Neobřezaní

Hledám varianty 'neobřezaní' [ neobřezaným (7) neobřezaných (2) neobřezaný (5) neobřezaní (3) neobřezanému (1) neobřezané (9) neobřezaná (1) ]. Nalezeny 24 verše.
Genesis 17:24...předkožky, jak mu to řekl Bůh. Abrahamovo neobřezané tělo bylo obřezáno, když mu bylo devadesát devět...
Genesis 17:25...bylo obřezáno, když mu bylo devadesát devět letNeobřezané tělo jeho syna Izmaele bylo obřezáno, když mu...
Genesis 34:14..."Nic takového nemůžeme udělat. Dát svou sestru neobřezanému muži - to by pro nás byla hanba! Vyhovíme vám,...
Leviticus 26:41...je do země jejich nepřátel, dokud se jejich neobřezané srdce nepokoří a dokud nepřijmou svůj trest....
Deuteronomium 10:16...vás, a tak je tomu dodnes. Obřežte tedy svá neobřezaná srdce a nebuďte tvrdošíjní. Hospodin, váš Bůh...
Jozue 5:7...jejich syny. Ty Jozue obřezal, poněvadž byli neobřezaní - cestou je totiž nikdo neobřezával. Když pak...
Soudců 14:3...celém našem lidu? Proč by ses chodil ženit k těm neobřezaným Filištínům?" "Tuhle chci," odpověděl Samson...
2. Samuel 1:20...se neradují filištínské dcery, nejásají dcery neobřezaných! Svahy Gilboa, ano, vy - deště a rosy buďte...
Izaiáš 52:1...Jeruzaléme, neboť do tebe nikdy nevstoupí neobřezaný a nečistý. Otřes se z prachu, Jeruzaléme, zvedni...
Jeremiáš 6:10...mluvit, koho varovat, aby slyšeli? Hle, mají neobřezané uši, vůbec neposlouchají! Hle, Hospodinovo slovo...
Jeremiáš 9:25...si vyholují skráně. Všechny ty národy jsou totiž neobřezané a všechen dům Izraele neobřezané srdce." ...
Ezechiel 32:19...do jámy: ‚Jsi snad lepší než ostatní? Dolů! K neobřezaným ulehni!' Padnou uprostřed mečem pobitých. Meč...
Ezechiel 32:24...Ti všichni padli a mečem pobiti sestoupili neobřezaní do podsvětí. Ti, kdo šířili hrůzu v zemi živých,...
Ezechiel 32:30... sestoupili i oni s hanbou k pobitým. Teď leží neobřezaní mezi mečem padlými a snášejí hanbu s těmi, kdo...
Ezechiel 44:7... dome Izraele! Přiváděli jste cizinceneobřezaným srdcem a neobřezaným tělem do svatyně, a tak...
Ezechiel 44:9... Tak praví Panovník Hospodin: Žádný cizinecneobřezaným srdcem a neobřezaným tělem nesmí vstoupit do ...
Abakuk 2:16...hanbou budeš opilý. Teď pij ty; ukaž, jak jsi neobřezaný! Blíží se k tobě kalich z pravice Hospodinovy;...
Římanům 2:26...porušuješ, z tvé obřízky nic nezbylo. Kdyby neobřezaný člověk dodržoval ustanovení Zákona, nebude se mu...
Římanům 3:30...jediný Bůh; ten ospravedlní obřezané díky vířeneobřezané skrze víru. Rušíme tedy vírou Zákon? V žádném...
Římanům 4:9...toto blahoslavení jen pro obřezané, nebo i pro neobřezané? Říkáme, že Abrahamovi byla jeho víra "počítána...
Římanům 4:11...díky víře před obřezáním. Je tedy otcem všech neobřezaných věřících, kterým je spravedlnost přičtena, a...
1. Korintským 7:18... Kdo byl povolán jako obřezaný, se nedělá neobřezaným. Kdo je povolán jako neobřezaný, se nedává...
Galatským 2:7...Naopak uznali, že mi bylo svěřeno evangelium pro neobřezané, tak jako Petrovi pro obřezané. Ten, který...
Koloským 3:11... Zde není žádný Řek a Žid, obřezanýneobřezaný, barbar a divoch, otrok a svobodný. Všechno a ve...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |