Nepřátelům

Hledám varianty 'nepřátelům' [ nepříteli (13) nepřítelem (8) nepřítele (24) nepřítel (31) nepřátelům (31) nepřátelích (2) nepřáteli (28) nepřátelé (57) nepřátele (55) nepřátel (99) ]. Nalezen 341 verš.
Genesis 14:20...i země! Požehnán buď Nejvyšší Bůh, jenž ti tvé nepřátele vydal do rukou!" Abram mu tehdy ze všeho dal...
Genesis 22:17...na břehu moře. Tvé símě ovládne brány svých nepřátel a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny národy...
Genesis 24:60...tisíců! Také tvé símě vládne branami svých nepřátel." Rebeka a její děvečky pak vstaly, vsedly na...
Genesis 49:8...tví bratři budou chválit, tvá ruka na šíji tvých nepřátel! Synové tvého otce před tebou se sklánějí....
Exodus 1:10...Kdyby vypukla válka, mohli by se přidat k našim nepřátelům a odejít ze země!" Ustanovili tedy nad nimi...
Exodus 15:6... je velkolepá v moci, tvá pravice, Hospodinenepřítele drtí! Svou mohutnou vznešeností své protivníky...
Exodus 15:9...jako hromady, v nitru moře ztuhly propastiNepřítel řekl: ‚Stíhat je budu, doženu je, kořist uchvátím,...
Exodus 23:4...chudákovi v jeho při. Když narazíš na býka svého nepřítele nebo na jeho osla, který zabloudil, poctivě mu...
Exodus 23:22...opravdu poslouchat a činit vše, co říkám, budu nepřítelem tvých nepřátel a protivníkem tvých protivníků....
Exodus 23:27...národ, k němuž přijdeš, rozvrátím. Všechny tvé nepřátele obrátím před tebou na útěk. Pošlu před tebou také...
Leviticus 26:7...zlou zvěř a vaší zemí neprojde meč. Poženete své nepřátele, takže před vámi padnou mečem. Pět z vás jich...
Leviticus 26:8...a sto z vás jich požene deset tisíc, takže vaši nepřátelé před vámi padnou mečem. Obrátím se k vám a...
Leviticus 26:16...a vysají dech. Své zrní budete sít nadarmo, vaši nepřátelé je snědí. Obrátím svou tvář proti vám, takže...
Leviticus 26:17...svou tvář proti vám, takže padnete před svými nepřáteli a ti, kdo vás nenávidí, nad vámi budou panovat....
Leviticus 26:25...pošlu mezi vás mor, takže budete vydáni do rukou nepřítele. vás odříznu od chleba, deset žen bude péci...
Leviticus 26:32...sám zpustoším zemi tak, že nad strnou i vaši nepřátelé, když se v přijdou usadit. Rozptýlím vás mezi...
Leviticus 26:34...užívat svých sobot; vy však budete v zemi svých nepřátel. Tehdy si země odpočine a vynahradí si své soboty....
Leviticus 26:36... Těm, kdo z vás zbudou, pak v zemích jejich nepřátel přivedu do srdcí takovou ochablost, že je zažene i...
Leviticus 26:37...i kdyby je nikdo nehonil. Neobstojíte před svými nepřáteli, zahynete mezi národy a země vašich nepřátel vás...
Leviticus 26:38...nepřáteli, zahynete mezi národy a země vašich nepřátel vás pohltí. Ti, kdo z vás zbudou, pak budou...
Leviticus 26:39...z vás zbudou, pak budou skomírat v zemi svých nepřátel. Svou vlastní vinou i vinou svých otců tam budou...
Leviticus 26:41... postavil proti nim a zavedl je do země jejich nepřátel, dokud se jejich neobřezané srdce nepokoří a dokud...
Leviticus 26:44... Přes to všechno, ačkoli budou v zemi svých nepřátel, je nezavrhnu a nezošklivím si je tak, abych s...
Numeri 10:9... svému Bohu, a byli zachráněni od svých nepřátel. Na trubky budete troubit také ve dnech svých...
Numeri 10:35... Mojžíš říkával: "Povstaň, Hospodine, se tví nepřátelé rozprchnou, a ti, kdo nenávidí, utečou před...
Numeri 14:42... vždyť mezi vámi není Hospodin a vaši nepřátelé vás porazí! Amalekovci a Kananejci se postaví...
Numeri 23:11...řekl Balák Balaámovi. "Přivedl jsem , abys  nepřátele zatratil, a hle, ty jen žehnáš a žehnáš!" On však...
Numeri 24:8...z Egypta, je pro silou rohů buvolích. Národy nepřátel svých spolyká, jejich kosti ohryže, jejich šípy...
Numeri 24:10...Spráskl ruce a řekl mu: "Pozval jsem , abys  nepřátele zatratil, a hle, ty jim potřetí jen žehnáš a...
Numeri 24:18...Edom bude poražen, poražen bude Seír od svých nepřátel, Izrael bude slavně vítězit. Panovat bude, kdo z...
Numeri 32:21...za Jordán, dokud on před vámi nevyžene své nepřátele. bude země před Hospodinem podmaněna, budete...
Numeri 35:23...zabít, a dotyčný zemře, ačkoli viník nebyl jeho nepřítelem a nezamýšlel mu nic zlého, pak mezi tím, kdo...
Deuteronomium 1:42... neboť nejsem ve vašem středu. Jinak vás vaši nepřátelé porazí." Řekl jsem vám to, ale neposlechli jste....
Deuteronomium 6:19...tvým otcům, obsadíš ji a zaženeš všechny své nepřátele, jak ti to řekl Hospodin. se v budoucnu...
Deuteronomium 12:10... kde vám odpočinout ode všech okolních nepřátel a kde budete přebývat v bezpečí. Na místo, které...
Deuteronomium 20:1... noha za nohu. Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a uvidíš koně, vozy a více lidu, než máš sám,...
Deuteronomium 20:3..."Slyš, Izraeli! Dnes jdete do boje proti svým nepřátelům. Nebuďte malomyslní, nebojte se ani neděste -...
Deuteronomium 20:4... váš Bůh, který vás předchází, bude proti vašim nepřátelům bojovat za vás a vám vítězství." Potom k lidu...
Deuteronomium 20:14...z toho města si rozeber a užívej kořist svých nepřátel, které ti Hospodin, tvůj Bůh, vydal. Takto nalož...
Deuteronomium 21:10...očích správné. Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a Hospodin ti je vydá do rukou, budeš je moci...
Deuteronomium 23:10...shromáždění. Když vojensky vytáhneš proti svým nepřátelům, vyvaruj se každé nepřístojnosti. Jestliže se...
Deuteronomium 23:15...tvého tábora, aby vysvobozoval a vydal ti tvé nepřátele. je tedy tvůj tábor svatý! u tebe nevidí...
Deuteronomium 25:19... tvůj Bůh, odpočinout ode všech okolních nepřátel, obsadíš zemi, kterou ti dává za dědictví,...
Deuteronomium 28:7...i při vycházení. Hospodin před tebou porazí nepřátele, kteří napadnou. Jednou cestou proti tobě...
Deuteronomium 28:25... dokud nebudeš vyhlazen. Hospodin nechá tvé nepřátele, porazí. Jednou cestou vytáhneš proti nim,...
Deuteronomium 28:31...nosem a nikdy se ti nevrátí; tvé ovce dají tvým nepřátelům a nebude, kdo by zachránil. Tvé syny a dcery...
Deuteronomium 28:48...Hospodinu, svému Bohu. Proto budeš sloužit svým nepřátelům, které na tebe Hospodin pošle, a to v hladu a...
Deuteronomium 28:53...Bůh! V tom zoufalém sevření, sevřou tví nepřátelé, budeš pojídat svůj vlastní plod - maso vlastních...
Deuteronomium 28:55...ještě zbyly. V tom zoufalém sevření, tví nepřátelé sevřou ve všech tvých městech, nedá nikomu ani...
Deuteronomium 28:57...nedostatku a v zoufalém sevření, tví nepřátelé sevřou ve tvých městech, je tajně sní! Nebudeš-li...
Deuteronomium 28:68...ji nikdy nespatříš. Tam se budete prodávat svým nepřátelům za otroky a otrokyně, ale nikdo vás ani nebude...
Deuteronomium 30:7... tvůj Bůh, pak všechny tyto kletby uvede na tvé nepřátele, kteří nenáviděli a kteří pronásledovali....
Deuteronomium 32:27...že mezi lidmi vyhladím. Děsím se ale zpupnosti nepřítele, jak si to jejich protivníci vyloží. Že řeknou:...
Deuteronomium 32:31...skála přece není jak Skála naše, to mohou naši nepřátelé dosvědčit! Jejich réva je z révy sodomské,...
Deuteronomium 32:41... ruka právo uchopí! Vykonám pomstu nad svými nepřáteli, těm, kdo nenávidí, odplatím. Své šípy opiji...
Deuteronomium 32:42...masem nasytí, krví padlých i zajatých, hlavami nepřátel a jejich vůdci." Jásejte, národy, tak jako jeho...
Deuteronomium 33:7...přiváděj. Když bojuje svou vlastní rukou, proti nepřátelům mu pomáhej." O Levim řekl: "Kéž tvé urim a tumim...
Deuteronomium 33:11...měj. Jeho protivníky udeř do slabin, aby jeho nepřátelé nikdy nevstali!" O Benjamínovi řekl:...
Deuteronomium 33:27...je tvým útočištěm, věčné náručí podepře. Tvé nepřátele před tebou žene a říká: ‚Vyhlaď je!' Izrael proto...
Deuteronomium 33:29...tvé ochrany a mečem tvého vítězství. se tví nepřátelé před tebou krčí a ty jim šlapeš po šíji!" ...
Jozue 5:13...k němu a oslovil ho: "Patříš k nám, nebo k našim nepřátelům?" "Nikoli," odpověděl on. " jsem vůdce...
Jozue 7:8...můj, ale co mám říci, když se Izrael před svými nepřáteli dal na útěk! to uslyší Kananejci a všichni...
Jozue 7:12...Proto synové Izraele nemohou obstát před svými nepřáteli a obrací se před nimi na útěk, protože klatbě...
Jozue 7:13...středu, Izraeli! Nebudeš moci obstát před svými nepřáteli, dokud to proklaté neodstraníte ze svého středu....
Jozue 10:13...Ajalonu!" Stanulo slunce, měsíc stál, než národ nepřátele potrestal. Právě tak se to píše v Knize Upřímného...
Jozue 10:19... Vy ostatní ale nepřestávejte pronásledovat nepřátele. Vpadněte jim do zad a nedovolte jim vrátit se do...
Jozue 10:25...silní a stateční. Takto Hospodin naloží se všemi nepřáteli, proti nimž budete bojovat." Potom je Jozue dal...
Jozue 21:44...tak, jak odpřisáhl jejich otcům. Ze všech jejich nepřátel před nimi žádný neobstál, všechny nepřátele jim...
Jozue 22:8...vzácných oděvů. Rozdělte se o kořist svých nepřátel se svými příbuznými." Synové Rubenovi, Gádovi a...
Jozue 23:1...dopřával Izraeli odpočinek ode všech okolních nepřátel. Jozue, stařec pokročilého věku, svolal celý...
Soudců 2:14...nájezdníkům, kteří je plenili. Vydal je napospas nepřátelům ze všech stran, takže proti nim nemohli...
Soudců 2:18...soudcovy dny je zachraňoval z rukou jejich nepřátel. Byl totiž pohnut lítostí, když úpěli pod svými...
Soudců 3:28..."Rychle za mnou!" zvolal. "Hospodin vydal vašeho nepřítele Moába do vašich rukou." Sestoupili za ním,...
Soudců 5:31... Takto , Hospodine, zhyne každý, kdo je tvůj nepřítel! Ti, kdo milují, jsou však jako slunce, když...
Soudců 8:34...je vysvobozoval z rukou všech jejich okolních nepřátel. Neprojevili ani oddanost domu Jerub-baala Gedeona...
Soudců 11:36...- Hospodin ti přece dopřál pomstu nad tvými nepřáteli Amonci." Potom svého otce požádala: "Prosím jen o...
Soudců 16:23...totiž: "Do rukou nám bůh náš dal našeho nepřítele Samsona!" Lid při pohledu na něj chválil svého...
Soudců 16:24...svého boha: "Do rukou nám bůh náš dal našeho nepřítele, naší země ničitele - tolik našich zmordoval!" A...
1. Samuel 4:3... přijde mezi nás a vysvobodí nás z ruky našich nepřátel." A tak lid poslal do Šíla, aby odtamtud přinesli...
1. Samuel 12:10...i aštartám. Teď nás ale zachraň z rukou našich nepřátel a budeme sloužit tobě!' Hospodin tedy posílal...
1. Samuel 12:11... aby vás zachránil z rukou vašich okolních nepřátel, takže jste bydlili v bezpečí. Potom jste uviděli,...
1. Samuel 14:24...pokrm před večerem, dokud se nepomstím svým nepřátelům." Nikdo z vojska proto nic nejedl. Celé vojsko...
1. Samuel 14:47...nad Izraelem, bojoval se všemi okolními nepřáteli: s Moábci, Amonci, Edomci, s králi Cóby i s...
1. Samuel 18:25...předkožek jako pomstu nad královskými nepřáteli." (Saul totiž chtěl, aby David padl rukou...
1. Samuel 18:29...se Davida ještě více a stal se navždy Davidovým nepřítelem. Filištínští vládci stále vyráželi do boje. A...
1. Samuel 19:17...jsi takhle podvedla? Nechalas uniknout mého nepřítele!" Míkal mu odpověděla: "On mi vyhrožoval: Nech ...
1. Samuel 20:15...mého domu. Hospodin vyhladí všechny Davidovy nepřátele ze země!" Tak Jonatan uzavřel smlouvu s domem...
1. Samuel 20:16...Davidovým: "Hospodin zúčtuje s Davidovými nepřáteli!" Jonatan z lásky k Davidovi zopakoval svou...
1. Samuel 24:5...o kterém ti říkal Hospodin: ‚Hle, vydám ti tvého nepřítele do rukou, abys s ním udělal, co budeš chtít.'"...
1. Samuel 24:20... ale ty jsi nezabil. Když někdo najde svého nepřítele, copak ho nechá odejít po dobrém? Kéž ti Hospodin...
1. Samuel 25:26...krev a vzít pomstu do vlastních rukou, tvoji nepřátelé a všichni, kdo mému pánu chtějí ublížit, dopadnou...
1. Samuel 25:29...živých, při Hospodinu, tvém Bohu. Život tvých nepřátel však Bůh jako z praku odmrští. A potom, ...
1. Samuel 26:8...a ostatní spali okolo. "Dnes ti Bůh vydal tvého nepřítele do rukou," řekl Abišaj Davidovi. "Dovol, ho...
1. Samuel 28:16...když se od tebe Hospodin odvrátil a stal se tvým nepřítelem? Hospodin udělal, co skrze předpověděl:...
1. Samuel 29:8...přišel, dodnes? Proč nemohu jít bojovat proti nepřátelům svého krále a pána?" "Vím, jak jsi dobrý," řekl...
1. Samuel 30:26..."Zde je dar pro vás z kořisti od Hospodinových nepřátel." A rozeslal to stařešinům do Bet-elu,...
2. Samuel 3:18...lid Izrael z rukou Filištínů i všech ostatních nepřátel.'" Abner si také promluvil s Benjamínci. Potom šel...
2. Samuel 4:8... "Zde je hlava Iš-bošeta, syna Saulova, tvého nepřítele, který ti usiloval o život," oznámili králi....
2. Samuel 5:20... tak přede mnou Hospodin prolomil řady mých nepřátel." To místo pak nazval Baal-peracim, Pán průlomů....
2. Samuel 7:1...a Hospodin mu dal odpočinout ode všech okolních nepřátel, řekl král proroku Nátanovi: "Podívej se, ...
2. Samuel 7:9...jsem s tebou všude, kam ses vydal, a všechny tvé nepřátele jsem před tebou vyhladil. Proslavím tvé jméno...
2. Samuel 7:11...soudce. Dopřeji ti odpočinout ode všech tvých nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že on zbuduje dům tobě. ...
2. Samuel 11:23...Davidovi, vylíčil mu vše, s čím ho Joáb poslal: "Nepřátelé podnikli protiútok, vyrazili za námi do pole, ale...
2. Samuel 18:19...ohlásit králi, že jej Hospodin obhájil před jeho nepřáteli." Ten mu ale namítl: "Dnes bys nebyl vítaným...
2. Samuel 18:32...zeptal se ho král. Habešan odpověděl: " nepřátelé mého pána a krále i všichni, kdo ti chtějí škodit...
2. Samuel 19:10...dohadovali: "Král nás zachránil z rukou našich nepřátel; vysvobodil nás ze spárů Filištínů. Pak ale uprchl...
2. Samuel 22:1...Hospodin Davida vysvobodil ze spárů všech jeho nepřátel i z ruky Saulovy, zpíval David Hospodinu tuto...
2. Samuel 22:4...jsem Hospodina - je hoden chvály - od mých nepřátel zachránil! Smrtelné vlny obklopily, svým...
2. Samuel 22:18... z mohutných vod vyprostil, vyrval mocnému nepříteli, odpůrcům silnějším, než jsem byl. Přepadli v...
2. Samuel 22:38...krokům volnost, nohy nesklouznou. Stíhal jsem nepřátele, dostihl je, nepřestal jsem, než jsem je porazil....
2. Samuel 22:41... na kolena srážíš soky přede mnou. Šíji mých nepřátel nastavil jsi mi, se svými protivníky jsem...
2. Samuel 22:49...zadostiučinění, podmaňuje mi národy. Zprostřed nepřátel vyvádíš, pozvedáš nad soky, před násilníkem...
2. Samuel 24:13...chceš být tři měsíce pronásledován a prchat před nepřáteli? Anebo být ve tvé zemi tři dny mor? Teď se...
1. Královská 3:11...jsi bohatství, nežádal jsi ani smrt svých nepřátel, ale žádal jsi rozum schopný soudu - proto udělám,...
1. Královská 5:17...jménu Hospodina, svého Boha. Musel bojovatnepřáteli na všech stranách, dokud mu je Hospodin nepoložil...
1. Královská 8:33...proti tobě, a utrpěl by proto porážku od svých nepřátel, kdyby se pak ale vrátili k tobě, chválili tvé...
1. Královská 8:37...kdyby tvůj lid v zemi u samých bran utlačoval nepřítel nebo jakákoli rána či nemoc - kdyby si pak ale...
1. Královská 8:44...postavil. Kdyby tvůj lid vytáhl do války proti nepříteli, kamkoli bys je poslal, a modlili by se k...
1. Královská 8:46...- a ty by ses na rozhněval a vydal je nepříteli a jejich uchvatitelé by je odvedli jako zajatce...
1. Královská 21:20... budou chlemtat i tvou.'" "Tak jsi našel, můj nepříteli?" oslovil Achab Eliáše. "Ano," odpověděl,...
2. Královská 17:39...svého Boha. On vás zachrání z rukou všech vašich nepřátel!" Oni však neposlechli a řídili se podle svých...
2. Královská 21:14...dědictví, to opustím a vydám je do rukou jejich nepřátel. Stanou se lupem a kořistí všech svých nepřátel,...
1. Letopisů 12:18...celým srdcem. Pokud ale chcete vyzradit mým nepřátelům, ačkoli jsem nevinný, to Bůh našich otců vidí...
1. Letopisů 14:11...proud, tak Bůh mou rukou prolomil řady mých nepřátel." Proto nazvali to místo Baal-peracim, Pán průlomů...
1. Letopisů 17:8...jsem s tebou všude, kam ses vydal, a všechny tvé nepřátele jsem před tebou vyhladil. Proslavím tvé jméno...
1. Letopisů 17:10...izraelským lidem ustanovil soudce. Všechny tvé nepřátele pokořím. Oznamuji ti, že Hospodin postaví dům...
1. Letopisů 21:12...měsíce drancování, kdy bude stíhat meč tvých nepřátel, anebo tři dny meče Hospodinova, kdy bude v zemi...
1. Letopisů 22:9...pokoje, neboť mu dám zakusit pokoj ode všech nepřátel kolem dokola. Bude se jmenovat Šalomoun, Pokojný,...
2. Letopisů 1:11...toto - nežádal jsi poklady, slávu ani smrt svých nepřátel, ba ani dlouhý život sis nežádal, ale chtěl jsi...
2. Letopisů 6:24...proti tobě, a utrpěl by proto porážku od svých nepřátel, kdyby se pak ale vrátili k tobě, chválili tvé...
2. Letopisů 6:28...kdyby tvůj lid v zemi u samých bran utlačoval nepřítel nebo jakákoli rána či nemoc - kdyby si pak ale...
2. Letopisů 6:36...- a ty by ses na rozhněval a vydal je nepříteli a jejich uchvatitelé by je odvedli jako zajatce...
2. Letopisů 19:2...ničemovi? Měl ses přátelit s Hospodinovými nepřáteli? Kvůli tomu na tebe přijde Hospodinův hněv. Našlo...
2. Letopisů 20:27...protože jim Hospodin dal radost z porážky jejich nepřátel. Přišli do Jeruzaléma a s lyrami, citerami a...
2. Letopisů 20:29...království doslechla, jak Hospodin bojoval proti nepřátelům Izraele, padla na hrůza z Boha. Jošafatovo...
2. Letopisů 25:8...si v boji vést jakkoli statečně, Bůh ale před nepřítelem srazí. Bůh přece dokáže pomoci, ale i srazit!"...
2. Letopisů 26:13...připravených vyjít králi na pomoc do boje proti nepříteli. Uziáš celé vojsko vyzbrojil štíty, kopími,...
Ezdráš 4:1...hlasitě, se to rozléhalo široko daleko. Když nepřátelé Judy a Benjamína uslyšeli, že navrátilci staví...
Ezdráš 8:22...o vojsko a jízdu, aby nás na cestě chránili před nepřáteli. Řekli jsme králi: "Náš Bůh dobrotivě drží svou...
Ezdráš 8:31...námi držel svou ruku a chránil nás na cestě před nepřáteli a lupiči. Po příchodu do Jeruzaléma jsme tři dny...
Nehemiáš 4:5...je příliš; ty hradby nezvládneme postavit." Naši nepřátelé si říkali: "Než si něčeho všimnou, než se...
Nehemiáš 4:9...a dcery, za své ženy a své domy!" Když se naši nepřátelé dozvěděli, že o jejich plánech víme a že je Bůh...
Nehemiáš 6:1...se Sanbalat, Tobiáš, Arab Gešem a ostatní naši nepřátelé dozvěděli, že jsme dostavěli hradby a že v nich...
Nehemiáš 6:16...měsíce elul. Když se to doslechli všichni naši nepřátelé ve všech okolních národech, byli zděšeni a...
Nehemiáš 9:27...velice se rouhali! Vydával jsi je proto krutým nepřátelům, a tehdy k tobě volali v dobách soužení. Tys je...
Nehemiáš 9:28... popouzeli, a proto jsi je nechával v područí nepřátel. Když potom k tobě volali znovu, tys je vyslýchal...
Ester 8:13...být v ten den připraveni k odplatě proti svým nepřátelům. Jízdní poslové na koních z říšského hřebčince...
Ester 9:1...zvaného adar se mělo naplnit královské nařízeníNepřátelé čekali, že toho dne Židy přemohou, ale vše se...
Ester 9:5...rostl stále víc. Židé udeřili na všechny své nepřátele mečem. Při řeži a zhoubě naložili se svými...
Ester 9:16... aby bránili své životy a zjednali si klid od nepřátel. Pobili pětasedmdesát tisíc protivníků, kořisti se...
Ester 9:22...adaru. V tyto dny si Židé zjednali klid od svých nepřátel; v tomto měsíci se jejich žal proměnil v radost a...
Job 6:23...nebo: ‚Vyplaťte ze svého'? ‚Vysvoboďte od nepřítele,' nebo: ‚Od tyranů zachraňte'? Poučte , a...
Job 8:22...nakonec naplní, písničku vloží na tvé rty. Tví nepřátelé však budou mít plášť z ostudy, ze stanu ničemů...
Job 19:11...hněvem srší proti mně v domnění, že jsem jeho nepřítel. V jednom šiku útočí jeho armáda, proti mně vrší...
Job 31:29...bych tím Boha na nebi! Copak těšilo neštěstí nepřítele, copak jsem jásal, když se mu vedlo zle? Svá ústa...
Žalmy 3:2...synem Abšalomem. Kolik jen, Hospodine, je mých nepřátel, kolik jich povstává proti mně! Kolik jich říká o...
Žalmy 3:8...Zachraň , Bože můj! Rozbij čelisti všech mých nepřátel, zvyrážej zuby ničemů! Hospodinovo je vítězství,...
Žalmy 5:9...úctě před tebou ve tvém svatém chrámě. Kvůli mým nepřátelům, Hospodine, ve své spravedlnosti veď, svou...
Žalmy 6:8...mi vyhasl zármutkem, zeslábl vinou všech mých nepřátel. Odstupte ode , všichni zločinci, hlas mého...
Žalmy 7:5... jestli jsem příteli oplatil něčím zlým (i svého nepřítele jsem však ušetřil!), pak honí a chytí...
Žalmy 7:7... v hněvu svém, postav se zuřivosti mých nepřátel, probuď se, Bože, nastol pořádek! Shromáždění...
Žalmy 8:3... chválou z úst kojenců a nemluvňat jsi proti nepřátelům sílu dokázal, mstivého protivníka abys překonal!...
Žalmy 9:4... tvému jménu, Nejvyšší, chci zazpívat! Moji nepřátelé ustoupí a padnou, před tvojí tváří zahynou, neboť...
Žalmy 9:7...jsi, jejich jméno smazals navždy, navěky! Konec nepřátel - trvalé trosky! Zbořils jim města - není památky!...
Žalmy 13:5... můj sok neřekne: " jsem ho porazil!"  nepřátelé neslaví selhání. Na tvoji lásku spoléhám,...
Žalmy 17:9... kteří chtějí napadnout, před smrtelnými nepřáteli všude okolo! Svým vlastním tukem zarostli, svými...
Žalmy 18:1... kdy jej Hospodin vysvobodil ze spárů všech jeho nepřátel i z ruky Saulovy. Miluji , Hospodine, sílo...
Žalmy 18:4...jsem Hospodina - je hoden chvály - od mých nepřátel zachránil! Provazy smrti obklopily, svým...
Žalmy 18:18... z mohutných vod vyprostil, vyrval mocnému nepříteli, odpůrcům silnějším, než jsem byl. Přepadli v...
Žalmy 18:38...krokům volnost, nohy nesklouznou. Stíhal jsem nepřátele, dostihl je, nepřestal jsem, než jsem je porazil....
Žalmy 18:41... na kolena srážíš soky přede mnou. Šíji mých nepřátel nastavil jsi mi, se svými protivníky jsem...
Žalmy 18:49...zadostiučinění, podmaňuje mi národy, zprostřed nepřátel vyvádí. Pozvedáš nad soky, před...
Žalmy 21:9...král - dík lásce Nejvyššího nezakolísá! Na tvé nepřátele tvá ruka dosáhne, všechny tvé protivníky najde...
Žalmy 25:19... hříchy odpusť mi. Pohleď, jak mnoho je mých nepřátel, jak prudkou nenávistí nenávidí ! Opatruj mou...
Žalmy 27:2...útokem táhnou bídáci, aby tělo zhltali, moji nepřátelé a protivníci sami vrávorají a padají. I když...
Žalmy 27:6...vyzdvihne. Tehdy hlava bude vyvýšena nad  nepřátele ze všech stran; v jeho stanu budu s jásotem...
Žalmy 27:11... Ukaž mi, Hospodine, cestu svou, kvůli mým nepřátelům veď stezkou srovnanou! Nevydej prosím...
Žalmy 27:12...stezkou srovnanou! Nevydej prosím zvůli mých nepřátel - povstali proti mně lživí svědkové a krutě...
Žalmy 30:2... Hospodine, tys pozdvihl, nenechal jsi  nepřátele jásat nade mnou! Hospodine, Bože můj, k tobě jsem...
Žalmy 31:9...duši uprostřed úzkosti. Nevydáš napospas mému nepříteli, svobodu daruješ nohám mým! Smiluj se, Hospodine,...
Žalmy 31:16...jsi ty!" Můj osud v ruce máš, vysvoboď z ruky nepřátel, kteří stíhají! Rozjasni svou tvář nad svým...
Žalmy 34:22...nich se nezlomí! Ničema zahyne kvůli své zlostinepřátelé spravedlivého budou ztrestáni. Hospodin vykoupí...
Žalmy 37:20... Ničemové však budou zahubeni, Hospodinovi nepřátelé vymizí, jako když trávu z pastviny pohlcuje dým....
Žalmy 38:20...soků je stále více, množí se počet mých zrádných nepřátel. Zlobou mi odplácejí za dobrodiní, obviňují ,...
Žalmy 41:3...jej, šťastným na zemi ho učiní, nevydá ho zvůli nepřátel. Hospodin jej posílí na lůžku nemocných - z jeho...
Žalmy 41:6... zhřešil jsem proti tobě, uzdrav duši mou!"  nepřátelé o mně mluví ve zlosti: "Umře brzo? jeho...
Žalmy 41:8...v srdci hromadí, jdou ven a klevetí. Všichni  nepřátelé si o mně šeptají, přičítají mi pouze neštěstí:...
Žalmy 42:11...mám chodit ve smutku? V kostech drtí výsměch nepřátel, když mi říkají: "Tvůj Bůh? Kde je?!" Proč jsi...
Žalmy 44:6...můj Král, ty nech vítězit Jákoba! S tebou jsme nepřátele drtili, tvým jménem po útočnících šlapali. Ve...
Žalmy 44:8...můj meč, kdo dal mi vítězství! Tys nám dal nad nepřáteli vítězit, naše protivníky jsi vždy zahanbil....
Žalmy 44:11...s vojsky našimi. Zahnals nás na útěk před našimi nepřáteli, naši protivníci nás obrali! Jak ovce na jatka...
Žalmy 44:17... když slyším urážky a nadávky, když se mi nepřátelé mstí! Když se nám to všechno dělo, nezapomněli...
Žalmy 49:6...měl ve zlých časech, když jsem obklopen záští nepřátel? Oni se spoléhají na vlastní jmění, chlubí se...
Žalmy 54:7...můj pomocník je Bůh, můj Pán drží naživu! Mým nepřátelům, Pane, odplať zlo, s nimi skoncuj pro věrnost...
Žalmy 54:9...je! On vysvobodí z každého soužení, svým nepřátelům směle pohlédnu do očí! Pro předního zpěváka, na...
Žalmy 55:4...Zmítám se v nářku a sténání, před křikem nepřítele, před hrozbou ničemy. Svojí hanebností chtějí...
Žalmy 55:13... urážel, to bych snes, kdyby napadl nepřítel, skryl bych se. Ale ty - člověk blízký mně, můj...
Žalmy 56:10...nejlépe, kolik jich je! Nazpátek stáhnou se moji nepřátelé, když k tobě zavolám - v ten den. Vím totiž...
Žalmy 59:2...hlídat jeho dům, aby ho mohl zabít. Zbav mých nepřátel, Bože můj, před útočníky ochraňuj. Zbav těch...
Žalmy 59:11...pevný hrad! Bůh ve své lásce jde mi naproti, z nepřátel činí mi pastvu pro oči. Ještě je nepobíjej, můj...
Žalmy 60:13...s našimi šiky netáhneš? Pomoz nám prosím proti nepříteli, záchrana v člověku je přece nicotná. S Bohem...
Žalmy 61:4...Býval jsi přece mým útočištěm, baštou před tváří nepřátel. V tvém stanu chtěl bych bydlet stále, ve skrytu...
Žalmy 64:2... Slyš, Bože, hlas mého naříkání, před hrozbou nepřátel ochraňuj. Před úklady zlých prosím ukryj,...
Žalmy 66:3...skutky tvé! Tváří v tvář tvé mohutné síle tvoji nepřátelé krčí se. Celý svět se ti bude klanět, zpívat ti...
Žalmy 68:2... Zpívaný žalm Davidův. Povstane Bůh, jeho nepřátelé prchnou, ti, kdo jej nenávidí, před ním utečou!...
Žalmy 68:24...přivedu je nazpátek, aby sis omyl nohy v krvi nepřátel, tví psi aby ji chlemtali jazykem!" Spatřili tvůj...
Žalmy 69:19...Přibliž se ke mně, vyprosti , vykup z moci nepřátel! Ty přece víš o mém ponížení, o všech těch...
Žalmy 69:20... o všech těch urážkách a posměšcích - všechny  nepřátele máš přece na očích! Srdce mám hanbou zdrcené, je...
Žalmy 71:10... když síly pozbývám, neopouštěj ! Vždyť moji nepřátelé mluví proti mně, ti, kdo špehují, spolu radí...
Žalmy 72:9...kraj. se mu klaní obyvatelé pouští, jeho nepřátelé lížou prach! mu králové z ostrovů i moří...
Žalmy 74:3...k troskám bez konce - všechno ve svatyni zničil nepřítel! Ve tvém stánku zněl nepřátelský řev, na znamení...
Žalmy 74:18...jsi vytvořil. Vzpomeň si, Hospodine, na rouhání nepřátel, na to, jak národ bláznů tvé jméno urážel! Nedávej...
Žalmy 74:23...blázni denně rouhají! Nezapomínej na řev svých nepřátel, křik tvých protivníků stále vzmáhá se! Pro...
Žalmy 78:53...Vodil je bezpečně, takže se neděsili, nad jejich nepřáteli se vody zavřely. Takto je dovedl ke své svaté...
Žalmy 78:61...padnout svoji sílu, svou slávu nechal v rukou nepřátel. Svůj lid tehdy vydal napospas meči, na své...
Žalmy 78:66...bojovník, jenž byl vínem rozjařen. Tehdy své nepřátele zasáhl vzadu, vydal je věčné pohaně! Zavrhl sice...
Žalmy 80:7... U našich sousedů vydals nás potupě, každý náš nepřítel se nám vysmívá. Bože zástupů, navrať nás, rozjasni...
Žalmy 81:15...bych býval jejich soupeře srazil, na jejich nepřátele bych ruku obrátil. Odpůrci Hospodina by se museli...
Žalmy 83:3... ze svého klidu probuď se! Pohleď, jak se tví nepřátelé bouří, ti, kdo nenávidí, hlavy zvedají. Proti...
Žalmy 86:17...spasení! Dej mi znamení své dobroty, aby se moji nepřátelé stydět museli, uvidí, že jsi byl mou pomocí a...
Žalmy 89:23...mu bude síly dodávat. Nebude jej moci vydírat nepřítel, nebude přemožen žádným zlosynem. Jeho protivníky...
Žalmy 89:43...je vydán k tupení! Zvedl jsi pravici jeho nepřátel, rozveselil jsi všechny jeho soupeře. Ostří jeho...
Žalmy 89:52...mi padly do klína! Jak jen se, Hospodine, tví nepřátelé rouhali! Tvému pomazanému se rouhali a jeho...
Žalmy 92:10... jsi vyvýšen navěky! Jistěže, Hospodinenepřátelé tví, jistěže nepřátelé tví budou zničeni:...
Žalmy 102:9...a jsem sám jak vrabec na střechách. Posměchu nepřátel jsem denně vydáván, za blázna mají , jsem pro ...
Žalmy 106:10...je před jejich soky, vykoupil je ze spárů nepřátel. Voda se zavřela nad jejich trýzniteli, ani jediný...
Žalmy 106:42...sokové vládli nad nimi. Utiskovali je jejich nepřátelé, sraženi byli do jejich područí. Znovu a znovu...
Žalmy 108:13...s našimi šiky netáhneš? Pomoz nám prosím proti nepříteli, záchrana od člověka je přece nicotná. S Bohem...
Žalmy 108:14... S Bohem však jistě udatně zvítězíme - on naše nepřátele rozdupá! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův....
Žalmy 110:1...řekl mému Pánu: "Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím." Mocné žezlo tvé Hospodin ze...
Žalmy 110:2...ze Sionu napřáhne: "Vládni uprostřed svých nepřátel!" Tvůj lid se dobrovolně nabídne, se tvá síla...
Žalmy 119:98...přikázání stále se mnou je, moudřejším nad  nepřátele činí . Nad všechny své učitele jsem nabyl...
Žalmy 120:6...Kedarců! duše se dlouho zdržuje mezi nepřáteli pokoje. sám jsem pro pokoj, když ale promluvím...
Žalmy 132:18... o svíci svého pomazaného se postarám. Jeho nepřátele obléknu v hanbu, na jeho hlavě však zazáří koruna...
Žalmy 136:24...jeho láska trvá navěky! Vytrhl nás z ruky našich nepřátel - jeho láska trvá navěky! On veškeré tvorstvo sytí...
Žalmy 139:20...o tobě, je to rouhání, tvé jméno zneužívají nepřátelé tví! Nemám snad, Hospodine, k tvým sokům...
Žalmy 139:22...útočí? Naprostou nenávistí nenávidím je, mými nepřáteli stali se! Zkoumej , Bože, a poznej srdce ,...
Žalmy 143:3...živých není v právu před tebou! Pronásleduje  nepřítel, zašlapat chce do země! Nutí bydlet v...
Žalmy 143:9...svou duši svěřil jsem. Zbav , Hospodine, mých nepřátel, v tobě hledám svou ochranu. Plnit tvou vůli...
Žalmy 144:6... dotkni se hor, dýmají! Zasáhni bleskemnepřátele rozptyl, vyšli své šípy, abys je rozdrtil!...
Přísloví 16:7...zlu. Když se Hospodinu něčí cesty líbí, i jeho nepřátele s ním nakonec udobří. Lepší je málo se...
Přísloví 24:17...ale zničí ničemu. Neraduj se, když tvůj nepřítel padne, nejásej v srdci nad jeho klesnutím....
Přísloví 25:21...je truchlivému zpívat písničky. Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. Na hlavu...
Izaiáš 1:24... Mocný izraelský: Ach, jak si ulevím od svých nepřátel, svým protivníkům pomstím se! Obrátím proti tobě...
Izaiáš 9:10...proti nim vzbudil Recinovy protivníky, jejich nepřátele poštval proti nim. Zepředu Aramejci, zezadu...
Izaiáš 26:11...pro svůj lid! se zastydí! všechny tvé nepřátele oheň pohltí! Nám však, Hospodine, pokoj působíš;...
Izaiáš 42:13...rozhorlí, válečný pokřik mocně zakřičí, na své nepřátele se oboří: příliš dlouho mlčel jsem, zůstával...
Izaiáš 62:8...paží přísahal: nikdy nedám tvé obilí tvým nepřátelům sníst; nikdy nevypijí cizinci víno, s nímž...
Izaiáš 63:10...a jeho svatého Ducha trápili; a proto se jimnepřítele obrátil a sám bojoval proti nim. Potom vzpomínali...
Izaiáš 63:18...tvůj lid vlastnil tvou svatyni, než ji naši nepřátelé celou zdupali. Jsme jako ti, kterým nevládneš ...
Izaiáš 64:1...zapálí roští a vodu v hrnci uvaří, tak tví nepřátelé tvé jméno poznají, se před tebou třesou...
Izaiáš 66:6...je slyšet z chrámu! Hlas Hospodinův, který svým nepřátelům nese odplatu! Porodila dřív, než na ni přišly...
Izaiáš 66:14...služebníkům bude zjevná jeho ruka, na své nepřátele se však rozhněvá. Hle - Hospodin přichází s ohněm...
Jeremiáš 6:25... Nevycházejte na pole! Na cestu nevyrážejteNepřítel třímá meč! Hrůza všude kolem! Můj lide, obleč se...
Jeremiáš 12:7... opustím své dědictví, svůj milovaný lid vydám nepřátelům do hrsti. dědictví je mi lvem, co na z...
Jeremiáš 15:9... Ty, kdo přežijí, pak vydám meči před jejich nepřáteli, praví Hospodin." Běda mi, matko, že jsem se ti...
Jeremiáš 15:11...dobro vás jistě pošlu pryč; přivedu na vás nepřítele v čase bídy, v čase soužení. se snad ocel ze...
Jeremiáš 15:14...po celém vašem území. Nechám vás otročit vašim nepřátelům v neznámé zemi, neboť můj hněv proti vám hoří...
Jeremiáš 17:4... které jsem vám dal. Nechám vás otročit vašim nepřátelům v neznámé zemi, neboť jste roznítili plamen mého...
Jeremiáš 19:7...Judských a Jeruzalémských. Nechám je před jejich nepřáteli padnout mečem v ruce těch, kdo pasou po jejich...
Jeremiáš 19:9...vlastních dcer. V tom zoufalém sevření svých nepřátel, kteří pasou po jejich životě, se budou požírat...
Jeremiáš 20:4... kteří před tvýma očima padnou mečem tvých nepřátel. Všechen lid Judy vydám do rukou babylonského...
Jeremiáš 20:5...bohatství tohoto města vydám do rukou jejich nepřátel - všechen jeho zisk, všechny cennosti i všechny...
Jeremiáš 21:7...krále Nabukadnezara a do rukou jejich nepřátel, kteří pasou po jejich životě. Ten je pobije...
Jeremiáš 30:14... žádný z nich o tebe nestojí. Ranil jsem jako nepřítel, ztrestal jako surovec, protože máš tolik vin a...
Jeremiáš 34:20...prošel mezi díly telete, vydám do rukou jejich nepřátel, do rukou těch, kdo pasou po jejich životě. Na...
Jeremiáš 34:21...Cidkiáše i jeho velmože vydám do rukou jejich nepřátel, do rukou těch, kdo pasou po jejich životě - do...
Jeremiáš 44:30...Chofru, vládce Egypta, vydám do rukou jeho nepřátel, do rukou těch, kdo pasou po jeho životě, tak jako...
Jeremiáš 46:10...den Hospodina, Pána zástupů, den, kdy na svých nepřátelích vykoná odplatu. Meč bude požírat, než se nasytí...
Jeremiáš 49:37...utečenci nepřijdou. Vyděsím Elam před jeho nepřáteli, před těmi, kdo pasou po jejich životě. Uvedu na...
Jeremiáš 50:7... Všichni, kdo je našli, je hltali; jejich nepřátelé si říkali:‚Jsme nevinní! To oni zhřešili proti...
Pláč 1:5...- Sionu je tak hořce! Jeho protivníci triumfujínepřátelé mají zdar. Hospodin totiž Jeruzalém ranil kvůli...
Pláč 1:7...lid padal rukou soka a nikdo nešel na pomocnepřítel se tenkrát díval a smál se nad tou záhubou. Dcera...
Pláč 1:9...žádná útěcha. Pohleď, Hospodine, na trápenínepřítel zvítězil! Na vše, co bylo drahé, vztáhl svou...
Pláč 1:10...Na vše, co bylo drahé, vztáhl svou ruku nepřítel. Viděla, jak do její svatyně vtrhli pohané - ti, o...
Pláč 1:16...by mi život navrátil. děti zůstaly opuštěnynepřítel zvítězil. Sion své ruce vztahuje, chybí mu těšitel...
Pláč 1:17...těšitel. Hospodin vzbudil proti Jákobovi všechny nepřátele z okolí; Jeruzalém je mezi nimi jako nečistý....
Pláč 1:21... sténání, nikdo ale netěší. Všichni  nepřátelé slyší o mém neštěstí a jásají nad tím, co jsi...
Pláč 2:3...zuřivém rozhněvání uťal Izraeli rohy. Před tváří nepřítele odvrátil od něj svou pravici. Vzplanul proti...
Pláč 2:4...plamenem jak oheň, jenž vše spaluje. Jako nepřítel napjal luk s pravicí připravenou k výstřelu. Jako...
Pláč 2:5...na stánek Dcery sionské. Hospodin jednal jako nepřítel, pohltil celý Izrael; pohltil všechny jeho paláce,...
Pláč 2:7... zošklivil si svou svatyni. Vydal do rukou nepřátel městské hradby i pevnosti. V Hospodinově domě byl...
Pláč 2:16...Dokonalost krásy, Potěcha vší země?" Všichni tví nepřátelé si otvírají ústa na tebe. Pohvizdují a cení zuby...
Pláč 2:17... Obveselil nad tebou protivníka, roh tvých nepřátel nechal triumfovat. Volej k Hospodinu ze srdce -...
Pláč 2:22... Ty, jež jsem hýčkala, jež jsem vychovala, můj nepřítel zhubil! Ano, i jsem pocítil, jak trestá jeho...
Pláč 3:52...jak jsem ztrápený, když vidím dcery svého městaNepřátelé jak ptáčka lovili, lovili bez příčiny. V...
Pláč 4:12...a nikdo z vládců světa, že vejde zapřisáhlý nepřítel do bran Jeruzaléma. To kvůli hříchům jeho proroků,...
Ezechiel 16:27...jsem tvé území. Vydal jsem libovůli tvých nepřátel, filištínských dcer, které jsi zahanbila svou...
Ezechiel 30:16... Théby budou vzaty útokem a Memfis sevřou nepřátelé za bílého dne. Mládenci z Heliopole a Bubastis...
Ezechiel 36:2...slovo Hospodinovo. Tak praví Panovník HospodinNepřítel nad vámi volal: ‚Hohó, ty dávné výšiny teď patří...
Ezechiel 39:23...před nimi svou tvář a vydal je do rukou jejich nepřátel, aby všichni padli mečem. Naložil jsem s nimi, jak...
Ezechiel 39:27...navrátím z národů a shromáždím je ze zemí jejich nepřátel, prokážu na nich svou svatost před očima mnoha...
Daniel 4:16..."Kéž by ten sen, můj pane, byl o tvých nepřátelích a jeho výklad o tvých odpůrcích! Ten strom,...
Daniel 11:12...jižní král naplněn pýchou, že pobil mnoho tisíc nepřátel, ale vítězství si nakonec neudrží. Severní král...
Amos 9:4...dně, přikážu hadu, je odtud vyštípe. Kdyby je nepřátelé do zajetí zahnali, přikážu meči, aby je tam...
Micheáš 2:8...užitek těm, kteří žijí poctivě? Vy ale jako nepřítel proti mému lidu stojíte. Strháváte pláště těm, kdo...
Micheáš 5:8...mu je nevyrve. Tvá ruka se zvedne nad tvými nepřáteli, všichni tví protivníci budou vymýceni! "Toho dne...
Micheáš 7:6...matce, snacha své tchyni vzdoruje - člověk  nepřátele ve vlastní rodině. ale Hospodina vyhlížím,...
Micheáš 7:8...- on zachrání, můj Bůh vyslyší! Nejásejnepříteli, nade mnou - i když jsem padl, povstanu! I když...
Micheáš 7:10...a spatřím jeho spravedlnost. to uvidí můj nepřítel, hanba ho přikryje - toho, který mi říkával:...
Nahum 1:2...Hospodin se mstí na protivnících svých, ke svým nepřátelům chová hněv. Hospodin je trpělivý, však velmi...
Nahum 1:8...Ninive ale skoncuje v nezadržitelné záplavě; své nepřátele do tmy zažene! Co si to o Hospodinu myslíte? On...
Nahum 3:11...sebe. I ty se budeš potácet a hledat skrýš před nepřítelem. Všechny tvé pevnosti jsou jako fíkoví - stačí...
Nahum 3:13...své vojáky - jsou jako ženy! Brány tvé země jsou nepřátelům otevřeny, oheň pohltil tvé závory. Čerpej si...
Abakuk 1:15...jak ryby v moři, jak drobnou havěť bez vůdceNepřátelé ale všechny loví udicí, tahají čeřenem, chytají...
Sofoniáš 3:15...jeruzalémská! Hospodin zrušil tvůj rozsudeknepřítele odvrátil. Hospodin, Král Izraele, je vprostřed...
Zachariáš 8:10...i zvířata dosud pracovali bez odměny a kvůli nepřátelům nemohl nikdo v klidu přicházet ani odcházet,...
Zachariáš 10:5...vladaři. Budou z nich mocní bojovníci, rozdupou nepřátele jak bláto v ulicích. Budou se bít, neboť Hospodin...
Matouš 5:43... že bylo řečeno: ‚Miluj svého bližního a svého nepřítele měj v nenávisti.' vám však říkám: Milujte své...
Matouš 5:44...měj v nenávisti.' vám však říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak...
Matouš 10:36...matce a snachu proti tchyni. Člověk bude mít nepřátele ve vlastní rodině. Kdo rád otce nebo matku...
Matouš 13:25...semeno. Ale zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel mezi pšenici koukol a odešel. Když pak...
Matouš 13:28...tedy vzal ten koukol?' Odpověděl jim: ‚To udělal nepřítel.' Služebníci se zeptali: ‚Chceš, abychom ho šli...
Matouš 13:39...Království a koukol jsou synové toho zléhoNepřítel, který je rozsívá, je ďábel, žeň je konec tohoto...
Matouš 22:44...řekl mému Pánu: Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím.' Když ho tedy David nazývá Pánem...
Marek 12:36...řekl mému Pánu: Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím.' Sám David ho nazývá Pánem - jak...
Lukáš 1:71... kteří byli od věků. Spasil nás od našich nepřátel a z ruky všech, kdo nás nenávidí. Prokázal...
Lukáš 1:74...našemu otci Abrahamovi, že nás vysvobodí z ruky nepřátel, abychom beze strachu sloužili jemu ve svatosti a...
Lukáš 6:27..." "Vám, kteří slyšíte, však říkám: Milujte své nepřátele! Buďte dobří k těm, kdo vás nenávidí, žehnejte...
Lukáš 6:35... aby totéž dostali zpět. Vy však milujte své nepřátele a buďte k nim dobří; půjčujte a neočekávejte nic...
Lukáš 10:19...moc šlapat po hadech a štírech i po veškeré síle nepřítele a vůbec nic vám neublíží. Neradujte se ale z toho...
Lukáš 19:27...tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co . A ty  nepřátele, kteří nechtěli, abych byl jejich králem,...
Lukáš 19:43...očím skryto. Přijdou na tebe dny, kdy tví nepřátelé obklíčí valem a oblehnou . Sevřou ze všech...
Lukáš 20:43...řekl mému Pánu: Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím.' Když ho tedy David nazývá Pánem...
Skutky 2:35...řekl mému Pánu: Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím.' si je všechen lid Izraele...
Skutky 13:10..."Ty ďáblův synu plný přetvářky a podlosti! Ty nepříteli vší spravedlnosti! Nepřestaneš podvracet...
Římanům 5:10...před Božím hněvem! Jestliže jsme ještě jako nepřátelé byli s Bohem smířeni smrtí jeho Syna, čím spíše...
Římanům 11:28...hřích." Co do evangelia se tedy kvůli vám stali nepřáteli, ale co do vyvolení jsou to kvůli otcům milovaní...
Římanům 12:20... praví Hospodin." Právě naopak: "Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. Tím, že...
1. Korintským 15:25... Musí totiž kralovat, než mu Bůh položí všechny nepřátele k nohám. Poslední nepřítel, jenž bude přemožen,...
1. Korintským 15:26...Bůh položí všechny nepřátele k nohám. Poslední nepřítel, jenž bude přemožen, je smrt. Vždyť "všechno...
Galatským 4:16...si oči a dali mi je! Stal jsem se snad vaším nepřítelem, když vám říkám pravdu? Tamti o vás mají horlivý...
Filipským 3:18...žijí podle našeho vzoru. Mnozí totiž žijí jako nepřátelé Kristova kříže; často jsem vám o nich říkal a...
2. Tesalonickým 3:15...se s ním, se zastydí. Nemějte ho však za nepřítele, ale napomínejte ho jako sourozence. Kéž vám sám...
1. Timoteus 5:14...vdávaly, rodily děti, vedly domácnost a nedávaly nepříteli žádnou příležitost k pomluvám. Některé se ...
2. Timoteus 3:3... nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdnínepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci...
Židům 1:13...andělů kdy řekl: "Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím"? Andělé jsou ovšem pouzí...
Židům 10:13...po Boží pravici. Od doby čeká, mu budou nepřátelé položeni k nohám, neboť jedinou obětí přivedl ty,...
Jakub 4:4...Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem...
Zjevení 11:5...ublížit, vyjde z jejich úst oheň a pohltí jejich nepřátele. Kdyby jim chtěl někdo ublížit, musí takto...
Zjevení 11:12...hlas z nebe: "Vystupte sem!" a před zraky svých nepřátel vystoupili v oblaku do nebe. V tu hodinu nastalo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |