Nemocní

Hledám varianty 'nemocní' [ nemocným (1) nemocných (6) nemocný (22) nemocnou (1) nemocní (4) nemocného (6) nemocné (16) nemocná (2) nemocen (2) ]. Nalezeno 60 veršù.
Genesis 48:1...době Josefovi bylo řečeno: "Hle, tvůj otec je nemocný!" Vzal tedy s sebou své dva syny, Manasese a...
1. Samuel 19:14...poslové, aby Davida zadrželi, řekla jim: "Je nemocný." Saul je pak vyslal za Davidem znovu, aby se sami...
1. Samuel 30:13... tu před třemi dny nechal, protože jsem byl nemocný. Podnikli jsme nájezd do Negevu Kréťanů a také do...
2. Samuel 13:5...mu Amnon. "Ulehni na lůžko a dělej, že jsi nemocný," poradil mu Jonadab. " se na tebe přijde podívat...
2. Samuel 13:6...by krmila." Amnon si tedy lehl a dělal, že je nemocný. Když se na něj přišel podívat král, Amnon mu řekl:...
1. Královská 14:5...žena, aby se u tebe vyptala na svého syna. Je nemocný. Řekneš to a to. přijde, bude se vydávat za...
1. Královská 15:23... píše v Kronice judských králů. K stáru byl ale nemocný na nohy. Potom Asa ulehl ke svým otcům a byl...
1. Královská 17:17...syn ženy, paní domu, onemocněl. Byl tak těžce nemocný, že nakonec přestal dýchat. "Co proti mně máš, Boží...
2. Královská 5:11...jméno svého Boha Hospodina a mávat rukou nad nemocným místem, aby malomocenství odehnal. Copak nejsou...
2. Královská 8:7...do Damašku. Aramejský král Ben-hadad byl totiž nemocen. Když mu oznámili, že přichází Boží muž, poručil...
2. Královská 20:12...list a dar, neboť slyšel, že Ezechiáš je nemocný. Ezechiáš posly přijal a ukázal jim celou svou...
2. Letopisů 16:12...roce své vlády Asa onemocněl na nohy. Byl vážně nemocný, ve své nemoci však nehledal Hospodina, ale lékaře....
Nehemiáš 2:2...zeptal: "Proč se tváříš ztrápeně? Nejsi přece nemocný. Asi něco tíží." Ve velikém úleku jsem králi...
Žalmy 41:4...ho zvůli nepřátel. Hospodin jej posílí na lůžku nemocných - z jeho nemoci jej zcela uzdravíš! Řekl jsem:...
Píseň 2:5... posilněte mne jablky, neboť jsem láskou nemocná. Jeho levice pod hlavou mou a pravicí objímá...
Píseň 5:8... najdete-li mého milého, co mu povíte? Že jsem nemocná láskou! Čím je tvůj miláček zvláštní, ty...
Izaiáš 33:24...lupu zúčastní! Nikdo tam žijící neřekne: "Jsem nemocný." Lid, který tam bydlí, bude zbaven vin. Přistupte...
Ezechiel 34:4...ale o ovce se nestaráte. Nemohoucí neposilujetenemocné neléčíte, zraněné neovazujete, zaběhlé nepřivádíte...
Ezechiel 34:16...vyhledám, zaběhlou přivedu, zraněnou ovážunemocnou posílím, ale tučnou a silnou zahubím. Budu je pást...
Ozeáš 5:13...Judy jsem kostižer! Když Efraim poznal, jak je nemocný, a Juda uviděl svá zranění, tehdy se Efraim k...
Matouš 4:24...i po celé Sýrii, a tak k němu přiváděli všechny nemocné, sužované různými neduhy a bolestmi, posedlé,...
Matouš 8:16...démony a on ty duchy vymítal slovem a všechny nemocné uzdravil. Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše:...
Matouš 9:12...a odpověděl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a přemýšlejte, co znamená: ‚Chci...
Matouš 10:8...a ohlašujte: ‚Nebeské království je blízko!' Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte,...
Matouš 14:14... byl naplněn soucitem k nim a uzdravoval jejich nemocné. Večer pak k němu přišli učedníci a řekli: "Tohle...
Matouš 14:35...posly po celém okolí. Přinesli k němu všechny nemocné a prosili ho, aby se směli aspoň dotknout cípu jeho...
Matouš 25:36..., byl jsem nahý a oblékli jste , byl jsem nemocný a navštívili jste , byl jsem ve vězení a přišli...
Matouš 25:39... anebo nahého a oblékli ? Kdy jsme viděli nemocného anebo v žaláři a přišli jsme k tobě?' Král jim...
Matouš 25:43...jste , byl jsem nahý, a neoblékli jste nemocný a ve vězení, a nenavštívili jste .' Tehdy mu...
Matouš 25:44...žíznivého nebo jako cizince nebo nahého nebo nemocného nebo ve vězení, a neposloužili ti?' Poví jim:...
Marek 1:32... Večer po západu slunce k němu přinesli všechny nemocné a posedlé. Celé město se seběhlo ke...
Marek 2:17... řekl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky."...
Marek 6:5...nemohl tam vykonat žádný zázrak, jen na několik nemocných vložil ruce a uzdravil je. Překvapen jejich...
Marek 6:13...lidi k pokání. Vymítali mnoho démonů a mnoho nemocných mazali olejem a uzdravovali. Jak se jeho pověst...
Marek 6:55...celý ten kraj a začali na nosítkách snášet nemocné tam, kde slyšeli, že je. přišel do vesnic, do...
Marek 6:56...vesnic, do měst nebo na venkov, lidé pokládali nemocné na ulice a prosili ho, aby se mohli dotknout aspoň...
Marek 16:18... nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví." Když k nim Pán Ježíš domluvil,...
Lukáš 4:40...vstala a začala je obsluhovat. Všichni, kdo měli nemocné různými neduhy, je k němu při západu slunce...
Lukáš 5:31...jim odpověděl: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale...
Lukáš 7:2...do Kafarnaum. Jeden setník tam měl na smrt nemocného služebníka, kterého si velmi cenil. Když uslyšel...
Lukáš 9:2...poslal je ohlašovat Boží království a uzdravovat nemocné. Řekl jim: "Nic si na tu cestu neberte: ani hůl ani...
Lukáš 10:9... jezte, co vám nabídnou. Uzdravujte v tom městě nemocné a říkejte jim: ‚Přišlo k vám Boží království.' Když...
Jan 4:46...královský úředník, jehož syn byl v Kafarnaum nemocný. Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje...
Jan 5:3...něhož je pět sloupořadí. [4] Ležela tam spousta nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Byl mezi nimi...
Jan 5:5...a ochrnutých. Byl mezi nimi jeden člověknemocný třicet osm let. Ježíš viděl, jak tam leží, a...
Jan 5:6...viděl, jak tam leží, a poznal, že je dlouho nemocen. "Chceš být uzdraven?" zeptal se ho. "Pane, nemám...
Jan 5:7...do rybníka, když se zvíří voda," odpověděl mu nemocný. "Když tam zamířím, někdo předstihne." "Vstaň,...
Jan 6:2...zástup, protože viděli zázraky, které konal na nemocných. Ježíš vystoupil na horu a posadil se tam se...
Jan 11:2...mu nohy svými vlasy; její bratr Lazar byl nemocný. Sestry vzkázaly Ježíšovi: "Pane, ten, koho máš tak...
Jan 11:3...Ježíšovi: "Pane, ten, koho máš tak rád, je nemocný." Když to Ježíš uslyšel, řekl: "Ta nemoc není k...
Skutky 4:9...kvůli dobrému skutku, jímž bylo uzdravení nemocného člověka. Proto vám všem i celému izraelskému lidu...
Skutky 5:15...a věřících stále přibývalo. Dokonce vynášeli nemocné na lůžkách a nosítkách a pokládali je na ulice, aby...
Skutky 5:16...měst se scházelo do Jeruzaléma, přinášeli nemocné a trápené nečistými duchy a ti všichni byli...
Skutky 19:12...dokonce odnášeli šátky a zástěry z jeho těla na nemocné; nemoci je opouštěly a zlí duchové vycházeli....
Skutky 28:9...ho. Po události začali přicházet i ostatní nemocní z toho ostrova a byli uzdravováni. Zahrnuli nás...
1. Korintským 11:30...odsouzení. To proto je mezi vámi tolik slabýchnemocných, a mnozí dokonce umírají. Kdybychom se ovšem...
Filipským 2:27...se, že jste se doslechli o jeho nemoci. Ano, byl nemocný na smrt, ale Bůh se nad ním smiloval, a nejen...
2. Timoteus 4:20... Erastos zůstal v Korintu, Trofima jsem nechal nemocného v Milétu. Udělej vše, abys ke mně přišel, než...
Jakub 5:14...někdo šťastný? zpívá chvály. Je někdo z vás nemocný? zavolá starší sboru a ti se za něj modlí a...
Jakub 5:15...ho olejem v Pánově jménu. Modlitba víry uzdraví nemocného, Pán ho pozdvihne, a pokud spáchal nějaké hříchy,...

Slova obsahující nemocní: nemocní (4) onemocníš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |