Neopustíš

Hledám varianty 'neopustíš' [ neopustíš (1) neopustíme (1) neopustím (9) neopustili (4) neopustil (6) neopustí (7) ]. Nalezeno 28 veršù.
Genesis 28:15...kamkoli půjdeš, a znovu přivedu do této zeměNeopustím , dokud nevykonám, co jsem ti řekl." Jákob se...
Numeri 14:44... ačkoli Truhla Hospodinovy smlouvy ani Mojžíš neopustili tábor. Amalekovci a Kananejci, kteří v těch...
Deuteronomium 31:6... Sám Hospodin, váš Bůh, jde přece s vámi; on vás neopustí ani nenechá!" Nato Mojžíš zavolal Jozuu a před...
Deuteronomium 31:8...jde před tebou, on sám bude s tebou. On  neopustí ani nenechá, neboj se a nestrachuj." Když Mojžíš...
Jozue 1:5... budu i s tebou. Nenechám samotnéhoneopustím . Buď silný a statečný, neboť ty dáš tomuto...
Jozue 22:3...přikázal. Po celý ten dlouhý čas jste dodnes neopustili své bratry, ale dbali jste na svou povinnost,...
1. Samuel 12:22...marnosti! Hospodin pro své veliké jméno svůj lid neopustí, protože se rozhodl učinit vás svým lidem. Také...
2. Samuel 15:24...Boží truhlu a nechali ji stát, dokud celý zástup neopustil město. Přišel tam i Abiatar. Král ale Sádokovi...
1. Královská 6:13...uprostřed synů Izraele a svůj lid Izrael nikdy neopustím." Když Šalomoun dokončil stavbu chrámu...
1. Královská 8:57...náš Bůh, s námi, jako byl s našimi otci. Kéž nás neopustí, kéž nás nezanechá, kéž naklání naše srdce k sobě,...
2. Královská 2:2...odpověděl: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi tyneopustím !" A tak šli do Bet-elu. Z Bet-elu přišli za...
2. Královská 2:4...odpověděl: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi tyneopustím !" A tak šli do Jericha. Proročtí učedníci z...
2. Královská 2:6...odpověděl: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi tyneopustím !" A tak šli dál spolu. Padesát prorockých...
1. Letopisů 28:20... neboť Hospodin Bůh, můj Bůh, bude s tebouNeopustí a nenechá, dokud se nedokončí veškerá práce na...
2. Letopisů 13:10...nebohů. Naším Bohem je ale Hospodin! My jsme ho neopustili! Kněží, kteří u nás slouží Hospodinu, jsou...
Ezdráš 9:9... I když jsme byli otroci, náš Bůh nás v otroctví neopustil. Milostivě nám naklonil krále Persie a dal nám...
Nehemiáš 9:17...a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavýNeopustil jsi je, když si odlili tele a řekli: ‚To je tvůj...
Nehemiáš 9:31...nesmírném slitování jsi ale s nimi neskoncovalneopustil jsi je, neboť jsi Bůh milostivý a soucitný. A tak...
Žalmy 9:11...soužení. v tebe doufají, kdo tvé jméno znajíneopustíš, Hospodine, ty, kdo hledají! Zpívejte...
Žalmy 80:19...pravice, nad lidským synem, jehož sis vychovalNeopustíme nikdy více; oživ nás, můžeme tvé jméno...
Žalmy 94:14...ničemům. Hospodin přece nenechá svůj lid, nikdy neopustí své dědictví! Ke spravedlivým se právo navrátí,...
Žalmy 119:110...Zákon tvůj. I když mi ničemové nastražili pastneopustil jsem tvá pravidla. Tvá svědectví jsou mi věčným...
Přísloví 17:13... Kdo odplacuje zlem za dobro, jeho dům nikdy neopustí zlo. Začátek hádky je protržení hráze - raději...
Izaiáš 41:17... Hospodin je vyslyším, , Bůh Izraele, je neopustím! Vyvedu řeky na holých návrších, v údolích nechám...
Izaiáš 42:16...místa budou rovinou. Učiním pro toto všeneopustím je. Ale ti, kdo spoléhali na modly, ti, kdo svými...
Jeremiáš 51:5...a Judu však jejich Bůh, Hospodin zástupůneopustil jako vdovu, ačkoli se jejich zem tolik naplnila...
Ezechiel 20:8...ty nechutné obrazy, ke kterým upírali oči, a neopustili egyptské modly. Řekl jsem si tedy, že na ...
Židům 13:5...s tím, co máte. Vždyť on řekl: "Nikdy  neopustím a nikdy nenechám," takže můžeme vyznat s důvěrou:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |