Nenávisti

Hledám varianty 'nenávisti' [ nenávistí (6) nenávisti (16) nenávist (16) ]. Nalezeno 38 veršù.
Leviticus 19:17...svého bližního. jsem Hospodin. Nenos v srdci nenávist ke svému bratru. Svého bližního otevřeně napomeň -...
Numeri 35:20...dopadne, zabije ho. Strčí-li někdo do někohonenávisti nebo po něm něco úmyslně hodí tak, že dotyčný...
Deuteronomium 4:42...neúmyslně zabil, aniž ho kdy předtím mělnenávisti. Uchýlí se do jednoho z těch měst a zůstane...
Deuteronomium 19:4...zabil neúmyslně, aniž ho kdy předtím mělnenávisti), se to bude mít takto: Když například někdo...
Deuteronomium 19:6...smrti, neboť zabitého nikdy předtím nemělnenávisti. A proto ti přikazuji: Odděl si tři města...
Deuteronomium 19:11...by však někdo úkladně napadl svého bližníhonenávisti a poté, co jej smrtelně zranil, by utekl do...
Jozue 20:5...zabil nechtěně, aniž ho kdy předtím mělnenávisti. Bude v tomto městě bydlet, dokud se nepostaví...
Soudců 11:7...stařešinům odpověděl: "Copak jste nenávisti nevyhnali z domu mého otce? Proč teď jdete za...
2. Samuel 13:15... Jakmile se s ale vyspal, začal ji nenávidětNenávist, kterou k cítil, byla ještě větší než láska,...
Žalmy 5:6...nesmí být. Před tvýma očima neobstojí zpupní, v nenávisti máš všechny zlosyny. Vniveč obracíš všechny lháře...
Žalmy 25:19... Pohleď, jak mnoho je mých nepřátel, jak prudkou nenávistí nenávidí ! Opatruj mou duši, zachraň , k tobě...
Žalmy 26:5...a nestýkám se s pokrytci, spolek bídáků chovámnenávisti, mezi darebáky nesedím. Ruce si umývám v...
Žalmy 35:19...zrádní protivníci, ti, kdo bez důvodu majínenávisti, oči nemhouří! Nechtějí totiž mluvit o pokoji,...
Žalmy 36:3...si může lichotit, svou vinu nevnímá, nemá k  nenávist. Jeho ústa mluví lstivě a ničemně, konání dobra...
Žalmy 55:4... chtějí zavalit, chovají ke mně krutou nenávist! Srdce se ve mně chvěje bolestí, obavy ze smrti ...
Žalmy 97:10...velmi vznešený! Milovníci Hospodina, mějte zlonenávisti, život svých věrných on přece ochrání, vysvobodí...
Žalmy 109:5...své modlitby. Zlobou mi za dobrotu odplácejínenávistí za přátelství. Ustanov nad ním zlého soudce,...
Žalmy 129:5...s hanbou táhnout pryč všichni, kdo k Sionu mají nenávist! jsou jak tráva na střechách, co dřív, než...
Žalmy 139:21...tví! Nemám snad, Hospodine, k tvým sokům nenávist? Nehnusím si ty, kdo na tebe útočí? Naprostou...
Žalmy 139:22...Nehnusím si ty, kdo na tebe útočí? Naprostou nenávistí nenávidím je, mými nepřáteli stali se! Zkoumej ...
Přísloví 1:22...skončí, kdy drzounů záliba v drzosti, kdy tupců nenávist ke všemu vědění? Obraťte se, když vás napomínám,...
Přísloví 8:13... se dobře znám. Úcta k Hospodinu je nenávist ke zlu. Pýchu a povýšenost, zlé způsoby a...
Přísloví 10:12... v ústech darebáků se skrývá násilíNenávist vyvolává neshody, láska všechny viny zahalí. Ve...
Přísloví 10:18... zabloudí ale, kdo nedbá na domluvu. Kdo skrývá nenávist, je lhář, kdo šíří pomluvy, je hňup. Záplava slov...
Přísloví 14:17...člověk dělá hlouposti, lstivý člověk bývánenávisti. Omezenci jsou obdařeni tupostí, korunou...
Přísloví 15:17...talíř zeleniny s láskou než vykrmený býk a s ním nenávist. Vznětlivý člověk vzbuzuje sváry, trpělivý dovede...
Přísloví 26:26...nevěř - v srdci sedmerou ohavnost! I když se nenávist za přetvářku skrývá, přece pak veřejně bývá...
Ezechiel 23:29...těch, kdo se ti znechutili! Vrhnou se na tebenenávistí, aby obrali o všechen zisk. Nechají ...
Ezechiel 25:15... protože se s chutí zlomyslně mstili a s odvěkou nenávistí hubili, proto tak praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 35:5...poznáš, že jsem Hospodin. Kvůli své dávné nenávisti jsi vydalo syny Izraele napospas meči, když...
Ozeáš 9:7...To proto, že jste tak zkažení, máte tak velkou nenávist. Prorok je Efraimovi strážným společně s Bohem...
Ozeáš 9:8...mu ale nastražili pasti, v domě jeho Boha je nenávist. Hluboko tonou ve své zvrácenosti tak jako tehdy v...
Ozeáš 9:15...jejich zločiny - tam jsem k nim tehdy pojal nenávist. Kvůli zlu, které páchali, je ze svého domu...
Matouš 5:43...‚Miluj svého bližního a svého nepřítele mějnenávisti.' vám však říkám: Milujte své nepřátele a...
Lukáš 23:12...Pilátem spřátelili; předtím totiž k sobě chovali nenávist. Pilát svolal vrchní kněze, přední muže i...
Skutky 5:17...jeho stoupenci, totiž sekta saduceů. Naplněni nenávistí nechali apoštoly zatknout a vsadit do veřejné...
Efeským 5:29...sám sebe. Nikdo nikdy neměl své vlastní tělonenávisti, ale každý je živí a opatruje, tak jako Kristus...
Titus 3:3...a závisti, byli jsme odporní a plní vzájemné nenávisti. Když se však ukázala laskavost a lidumilnost...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |