Nenávidím

Hledám varianty 'nenávidím' [ nenáviďte (1) nenávidíte (3) nenávidíš (5) nenávidím (13) nenávidí (44) nenávidět (17) nenáviděli (7) nenáviděla (1) nenáviděl (7) ]. Nalezen 91 verš.
Genesis 26:27...jich zeptal: "Proč ke mně přicházíte? Vždyť  nenávidíte a vyhnali jste od vás." Odpověděli: "Jasně...
Genesis 27:41... jež mu jeho otec udělil, pak Ezau Jákoba začal nenávidět. Tehdy si Ezau v srdci řekl: "Blíží se dny...
Genesis 37:4... že ho jejich otec miluje víc než je, začali ho nenávidět. Nebyli s ním schopni ani klidně promluvit. Josef...
Genesis 37:5...měl sen, ale když ho vyprávěl svým bratrůmnenáviděli ho tím více. Řekl jim: "Poslechněte si prosím...
Genesis 37:8...kralovat? Ty bys nám chtěl vládnout?!" A tak ho nenáviděli ještě víc, kvůli jeho snům a jeho slovům. Josef...
Genesis 50:15...je mrtev, řekli si: "Co když nás Josef stále nenávidí? Určitě se nám pomstí za všechno zlé, co jsme mu...
Exodus 18:21...lidu schopné a bohabojné muže, věrné muže, kteří nenávidí úplatky. Ty nad nimi ustanov jako správce nad...
Exodus 20:5...do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo  nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch,...
Exodus 23:5...přiveď zpátky. Když uvidíš osla někoho, kdo  nenávidí, jak leží pod svým břemenem, neopouštěj ho!...
Leviticus 26:17...takže padnete před svými nepřáteli a ti, kdo vás nenávidí, nad vámi budou panovat. Budete utíkat, i kdyby...
Numeri 10:35... se tví nepřátelé rozprchnou, a ti, kdo  nenávidí, utečou před tebou!" Kdykoli pak měla spočinout...
Deuteronomium 1:27..."Hospodin nás vyvedl z Egypta, protože nás nenáviděl! Vydal nás do rukou Emorejců, aby nás vyhladil!...
Deuteronomium 5:9...do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo  nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch,...
Deuteronomium 7:10...milují a dodržují jeho přikázání. Těm, kdo jej nenávidí, však odplácí osobně, aby je vyhubil. Nebude váhat...
Deuteronomium 7:15...v Egyptě, ale postihne jimi všechny, kdo  nenávidí. Pohltíš všechny národy, které ti Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 9:28...uvést do země, kterou jim slíbil, a protože je nenáviděl!' Oni jsou přece tvůj lid a tvé dědictví. Vyvedl...
Deuteronomium 12:31...co Hospodin, tvůj Bůh, považuje za ohavnost a co nenávidí. Dokonce pro své bohy pálí své syny a dcery v...
Deuteronomium 16:22...posvátný sloup - to Hospodin, tvůj Bůhnenávidí! Neobětuj Hospodinu, svému Bohu, býka ani berana,...
Deuteronomium 30:7...tyto kletby uvede na tvé nepřátele, kteří  nenáviděli a kteří pronásledovali. Ty pak budeš znovu...
Deuteronomium 32:41...Vykonám pomstu nad svými nepřáteli, těm, kdo  nenávidí, odplatím. Své šípy opiji jejich krví, můj meč se...
2. Samuel 13:15...znásilnil. Jakmile se s ale vyspal, začal ji nenávidět. Nenávist, kterou k cítil, byla ještě větší...
2. Samuel 13:22...vůbec nemluvil - ani po dobrém, ani po zlémNenáviděl totiž Amnona za to, že zneuctil jeho sestru Támar...
2. Samuel 19:7...konkubínám zachránili život. Miluješ ty, kdo  nenávidí, a nenávidíš ty, kdo milují! Dnes jsi ukázal,...
1. Královská 11:25...po celý Šalomounův život. Kraloval nad Aramemnenáviděl Izrael. Také Jeroboám, syn Nebatův, se vzbouřil...
Job 16:9...vstává a obviňuje . Zuřivě drásá Bůhnenávidí , můj sok proti mně zuby skřípe, probodává ...
Žalmy 11:5...Spravedlivé i ničemy zkoumá Hospodin, z duše nenávidí milovníky násilí! Řeřavé uhlí a síru sešle na...
Žalmy 25:19...mnoho je mých nepřátel, jak prudkou nenávistí nenávidí ! Opatruj mou duši, zachraň , k tobě se utíkám...
Žalmy 45:8...je žezlo vlády tvé. Miluješ spravedlnost a zlo nenávidíš; to proto Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem...
Žalmy 60:14...Bohem však jistě udatně zvítězíme - ty, kdo nás nenávidí, rozdupá! Pro předního zpěváka, na strunný...
Žalmy 68:2...Bůh, jeho nepřátelé prchnou, ti, kdo jej nenávidí, před ním utečou! Jak oblak dýmu, tak je rozeženeš...
Žalmy 69:5...Boha, ztrácím zrak! Těch, kdo bez důvodu nenávidí, je více, než mám vlasů na hlavě! Spousta je těch,...
Žalmy 69:15... vytáhni, nenech utonout, před těmi, kdo  nenávidí, dej mi uniknout jako před vodní hlubinou! ...
Žalmy 83:3...Pohleď, jak se tví nepřátelé bouří, ti, kdo  nenávidí, hlavy zvedají. Proti tvému lidu spřádají tajné...
Žalmy 89:24... Jeho protivníky před ním rozdrtím, ty, kdo jej nenávidí, porazím. věrnost a láska bude s ním, jeho roh...
Žalmy 105:25...víc, než jejich protivníci unesli! Nechal je nenávidět jeho lid, na jeho služebníky aby vymýšleli lsti....
Žalmy 118:7...je se mnou, je můj pomocník, pád těch, kdo  nenávidí, uvidím! Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat...
Žalmy 119:104... Z tvých pravidel jsem se rozumu naučil, a proto nenávidím každou cestu lži. Svíce mým krokům je slovo tvé,...
Žalmy 119:128... Všech tvých pravidel cením si, a proto nenávidím každou cestu lži! Tvá svědectví jsou úžasná, to...
Žalmy 119:163...bych našel poklad nejdražší. Lež se mi hnusínenávidím ji, tvůj Zákon ale miluji! Sedmkrát za den...
Žalmy 139:22...si ty, kdo na tebe útočí? Naprostou nenávistí nenávidím je, mými nepřáteli stali se! Zkoumej , Bože, a...
Přísloví 1:29...se, budou shánět, avšak nenajdou. Protože nenáviděli poznání, úctu k Hospodinu si zvolit nechtěli,...
Přísloví 5:12...život, tvé tělo bude zmařeno: "Proč jen jsem nenáviděl poučení, proč domlouváním pohrdlo srdce ! Proč...
Přísloví 6:16... nebude pomoci. Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmou za ryzí ohavnost: povýšené oči,...
Přísloví 8:36...Kdo však míjí, škodí své vlastní duši, kdo  nenávidí, je smrti milencem." Moudrost si vystavěla dům,...
Přísloví 9:8... přijde k úrazu. Nekárej drzouna - jen by  nenáviděl; pokárej moudrého - bude milovat. Poděl se s...
Přísloví 13:24...ale může o všechno připravit. Kdo šetří metlunenávidí své dítě, zavčas je trestá, kdo je miluje....
Přísloví 15:27...se chce obohatit, ten vlastní domov boří, kdo nenávidí úplatky, ten bude žít. Srdce spravedlivého...
Přísloví 26:24...hliněném jsou vřelé rty na srdci zlém. Ten, kdo nenávidí, se v řeči přetvařuje, hluboko v nitru ale chová...
Přísloví 26:28...balvan, toho zavalí. Prolhaný jazyk svou oběť nenávidí, úlisná ústa zkázu chystají. Nechlub se tím, co...
Přísloví 29:10... posměch, nic nikam nevede! Krvelační poctivce nenávidí, upřímnému se sápou po krku. Tupec průchod všem...
Kazatel 3:8... čas mlčet a čas povídat, čas milovat a čas nenávidět, čas boje a čas pokoje. Co tedy ten, kdo se...
Izaiáš 61:8...věčnou radostí. Hospodin totiž právo milujinenávidím okrádání a příkoří; proto je odměním ve své...
Izaiáš 66:5...jeho slovem chvějete: Vaši bratři, kteří vás nenávidí, kteří vás pro jméno zavrhli, říkají: " se...
Jeremiáš 12:8... dědictví je mi lvem, co na z lesa řvenenávidím je! dědictví je mi strakatým supem s hejnem...
Jeremiáš 44:4...proroky se slovy: ‚Nepáchejte tu ohavnostnenávidím to!' Oni však neposlouchali, vůbec nevnímali, že...
Ezechiel 16:37...s nimiž ses těšila, jsi je milovala, anebo nenáviděla. Shromáždím je proti tobě z celého okolí a...
Ezechiel 23:28...Hospodin: Hle - vydávám do rukou těch, které nenávidíš, do rukou těch, kdo se ti znechutili! Vrhnou se...
Amos 5:10...mocného, záhuba přijde i na pevnost! Vy ale nenávidíte toho, kdo soudí v bráně, štítíte se toho, kdo...
Amos 5:15... Bůh zástupů, pak s vámi bude, jak říkáte. Zlo nenáviďte a dobro milujte, u soudu v bráně právo podpořte -...
Amos 5:21...světlo, ale tmu, černotu bez jediného paprskuNenávidím vaše svátky, jsou mi odporné, vaše shromáždění...
Micheáš 3:2...domu Izraele: Nemáte snad znát právo, vy, kdo nenávidíte dobro a milujete zlo; vy, kdo stahujete lidi z...
Zachariáš 8:17...a nelibujte si v křivé přísaze. To všechno totiž nenávidím, praví Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodina...
Malachiáš 2:16... abyste nebyli nevěrní manželce svého mládíNenávidím rozvod! praví Hospodin, Bůh Izraele. Nenávidím ho...
Matouš 6:24...sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude toho jednoho...
Matouš 10:22...a zabijí je. Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět, ale kdo vytrvá do konce, bude zachráněn. Když...
Matouš 24:9...trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. Tehdy mnozí odpadnou a budou se...
Matouš 24:10...mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovatnenávidět a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé...
Marek 13:13...a zabijí je. Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět, ale kdo vytrvá do konce, bude zachráněn." "...
Lukáš 1:71...nás od našich nepřátel a z ruky všech, kdo nás nenávidí. Prokázal milosrdenství našim otcům a vzpomenul na...
Lukáš 6:22...se budete smát. Blaze vám, když vás budou lidé nenávidět a když vás vyobcují a potupí a vaše jméno...
Lukáš 6:27...své nepřátele! Buďte dobří k těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, a modlete se za...
Lukáš 16:13...nemůže sloužit dvěma pánům. Buď bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude jednoho držet a...
Lukáš 19:14...s tím, dokud nepřijdu.' Jeho krajané ho ale nenáviděli a hned vyslali poselstvo, aby vyřídilo:...
Lukáš 21:17...na smrt. Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět, ale ani vlásek z vaší hlavy se neztratí...
Jan 3:20...jejich skutky byly zlé. Každý, kdo koná zlonenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky...
Jan 7:7... ale můj čas ještě nepřišel. Vás nemá svět proč nenávidět, ale nenávidí, protože o něm vydávám svědectví...
Jan 15:18...Milujte jedni druhé." "Když vás bude svět nenávidět, vězte, že nenáviděl dříve než vás. Kdybyste...
Jan 15:19...jsem vás ze světa vyvolil, a proto vás svět nenávidí. Pamatujte na slova: Služebník není větší než...
Jan 15:23... teď ale pro svůj hřích nemají výmluvu. Kdo nenávidí , nenávidí i mého Otce. Kdybych mezi nimi...
Jan 15:24...nikdo jiný, neměli by hřích. Teď ale viděli, a nenáviděli - jak , tak mého Otce. Ale to vše se děje, aby...
Jan 15:25... aby se naplnilo, co je psáno v jejich Zákoně: ‚Nenáviděli bez příčiny.' přijde ten Utěšitel, kterého...
Jan 17:14...dokonalá. Dal jsem jim tvé slovo a svět je začal nenávidět, protože nepatří světu, jako ani nepatřím...
Římanům 7:15... co dělám; vždyť nedělám to, co chci, ale to, co nenávidím. Jelikož dělám to, co nechci, souhlasím s tím, že...
Židům 1:9...je žezlo vlády tvé. Miluješ spravedlnost a zlo nenávidíš; to proto Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem...
1. Jan 2:9... svítí. Kdo říká, že je ve světle, a přitom nenávidí bratra, je dosud ve tmě. Kdo miluje bratra,...
1. Jan 2:11...a nikomu není kamenem úrazu. Kdo ale bratra nenávidí, zůstává ve tmě. Chodí tmou a neví, kam jde, neboť...
1. Jan 3:13...spravedlivé. Nedivte se, bratři, pokud vás svět nenávidí. My víme, že jsme přešli ze smrti do života,...
1. Jan 3:15...své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Kdo nenávidí bratra, je vrah; a víte, že žádný vrah v sobě nemá...
1. Jan 4:20...miloval nás. Kdo říká "Miluji Boha" a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když někdo nemiluje bratra,...
Zjevení 2:6...tvým svícnem z jeho místa. Máš ovšem k dobru, že nenávidíš skutky nikolaitů; i je nenávidím. Kdo uši,...
Zjevení 17:16... které jsi viděl na šelmě, začne tu nevěstku nenávidět a nechá ji zpustošit a obrat donaha; budou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |