by vás nepřijali, vyjděte z toho města a setřeste si prach z nohou...
Lukáš 9:53... aby pro něj vše připravili. Místní ho ale nepřijali, protože byl rozhodnut jít do Jeruzaléma. Když to...
Lukáš 10:10...' Když ale přijdete do nějakého městanepřijmou vás, vyjděte na jeho ulice a řekněte: ‚Setřásáme...
Lukáš 18:17...Boží království! Amen, říkám vám, že kdokoli nepřijme Boží království jako dítě, nikdy do něj nevejde."...
Lukáš 18:30...nebo rodiče nebo děti kvůli Božímu královstvínepřijal by v tomto čase mnohem více a v nadcházejícím věku...
Jan 1:11... Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími...
Skutky 22:18...opusť Jeruzalém, neboť tvé svědectví o mně tu nepřijmou.' Namítl jsem: ‚Pane, oni vědí, že jsem v...
Římanům 8:15...dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími synyNepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli....
1. Korintským 2:12...tak Boha nezná nikdo než Boží Duch. My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, abychom...
Zjevení 20:4... kteří se neklaněli šelmě ani jejímu obrazunepřijali její znamení na čela ani na ruce. Ti ožili a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |