Nepřišli

Hledám varianty 'nepřišli' [ nepřišlo (7) nepřišli (7) nepřišla (8) nepřišel (31) ]. Nalezeny 52 verše.
Genesis 39:16..." Ty jeho šaty nechala ležet vedle sebe, dokud nepřišel domů jeho pán. Tehdy mu vyprávěla: "Ten hebrejský...
Exodus 16:35...do země, v níž měli bydlet; tu manu jedli, dokud nepřišli k hranicím kanaánské země. (Omer je desetina efy.)...
Exodus 30:12...za svůj život, aby mezi kvůli tomu sčítání nepřišla zhoubná rána. Každý, kdo bude zahrnut do sčítání,...
Numeri 8:19...a byli za výkupným, aby na syny Izraele nepřišla zhoubná rána, když by přistupovali ke svatým věcem...
Soudců 5:23... "jeho obyvatele vydejte prokletí, za to, že nepřišli na pomoc Hospodinu, na pomoc Hospodinu proti...
Soudců 12:2...měli s Amonci těžkou při. Volal jsem vás, ale nepřišli jste mi proti nim na pomoc. Když jsem viděl, že mi...
Soudců 21:5...se ptali: "Kdo ze všech izraelských kmenů nepřišel do shromáždění k Hospodinu?" Zavázali se totiž...
Soudců 21:8...ženu." Potom se ptali: "Kdo z izraelských kmenů nepřišel k Hospodinu do Micpy?" Ukázalo se, že do tábora na...
1. Samuel 20:27...syna Jonatana: "Proč Jišajův syn včera ani dnes nepřišel k jídlu?" "David prosil o svolení, aby směl do...
1. Samuel 20:29..., smím navštívit své bratry.' To proto nepřišel ke královskému stolu." "Ty mizerný parchante!"...
1. Samuel 25:34... který mi zabránil ublížit ti, věz, že kdybys mi nepřišla tak rychle vstříc, do rozednění by Nábalovi...
1. Královská 18:5...tráva, abychom zachovali naživu koně i mezkynepřišli o dobytek." Rozdělili si tedy zem, že ji projdou....
2. Královská 10:21...všichni Baalovi ctitelé. Nebyl jediný, který by nepřišel. Vešli do Baalova chrámu a naplnili ho od jednoho...
Ester 1:17...říkat: ‚Král Xerxes poslal pro královnu Vašti, a nepřišla!' Ještě dnes se manželky perských a médských...
Žalmy 44:22...to znalec tajemství srdce, cožpak by na to Bůh nepřišel? Pro tebe jsme zabíjeni v kteroukoli chvíli, mají...
Jeremiáš 3:3...zemi! Když potom přestal padat lijáknepřišel ani jarní déšť, byla jsi zatvrzelá jako coura,...
Jeremiáš 7:31...v ohni - to jsem jim přece nepřikázal, to mi nepřišlo ani na mysl! A proto hle, přicházejí dny, praví...
Jeremiáš 19:5...jim přece nepřikázal, o tom jsem nemluvil, to mi nepřišlo ani na mysl! A proto hle, přicházejí dny, praví...
Jeremiáš 32:35...Molochovi. To jsem jim přece nepřikázal, to mi nepřišlo ani na mysl - že budou provádět takovou ohavnost a...
Ageus 1:2...praví Hospodin zástupů - Tento lid říká: ‚Ještě nepřišel ten čas; není čas budovat Hospodinův chrám.'"...
Matouš 5:17...si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo ProrokyNepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, říkám vám:...
Matouš 9:13... co znamená: ‚Chci milosrdenství, ne oběti.' Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky." Potom k...
Matouš 10:34...si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokojNepřišel jsem přinést pokoj, ale meč. Přišel jsem, abych...
Matouš 20:28... je vaším otrokem. Právě tak Syn člověka nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal...
Matouš 27:64... je hrob hlídán do třetího dne, aby snad nepřišli jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu: ‚Vstal...
Marek 2:17...jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocníNepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky." Janovi...
Marek 10:45... je otrokem všech. Ani Syn člověka přece nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal...
Lukáš 5:32..."Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocníNepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšné."...
Lukáš 16:28...domu. Mám pět bratrů - je varuje, aby i oni nepřišli do tohoto místa muk!' ‚Mají Mojžíše a Proroky,'...
Lukáš 17:1...'" Ježíš řekl svým učedníkům: "Není možné, aby nepřišla pokušení, ale běda tomu, skrze koho přicházejí....
Jan 2:4... chceš?" odpověděl Ježíš. " chvíle ještě nepřišla." Jeho matka pak řekla služebníkům: "Udělejte,...
Jan 6:17...do Kafarnaum. Ačkoli se setmělo, Ježíš k nim nepřišel. Jezero se začalo vzdouvat silným větrem...
Jan 7:6...vás je vždycky vhodný čas, ale můj čas ještě nepřišel. Vás nemá svět proč nenávidět, ale nenávidí,...
Jan 7:28...tehdy zvolal: "Znáte a také víte, odkud jsemNepřišel jsem ale sám od sebe. Ten, který poslal, je...
Jan 7:30... ale nikdo na něj nevztáhl ruku, neboť ještě nepřišla jeho chvíle. Mnozí ze zástupu v něj ale uvěřili....
Jan 8:20... ale nikdo ho nezatkl, neboť jeho chvíle ještě nepřišla. Ježíš k nim znovu promluvil: " odcházím. Budete...
Jan 8:42... protože jsem vyšel z Boha a od něj přicházímNepřišel jsem sám od sebe, to on poslal. Proč nerozumíte...
Jan 11:30... rychle vstala a šla k němu. (Ježíš ještě nepřišel do vesnice, ale byl na tom místě, kam mu vyšla...
Jan 11:56... povídali si mezi sebou: "Co myslíte? Že by nepřišel na svátek?" Vrchní kněží a farizeové však vydali...
Jan 12:47...někdo slova a neplní je, ho nesoudímnepřišel jsem totiž, abych soudil svět, ale abych svět...
Jan 15:22... neboť neznají Toho, který poslal. Kdybych nepřišel a nemluvil k nim, neměli by hřích, teď ale pro...
Skutky 9:21...Jeruzalémě hubil vyznavače toho jména! Copak sem nepřišel, aby je v poutech odvedl k vrchním kněžím?" Saul...
Skutky 28:21...tobě žádný dopis z Judska a nikdo z bratrů k nám nepřišel se zprávou nebo žalobou na tebe. Chceme si však...
1. Korintským 2:9... co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují." Nám to...
2. Korintským 1:23...svědek - na mou duši, že jsem do Korintu ještě nepřišel jen z ohledu k vám. Nechceme panovat nad vaší...
1. Tesalonickým 1:5... že vás Bůh vyvolil, neboť naše evangelium k vám nepřišlo jen ve slově, ale také v moci, v Duchu svatém a v...
1. Tesalonickým 2:1...hněvu. Bratři, víte sami, že jsme k vám nepřišli zbytečně. Víte, že jsme předtím trpěli a strádali...
1. Tesalonickým 3:5...vás snad nepokouší Pokušitel a zda naše úsilí nepřišlo nazmar. Teď se ale Timoteus vrátil s radostnou...
Židům 9:24...věci však vyžadují lepší oběti. Kristus přece nepřišel do svatyně udělané rukama (jež je pouhým...
Židům 9:25... aby se za nás postavil před Boží tvář. Také tam nepřišel proto, aby se obětoval znovu a znovu, jako když...
2. Petr 1:21...vlastního názoru proroka. Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli...
Zjevení 17:10...králů. Pět jich padlo, jeden je a další ještě nepřišel; a přijde, musí zůstat na krátký čas. Šelma,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |