Nemyslel

Hledám varianty 'nemyslel' [ nemyslíš (4) nemyslím (1) nemyslí (8) nemysli (1) nemyslete (4) nemyslel (5) ]. Nalezeny 23 verše.
Ester 4:13...doručen vzkaz od Ester, poslal tuto odpověď: "Nemysli si, že v královském domě jako jediná ze všech Židů...
Job 8:13...náhle usychá. Tak se povede těm, kdo na Boha nemyslí, takto se vytratí doufání bezbožných. Chatrnou mají...
Žalmy 35:25... Bože můj, nejásají nade mnou! si nemyslí: "Hohó! To jsme chtěli!" neříkají: " jsme ho...
Přísloví 17:11...stokrát nařezal. Na nic než na vzpouru zlosyn nemyslí, bude však navštíven poslem ukrutným. Raději...
Přísloví 28:16...ničemný panovník nad lidem ubohým. Vůdce, jenž nemyslí, tím více utlačuje; ten, komu nejde o zisk, tu...
Kazatel 5:5...k hříchu, neříkej Božímu poslu, žes to tak nemyslel. Proč máš svou řečí hněvat Boha, takže by zničil...
Izaiáš 17:10...jsi na Boha své spásy, na skálu své síly nemyslíš. Proto, sázíš vzácné rostliny a pěstuješ si...
Izaiáš 57:1...zbožní lidé navždy odcházejí a nikdo na to nemyslí, že spravedliví odcházejí před neštěstím. Odcházejí...
Ezechiel 22:12...a chamtivě ubližuješ svým bližním. Na však nemyslíš, praví Hospodin. Pohleď - tlesknu do dlaní nad...
Ozeáš 2:15...chodí za svými milenci - na však vůbec nemyslí, praví Hospodin. Pak si ji ale znovu nakloním;...
Matouš 3:9...nést ovoce odpovídající vašemu pokání. A nemyslete, že si můžete říkat: ‚Máme otce Abrahama.' Říkám...
Matouš 5:17...skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích." "Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky....
Matouš 10:34... toho i zapřu před svým Otcem v nebesíchNemyslete si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokoj....
Matouš 16:23..."Odstup ode , satane! Svádíš , protože nemyslíš na Boží věci, ale na lidské." Potom Ježíš řekl...
Marek 8:33...učedníky a okřikl Petra: "Odejdi ode , sataneNemyslíš na Boží věci, ale na lidské." Potom svolal zástup...
Jan 5:45...chválu, která je od samotného Boha, nehledáteNemyslete si, že vás budu žalovat před Otcem. Ten, kdo...
Římanům 12:3...se mi dostalo, říkám každému z vás, si o sobě nemyslí více, než by měl. Každý smýšlí střízlivě, v...
1. Korintským 5:10...vám napsal, abyste se nestýkali se smilníkyNemyslel jsem ale vůbec smilníky tohoto světa ani lakomce,...
2. Korintským 1:17...do Judska. Myslíte, že jsem to rozhodnutí nemyslel vážně? Nebo že se rozhoduji tělesně, takže říkám...
2. Korintským 12:6...pravdu. Raději ale pomlčím, aby si někdo o mně nemyslel víc, než co u vidí nebo ode slyší. Aby mi ta...
2. Korintským 12:7...posel, který sráží, abych si o sobě příliš nemyslel. Třikrát jsem kvůli tomu prosil Pána, aby to ode...
Galatským 4:17...pravdu? Tamti o vás mají horlivý zájem, ale nemyslí to dobře. Chtějí vás odloučit ode , abyste...
Filipským 3:13...to, k čemu jsem byl uchvácen Kristem JežíšemNemyslím si, bratři, že bych to získal, ale jde mi jen o...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |