Nenašla

Hledám varianty 'nenašla' [ nenašly (2) nenašlo (2) nenašli (17) nenašla (5) nenašel (21) nenajdu (3) nenajdou (6) nenajdete (4) nenajdeš (5) nenajdeme (2) nenajde (18) ]. Nalezeny 83 verše.
Genesis 2:20...ptactvo i všechnu polní zvěř. Pro Adama se ale nenašla rovnocenná opora.) Hospodin Bůh tedy na Adama...
Genesis 4:5...jeho oběti, ale v Kainovi a jeho oběti zalíbení nenašel. Kaina to rozlítilo, se mu zkřivila tvář....
Genesis 8:9...zda voda ustoupila z povrchu země. Holubice však nenašla místo, kde by mohla nohama spočinout, a vrátila se...
Genesis 31:33... do stanu Léy i do stanů obou děveček, ale nic nenašel. Vyšel tedy z Léina stanu a šel do stanu Ráchel....
Genesis 31:34...se na . Lában prohledal celý stan, ale nic nenašel. Ráchel svému otci řekla: "Nehněvej se, můj pane,...
Genesis 31:35...vstát. Mám měsíčky." A tak hledal, ale bůžky nenašel. Tehdy se Jákob rozhněval a začal Lábana hubovat....
Exodus 12:19...chleby. Po sedm dní se ve vašich domech nenajde kvas. Kdokoli by jedl něco kvašeného, bude vyloučen...
Exodus 16:25...dnes je Hospodinova sobota; dnes na poli nic nenajdete. Šest dní budete sbírat, ale sedmého dne, v...
Exodus 16:27...dne pak někteří z lidu vyšli sbírat, ale nic nenašli. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jak dlouho budete...
Deuteronomium 18:10...ohavných způsobů oněch národů. se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně...
Deuteronomium 22:20...to obvinění bylo pravdivé, kdyby se u dívky nenašel důkaz panenství, ji vyvedou ke vchodu do domu...
Deuteronomium 28:65...z kamene. Mezi těmi národy si však neoddychnešnenajdeš tam odpočinek ani pro své chodidlo. Hospodin ti...
Jozue 2:16...do hor," řekla jim, " vás pronásledovatelé nenajdou. Skrývejte se tam tři dny, dokud se nevrátí, a pak...
Jozue 2:22... Hledali je totiž po všech cestách, ale nenašli. Oba muži se pak vydali zpět. Sestoupili z hor,...
Soudců 14:3... ožeňte." Otec a matka mu ale řekli: "Copak se nenajde žena ve tvém příbuzenstvu ani v celém našem lidu?...
1. Samuel 9:4...tedy Efraimské hory, prošel kraj Šališa, ale nenašli nic. Prošli kraj Šaalim a zase nic. Prošel kraj...
1. Samuel 10:21...byl označen Saul, syn Kíšův. Hledali ho, ale nenašli. Ptali se proto Hospodina dále: "Přišel ten muž...
1. Samuel 23:17... "Neboj se," řekl mu, "ruka mého otce Saula  nenajde. Ty budeš kralovat Izraeli a ve mně budeš mít...
1. Samuel 25:28...Hospodinovy boje a za celou tu dobu se na tobě nenašlo nic zlého. Kdyby se někdo rozhodl pronásledovat...
2. Samuel 1:21... ano, vy - deště a rosy buďte zbaveny! se nenajde pole úrodné tam, kde štít hrdinů byl pohaněn, štít...
2. Samuel 17:20...potokem," odpověděla jim. Hledali je tedy, ale nenašli, a tak se vrátili do Jeruzaléma. Když byli pryč,...
1. Královská 18:10...se v tom království nebo národě přísahat, že  nenašli. A ty teď říkáš: ‚Jdi oznámit svému pánovi - Eliáš...
1. Královská 18:12... s tou zprávou přijdu k Achabovi, a když  nenajde, zabije . Přitom tvůj služebník od mládí hluboce...
2. Královská 2:17...těch padesát mužů a ti ho hledali tři dny, ale nenašli. Když se pak vrátili do Jericha za Elíšou, řekl...
Ezdráš 8:15...lidem i mezi kněžími po levitech, ale žádné jsem nenašel. Svolal jsem tedy vůdce Eliezera, Ariela, Šemajáše,...
Job 17:10... zkuste to znovu - moudrého mezi vámi ale nenajdu! dny uplynuly i s mými úmysly, touhy mého srdce...
Job 28:13...rozumnost kde přebývá? Člověk netuší, kudy k nenajde ji na zemi mezi živými. Propast praví: "Ve mně není...
Job 32:12...nikdo z vás usvědčit neuměl, nikdo jste pro něj nenašli odpověď. Jen neříkejte: ‚Našli jsme moudré řešení,...
Žalmy 37:36...- hle, není, když jsem ho hledal, nic jsem nenašel! Pohleď na poctivé, všímej si upřímných -...
Žalmy 69:21...po soucitu, zbytečně, hledal jsem utěšitele, ale nenašel. K jídlu mi dali okusit žluče, ocet mi dali pít,...
Žalmy 132:5...usnout, svým víčkům nedám poklesnout, dokud nenajdu domov Hospodinu, příbytek Jákobovu Mocnému." O jeho...
Přísloví 1:28...volat budou, neozvu se, budou shánět, avšak nenajdou. Protože nenáviděli poznání, úctu k Hospodinu si...
Přísloví 17:20...ústa, říká si o potíž. Kdo falešné srdcenenajde štěstí, kdo křivý jazyk, špatně dopadne. Kdo...
Přísloví 17:24...přímo před sebou, oči hlupáka ji v celém světě nenajdou. K mrzutosti je otci tupý syn, svou matku naplňuje...
Kazatel 7:28...našel smysl, po němž duše tolik toužila, ale nenašel jsem jej. Mezi tisícem jsem našel jediného muže,...
Píseň 3:1...tom, kterého z duše miluji. Hledala jsem ho, ale nenašla. A tak vstanu a město prochodím, pátrám po...
Píseň 3:2...tom, kterého z duše miluji. Hledala jsem ho, ale nenašla. Našli strážní, co město obcházejí: - Viděli...
Píseň 5:6... opustila spolu s ním! Hledala jsem ho, ale nenašla, volala jsem ho, a on se neozval. Našli strážní,...
Izaiáš 23:12...Vzhůru! Na Kypr vydej se! Ani tam ale pokoj nenajdeš. Jen se podívej na zemi Chaldejských, na lid, jenž...
Izaiáš 30:14...bude na kusy, bez milosti se roztříští, takže se nenajde mezi úlomky ani střep na žhavé uhlíky nebo k...
Izaiáš 35:9...lev, nepůjde tudy divá zvěř, nic takového se tam nenajde. Půjdou po ti, kdo budou vykoupeni; Hospodinovi...
Izaiáš 41:12...ti, kteří s tebou vedli boj. I kdybys je hledalnenajdeš ty, kdo útočili na tebe. Budou jako nic a ještě...
Jeremiáš 2:37...zavrhl ty tvé opory, žádnou pomoc u nich nenajdeš." "Řekněme, že někdo propustí manželku, ta od něj...
Jeremiáš 14:12... Ani když přinesou zápalné a moučné obětinenajdu v nich zalíbení. Mečem, hladem a morem s nimi...
Ezechiel 22:30...za tu zem, abych ji nezničil - ale nikoho jsem nenašel. Vyliji proto na své rozhořčení, pohltím je...
Ezechiel 26:21...zanikneš. Budou hledat, ale nikdo nikdy  nenajde, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Daniel 6:6...si ti muži řekli: "Na toho Daniela nikdy nic nenajdeme, leda by se to týkalo jeho náboženství." A tak se...
Daniel 6:24...vytáhnou z jámy. Když ho z jámy vytáhlinenašli na něm ani škrábnutí, protože věřil ve svého Boha....
Ozeáš 2:9...se požene, ale nedožene je, bude je hledat, ale nenajde. Tehdy si řekne: "Vrátím se zpátky za svým manželem...
Ozeáš 5:6...se za Hospodinem vydají; budou ho hledat, ale nenajdou, neboť jim zmizel daleko. Hospodinu byli nevěrní,...
Ozeáš 12:9...ke jmění. Mám tolik vyděláno, že jsem bez vinynenajdou na mně žádný hřích!" jsem Hospodin, tvůj Bůh,...
Amos 8:12...na východ, aby hledali Hospodinovo slovo, ale nenajdou. V ten den budou omdlévat žízní krásné panny i...
Micheáš 2:10...moji nádheru. Seberte se a jděte - zde odpočinek nenajdete! Co se poskvrnilo, propadne zkáze, zničeno to...
Abakuk 2:19...to obloženo zlatem a stříbrem, ducha v tom ale nenajdeš. Hospodin je ale ve svém svatém chrámě - před...
Sofoniáš 3:13...zle, nebudou mluvit lež, lstivý jazyk se u nich nenajde. Budou se pást a odpočívat v bezpečí a nikdo je...
Matouš 8:10... říkám vám, takovou víru jsem nikde v Izraeli nenašel! Říkám vám, že mnozí přijdou od východu i od západu...
Matouš 21:19... Uviděl u cesty jeden fíkovník, šel k němu, ale nenašel na něm nic než listí. Řekl mu tedy: " se z tebe...
Matouš 26:60... aby ho mohli odsoudit k smrti. Nic ale nenašli, ačkoli předstupovalo mnoho falešných svědků....
Marek 11:13... zda by snad na něm něco nenalezl. Když přišelnenašel na něm nic než listí, protože nebyl čas fíků. Řekl...
Lukáš 2:45...hledat mezi příbuznými a známými. Když ho však nenašli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Po třech...
Lukáš 5:19...dovnitř a položit před něj, ale když kvůli davu nenašli jinou možnost, vylezli na střechu a spustili ho...
Lukáš 7:9...jej následoval: "Říkám vám, že takovou víru jsem nenašel ani v Izraeli!" Poslové se pak vrátili do domu a...
Lukáš 11:24...po vyprahlých místech a hledá odpočinek. Když ho nenajde, řekne si: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem...
Lukáš 15:4...v pustině a nepůjde za tou ztracenou, dokud ji nenajde? Jakmile ji najde, s radostí ji vezme na ramena...
Lukáš 15:8... nevymete dům a nebude pečlivě hledat, dokud ji nenajde? Jakmile ji najde, svolá přítelkyně a sousedky:...
Lukáš 24:3...kámen odvalený od hrobu, a když vešly dovnitřnenašly tělo Pána Ježíše. Nevěděly, co si o tom myslet,...
Lukáš 24:23...některé z našich žen. Ráno byly u hrobunenašly jeho tělo. Pak přišly a říkaly, že dokonce měly...
Jan 7:34...k Tomu, který poslal. Budete hledat, ale nenajdete. Tam, kde jsem, se nedostanete." "Kam se chystá...
Jan 7:35...jsem, se nedostanete." "Kam se chystá jít, že ho nenajdeme?" ptali se Židé mezi sebou. "Půjde snad do řecké...
Jan 7:36...Co tím myslel, když řekl: ‚Budete hledat, ale nenajdete. Tam, kde jsem, se nedostanete'?" V poslední den,...
Skutky 5:22... Když tam ale strážní přišli, ve vězení je nenašli. Vrátili se tedy s hlášením: "Věznici jsme našli...
Skutky 13:28...Proroků, kteří se čtou každou sobotu. Ačkoli nenašli nic, za co by zasloužil smrt, vyžádali si na...
Skutky 17:6...je mohli odvést před lidový soud. Když je však nenašli, odvlekli Jásona a některé bratry k městským radním...
Skutky 23:9...někteří znalci Písma a bojovali za něj: "Nenašli jsme na něm nic zlého. Co když k němu mluvil duch...
Římanům 11:7...milost nebyla milost. Co dodat? Izrael stále nenašel to, co hledá. Vyvolení toho dosáhli, ale ostatní...
1. Korintským 5:1...vámi smilstvo, a to takové smilstvo, jaké se nenajde ani mezi pohany - někdo prý žije s manželkou...
1. Korintským 10:5...skálou byl Kristus). Ve většině z nich ale Bůh nenašel zalíbení - vždyť "byli pobiti na poušti". To vše se...
2. Korintským 2:13... ale v duchu jsem neměl klid, protože jsem tam nenašel svého bratra Tita. Proto jsem se s nimi rozloučil a...
2. Timoteus 1:17...přišel do Říma, usilovně hledal, dokud  nenašel. Kéž Pán , aby u něj v onen den došel...
Židům 12:17...(ačkoli se jej s pláčem dožadoval), neboť nenašel příležitost k pokání. Nepřistoupili jste přece k...
Zjevení 5:4...ani do nahlédnout. Velmi jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo by byl hoden otevřít tu knihu a...
Zjevení 12:8...andělé, ale nic nezmohli. Na nebi se pro  nenašlo místo a ten veliký drak - ten dávný had, zvaný...
Zjevení 18:22...řemeslník kteréhokoli řemesla se v tobě nikdy nenajde, ani zvuk mlýnského kamene se v tobě nikdy...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |