Nemluví

Hledám varianty 'nemluví' [ nemluvte (2) nemluvit (1) nemluvíš (2) nemluvím (3) nemluvili (2) nemluvil (21) nemluví (13) nemluvě (1) nemluv (3) ]. Nalezeno 48 veršù.
Exodus 20:19...s námi ty a budeme poslouchat, ale s námi nemluví Bůh, nezemřeme!" Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte...
Numeri 12:2...také: "Mluví snad Hospodin jen skrze MojžíšeNemluví také skrze nás?" A Hospodin to slyšel. (Mojžíš byl...
Deuteronomium 3:26... "To stačí!" řekl mi. " o tom se mnou nemluv. Vystup na vrchol Pisgy a pozvedni oči na západ, na...
Deuteronomium 18:21...bohů." Můžeš si říci: "Jak poznáme, že to slovo nemluví Hospodin?" Nuže, jestliže prorok řekne Hospodinovým...
Deuteronomium 18:22...jménem něco, co se nestane, pak to slovo nemluvil Hospodin. Onen prorok mluvil opovážlivě. Neboj se...
2. Samuel 13:22...velice se rozhněval. Abšalom pak s Amnonem vůbec nemluvil - ani po dobrém, ani po zlém. Nenáviděl totiž...
1. Královská 22:28...Michajáš ale řekl: "Jestli se vrátíš v pořádkunemluvil skrze Hospodin." A dodal: "Slyšte to, všichni...
2. Královská 18:26...ke svým služebníkům aramejsky, vždyť rozumímeNemluv s námi hebrejsky. Lid na hradbách to slyší."...
2. Letopisů 18:27...Michajáš ale řekl: "Jestli se vrátíš v pořádkunemluvil skrze Hospodin." A dodal: "Slyšte to, všichni...
Job 42:7...tobě a tvým dvěma přátelům, protože jste o mně nemluvili pravdivě jako můj služebník Job. Proto si teď...
Job 42:8...proto, že dám na něj, vás hanebně nepotrestámNemluvili jste totiž o mně pravdivě jako můj služebník Job...
Žalmy 75:6...své! Nepozvedejte své rohy do výše a tvrdošíjně nemluvte!" Z východu, západu ani od pouště povýšení nikdy...
Žalmy 115:5...modly, výtvory rukou člověčích. Ústa mají, a nemluví, oči mají, a nevidí. Uši mají, a neslyší, nos mají,...
Žalmy 135:16...modly, výtvory rukou člověčích. Ústa mají, a nemluví, oči mají, a nevidí. Uši mají, a neslyší, v ústech...
Přísloví 6:12...Ničemný člověk, hanebník jinak než křivě nemluví. Očima pomrkává, mele nohama, prsty ukazuje sem a...
Izaiáš 36:11...ke svým služebníkům aramejsky, vždyť rozumímeNemluv s námi hebrejsky. Lid na hradbách to slyší."...
Izaiáš 45:19...zformoval: jsem Hospodin a žádný jiný neníNemluvil jsem přece skrytě, v nějakém temném koutě země;...
Izaiáš 48:16...ke mně a tohle poslyšte: Od počátku jsem nikdy nemluvil skrytě a ve chvíli, kdy se to děje, tam jsem....
Jeremiáš 7:22...Tehdy, když jsem vaše otce vyvedl z Egyptanemluvil jsem s nimi proto, abych jim dal přikázání o...
Jeremiáš 9:4... Jeden druhého podvádějí, pravdu vůbec nemluví; svůj jazyk naučili mluvit lži, pro zvrácenost by...
Jeremiáš 14:14...neposlal, nic jsem jim nesvěřil ani jsem s nimi nemluvil. Prorokují vám lživá vidění, nicotné věštby a...
Jeremiáš 19:5...- to jsem jim přece nepřikázal, o tom jsem nemluvil, to mi nepřišlo ani na mysl! A proto hle,...
Jeremiáš 23:21... "Neposlal jsem ty proroky, a přesto běžínemluvil jsem k nim, a přesto prorokují. Kdyby v radě...
Ezechiel 13:7...lež? Říkáte: ‚Tak praví Hospodin' - jsem však nemluvil! Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Protože jsou...
Ezechiel 22:28...‚Tak praví Panovník Hospodin' - Hospodin ale nemluvil! Prostý lid zatím podvádí a loupí. Ubližují chudým...
Micheáš 1:10...k samé bráně zasáhla můj lid, k JeruzalémuNemluvte o tom v Gatu, ani neplakejte. V Bet-ofře (v tom...
Matouš 13:34... Jinak než v podobenství k nim vůbec nemluvil. Tak se naplnilo slovo proroka: "Otevřu svá ústa v...
Matouš 16:11...nasbírali košů? Jak to, že nechápete, že jsem nemluvil o chlebu? Varujte se farizejského a saducejského...
Marek 4:34...podobenstvích, nakolik byli schopni rozumětNemluvil k nim jinak než v podobenstvích, ale svým...
Jan 7:13...Kvůli strachu z představených však o něm nikdo nemluvil otevřeně. Asi v polovině svátku Ježíš vešel do...
Jan 7:46...Strážní odpověděli: "Takhle nikdy nikdo nemluvil!" "Snad jste se také nenechali obloudit?" osopili...
Jan 10:21...Jiní říkali: "Posedlý člověk takhle nemluví. Může snad démon otvírat oči slepým?" Přišla zima a...
Jan 12:49...den jej bude soudit slovo, které jsem mluvilNemluvil jsem totiž sám od sebe, ale Otec, který poslal,...
Jan 13:18...to víte; blaze vám, když se tím budete říditNemluvím o vás všech. vím, které jsem vyvolil; se ale...
Jan 15:22...Toho, který poslal. Kdybych nepřišelnemluvil k nim, neměli by hřích, teď ale pro svůj hřích...
Jan 16:29...k Otci." Jeho učedníci mu řekli: "Hle, teď  nemluvíš obrazně, ale otevřeně! Teď víme, že víš všechno a...
Jan 19:10...ptal se Ježíše: "Odkud jsi?" Ježíš neodpovídal. "Nemluvíš se mnou?" naléhal Pilát. "Nevíš, že mám moc ...
Skutky 4:17...šířit, pohrozme jim, o tom jménu s nikým nemluví." A tak je zavolali a přikázali jim, o...
Skutky 4:18...a přikázali jim, o Ježíšově jménu vůbec nemluví ani neučí. Petr a Jan jim odpověděli: "Myslíte, že...
Skutky 4:20... abychom poslouchali vás více než Boha? Nemůžeme nemluvit o tom, co jsme viděli a slyšeli." Když ale nemohli...
Římanům 14:16...Kristus! se o tom, co je pro vás dobrénemluví zle. V Božím království přece nejde o jídlo a pití,...
1. Korintským 10:29...ohled na toho, kdo vás upozornil, a na svědomíNemluvím ovšem o tvém svědomí, ale o svědomí toho druhého....
1. Korintským 14:2...však, abyste prorokovali. Kdo mluví v jazycíchnemluví totiž k lidem, ale k Bohu. Je puzen Duchem, ale...
2. Korintským 9:4...se za tu chloubu museli stydět (o vás ani nemluvě), kdyby se mnou přišli Makedonci a zjistili, že...
2. Korintským 11:17...se i trochu pochlubil. Pokud jde o chlubenínemluvím teď z Pánova pověření, ale jako blázen. Když se...
Titus 3:2... jsou vždy připraveni konat dobro, o nikom nemluví zle, jsou snášenliví, laskaví a vůči všem lidem...
Židům 4:8...je totiž Jozue uvedl do odpočinku, Bůh by pak  nemluvil o jiném dni. Proto tedy Božímu lidu nadále zůstává...
Židům 12:19...tak, že když jej slyšeli, prosili, aby k nim  nemluvil. (Nemohli totiž snést to, co se jim přikazovalo:...

Slova obsahující nemluví: nemluví (13) nemluvím (3) nemluvíš (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |