Nenechám

Hledám varianty 'nenechám' [ nenechte (25) nenechme (2) nenecháte (5) nenechat (1) nenecháš (4) nenecháme (1) nenechám (10) nenechali (10) nenechala (2) nenechal (30) nenechají (2) nenechá (19) nenech (16) ]. Nalezeno 126 veršù.
Genesis 17:14...věčnou. Neobřezanec mužského pohlaví, jenž by si nenechal předkožku obřezat, bude vyobcován ze svého lidu,...
Genesis 31:28... s veselím a písněmi, s tamburínou a citerouNenechal jsi ani políbit syny a dcery - zachoval ses...
Exodus 3:19... našemu Bohu!' však vím, že vás egyptský král nenechá odejít jinak než donucen mocnou rukou. Vztáhnu tedy...
Exodus 4:21... zmocnil. však posílím jeho hrdost, a tak nenechá lid odejít. Tehdy faraonovi řekneš: Takto praví...
Exodus 12:10...ohni, s hlavou, nohama i vnitřnostmi. Nic z něho nenecháte do rána. Pokud z něj do rána něco zbude, spálíte...
Exodus 22:17...stříbro ve výši panenského věna. Čarodějnici nenech naživu. Kdokoli by obcoval se zvířetem, musí zemřít...
Leviticus 22:30... abyste došli zalíbení. je snědena téhož dnenenechte z nic do rána. jsem Hospodin. Zachovávejte...
Leviticus 26:23... že vaše cesty zpustnou. Jestliže se ani tehdy nenecháte ode mne napravit a budete se nadále stavět proti...
Numeri 9:12...chleby a s trpkými bylinami. z něj nenechají nic do rána a nezlámou v něm jedinou kost. ...
Numeri 18:17...ger). Prvorozené ze skotu ani bravu ale vyplatit nenecháš, je to svaté. Jejich krví pokropíš oltář a jejich...
Deuteronomium 2:30... náš Bůh." Chešbonský král Sichon nás však nenechal projít svým územím. Hospodin, tvůj Bůh, totiž...
Deuteronomium 2:34...proklaté včetně mužů, žen i dětí. Nikoho jsme nenechali naživu. Z dobytých měst jsme si rozebrali dobytek...
Deuteronomium 4:9...oči spatřil. Po všechny dny svého života to nenech vymizet ze svého srdce, ale seznamuj s tím své syny...
Deuteronomium 4:19...slunce, měsíc a hvězdy, na celý nebeský zástupnenech se strhnout, aby ses jim klaněl a sloužil jim....
Deuteronomium 4:31... Hospodin, tvůj Bůh, je soucitný Bůhnenechá a nedopustí tvou záhubu; nezapomene na smlouvu s...
Deuteronomium 15:13...na svobodu. ho budeš propouštět na svobodunenech jej odejít s prázdnou. Štědře ho obdaruj ze svého...
Deuteronomium 20:16...ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, však nenech nikoho naživu. Chetejce, Emorejce, Kananejce,...
Deuteronomium 21:8...zprosť viny svůj lid Izrael, který jsi vykoupilNenech nevinně prolitou krev uprostřed svého lidu Izraele!"...
Deuteronomium 28:51...i plody tvé půdy, dokud nebudeš vyhlazenNenechá ti obilí, víno ani olej, vrh tvého skotu ani...
Deuteronomium 31:6... váš Bůh, jde přece s vámi; on vás neopustí ani nenechá!" Nato Mojžíš zavolal Jozuu a před očima celého...
Deuteronomium 31:8...tebou, on sám bude s tebou. On neopustí ani nenechá, neboj se a nestrachuj." Když Mojžíš sepsal tento...
Jozue 1:5...jako jsem býval s Mojžíšem, budu i s tebouNenechám samotného a neopustím . Buď silný a statečný,...
Jozue 10:28...všechno živé v vyhladil jako proklaté. Nikoho nenechal naživu; s králem Makedy naložil stejně, jako...
Jozue 10:30...meče se vším živým, co bylo ve městě. Nikoho tam nenechal naživu; s jejím králem naložil stejně, jako...
Jozue 10:33... Jozue ho ale i s jeho lidem porazil; nikoho nenechal naživu. Potom Jozue s celým Izraelem táhl od...
Jozue 10:37...i se vším živým, co bylo ve městě. Nikoho nenechal naživu, stejně jako to provedl v Eglonu. Město i...
Jozue 10:39...živé v něm vyhladili jako proklaté. Nikoho nenechal naživu. Jak naložil s Hebronem, tak naložil s...
Jozue 10:40...hory i Negev, podhůří i východní srázy. Nikoho nenechal naživu; vše, co dýchalo, vyhladil jako proklaté,...
Soudců 1:34... Syny Danovy zatlačili Emorejci do hor; vůbec je nenechali sestoupit do nížiny. Emorejci byli rozhodnuti...
Soudců 6:4... Tábořili v zemi a pustošili úrodu ke Gazenenechali Izraeli žádné živobytí - jedinou ovci, dobytče...
Růt 4:14..."Požehnán buď Hospodin, který ode dneška nenechá bez příbuzného. v Izraeli jméno! On vrátí...
1. Samuel 14:36...je plenit do svítání. Ani jednoho z nich nenecháme!" "Udělej, jak myslíš," odpověděli mu. Kněz ale...
2. Samuel 15:14..."Musíme ihned utéct! Abšalom by nás vyváznout nenechal. Pojďme rychle, jinak nás brzy přepadne, udělá nám...
2. Samuel 23:5...Všechnu tu spásu, všechno to blaho by rozkvést nenechal! Darebák jak trní vyvržen bude, rukou se takového...
1. Královská 1:51...král Šalomoun odpřisáhne, že svého služebníka nenechá popravit!'" "Ukáže-li se jako čestný muž,"...
1. Královská 2:6...nohou. Zachovej se tedy podle své moudrosti, ale nenech ho v šedinách pokojně ulehnout do hrobu. Synům...
1. Královská 2:9...při Hospodinu, že ho nezabiji. Ty ho ale nenech bez trestu. Však jsi moudrý a budeš vědět, jak s ním...
1. Královská 2:26...ke svým polím. Zasloužíš si smrt, ale dnes  nenechám zemřít, protože jsi před mým otcem Davidem nosil...
2. Královská 10:11...jeho přední muže, přátele i kněze. Nikoho nenechal naživu. Poté se Jehu vypravil do Samaří. Když...
2. Královská 18:29...slovo velkokrále, krále Asýrie! Tak praví králNenechte se od Ezechiáše klamat. Z ruky vás vysvobodit...
2. Královská 18:30...klamat. Z ruky vás vysvobodit nemůžeNenechte se od Ezechiáše navádět k důvěře v Hospodina, když...
1. Letopisů 16:21...bloudili, od jednoho k jinému království, nikoho nenechal jim ublížit. I krále kvůli nim varoval: "...
1. Letopisů 28:20...Bůh, můj Bůh, bude s tebou. Neopustí nenechá, dokud se nedokončí veškerá práce na Hospodinově...
2. Letopisů 20:10...Seír! Když naši otcové vycházeli z Egyptanenechal jsi tudy Izrael ani projít, takže se jim vyhnuli a...
2. Letopisů 32:15...tedy váš bůh mohl z mých rukou vysvobodit vásNenechte se od Ezechiáše klamat a podvádět! Nevěřte mu!...
Nehemiáš 9:19...Ty jsi je ale ve svém nesmírném slitování nenechal samotné tehdy na poušti. Oblakový sloup je nikdy...
Job 7:19...ode odvrátíš svůj zrak? Ani slinu polknout nenecháš? Když zhřeším, co ti to udělá, ty Strážce...
Job 9:18...vichřicí, pro nic za nic by rány rozmnožilNenechal by ani nadechnout, nasytil by samou útrapou....
Job 10:10...obrátit? Což jsi kdysi jak mléko nenalilnenechal jsi zhoustnout jako sýr? Kůží a masem jsi ...
Job 17:9...svou cestou dál, kdo čisté ruce, se zviklat nenechá. Nuže, vy všichni, zkuste to znovu - moudrého mezi...
Job 31:30...jásal, když se mu vedlo zle? Svá ústa jsem nikdy nenechal hřešit tím, že bych na něj svolával kletby. Copak...
Job 39:17...neobdaroval, ani trochu rozumu zdědit nenechal. Když ale vyskočí a do běhu se , koni i s...
Žalmy 16:10...jazyk zpívá, také tělo v bezpečí odpočíváNenecháš v hrobě duši mou, nevydáš jámě svého věrného!...
Žalmy 30:2... Vyvyšovat budu, Hospodine, tys pozdvihlnenechal jsi nepřátele jásat nade mnou! Hospodine, Bože...
Žalmy 37:33... hledá způsob, jak ho zahubit, Hospodin ho však nenechá v jeho rukách, nedá ho odsoudit v jeho při!...
Žalmy 38:4...tvými šípy, tvá ruka drtí ! Tvůj hněv na mně nenechal zdravé místo, můj hřích připravil kosti o pokoj...
Žalmy 55:23...Hospodina, on se o tebe postará; on přece nikdy nenechá poctivé padnout do bláta. Zákeřné vrahy však ty,...
Žalmy 69:15... zachraň ve své věrnosti! Z bahna vytáhninenech utonout, před těmi, kdo nenávidí, dej mi...
Žalmy 77:3...přestání jsem ruce vzpínal po nocích, duše se nenechala utěšit. Na Boha vzpomínám, trápím se, při svém...
Žalmy 94:14... než bude vykopána jáma ničemům. Hospodin přece nenechá svůj lid, nikdy neopustí své dědictví! Ke...
Žalmy 105:14...bloudili, od jednoho k jinému království, nikoho nenechal, aby jim ublížil. I krále kvůli nim varoval: "...
Žalmy 119:10...svým srdcem hledám , od tvých příkazů zbloudit nenech ! V srdci si ukládám tvé výroky, abych proti tobě...
Žalmy 141:4... postav stráž, bránu mých rtů prosím chraňNenech srdce ke zlu zamířit, se neúčastním skutků...
Žalmy 141:8... Hospodine, Pane, upírám oči, na tebe spoléhámnenech zahynout! Chraň před pastí, kterou mi...
Přísloví 1:10...hlavě budou, náhrdelníkem budou na hrdle tvémNenech se zlákat, synu, když hříšníci mámí: "Pojď s námi...
Přísloví 6:25...Neprahni v srdci po její kráse, jejími řasami se nenech polapit. Za nevěstku se platí i bochníkem chleba,...
Přísloví 10:3... poctivost zachraňuje před smrtí. Hospodin nenechá poctivého lačnět, rozmary darebáků ale zavrhne....
Kazatel 4:13...mladík než starý a pošetilý král, který si ani nenechá poradit. Bývalý vězeň se může stát králem, rozený...
Izaiáš 1:9... jež se obléhá. Kdyby z nás Hospodin zástupů nenechal aspoň hrstku naživu, bychom byli jako Sodoma,...
Izaiáš 7:4...poli, a řekneš mu: Zůstaň klidný, neboj seNenech se děsit těmi dvěma doutnajícími oharky - zuřivým...
Izaiáš 26:14...mrtvoly - vždyť jsi je ztrestal, vyhladilnenechal jsi po nich ani památky. Rozmnožil jsi národ,...
Izaiáš 36:14...slova velkokrále, krále Asýrie! Tak praví králNenechte se od Ezechiáše klamat. Nemůže vás vysvobodit!...
Izaiáš 36:15...se od Ezechiáše klamat. Nemůže vás vysvoboditNenechte se od Ezechiáše navádět k důvěře v Hospodina, když...
Izaiáš 36:18... do země obilí a moštu, země chleba a vinicNenechte se od Ezechiáše podvádět, když tvrdí: ‚Hospodin...
Jeremiáš 7:28... který neposlouchá Hospodina, svého Boha, a nenechá se poučit. Pravda se ztratila, v ústech ji nemají.'...
Jeremiáš 15:1..."I kdyby se přede postavili Mojžíš a Samuelnenechal bych se naklonit k tomuto lidu. Odežeň je ode ....
Jeremiáš 29:8... Tak praví Hospodin zástupů, Bůh IzraeleNenechte se podvádět proroky a věštci, kteří jsou mezi vámi...
Jeremiáš 30:11...nikdy neskončím, i když ztrestám po právunenechám bez trestu." Tak praví Hospodin: "Tvá zranění...
Jeremiáš 35:13...- Jdi a řekni lidu Judy a obyvatelům JeruzalémaNenecháte se poučit? Neposlechnete slova? praví Hospodin...
Jeremiáš 46:28...nikdy neskončím, i když ztrestám po právunenechám bez trestu." Slovo Hospodinovo, které dostal...
Jeremiáš 50:2...ohlaste tu zvěst, zvedněte korouhev a zvěstujtenenechte si to pro sebe: Dobyt je Babylon, Bél je zostuzen,...
Jeremiáš 51:3... Ano, obklíčí jej všude kolem v jeho zlý denNenechte střelce ani napnout luk, nenechte je ani pancíř...
Ezechiel 24:14...říkám Hospodin. to přichází, to učinímNenechám to být, neslituji se, nepolevím. Za tvé způsoby a...
Ezechiel 34:10...Budu je volat k odpovědnosti za své ovce a je nenechám dělat pastýře, takže se ti pastýři nebudou moci...
Ezechiel 36:15...svůj národ o děti, praví Panovník HospodinNenechám poslouchat posměch pohanů, nebudeš muset...
Ezechiel 39:28...je shromáždím do vlasti a žádného z nich  nenechám ve vyhnanství. před nimi nebudu skrývat svoji...
Matouš 18:12...měl sto ovcí a jedna z nich by zabloudilanenechá těch devadesát devět na horách a nepůjde hledat tu...
Matouš 23:8... a když je lidé oslovují: ‚Rabbi!' Vy si ale nenechte říkatrabbi', protože máte jediného Učitele, a vy...
Matouš 23:10...máte jediného Otce, který je v nebi. Také si nenechte říkatvůdcové', protože máte jediného Vůdce,...
Matouš 24:43... ve kterou noční dobu přijde zloděj, bděl bynenechal by ho vloupat se do jeho domu. Proto i vy buďte...
Marek 7:12... je korban' (to jest dar Bohu), tak ho nenecháte nic udělat pro jeho otce nebo matku. Rušíte Boží...
Lukáš 4:41...křikem: "Ty jsi Boží Syn!" On je ale okřikovalnenechal je mluvit. Věděli totiž, že je Mesiáš. Když se...
Lukáš 7:30... Ale farizeové a znalci Zákona se od něj pokřtít nenechali, a tak odmítli Boží vůli pro sebe. "Ke komu...
Lukáš 15:4...z vás měl sto ovcí a jednu z nich by ztratilnenechá těch devadesát devět v pustině a nepůjde za tou...
Lukáš 19:44...stran a srovnají se zemí, i tvé děti v toběNenechají v tobě kámen na kameni, protože jsi nepoznalo čas...
Lukáš 21:8... kdy se to stát?" "Dávejte pozor, abyste se nenechali svést," odpověděl. "Mnozí přijdou pod mým jménem...
Jan 7:47...nikdy nikdo nemluvil!" "Snad jste se také nenechali obloudit?" osopili se na farizeové. "Uvěřil v...
Jan 8:29...Otec. Ten, který poslal, je se mnou. On  nenechal samotného, neboť vždycky dělám, co se mu líbí." A...
Jan 14:18...ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vásNenechám vás jako sirotky, přijdu k vám. Ještě kratičko a...
Jan 16:1...se mnou. Toto jsem vám pověděl, abyste se nenechali svést. Vyobcují vás ze shromáždění. Ano, přichází...
Skutky 2:27...můj jazyk zpívá, také tělo v naději odpočíváNenecháš v záhrobí duši mou, svého svatého nevydáš rozkladu...
Skutky 19:30... Pavel chtěl vyjít k lidu, ale učedníci ho nenechali. Také někteří jeho přátelé z asijských nejvyšších...
Skutky 28:4...vrah! Zachránil se z moře, ale Spravedlnost ho nenechala naživu." Pavel však hada setřásl do ohně a nic...
Římanům 6:12...za mrtvé hříchu a živé Bohu v Kristu JežíšiNenechte proto ve svých smrtelných tělech vládnout hřích,...
Římanům 9:29...předtím Izaiáš řekl: "Kdyby nám Hospodin zástupů nenechal aspoň símě naživu, bychom byli jako Sodoma,...
Římanům 12:2...a příjemnou oběť; to bude vaše pravá bohoslužbaNenechte se formovat tímto světem - raději se nechte...
Římanům 12:21... že to učiníš, shrneš mu na hlavu žhavé uhlí." Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Každý ...
1. Korintským 8:10...- jak sedíš u jídla v chrámě modloslužbyNenechá se ten slabší proti svému svědomí strhnout, aby...
2. Korintským 2:11... udělal jsem to před Kristovou tváří kvůli vámNenechme se oklamat satanem - jeho úmysly nám přece nejsou...
2. Korintským 11:3...pannu. Bojím se ale, abyste se v mysli nenechali svést od upřímné a čisté oddanosti Kristu, tak...
Galatským 5:1... do níž nás Kristus vysvobodil, pevně stůjtenenechte se znovu zapřáhnout do otrockého jha. Pavel vám...
Galatským 5:10...celé těsto! Jsem si o vás v Pánu jist, že se nenecháte přesvědčit; ten, kdo se vás ale snaží zmást,...
Efeským 5:6...dědictví v Kristově a Božím království. Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto...
Koloským 2:16... veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězstvíNenechte se tedy nikým odsuzovat kvůli jídlu nebo pití,...
Koloským 2:18...toho, co mělo přijít, ale podstata je v KristuNenechte se připravit o vítěznou odměnu nikým, kdo si...
1. Tesalonickým 3:3...a povzbudil ve vaší víře, aby se nikdo z vás nenechal těmito souženími zviklat. Víte přece, že je to náš...
2. Tesalonickým 2:2...našeho shromáždění k němu. Bratři, prosíme vásnenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, ...
2. Tesalonickým 2:3...(údajně od nás), že prý Pánův den přišelNenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den...
Židům 2:1...tím pečlivěji držet toho, co jsme slyšeli, a nenechat se proudem unášet pryč. Jestliže slovo, které...
Židům 11:23...rodiči. Když viděli, jak je to dítě krásnénenechali se zastrašit královým rozkazem. Vírou se Mojžíš,...
Židům 13:5...máte. Vždyť on řekl: "Nikdy neopustím a nikdy nenechám," takže můžeme vyznat s důvěrou: "Hospodin je můj...
Židům 13:9...Kristus je tentýž včera, dnes i na věkyNenechte se unášet všelijakým podivným učením. Je lepší...
1. Petr 3:14...vám. "Nemějte strach z toho, čím vás strašínenechte se tím vylekat." Zasvěťte svá srdce Pánu Kristu a...
2. Petr 3:17...Vy, milovaní, to víte předem, a tak se chraňteNenechte se strhnout bludem těch zvrhlíků, neodpadejte od...
1. Jan 3:7... ale kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznalNenechte se nikým oklamat, drazí. Kdo žije spravedlivě, je...
2. Jan 1:8...pozor, abychom neztratili to, jsme usilovalinenechme se připravit o plnou odplatu. Každý, kdo nezůstává...

Slova obsahující nenechám: nenechám (10) nenecháme (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |