Není

Hledám pøesnì 'není'. Nalezen 431 verš. Další varianty: tys (28) není (483) jste (874) jsou (1140) jsme (755) jsi (1542) jsem (3484) jsa (1) jest (24) cos (37) být (265) byly (188) byls (1) bylo (610) byli (593) byla (451) byl (1221) budu (310) buďte (69) budou (923) buďme (3) budete (338) budeš (390) budeme (90) bude (1849) buď (131)
Genesis 2:18...jedl, jistě zemřeš." Hospodin Bůh také řekl: "Není dobré, aby člověk byl sám; opatřím mu rovnocennou...
Genesis 13:8... mezi mnou a tebou a mezi mými a tvými pastýři není rozepře - jsme přece bratři. Neleží snad před tebou...
Genesis 15:16...čtvrté pokolení, neboť nepravost Emorejců ještě není dovršena." Když slunce zapadlo a nastala tma, objevila...
Genesis 17:12...koupený za peníze od kteréhokoli cizince, jenž není ze tvého semene, bude ve vašich pokoleních obřezán,...
Genesis 19:31... mladší: "Náš otec je starý a v celém kraji není nikdo, s kým bychom mohly otěhotnět běžným způsobem....
Genesis 28:17...hrůze pokračoval: "Jak hrozné je toto místoNení to nic jiného než Boží dům a toto musí být nebeská...
Genesis 29:7...jim řekl: "Do večera je ještě daleko; teď přece není čas shánět dobytek. Napojte ovce a jděte ještě pást."...
Genesis 29:26...za Ráchel? Proč jsi obelstil?" "V našem kraji není zvykem vdávat mladší dříve než prvorozenou," odpověděl...
Genesis 31:2...když se Jákob podíval na Lábana, viděl, že mu není nakloněn jako dříve. Tehdy Hospodin Jákobovi řekl:...
Genesis 31:5...stádu a řekl jim: "Vidím na vašem otci, že mi není nakloněn jako dříve. Bůh mého otce však je se mnou....
Genesis 31:50... Hospodin nade mnou i tebou drží strážBudeš-li mým dcerám ubližovat nebo vezmeš-li si kromě mých...
Genesis 40:8...tváříte tak nešťastně?" Odpověděli mu: "Měli jsme sen a není tu, kdo by ho vyložil." Josef jim řekl:...
Genesis 42:13...slabiny země!" Odpověděli: "Tvoji služebníci jsou bratři. Bývalo nás dvanáct synů jednoho muže v...
Genesis 42:32...nás dvanáct bratrů, synů našeho otce. Jeden  není a nejmladší je právě s naším otcem doma v kanaánské...
Genesis 42:36...otec. Jejich otec Jákob zvolal: "Připravili jste o syny! Josef není, Šimeon není, a teď mi vezmete...
Genesis 44:16...věštit?" Juda řekl: "Co máme říci, pane můjNení se jak omluvit ani ospravedlnit. Sám Bůh odhalil vinu...
Genesis 44:31...on lpí celou duší? uvidí, že s námi chlapec není, zemře. Tak přivedeme šediny tvého služebníka, našeho...
Genesis 47:4...tak naši otcové." Načež faraonovi řekli: "Přišli jsme do této země jako přistěhovalci, neboť v Kanaánu...
Exodus 2:12...tedy na obě strany, a když viděl, že tam nikdo není, zabil toho Egypťana a zahrabal ho do písku. Když k...
Exodus 8:6...farao. Mojžíš tedy řekl: "Abys poznal, že není nikdo jako Hospodin, náš Bůh, stane se, jak říkáš!...
Exodus 9:14...lidem zasáhnu naplno, a poznáš, že na celé zemi není nikdo jako ! Kdybych teď býval vztáhl ruku, mohl...
Exodus 18:17...pokyny." Mojžíšův tchán mu řekl: "To, co dělášnení dobré. Úplně se vyčerpáš - ty i tento lid, který je s...
Exodus 32:18...tábora zní hluk boje!" Ten však odpověděl: "To není jásot vítězství, to není poražených křik - slyším...
Leviticus 13:4... Je-li to však jen bílá skvrna, jež napohled není hlubší než okolní kůže a jejíž ochlupení nezbělelo,...
Leviticus 13:21...- je to rána malomocenství, vypukla na vředuJestliže však kněz místo prohlédne a uvidí, že ochlupení na...
Leviticus 13:26...za nečistého - je to rána malomocenstvíJestliže však kněz skvrnu prohlédne a uvidí, že její...
Leviticus 13:32...znovu: Pokud se prašivina nešíří, její ochlupení není zažloutlé a není napohled hlubší než okolní kůže, pak...
Leviticus 13:34...znovu: Pokud se prašivina po kůži nešířínení napohled hlubší než okolní kůže, prohlásí jej kněz za...
Leviticus 16:17...vejde do nejsvětější svatyně, aby ji očistil,  není ve Stanu setkávání žádný člověk, dokud nevyjde. Tam...
Leviticus 27:22... Zasvětí-li však Hospodinu koupené pole, které není z jeho dědičné polnosti, spočítá mu kněz výši určené...
Numeri 9:13...všech jeho ustanovení. Kdokoli je ovšem čistýnení na cestách, avšak zanedbá slavení Hodu beránka, je...
Numeri 12:12...jsme tak pošetile spáchali. Prosím, sestra není jako mrtvý plod, co vyšel z lůna matky s tělem napůl...
Numeri 14:3...mečem? Aby se naše ženy a děti staly kořistíNení pro nás lepší vrátit se do Egypta?" Mezi sebou pak...
Numeri 14:42...Nemůžete uspět! Nevyrážejte, vždyť mezi vámi není Hospodin a vaši nepřátelé vás porazí! Amalekovci a...
Numeri 19:2...tobě přivedou červenou jalovici bez vady, na níž není poskvrny a na niž dosud nebylo vloženo jho. Dáte ji...
Numeri 19:15... Rovněž každá otevřená nádoba v tom stanu, která není uzavřena poklicí, bude nečistá. Kdokoli se na poli...
Numeri 20:5...Abychom tu my i náš dobytek zemřeli? Proč jste nás odvedli z Egypta? Abyste nás přivedli na toto...
Numeri 21:5...a začal Bohu a Mojžíšovi vyčítat: "Proč jste nás odvedli z Egypta? Abychom zemřeli na poušti? Není...
Numeri 23:19...Baláku, a slyš, naslouchej mi, synu Ciporův! Bůh není člověk, aby lhal, není lidský syn, aby litoval....
Numeri 23:23...Egypta vyvedl je, je pro silou rohů buvolíchNení žádné věštby proti Jákobovi, není zaklínání proti...
Numeri 24:17...a jeho oči jsou odkryty: Vidím jej, i když to není teď, hledím na něj, i když ne zblízka: Vyjde hvězda z...
Deuteronomium 4:35...udělal Hospodin, váš Bůh, pro vás? Tobě to však bylo ukázáno, abys poznal, že Hospodin je Bůh; kromě něj...
Deuteronomium 4:39...si k srdci, že Hospodin je Bůh; kromě něj žádný není. Zachovávej tedy jeho pravidla a přikázání, která ti...
Deuteronomium 11:10...a medem. Země, kterou přicházíš obsadit, totiž není jako egyptská zem, z níž jste vyšli, kterou jsi osíval...
Deuteronomium 13:17... je z něj navěky hromada sutin, nikdy není vystavěno. Nic z toho, co propadlo klatbě, ti nesmí...
Deuteronomium 15:4... to mu osobně promineš. Jen u tebe nikdo není chudý! Hospodin, tvůj Bůh, ti bohatě požehná v zemi,...
Deuteronomium 15:18... Totéž uděláš, půjde-li o tvou děvečku. ti není zatěžko propustit jej na svobodu - vždyť se ti za těch...
Deuteronomium 22:14... a tak ji začne očerňovat a pomlouvat: "Vzal jsem si tuto ženu, ale když jsem se s spojil, zjistil...
Deuteronomium 22:17...ale zprotivil a teď ji očerňuje. Prý: ‚Zjistil jsem, že tvá dcera není panna.' Zde je ale důkaz panenství...
Deuteronomium 22:28...zachránil. Když někdo potká dívku, pannu, která není zasnoubená, znásilní ji a vyspí se s , pak, budou-li...
Deuteronomium 23:18... Nesmíš jej utiskovat. Mezi dcerami Izraele  není žádná prostitutka a mezi syny Izraele žádný prostitut....
Deuteronomium 23:23... a tak bys měl hřích. Zdržet se slibu však není žádný hřích. Co vyšlo z tvých úst, to splň. Co jsi...
Deuteronomium 24:5...Kdo se nedávno oženil, nechodí do bojenení povoláván k žádné službě. Na jeden rok je uvolněn...
Deuteronomium 30:11...a celou duší. Přikázání, které ti dnes vydávámnení nad tvé síly, není ti nijak vzdálené! Není na nebi,...
Deuteronomium 30:12... není nad tvé síly, není ti nijak vzdálenéNení na nebi, abys říkal: "Kdo z nás vystoupí na nebe, aby...
Deuteronomium 30:13...a oznámil nám je, abychom je mohli plnit?" Není za mořem, abys říkal: "Kdo z nás se vydá za moře, aby...
Deuteronomium 31:17...nás ta hrozná neštěstí proto, že uprostřed nás není náš Bůh?' Kvůli všemu zlu, které napáchali, však v ten...
Deuteronomium 32:6...odplácíte, lide nerozumný a nemoudrý? Copak on není tvůj Otec a Stvořitel, který učinil a upevnil? Na...
Deuteronomium 32:31... musel je vydat Hospodin! Jejich skála přece není jak Skála naše, to mohou naši nepřátelé dosvědčit!...
Deuteronomium 32:34...je dračí utrejch, jed zmijí, ten nejprudší. "Což není u mne dobře uloženo, zapečetěno v mých sklepích...
Deuteronomium 32:39...se vám stanou úkrytem! Prohlédněte - , jen  jsem jediný a není Boha kromě mne. dávám smrt a život...
Deuteronomium 32:47...slova tohoto Zákona. To slovo pro vás vůbec není plané - vždyť je to váš život! Díky němu budete dlouho...
Deuteronomium 33:26...závory, po všechny své dny žij v bezpečí. Nikdo není jako Bůh, Ješurune! Na pomoc tobě spěchá nebem, brázdí...
Jozue 7:3...Aj. Když se vrátili k Jozuovi, řekli mu: "Není potřeba, aby se tam vypravoval všechen lid. Stačí,...
Soudců 4:20...ještě, "a kdyby někdo přišel a vyptával se : ‚Není tu někdo?' odpověz mu: ‚Není.'" Když pak vyčerpáním...
Soudců 8:2...s ním do ostré hádky. On jim však odpověděl: "Co jsem vlastně dokázal ve srovnání s vámi? Není snad...
Soudců 9:28...Šechemu? Proč bychom mu sloužili? Copak to není Jerub-baalův syn? A Zebula tu jako zástupce! Služte...
Soudců 9:38...od Věšteckého dubu!" Nato mu Zebul řekl: "Kdepak jsou ty tvé řeči? Říkal jsi: ‚Kdo je Abimelech, abychom mu...
1. Samuel 1:15...Prober se!" Hana mu ale odpověděla: "Tak to není, můj pane. Jsem jen zdrcená. Nepila jsem víno ani...
1. Samuel 2:2...se teď zasměji, mou radostí je spása tváNení svatého kromě Hospodina, ne, není nikdo jako ty, není...
1. Samuel 10:24...vybral?" řekl jim Samuel. "V celém lidu mu není rovného." Nato všechen lid zvolal: " žije král!"...
1. Samuel 12:17...velikou věc Hospodin způsobí před vašima očimaNení snad právě sklizeň pšenice? Budu volat k Hospodinu,...
1. Samuel 14:6... "pronikneme ke hlídce těch neobřezanců. Snad bude Hospodin při nás. Vždyť Hospodinu není zatěžko...
1. Samuel 15:29...jsi ty. Věčný izraelský to rozhodně neodvolá a nebude toho litovat. Není to přece člověk, aby litoval."...
1. Samuel 20:2... Proč by právě tohle přede mnou skrýval? Tak to není." David mu to ale odpřisáhl. Řekl mu: "Tvůj otec...
1. Samuel 20:30... že ses s tím Jišajovým synem spřáhnul?! Že ti není hanba! Jsi hanba a ostuda své matky! Dokud bude...
1. Samuel 21:2...ale toho setkání s Davidem vylekalo. "Jak to, že jsi sám?" ptal se ho. "Proč s tebou nikdo není?" David...
1. Samuel 25:17...do neštěstí. Jenže je to takový ničema, že s ním není řeč." Abigail rychle vzala dvě stě chlebů, dva měchy...
1. Samuel 26:15...Nerova. "Kdo to volá?" odpověděl Abner. "Nejsi snad muž, kterému není v Izraeli rovno?" volal David na...
2. Samuel 7:22...zjevil všechny tyto velkolepé věci. Jak jsi veliký, Hospodine, Pane můj! Nikdo není jako ty a není...
2. Samuel 17:7...odpověděl: "Achitofelova rada tentokrát není dobrá. Znáš přece svého otce i jeho muže, jak jsou...
1. Královská 3:21... že svého syna nakojím - a on je mrtvý! Pak jsem se ale na něj podívala v ranním světle a vidím - to...
1. Královská 8:23... Bože Izraele! Nahoře na nebi ani dole na zemi není bůh podobný tobě, jenž by zachovával smlouvu a...
1. Královská 8:46...jim právo. Kdyby zhřešili proti tobě - vždyť není člověka, který by nehřešil - a ty by ses na ...
1. Královská 8:60...národy země poznaly, že Hospodin je Bůhnení žádného kromě něj. Kéž vaše srdce cele patří Hospodinu...
1. Královská 18:10... zabije! Jakože je živ Hospodin, tvůj Bůhnení národ ani království, kde můj pán nedal hledat. A...
1. Královská 18:27...Třeba se zapovídal nebo si šel ulevit. Možná není doma anebo spí - tak se probudí!" Křičeli, co mohli...
1. Královská 18:43...na moře." Vyšel se tedy rozhlédnout. "Nic tam není," řekl. "Udělej to sedmkrát," odpověděl Eliáš. Teprve...
1. Královská 21:15...a je mrtev." Jakmile Jezábel slyšela, že Nábot byl ukamenován a je mrtev, řekla Achabovi: "Vstávej. Tu...
1. Královská 22:7...králi do rukou!" Jošafat ale naléhal: "To tu není žádný Hospodinův prorok, abychom se zeptali jeho?"...
1. Královská 22:33...ale Jošafat vykřikl, vozatajové poznali, že to není izraelský král, a nechali ho být. Někdo tehdy náhodně...
2. Královská 1:3...samařského krále naproti a řekni jim: ‚Copak  není Bůh v Izraeli, že se jdete vyptávat Baal-zebuba,...
2. Královská 1:6... a vyřiďte mu: Tak praví Hospodin: Copak  není Bůh v Izraeli, že se necháváš ptát Baal-zebuba,...
2. Královská 1:16...ke králi. Řekl mu: "Tak praví Hospodin: Copak  není Bůh v Izraeli, aby ses tázal na jeho slova? Ty jsi ale...
2. Královská 3:11...do rukou Moábcům?" Jošafat ale řekl: "To tu není žádný Hospodinův prorok, abychom se skrze něj zeptali...
2. Královská 4:3...si od všech sousedů prázdné džbány. jich není málo! Pak se vrať, zavři za sebou i za svými syny...
2. Královská 4:23..." "Proč bys za ním dnes chodila?" namítl . "Není přece novoluní ani sobota." "Buď klidný," řekla mu....
2. Královská 5:15...muži. Předstoupil před něj a řekl: "Hle, teď jsem poznal, že na celém světě není Bůh jako v Izraeli. Zde...
2. Královská 6:19... jak Elíša řekl. Elíša pak na zavolal: "To není ta cesta! To není to město! Pojďte za mnou a dovedu...
2. Královská 18:22...řeknete: ‚Spoléháme na Hospodina, svého Boha.' Není to snad ten, jehož obětní výšiny a oltáře Ezechiáš sám...
2. Královská 19:3... trestání a ponížení. Porod začal, ale není dost sil. Kéž by Hospodin, tvůj Bůh, slyšel, co...
2. Královská 20:15...všechno, co v paláci mám," odvětil Ezechiáš. "Není nic, co bych jim ze svých pokladů neukázal." Izaiáš na...
2. Královská 22:7...na opravu chrámu. Za vyplacené stříbro od nich není třeba žádat vyúčtování, protože jednají svědomitě."...
1. Letopisů 5:1... Synové Izraelova prvorozeného, Rubena. (Ten byl sice prvorozený, ale protože poskvrnil lože svého otce,...
1. Letopisů 17:20...všechny tyto velkolepé věci. Hospodine, nikdo není jako ty a není Boha kromě tebe, jak jsme vždy na...
1. Letopisů 22:18... aby jeho synu Šalomounovi byli ku pomoci: "Není snad Hospodin, váš Bůh, s vámi? Dal vám odpočinutí ze...
1. Letopisů 27:24...postihl Izrael Boží hněv. Proto také onen počet není uveden v Kronice krále Davida. Za královské příjmy...
2. Letopisů 6:14... Bože Izraele! Nahoře na nebi ani dole na zemi není Boha podobného tobě, jenž by zachovával smlouvu a...
2. Letopisů 6:36...jim právo. Kdyby zhřešili proti tobě - vždyť není člověka, který by nehřešil - a ty by ses na ...
2. Letopisů 15:5...Bohu Izraele, on se jim najít. V těchto dnech není bezpečné cestovat tam ani zpět. Mezi obyvateli všech...
2. Letopisů 18:6...králi do rukou!" Jošafat ale naléhal: "To tu není žádný Hospodinův prorok, abychom se zeptali jeho?"...
2. Letopisů 18:32...Bůh je od něj odlákal. Vozatajové poznali, že to není izraelský král, a nechali ho být. Někdo tehdy náhodně...
2. Letopisů 20:15...se ani se nelekejte ohromné přesily. Ten boj není váš, ale Boží. Zítra vytáhněte proti nim. Uvidíte, jak...
2. Letopisů 25:7..."Králi, neber s sebou izraelské vojsko. Bůh není s Izraelem, není s nikým z Efraima. Pokud vytáhneš,...
Ezdráš 5:16... Od doby se dodnes staví a ještě není dokončen." Nuže, bude-li král ráčit, vyhledat v...
Nehemiáš 5:9...nám?!" Nato zmlkli a neměli co říci. "Co dělátenení správné," pokračoval jsem. "Nemáte raději žít v bázni...
Ester 3:8...říše, roztroušený, ale oddělený. Jejich zákony jsou od všech národů odlišné a královské zákony nedodržují....
Job 1:8...Joba?" řekl mu na to Hospodin. "Na zemi mu není rovného - ten muž je bezúhonný a poctivý, bohabojný a...
Job 2:3...Joba?" řekl mu na to Hospodin. "Na zemi mu není rovného - ten muž je bezúhonný a poctivý, bohabojný a...
Job 4:6...neseš to těžce; tebe to zasáhlo, a děsíš se.  není ti oporou zbožnost tvá? Tvá bezúhonnost ti naději...
Job 6:14...nějak pomoci? Teď, když úspěch opustil? Kdo není oddaný svému příteli, úctu k Všemohoucímu opouští. ...
Job 8:12...Daří se rákosí bez vody? Ještě se zelenánení posekán, rychleji než tráva však náhle usychá. Tak se...
Job 9:32...do žumpy, že i svému plášti budu odporný. On není člověk jako , abych se mu postavil, abychom společně...
Job 9:35...a neměl bych z něj strach, se mnou to ale není tak! se mi hnusí žít, proto teď svému nářku...
Job 10:22...stínu, do země černé jako tma, kde vládne stínnení řád, kde i sám rozbřesk je temnota." Sofar Naámský mu...
Job 15:15...Ani na své anděly se Bůh nespoléhá, ani nebe není ryzí před jeho očima. Co potom člověk zlý a zkažený,...
Job 19:4...aspoň po desáté - nestydíte se urážet? Pokud jsem opravdu v něčem pochybil, do chyby vám není nic....
Job 22:12...neprůhledná tma a přikrývá záplava. Copak Bůh není tam v nebi nahoře? Jak vysoko jsou hvězdy - jen se...
Job 22:30...oči, toho Bůh zachrání. Vysvobodí i toho, kdo není bez viny, vysvobozen bude pro čistotu rukou tvých." ...
Job 23:8...bych svůj soud navždycky. Jdu-li však na východnení tam, ani na západě ho nevnímám. Působí-li na severu,...
Job 24:25...sklizeni, jako klasy budou skoseni. Což to tak není? Kdo ze lži usvědčí? Kdo moji výpověď může...
Job 28:4...nezabloudí noha člověka, spouští se na laně, kde není živáčka. Země na povrchu skýtá chleba, v jejích...
Job 28:14...ji na zemi mezi živými. Propast praví: "Ve mně není." Moře říká: "Nemám ji." Nedá se pořídit za zlato...
Job 34:9... řadí se mezi ničemy! Vždyť říká: ‚Člověku není k ničemu usilovat o Boží oblibu!' slyší každý,...
Job 34:22...všech lidí, každý jejich krok on dobře vidíNení temnoty a není příšeří, kde by se zločinci před ním...
Job 34:35...Job vůbec neví, o čem hovoří, v jeho slovech není špetka soudnosti! Jen je Job zkoušen ještě víc,...
Job 36:5...člověka skvělých znalostí. Hle, Bůh je mocnýnení váhavý, je mocný a v srdci rozhodný. Ničemy jistě...
Job 38:2..."Kdo to zatemňuje záměry řečmi, v nichž není poznání? Jako muž si teď vyhrň rukávy, budu se ptát...
Job 41:25...by šediny narostly hlubině. Nikdo na zemi mu není podoben - je stvořen zcela bez bázně. Na všechno...
Žalmy 5:10...přede mnou prosím urovnej! Vždyť v jejich ústech není upřímnosti, jejich nitro je plné záhuby, zející hrob...
Žalmy 9:7...nepřátel - trvalé trosky! Zbořils jim městanení památky! Hospodin bude vládnout navěky, aby nastolil...
Žalmy 9:13...prolité krve na myslí, nářek ztrápených mu není lhostejný! Smiluj se, Hospodine, hleď na trápení, z...
Žalmy 14:1...zpěváka. Žalm Davidův. Blázen myslí, že Bůh není! Zkažení jsou, ohavnost páchají, není, kdo dobro konal...
Žalmy 14:3...Všichni zabloudili z cesty, úplně se zkazilinení, kdo by konal dobro, není ani jediný! Copak nic nevědí...
Žalmy 19:4...slovo uděluje, jedna noc druhé zjevuje poznáníNení slov a není řeči, kde by jejich hlas zůstal neslyšen;...
Žalmy 34:14...chraň svůj jazyk před zlem, ve tvých rtech  není žádná lest. Odmítej zlo a konej dobro, usiluj o pokoj...
Žalmy 37:36...cedr se rozprostřel. Pominul ale - hle,  není, když jsem ho hledal, nic jsem nenašel! Pohleď na...
Žalmy 38:10...Pane, víš o každé touze, můj nářek před tebou není utajen. Srdce mi buší, síla se ztrácí i moje oči ...
Žalmy 53:2...tanci. Poučný žalm Davidův. Blázen myslí, že Bůh není! Zkažení jsou, ohavné křivdy páchají, není, kdo dobro...
Žalmy 53:4...Všichni zabloudili z cesty, dočista se zkazilinení, kdo by konal dobro, není ani jediný! Copak nic nevědí...
Žalmy 86:8...v den svého soužení, neboť mi odpovíš. Žádný bůh není, Pane, jako ty, tvým skutkům není podobných! Všechny...
Žalmy 109:12...cizinci! nemá nikoho, kdo by ho měl rád,  není, kdo by jeho sirotky litoval! jeho potomci jsou...
Žalmy 109:14...předků Hospodin pamatuje, hřích jeho matky  není zahlazen! je Hospodin před sebou vždycky, ...
Žalmy 143:2...mi ve své věrnosti, ve své spravedlnostiJsem tvůj služebník, nevoď na soud - nikdo z živých není...
Žalmy 144:14...naše pastviny. Náš dobytek je obtěžkaný, nejsou vpády ani vyhnanství, není nářek v našich ulicích....
Přísloví 7:19... do rána kochejme se laskáním! Mužský dnes totiž není doma, na cestu odjel někam daleko; měšec s penězi...
Přísloví 8:8...rtům se darebáctví oškliví. Všechny výroky jsou spravedlivé, křivého, zvráceného v nich není nic....
Přísloví 17:26...naplňuje hořkostí. Pokutovat nevinného jistě není dobré, natož bít urozené, když jednají poctivě. Kdo...
Přísloví 18:5... pramen moudrosti. Stranit darebákovi jistě není dobré, natožpak nevinného o právo připravit. Tupcova...
Přísloví 23:5...přestaň s tím. Jen je zahlédneš, bohatství tu není, roztáhne křídla jako orel, k nebi uletí! Raději nejez...
Přísloví 23:7...počítá - je takový, když říká, "Jez a pij," není upřímný. Sousta, jež snědl jsi, vyzvracíš, tvoje...
Přísloví 24:23...nenadále; jak budou oba trestat, kdo to ? Zde jsou další slova mudrců: Stranit někomu u soudu není vůbec...
Přísloví 28:21... trestu neujde. Stranit někomu jistě dobré není; i pro kus chleba se mnohý proviní. Lakomec štve se za...
Přísloví 28:24...který jen lichotí. Odírat rodiče prý žádný hřích není - to může říkat jen vrahův společník! Chamtivý člověk...
Přísloví 30:12... jež se sobě zdá čisté, od svojí špíny však není omyté. Je pokolení - ó jak povýšeně hledí, jak vysoko...
Kazatel 1:9...nikdy nenasytí, ucho se nenaplní slyšením! Co bylo dříve, to zase bude, to, co se dělo, se bude dít. Není...
Kazatel 1:11... celé věky, bylo to na světě dávno před námiNení památky po našich předcích, tak jako nebude po našich...
Kazatel 2:11...radost - jedinou odměnu za všechno pachtění. Pak jsem se ohlédl na všechno své počínání, na všechno pachtění...
Kazatel 7:10... mrzutost odpočívá v klíně hlupáků. Neříkej: Kde jsou ty staré dobré časy? Takové otázky není moudré klást....
Kazatel 7:20...větší silou než deset vládců ve městě. Na zemi není jediný spravedlivý, který by konal dobro a nehřešil....
Kazatel 9:10...věnuj ze všech sil - vždyť míříš do hrobu, kde není co dělat, kde chybí smysl, moudrost i vědění! Když...
Izaiáš 1:11...vyslechni učení našeho Boha, lide Gomory: K čemu jsou mi všechny ty vaše oběti? praví Hospodin. Mám dost...
Izaiáš 8:20...však nechtějí, pak si říkají slova, v nichž není žádné světlo. Lid potom bude bloudit zemí zbědovaný a...
Izaiáš 10:15...mávala tím, kdo ji zvedá, a hůl se chlubila, že není dřevěná! A proto Panovník, Hospodin zástupů, sešle na...
Izaiáš 14:20...pošlapaná zdechlina mezi kamení v jámě hozená. Nebudeš mít pohřeb jako ostatní, neboť jsi svou zemi pustošil...
Izaiáš 23:13...se podívej na zemi Chaldejských, na lid, jenž byl a není víc. Asyřané ji zanechali pouštní havěti,...
Izaiáš 24:11...město marnosti; vchody všech domů zataraseny. Že není víno, zní nářek v ulicích, nastal soumrak všeho veselí...
Izaiáš 29:13...mně přibližuje ústy a ctí mne svými rty, srdcem jsou mi však vzdálení. Když uctívají, není to nic víc...
Izaiáš 34:16...a čtěte! Ani jediný z nich nechybí, žádný z nich není bez družky. Jeho ústa dala příkazy a jeho Duch je...
Izaiáš 36:7...řeknete: ‚Spoléháme na Hospodina, svého Boha.' Není to snad ten, jehož obětní výšiny a oltáře Ezechiáš sám...
Izaiáš 37:3... trestání a ponížení. Porod začal, ale není dost sil. Kéž by Hospodin, tvůj Bůh, slyšel, co řekl...
Izaiáš 38:18...jámy nicoty, všechny hříchy zahodil jsi pryčNení to hrob, kdo velebí, ani smrt chválit neumí; ti,...
Izaiáš 39:4...všechno, co v paláci mám," odvětil Ezechiáš. "Není nic, co bych jim ze svých pokladů neukázal." Izaiáš na...
Izaiáš 40:28... Bůh věčnosti, jenž stvořil zemské končinynení unaven ani vyčerpán - jeho moudrost je nezměrná! On...
Izaiáš 41:28...dám posla se zprávou radostnou. Dívám senení ani jediný, žádný z těch bohů neumí poradit; kdybych...
Izaiáš 43:11...mnou utvořen a ani po mně nebude. , sám jsem Hospodin a není spasitele kromě mne. jsem oznámil,...
Izaiáš 44:6... král a vykupitel Izraele, Hospodin zástupů:  jsem první a jsem poslední, kromě není žádný Bůh. Kdo...
Izaiáš 44:8...příští a budoucí? Neděste se, nezoufejte - vždyť jsem vám to předem jasně pověděl. Vy jste svědkové! Je...
Izaiáš 45:5...- i když neznáš, udělil jsem ti tituly.  jsem Hospodin a žádný jiný není, kromě není žádný Bůh. I...
Izaiáš 45:6...od východu k západu všichni poznali, že kromě  není ani jediný; jsem Hospodin a žádný jiný není! ...
Izaiáš 45:14...zboží i s urostlými Sabejci přijdou k toběbudou tví. Za tebou půjdou se svými řetězy, tobě se pokloní...
Izaiáš 45:18...prázdná zůstala, ale k bydlení ji zformoval:  jsem Hospodin a žádný jiný není. Nemluvil jsem přece skrytě...
Izaiáš 45:21...Kdo jiný než , Hospodin? Kromě jiný Bůh není, spravedlivý Bůh a spasitel - není tu žádný kromě mne!...
Izaiáš 45:22...- není tu žádný kromě mne! Obraťte se ke mně,  jste spaseny, všechny zemské končiny - vždyť jsem Bůh a...
Izaiáš 46:9...se! Vzpomeňte na věci dávno minulé, vždyť  jsem Bůh a žádný jiný není, jsem Bůh a není žádný kromě mne...
Izaiáš 46:13...od spravedlnosti tak vzdálení: Svou spravedlnost jsem přiblížil, není vzdálená, neopozdí se spása . ...
Izaiáš 48:22...rozetnul skálu a vody vytryskly. Hospodin pravíNení pokoje pro ničemy! Poslouchejte , ostrovy, daleké...
Izaiáš 50:2...je vašimi vinami! Proč když přicházím, nikdo tu není? Proč nikdo neodpovídá na volání? Což je ruka...
Izaiáš 55:8...našemu Bohu, který štědře odpouští. smýšlení není vaším smýšlením a vaše cesty nejsou mými cestami,...
Izaiáš 57:21...jehož vlny kalným bahnem zmítají. Můj Bůh pravíNení pokoje pro ničemy! Křič z plna hrdla, ze všech sil,...
Izaiáš 58:6...postem, dnem, který Hospodin v obliběNení snad toto půst, který se líbí - uvolnit ty, kdo...
Izaiáš 59:1...ústa Hospodinova. Hle - ruka Hospodinova není krátká, aby zachraňovat nemohla, jeho ucho není...
Izaiáš 59:11...naříkáme jako holubi. Čekáme na právo, ale žádné není, na spásu, ale ta je pryč. Mnoho je před tebou našich...
Izaiáš 59:16...se mu to, že právo zmizelo. Když viděl, že tu není žádný zastánce, že tu není ani jeden, zhrozil se. Svou...
Izaiáš 62:12... a tebe nazvou: Vyhledávané, Město, jež není opuštěné. Kdo to přichází z Edomu, z Bosry v rouchu...
Izaiáš 63:5...dni pomsty; konečně přišlo léto odplaty. Když jsem viděl, že není žádný pomocník, zhrozil jsem se, že v...
Jeremiáš 2:6...a stínu smrti, zemí, kterou se nechodí, kde není ani živáčka?' Vedl jsem vás do země krásné jako sad,...
Jeremiáš 5:12...Hospodin." Popírali Hospodina se slovy: "To není on! Na nás nepřijde žádná bída, nepocítíme meč ani...
Jeremiáš 6:8...odvrátím; jinak obrátím v sutiny, v zemi, jež není k bydlení." Tak praví Hospodin zástupů: "Proberte...
Jeremiáš 6:14...jen podvádí. Můj těžce poraněný lid léčí ledabylými slovy: ‚Klid, jen klid' - jenže klid není! Copak se...
Jeremiáš 8:11...jen podvádí. Můj těžce poraněný lid léčí ledabylými slovy: ‚Klid, jen klid' - jenže klid není! Copak se...
Jeremiáš 8:15...němu zhřešili. Vyhlížíme klid, a nic dobrého není; čekáme čas uzdravení, a hle - zděšení! Od Danu je...
Jeremiáš 8:19...o pomoc křičí z daleké ciziny: Copak na Sionu není Hospodin? Copak tam jeho král není? "Proč uráželi...
Jeremiáš 8:22...i , truchlím, jsem hrůzou přemožen. Copak  není balzám v Gileádu? Což tam lékaře nemají? Tak proč se...
Jeremiáš 10:6...jich, nedokážou nijak ublížit ani pomoci." Nikdo není, Hospodine, jako ty! Jsi veliký a velikou mocí jsi...
Jeremiáš 10:7...všech národů a ve všech jejich královstvích není nikdo jako ty. Do jednoho jsou to nechápaví tupci a...
Jeremiáš 10:16...čas zúčtování, budou zničeny. Úděl Jákobův však není jako oni, neboť je všeho Stvořitel; kmen Izraele za...
Jeremiáš 10:20... zpřetrhány všechny provazy. Děti opustilyjsou pryč, není, kdo by můj stan vztyčil, kdo by...
Jeremiáš 12:4...na jatka, odděl je pro den porážky! Jak dlouho bude země vysychat a vadnout všechna zeleň na poli? Jak...
Jeremiáš 14:19...v celé zemi vedou své řemeslo a nic netuší." To jsi opravdu Judu zavrhl? Cítíš takový odpor k Sionu? Proč...
Jeremiáš 20:14...z rukou zločinců. je zlořečený den, kdy jsem byl narozen! Den, kdy matka rodila, není...
Jeremiáš 23:26...‚Měl jsem sen! Měl jsem sen!' Jak dlouho ještěNení snad v srdci proroků, kteří tak prorokují, samá lež?...
Jeremiáš 23:29...mluví. Co je sláma vedle zrní? praví HospodinNení slovo jako oheň? praví Hospodin. Jako kladivo skálu...
Jeremiáš 30:13...Hospodin: "Tvá zranění se nehojí, tvé rány bolíNení, kdo by obhájil, není léku na tvé bolesti, nikdo ...
Jeremiáš 31:20...zahanben, že nesu potupu svých mladých let.' Není snad Efraim můj drahý syn? Není dítě, které miluji?...
Jeremiáš 32:17...se k Hospodinu: "Ach, Hospodine, Pane můj! Ty jsi svou velikou mocí a vztaženou paží učinil nebe i zemi -...
Jeremiáš 37:14...přeběhnout k Babyloňanům!" obořil se na něj. "To není pravda," bránil se Jeremiáš, "nejdu k Babyloňanům...
Jeremiáš 38:9...aby tam dole zemřel hlady; vždyť ani ve městě není co jíst!" Král na to Habešanu Ebed-melechovi přikázal:...
Jeremiáš 48:33...a jásot v zahradách po celé zemi moábské. Víno jsem z lisů odebral, s veselým křikem se nešlape - ten...
Jeremiáš 49:7..." Toto praví Hospodin zástupů o Edomu: "Copak  není moudrost v Temanu? Přišli rozvážní o rozum? Je jejich...
Jeremiáš 51:19...čas zúčtování, budou zničeny. Úděl Jákobův však není jako oni, neboť je všeho Stvořitel; kmen Izraele za...
Pláč 1:12... jen se podívej, v jaké jsem hrozné potupěNení to pro vás vůbec nic, všichni, kdo procházíte kolem?...
Pláč 1:16...Judu! To proto nyní pláči, z očí mi tečou slzyNení nablízku, kdo by potěšil, kdo by mi život navrátil....
Pláč 3:18...vše dobré jsem zapomněl. To je můj konec, řekl jsem, u Hospodina pro není naděje! Myslím na svou bídu,...
Ezechiel 28:3...bůh, i když si myslíš, jak jsi božský. Zřejmě jsi moudřejší než Daniel a žádné tajemství ti není záhadné....
Ezechiel 30:21...slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, přerazil jsem paži faraona, krále Egypta. Vidíš? Není ovázána ani...
Daniel 3:25...Procházejí se v plamenech, vůbec nic jim není a ten čtvrtý vypadá jako boží syn!" Nabukadnezar...
Daniel 4:6...duch svatých bohů a že ti žádné tajemství není těžké. Toto jsem viděl ve snu; pověz mi, co to znamená...
Ozeáš 2:4...Milovaná". Žalujte matku svou, žalujte, neboť mi není manželkou a nejsem jejím manželem! očistí svou...
Ozeáš 4:1... žalobu na obyvatele země: V této zemi není věrnost ani láska a nikdo nezná Boha. Jen samé kletby,...
Ozeáš 13:4...vichrem unášená pleva, jako dým z komína.  jsem Hospodin, tvůj Bůh, od vyjití z Egypta; Boha kromě...
Joel 2:3...Eden, za nimi zpustošená pustina - uniknout není kam! Napohled se podobají koním, řítí se vpřed jak oři...
Joel 2:27... navěky nedojde potupy! A tehdy poznáte, že  jsem v Izraeli, že váš Bůh jsem , Hospodin, a žádný jiný...
Amos 2:11... aby vám emorejská země připadla. Z vašich synů jsem probouzel proroky a z vašich mladíků nazíry. Copak to...
Micheáš 3:11...na Hospodina se slovy: "Copak vprostřed nás není Hospodin? Nepřijde na nás žádné neštěstí!" Nuže, právě...
Micheáš 4:9... Proč tedy teď tak běduješ? Což s tebou není Král? Copak zahynul tvůj Rádce, že máš bolesti jako...
Micheáš 7:2...fík! Zbožní ze země vyhynuli, jediný člověk není poctivý. Všichni číhají, jak by vraždili, každý svého...
Nahum 3:18...ulehli! Po horách rozptýlen je tvůj lidnení, kdo by je shromáždil. Není léku na tvé zranění, tvá...
Nahum 3:19...je tvůj lid a není, kdo by je shromáždil.  Není léku na tvé zranění, tvá rána se nezhojí. Všichni,...
Ageus 1:2...- Tento lid říká: ‚Ještě nepřišel ten časnení čas budovat Hospodinův chrám.'" Proto skrze proroka...
Zachariáš 3:2... Hospodin, který vyvolil Jeruzalém! Copak to není oharek vyrvaný z ohně?" Jošua přitom stál před andělem...
Malachiáš 1:8..." Když k oběti přinášíte slepé zvíře, copak to není špatně? Když přinášíte chromé a churavé, copak to není...
Matouš 6:25...Nemějte starost o svůj život ani o své tělo - co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než...
Matouš 10:24...izraelská města, než přijde Syn člověkaNení učedník nad mistra ani služebník nad svého pána. Pro...
Matouš 10:26... čím spíše jeho domácí? Nebojte se jichNení totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného...
Matouš 10:37...rodině. Kdo rád otce nebo matku více než není hoden. Kdo rád syna nebo dceru více než , není...
Matouš 10:38... hoden. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje není hoden. Kdo nalezne svou duši, ten ji ztratí, a kdo...
Matouš 12:23... takže mluvil a viděl. Všechny zástupy žasly: "Není snad tohle ten Syn Davidův?" Když to uslyšeli...
Matouš 12:30...nespoutá? Teprve tehdy vyloupí jeho dům. Kdo není se mnou, je proti mně; kdo neshromažďuje se mnou,...
Matouš 13:11...království," odpověděl jim, "ale jim to dáno není. Tomu, kdo , totiž bude dáno a bude mít hojnost, ale...
Matouš 13:55...tenhle takovou moudrost a zázračné schopnostiNení to snad syn toho tesaře? Nejmenuje se jeho matka Marie...
Matouš 13:57...se nad ním pohoršovali. Ježíš jim řekl: "Prorok není beze cti; jedině ve své vlasti a ve svém domě." A...
Matouš 15:26...a klaněla se mu se slovy: "Pane, pomoz mi." "Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psům," odvětil....
Matouš 18:14...devadesáti devíti, které nezabloudily. Právě tak není vůle vašeho Otce v nebesích, aby zahynul jediný z...
Matouš 22:23...den k němu přišli saduceové (kteří tvrdí, že není žádné vzkříšení) a zeptali se ho: "Mistře, Mojžíš řekl...
Matouš 22:32...- copak jste nečetli, jak vám Bůh řekl: ‚ jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův'? On není...
Matouš 28:6...ženám. "Vím, že hledáte ukřižovaného JežíšeNení tu, vstal, jak předpověděl. Pojďte se podívat, kde...
Marek 4:22...nebo pod postel? Nemá se postavit na svícenNení totiž nic skrytého, co by nemělo být zjeveno, ani nic...
Marek 6:3...A jak to, že se jeho rukama dějí takové zázrakyNení to snad ten tesař, syn Marie a bratr Jakuba, Josefa,...
Marek 6:4...ním pohoršovali. Ježíš jim odpověděl: "Prorok není beze cti; jedině ve své vlasti, u svých příbuzných a...
Marek 7:27... a tak řekl: "Napřed nech najíst dětiNení správné vzít chleba dětem a hodit ho psům." Ona však...
Marek 9:40...v mém jménu a hned nato o mně mluvit zle. Kdo není proti nám, je s námi. Kdo by vám podal i jen pohár...
Marek 10:18..."Proč nazýváš dobrým?" opáčil Ježíš. "Nikdo není dobrý, jen jediný - Bůh. Přikázání znáš: ‚Necizolož,...
Marek 10:29...za tebou." Ježíš odpověděl: "Amen, říkám vám, že není nikdo, kdo by opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo...
Marek 10:40... Dát vám sedět po pravici nebo levici však není na mně. To místo patří těm, pro něž je připraveno." A...
Marek 11:17...zboží přes chrámové nádvoří. Potom je vyučoval: "Není snad psáno, žeMůj dům bude nazýván domem modlitby...
Marek 12:18... Potom k němu přišli saduceové (kteří tvrdí, že není žádné vzkříšení) a ptali se ho: "Mistře, Mojžíš nám...
Marek 12:27...Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův'? On přece není Bohem mrtvých, ale živých! Velice se mýlíte." Jeden ze...
Marek 12:31...svého bližního jako sám sebe.' Žádné přikázání není důležitější než tato dvě." Na to mu ten znalec Písma...
Marek 12:32..." Na to mu ten znalec Písma řekl: "Mistře, to jsi opravdu řekl dobře. Ano, Bůh je jediný a není žádný...
Marek 16:6... Hledáte ukřižovaného Ježíše z Nazaretu. Vstalnení tu. Podívejte se, kam ho položili. Jděte a řekněte...
Lukáš 1:37...počala syna a je v šestém měsíci. U Boha přece není nic nemožné." Marie řekla: "Hle, jsem služebnice Páně....
Lukáš 3:15...odpověděl jim. "Spokojte se se svým žoldem." Lid byl plný očekávání a všichni si o Janovi v srdci říkali,...
Lukáš 4:22... jež mu plynula z úst. Říkali také: "Copak to není Josefův syn?" Na to jim odpověděl: "Asi mi povíte to...
Lukáš 4:24...Potom dodal: "Amen, říkám vám, že žádný prorok není doma vážený. Řeknu vám popravdě, že za Eliášových dnů,...
Lukáš 6:40..."Může vést slepý slepého? Nespadnou oba do jámyNení učedníka nad mistra; každý, kdo je vyučen, bude jako...
Lukáš 6:43...svého bratra. Strom, který nese špatné ovocenení dobrý a strom, který nese dobré ovoce, není špatný....
Lukáš 8:17...ji na svícen, aby příchozí viděli světloNení totiž nic tajného, co nebude zjeveno, ani nic skrytého...
Lukáš 8:49...synagogy se slovy: "Tvá dcera umřelaNení třeba obtěžovat mistra." Ježíš to však zaslechl a řekl...
Lukáš 9:50...s námi." "Nebraňte mu," odpověděl Ježíš. "Kdo není proti nám, je s námi." Když se začal blížit čas, kdy...
Lukáš 11:23... na kterou spoléhal, a jeho kořist rozdělí. Kdo není se mnou, je proti mně; kdo neshromažďuje se mnou,...
Lukáš 11:35...tvé tělo temné. Dej tedy pozor, světlo v tobě není tmou. Když bude celé tvé tělo jasné a žádná jeho část...
Lukáš 12:2...pozor na farizejský kvas, jímž je pokrytectvíNení totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného...
Lukáš 12:6...vrabců za dva haléře? Přitom ani jeden z nich není před Bohem zapomenut. Vám jsou ale spočítány i všechny...
Lukáš 14:27...vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. Kdo není ochoten nést svůj kříž a jít za mnou, nemůže být mým...
Lukáš 17:1...vstal z mrtvých.'" Ježíš řekl svým učedníkům: "Není možné, aby nepřišla pokušení, ale běda tomu, skrze...
Lukáš 18:19...Ježíš mu ale řekl: "Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý - jen jediný, Bůh. Přikázání znáš: ‚Necizolož,...
Lukáš 18:29..." "Amen, říkám vám," odpověděl jim Ježíš, "že není nikdo, kdo by opustil dům nebo ženu nebo bratry nebo...
Lukáš 20:38...Abrahama, Bohem Izáka a Bohem Jákoba. On přece není Bohem mrtvých, ale živých - pro něj jsou živí...
Lukáš 21:9... neděste se. Musí se to dít, ale to ještě není konec." Tehdy jim řekl: "Národ povstane proti národu a...
Lukáš 24:6...jim řekli: "Proč hledáte živého mezi mrtvýmiNení tu, vstal! Vzpomeňte si, jak vám ještě v Galileji...
Jan 1:47... řekl o něm: "Hle, opravdový Izraelita, v němž není žádná lest!" "Odkud znáš?" zeptal se Natanael....
Jan 3:2...za Ježíšem v noci a řekl mu: "Rabbi, víme, že jsi přišel jako učitel od Boha. Nikdo přece nemůže dělat...
Jan 3:27...Jan odpověděl: "Člověk nemůže přijmout nicnení-li mu to dáno z nebe. Vy sami jste mi svědky, že jsem...
Jan 4:18...pravdu, že nemáš muže," řekl Ježíš. "Měla jsi totiž pět mužů a ten, kterého máš teď, není tvůj muž....
Jan 4:29...se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Není to snad Mesiáš?" Vyšli tedy z města a...
Jan 4:44... Sám Ježíš měl totiž dosvědčit, že prorok není ve své vlasti v úctě. Když přišel do Galileje,...
Jan 5:31... poslal. Svědčím-li sám o sobě, svědectví není pravé. Svědčí však o mně někdo jiný a vím, že jeho...
Jan 6:42...ten chléb, který sestoupil z nebe." Říkali: "Není to snad ten Ježíš, syn Josefův? Jeho otce i matku...
Jan 6:65...nevěřili a kdo ho zradí.) Potom dodal: "Proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, není-li mu to...
Jan 7:12...řečí; někteří říkali: "Je dobrý!" a jiní zas: "Není! Jen obluzuje lidi!" Kvůli strachu z představených...
Jan 7:16... když se neučil?" Ježíš jim odpověděl: " učení není , ale Toho, který poslal. Bude-li někdo chtít...
Jan 7:18...Toho, který ho poslal, ten je pravdomluvnýnení na něm nic špatného. Mojžíš vám dal Zákon, že? Přitom...
Jan 7:25...soudem." Někteří z Jeruzalémských začali říkat: "Není to snad ten, kterého chtějí zabít? Podívejte se, mluví...
Jan 8:44...vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když...
Jan 8:57...můj den; uviděl ho a zaradoval se." "Ještě ti není padesát let, a viděl jsi Abrahama?" řekli mu na to...
Jan 9:8...a ti, kdo ho dříve vídali žebrat, tedy řekli: "Není to snad ten, který tu sedával a žebral?" Někteří...
Jan 9:16...jsem se a vidím," odpověděl jim. "Ten člověk není od Boha, vždyť nedodržuje sobotu!" říkali někteří z...
Jan 10:12...pastýř za ovce pokládá svůj život. Nádeník ale není pastýř a ovce mu nepatří; když vidí přicházet vlka,...
Jan 10:34...člověk, a děláš ze sebe Boha!" Ježíš odvětil: "Není ve vašem Zákoně psáno: ‚Řekl jsem: Jste bohové'?...
Jan 11:4...nemocný." Když to Ježíš uslyšel, řekl: "Ta nemoc není k smrti, ale k Boží slávě, aby skrze ni byl oslaven...
Jan 13:16...zachoval k vám. Amen, amen, říkám vám: Služebník není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho...
Jan 14:24... nezachová moje slova. A slovo, které slyšítenení , ale Toho, který poslal, Otcovo. To vše jsem vám...
Jan 15:20...svět nenávidí. Pamatujte na slova: Služebník není větší než jeho pán. Jestliže pronásledovali , budou...
Jan 16:30... ale otevřeně! Teď víme, že víš všechnonení třeba, aby se někdo vyptával. Teď věříme, že jsi...
Jan 18:36...mi vydali. Co jsi udělal?" " království není z tohoto světa," odpověděl Ježíš. "Kdyby království...
Skutky 1:7... teď království Izraele?" Odpověděl jim: "Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve...
Skutky 4:12... jenž se stal kamenem úhelným.' V nikom jiném není spása - na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž...
Skutky 6:2...svolalo shromáždění všech učedníků a řeklo: "Není správné, abychom se přestali věnovat Božímu slovu a...
Skutky 8:21...podíl ani účast na téhle věci, protože tvé srdce není před Bohem upřímné. Čiň pokání ze své špatnosti a...
Skutky 17:27...se ho snad mohli dotknout a nalézt ho - ačkoli není daleko od žádného z nás. ‚Vždyť jím žijeme, hýbeme se...
Skutky 19:40...shromáždění. Hrozí nám totiž, že kvůli dnešku budeme obviněni ze vzpoury. Pro toto srocení není žádný...
Skutky 21:24...všichni poznají, že na těch zprávách o tobě nic není a že naopak žiješ řádně a zachováváš Zákon. Pokud jde...
Skutky 23:8...rozdělilo. (Saduceové totiž tvrdí, že není žádné vzkříšení ani anděl nebo duch, ale farizeové to...
Skutky 25:11...jsem nijak neublížil, jak sám velmi dobře víšJsem-li skutečně vinen a spáchal jsem něco, zač si...
Římanům 1:28...nevyhnutelnou odplatu. Když jim známost Boha nebyla dost dobrá, Bůh je vydal jejich zvrácené mysli, aby...
Římanům 2:27...Zákona, nebude se mu to počítat za obřízkuNení tělesně obřezán, ale plní Zákon, a tak odsoudí tebe,...
Římanům 2:28...a obřízkou Zákon porušuješ. Pravý Žid totiž není ten, kdo je jím zjevně, a pravá obřízka není ta zjevná...
Římanům 3:5...dokazuje Boží spravedlnost, co na to řeknemeNení Bůh (lidsky řečeno) nespravedlivý, když nás trestá...
Římanům 3:10...všichni poddaní hříchu. Jak je psáno: "Nikdo není spravedlivý, není ani jediný; nikdo nechce porozumět,...
Římanům 3:12... Všichni zabloudili z cesty, dočista se zkazilinení, kdo by konal dobro, není vůbec žádný." "Zející hrob...
Římanům 3:22...víru v Ježíše Krista přichází ke všem, kdo věříNení totiž rozdílu: všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva...
Římanům 3:29...bez skutků Zákona. Je snad Bůh jen Bohem ŽidůNení i Bohem pohanů? Jistěže i pohanů! Je přece jediný Bůh;...
Římanům 4:15...zaslíbení zrušeno. Zákon přináší hněv; vždyť kde není Zákon, není přestupek. Zaslíbení tedy vychází z víry,...
Římanům 4:23...to "mu bylo počítáno za spravedlnost." Že mu to "bylo počítáno" však není napsáno jen kvůli němu, ale také...
Římanům 5:5...spolehlivost a spolehlivost naději. Tato naděje není klamná; vždyť Bůh do našich srdcí vylil svou lásku...
Římanům 5:13...všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili. Hřích byl ovšem na světě před Zákonem, ale když není Zákon,...
Římanům 7:18...hřích, který je ve mně. Vím totiž, že ve mně (to jest v tělesnosti) není nic dobrého. Chtít dobro, to...
Římanům 8:1...Božímu, ale tělem zákonu hříchu. A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši....
Římanům 8:7... Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v...
Římanům 8:9...těle, ale v Duchu. Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho. Je-li Kristus ve vás, pak je sice tělo kvůli...
Římanům 8:24...přijetí za syny, to jest vykoupení svého tělaByli jsme totiž spaseni nadějí. Naděje, kterou je vidět,...
Římanům 9:10..."V tento čas přijdu a Sára bude mít syna." A to není vše. Z téhož muže, našeho otce Izáka, počala Rebeka...
Římanům 9:14... Ezaua jsem však zavrhl." Co na to řeknemeNení Bůh nespravedlivý? V žádném případě! Mojžíšovi...
Římanům 10:12... se jistě nezklame." Mezi Židem a Řekem tedy není rozdíl: všichni mají téhož Pána, štědrého ke všem, kdo...
Římanům 14:14...a v Pánu Ježíši mám naprostou jistotu, že nic není nečisté samo o sobě; pokud to však někdo za nečisté...
Římanům 14:23... protože se nechová podle své víry. A cokoli není z víry, je hřích. My silní musíme nést slabosti těch,...
1. Korintským 1:26...Bůh povolal: podle lidských měřítek mezi vámi není mnoho moudrých, mocných nebo urozených. Bůh ale...
1. Korintským 1:28...a opovržené tohoto světa, ba dokonce to, co nic není, aby obrátil vniveč to, co je, aby se před Bohem nikdo...
1. Korintským 2:6...moci. O moudrosti mluvíme mezi dospělými, ovšem není to moudrost současného světa ani jeho pomíjivých vůdců...
1. Korintským 4:20...povýšenců, ale jejich moc. Boží království totiž není v řeči, ale v moci. Co chcete? Abych k vám přišel s...
1. Korintským 5:6...jeho duch byl spasen v Pánův den. Vaše chlubení není namístě. Copak nevíte, že trocha kvasu prokvasí celé...
1. Korintským 6:5...neznamenají! Říkám to k vaší hanbě. To mezi vámi není ani jeden moudrý, který by své bratry mohl rozsoudit?...
1. Korintským 7:6...se nemohli ovládnout. To, co tu říkám, však není příkaz, ale svolení. Přál bych si, aby všichni byli...
1. Korintským 7:28... I když se ale oženíš anebo když se dívka vdánení to žádný hřích. Jen se vás snažím ušetřit běžných...
1. Korintským 7:36...jedná nečestně, že je nejvyšší časnení zbytí, pak udělá, po čem touží - jen se vezmou,...
1. Korintským 8:4...Víme, že "modla neznamená vůbec nic" a že "není žádný Bůh než jediný". Na nebi i na zemi jsou sice...
1. Korintským 10:16... co říkám. Kalich požehnání, za který děkujemenení to snad společenství Kristovy krve? Chléb, který...
1. Korintským 11:11...na znamení autority kvůli andělům. V Pánu ovšem není žena bez muže ani muž bez ženy. Vždyť jako je žena z...
1. Korintským 11:20... To, co probíhá na vašich shromážděníchnení žádná večeře Páně. Každý k jídlu svou vlastní...
1. Korintským 13:5...nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšujenení hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá...
1. Korintským 13:6...svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdynení škodolibá, ale raduje se z pravdy; všechno snáší,...
1. Korintským 14:10...je koneckonců tolik různých řečí a žádná z nich není beze smyslu. Mluví-li však někdo řečí, které nerozumím...
1. Korintským 14:22...neposlechnou," praví Hospodin. Jazyky tedy nejsou znamením pro věřící, ale pro nevěřící; proroctví...
1. Korintským 14:33...mohou své puzení ovládat; Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje - tak je tomu všude, kde se...
1. Korintským 14:35... jak ostatně říká i Zákon. Když jim něco není jasné, se ptají doma svých manželů. Je to přece...
1. Korintským 15:13... jak mohou někteří z vás popírat zmrtvýchvstáníJestliže není zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani...
1. Korintským 15:39...chce, každému z těch semen jeho vlastní těloNení tělo jako tělo. Jiné je tělo lidské, jiné tělo zvířecí...
1. Korintským 15:46...Adam se stal obživujícím duchem. Nejdříve však není to duchovní, ale to přirozené, teprve potom to...
1. Korintským 15:58...Pánu Ježíši Kristu! Proto, moji milovaní bratřibuďte pevní a nepohnutelní, rozrůstejte se v Pánově díle a...
2. Korintským 4:18...nedíváme na to, co je vidět, ale na to, co vidět není. Vše viditelné je totiž dočasné, ale neviditelné je...
2. Korintským 7:10...totiž působí pokání, jež vede ke spáse, takže není čeho litovat. Světský zármutek však působí smrt. Jen...
2. Korintským 10:14...vyměřil Bůh - působiště, které zahrnuje i vásNení pravda, že se neúměrně rozpínáme, když do svého...
2. Korintským 10:18...chlubí, chlub se v Hospodinu." Důvěryhodný přece není ten, kdo se chválí sám, ale ten, koho chválí Pán! Kéž...
2. Korintským 11:14... kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není...
2. Korintským 11:15... vždyť sám satan se vydává za anděla světlaNení tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci...
2. Korintským 12:1...tak jsem mu utekl. Musím se chlubit, i když to není prospěšné. Přejdu tedy k viděním a zjevením od Pána:...
2. Korintským 13:3...důkaz, že ve mně mluví Kristus. Ten vůči vám není slabý - naopak je mezi vámi mocný! Byl sice ukřižován...
Galatským 1:7... k jinému evangeliu. Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit...
Galatským 1:11...Ujišťuji vás, bratři, že evangelium, které jsem kázal, není z člověka. Nemám je převzaté ani naučené...
Galatským 3:20...andělů skrze prostředníka; prostředník ovšem není pro jednoho, a Bůh je jeden. Je tedy Zákon proti Božím...
Galatským 6:3...zákon. Kdo si myslí, že je něco, a přitom nic není, ten si něco nalhává. Každý posoudí své vlastní...
Galatským 6:15...ukřižován a světu. To, na čem záleží, totiž není obřízka nebo neobřízka, ale nové stvoření. Na všechny,...
Efeským 2:8...bohatství své milosti. Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás - je to Boží dar;...
Efeským 2:9...víru spaseni. Není to z vás - je to Boží darnení to ze skutků, aby se nikdo nechlubil. Jsme přece jeho...
Efeským 5:4...ani zmiňovány, jak se sluší na svaté. Stejně tak není namístě sprostota, hloupé řeči a dvojsmyslné narážky,...
Efeským 6:12...mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a...
Filipským 3:1...radujte se v Pánu. Psát vám znovu stále totéž mi není nijak zatěžko a pro vás to znamená jistotu. Dejte si...
Koloským 3:11...obnovuje k obrazu svého Stvořitele. Zde  není žádný Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar a...
1. Tesalonickým 4:9...dává svého svatého Ducha. O bratrské lásce vám není potřeba nic psát. Sami jste se totiž od Boha naučili...
1. Tesalonickým 5:1...se navzájem těmito slovy. O časech a dobách vám není potřeba nic psát, bratři. Sami dobře víte, že Pánův...
1. Timoteus 1:9...se dobře užívá. Je třeba mít na paměti, že Zákon není určen pro spravedlivého. Vztahuje se na zločince a...
1. Timoteus 4:4... je dobré a nic, co se přijímá s díkůvzdánímnení třeba odmítat; posvěcuje se to Božím slovem a...
2. Timoteus 2:9... dokonce i okovy jako zločinec; ale Boží slovo není v okovech. Proto jsem ochoten všechno vydržet kvůli...
2. Timoteus 4:16...nepostavil. Všichni opustili - kéž jim to není počítáno! Pán ale stál při mně a posílil , aby ...
Titus 1:15... Čistým je vše čisté; nečistým a nevěřícím však není čisté nic - nemají totiž čistou mysl ani svědomí....
Židům 4:13...myšlenky a úmysly. Nic v celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé a obnažené před očima Toho,...
Židům 6:10...něčím lepším - tím, co se týká spasení. Bůh není nespravedlivý, aby zapomněl na vaši námahu a na lásku,...
Židům 9:5... která rozkvetla, a desky smlouvy. Nad truhlou byli cherubové Boží slávy, kteří zastiňovali slitovnici. O...
Židům 9:22...téměř všechno očišťuje krví a bez prolití krve není odpuštění. Takto bylo potřeba očišťovat obrazy...
Židům 11:32...s neposlušnými. Mám pokračovat ještě dálNení dost času, abych vyprávěl o Gedeonovi, Barákovi,...
Jakub 1:17...a dokonalé je dar shůry od Otce světel, u něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín. Ze své vůle nás...
Jakub 3:15... nechlubte se a nelžete proti pravdě. To není moudrost přicházející shůry, ale ta pozemská, pudová a...
1. Petr 3:10... chrání svůj jazyk před zlem, v jeho ústech  není žádná lest. odmítá zlo a koná dobro, usiluje o...
1. Petr 4:12...nedivte se zkoušce ohněm, jež na vás přišlanení to přece nic divného. Spíše se radujte, že máte podíl...
1. Jan 1:5...radost byla dokonalá. Toto je poselství, které jsme slyšeli od něj a které vám předáváme: Bůh je světlo a...
1. Jan 1:8... že žádný hřích nemáme, klameme sami sebenení v nás pravda. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je...
1. Jan 1:10...a očistí nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není....
1. Jan 2:4...se nechová podle jeho přikázání, ten je lhářnení v něm pravda. Kdo ale zachovává jeho slovo, v tom se...
1. Jan 2:10... Kdo miluje bratra, zůstává ve světle a nikomu není kamenem úrazu. Kdo ale bratra nenávidí, zůstává ve tmě...
1. Jan 2:16...těla, touha očí, namyšlenost života - nic z toho není z Otce, vše je to ze světa. Svět pomíjí tak jako jeho...
1. Jan 2:27...svádějí. Ve vás však zůstává to pomazání, které jste přijali od něj, a nepotřebujete, aby vás někdo...
1. Jan 3:5... aby naše hříchy sňal, a v něm žádný hřích není. Kdo v něm zůstává, tedy nehřeší, ale kdo hřeší, ten...
1. Jan 3:10...kdo nežije spravedlivě a nemiluje svého bratranení z Boha. To je to poselství, které jste slyšeli od...
1. Jan 4:3...Boha. Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, ale je to ten duch Antikrista, o němž jste...
1. Jan 4:6...proto mluví světsky a svět je poslouchá. My jsme z Boha. Kdo zná Boha, poslouchá nás; kdo není z Boha,...
1. Jan 4:18...jsme na tomto světě takoví, jako je on. V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach...
1. Jan 5:16...vidí svého bratra hřešit, ovšem hříchem, který není k smrti, se modlí a Bůh mu život. To platí o...
Zjevení 13:8...moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národemBudou se klanět všichni obyvatelé země, každý, jehož...
Zjevení 17:8... jež sedm hlav a deset rohů. Šelma, kterou jsi viděl, byla a není a vystoupit z propasti a jít do...
Zjevení 17:11...přijde, musí zůstat na krátký čas. Šelma, která byla a není, ta je osmý král; je z těch sedmi a jde do...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |