Neopouští

Hledám varianty 'neopouští' [ neopouští (7) neopouštěl (1) neopouštějte (2) neopouštějme (1) neopouštěj (12) ]. Nalezeny 23 verše.
Exodus 23:5... kdo nenávidí, jak leží pod svým břemenemneopouštěj ho! Ochotně mu jej pomoz vyprostit. Nepřekrucuj...
Numeri 10:31...své země a ke svým příbuzným." Mojžíš mu řekl: "Neopouštěj nás prosím. Vyznáš se přece na poušti a víš, kde...
2. Samuel 1:9.... Smrt ve spárech, ale život ještě neopouští.' A tak jsem šel k němu a zabil ho. Bylo mi jasné...
Nehemiáš 9:19...samotné tehdy na poušti. Oblakový sloup je nikdy neopouštěl, ve dne je vodil po cestě; ohnivý sloup byl s...
Žalmy 27:9... býval jsi přece mou pomocí! Nenechávej neopouštěj, Bože záchrany! Můj otec i matka sice...
Žalmy 38:22... dobrodiní, obviňují , když dobra držím seNeopouštěj , Hospodine, nevzdaluj se mi, Bože můj! Pospěš...
Žalmy 55:12...bydlí v něm. Střed města patří záhubě, ulice neopouští křivda a lest! Kdyby protivník urážel, to bych...
Žalmy 71:9..., když věkem sešlý jsem, když síly pozbývámneopouštěj ! Vždyť moji nepřátelé mluví proti mně, ti,...
Žalmy 71:18... od mládí, dosud vyprávím o tvých zázracíchNeopouštěj , Bože, když stárnu a šedivím, tomuto pokolení...
Žalmy 119:8...se naučím. Tvé zákony chci dodržet - jen prosím neopouštěj ! Jak mladík svou stezku udrží v čistotě? Tak,...
Žalmy 138:8...své záměry; tvá láska, Hospodine, trvá navěkyneopouštěj prosím dílo rukou svých! Pro předního zpěváka....
Přísloví 3:3... zajistí ti to klid a mír. Láska a věrnost  neopouští, připoutej si je k hrdlu, vyryj do srdce! Přízně...
Přísloví 4:2...rozum získáte. Skvělé poznání vám totiž nabízímneopouštějte učení. Sám jsem byl synem u svého otce,...
Přísloví 4:6... rozumnost získej, slova nezapomeň, nezkomolNeopouštěj moudrost - bude chránit, miluj ji - bude o...
Přísloví 27:10...než vlastní úsudek. Svého ani otcova přítele neopouštěj. Do domu svého bratra nechoď v nesnázích - lepší...
Kazatel 8:3...rozkazy dodržuj s ohledem na Boží přísahuNeopouštěj ho ukvapeně, nepřipojuj se ke vzpouře - vždyť...
Izaiáš 58:2...poznali! Jako národ, jenž se spravedlivě chováneopouští zákony svého Boha, tak žádají o spravedlivé...
Jeremiáš 14:9...přece, Hospodine, vprostřed nás! Tobě patřímeNeopouštěj nás! Toto praví Hospodin o tomto lidu: "Tak rádi...
Skutky 1:4...království. Když se s nimi sešel, přikázal jim: "Neopouštějte Jeruzalém, ale očekávejte Otcovo zaslíbení, o...
1. Korintským 7:11...anebo se smíří s manželem. Stejně tak muž  neopouští manželku. Ostatním říkám , nikoli Pán: Má-li...
1. Korintským 7:12...manželku a ta je ochotná s ním zůstat, ji neopouští. Stejně tak, má-li některá žena nevěřícího...
1. Korintským 7:13...manžela a ten je ochoten s zůstat, ho neopouští. Nevěřící manžel je totiž posvěcen svou ženou;...
Židům 10:25... povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkůmneopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |