Nemluv

Hledám varianty 'nemluv' [ nemluvte (2) nemluvit (1) nemluvíš (2) nemluvím (3) nemluvili (2) nemluvil (21) nemluví (13) nemluvě (1) nemluv (3) ]. Nalezeno 48 veršù.
Exodus 20:19...s námi ty a budeme poslouchat, ale s námi nemluví Bůh, nezemřeme!" Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte...
Numeri 12:2...také: "Mluví snad Hospodin jen skrze MojžíšeNemluví také skrze nás?" A Hospodin to slyšel. (Mojžíš byl...
Deuteronomium 3:26... "To stačí!" řekl mi. " o tom se mnou nemluv. Vystup na vrchol Pisgy a pozvedni oči na západ, na...
Deuteronomium 18:21...bohů." Můžeš si říci: "Jak poznáme, že to slovo nemluví Hospodin?" Nuže, jestliže prorok řekne Hospodinovým...
Deuteronomium 18:22...jménem něco, co se nestane, pak to slovo nemluvil Hospodin. Onen prorok mluvil opovážlivě. Neboj se...
2. Samuel 13:22...velice se rozhněval. Abšalom pak s Amnonem vůbec nemluvil - ani po dobrém, ani po zlém. Nenáviděl totiž...
1. Královská 22:28...Michajáš ale řekl: "Jestli se vrátíš v pořádkunemluvil skrze Hospodin." A dodal: "Slyšte to, všichni...
2. Královská 18:26...ke svým služebníkům aramejsky, vždyť rozumímeNemluv s námi hebrejsky. Lid na hradbách to slyší."...
2. Letopisů 18:27...Michajáš ale řekl: "Jestli se vrátíš v pořádkunemluvil skrze Hospodin." A dodal: "Slyšte to, všichni...
Job 42:7...tobě a tvým dvěma přátelům, protože jste o mně nemluvili pravdivě jako můj služebník Job. Proto si teď...
Job 42:8...proto, že dám na něj, vás hanebně nepotrestámNemluvili jste totiž o mně pravdivě jako můj služebník Job...
Žalmy 75:6...své! Nepozvedejte své rohy do výše a tvrdošíjně nemluvte!" Z východu, západu ani od pouště povýšení nikdy...
Žalmy 115:5...modly, výtvory rukou člověčích. Ústa mají, a nemluví, oči mají, a nevidí. Uši mají, a neslyší, nos mají,...
Žalmy 135:16...modly, výtvory rukou člověčích. Ústa mají, a nemluví, oči mají, a nevidí. Uši mají, a neslyší, v ústech...
Přísloví 6:12...Ničemný člověk, hanebník jinak než křivě nemluví. Očima pomrkává, mele nohama, prsty ukazuje sem a...
Izaiáš 36:11...ke svým služebníkům aramejsky, vždyť rozumímeNemluv s námi hebrejsky. Lid na hradbách to slyší."...
Izaiáš 45:19...zformoval: jsem Hospodin a žádný jiný neníNemluvil jsem přece skrytě, v nějakém temném koutě země;...
Izaiáš 48:16...ke mně a tohle poslyšte: Od počátku jsem nikdy nemluvil skrytě a ve chvíli, kdy se to děje, tam jsem....
Jeremiáš 7:22...Tehdy, když jsem vaše otce vyvedl z Egyptanemluvil jsem s nimi proto, abych jim dal přikázání o...
Jeremiáš 9:4... Jeden druhého podvádějí, pravdu vůbec nemluví; svůj jazyk naučili mluvit lži, pro zvrácenost by...
Jeremiáš 14:14...neposlal, nic jsem jim nesvěřil ani jsem s nimi nemluvil. Prorokují vám lživá vidění, nicotné věštby a...
Jeremiáš 19:5...- to jsem jim přece nepřikázal, o tom jsem nemluvil, to mi nepřišlo ani na mysl! A proto hle,...
Jeremiáš 23:21... "Neposlal jsem ty proroky, a přesto běžínemluvil jsem k nim, a přesto prorokují. Kdyby v radě...
Ezechiel 13:7...lež? Říkáte: ‚Tak praví Hospodin' - jsem však nemluvil! Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Protože jsou...
Ezechiel 22:28...‚Tak praví Panovník Hospodin' - Hospodin ale nemluvil! Prostý lid zatím podvádí a loupí. Ubližují chudým...
Micheáš 1:10...k samé bráně zasáhla můj lid, k JeruzalémuNemluvte o tom v Gatu, ani neplakejte. V Bet-ofře (v tom...
Matouš 13:34... Jinak než v podobenství k nim vůbec nemluvil. Tak se naplnilo slovo proroka: "Otevřu svá ústa v...
Matouš 16:11...nasbírali košů? Jak to, že nechápete, že jsem nemluvil o chlebu? Varujte se farizejského a saducejského...
Marek 4:34...podobenstvích, nakolik byli schopni rozumětNemluvil k nim jinak než v podobenstvích, ale svým...
Jan 7:13...Kvůli strachu z představených však o něm nikdo nemluvil otevřeně. Asi v polovině svátku Ježíš vešel do...
Jan 7:46...Strážní odpověděli: "Takhle nikdy nikdo nemluvil!" "Snad jste se také nenechali obloudit?" osopili...
Jan 10:21...Jiní říkali: "Posedlý člověk takhle nemluví. Může snad démon otvírat oči slepým?" Přišla zima a...
Jan 12:49...den jej bude soudit slovo, které jsem mluvilNemluvil jsem totiž sám od sebe, ale Otec, který poslal,...
Jan 13:18...to víte; blaze vám, když se tím budete říditNemluvím o vás všech. vím, které jsem vyvolil; se ale...
Jan 15:22...Toho, který poslal. Kdybych nepřišelnemluvil k nim, neměli by hřích, teď ale pro svůj hřích...
Jan 16:29...k Otci." Jeho učedníci mu řekli: "Hle, teď  nemluvíš obrazně, ale otevřeně! Teď víme, že víš všechno a...
Jan 19:10...ptal se Ježíše: "Odkud jsi?" Ježíš neodpovídal. "Nemluvíš se mnou?" naléhal Pilát. "Nevíš, že mám moc ...
Skutky 4:17...šířit, pohrozme jim, o tom jménu s nikým nemluví." A tak je zavolali a přikázali jim, o...
Skutky 4:18...a přikázali jim, o Ježíšově jménu vůbec nemluví ani neučí. Petr a Jan jim odpověděli: "Myslíte, že...
Skutky 4:20... abychom poslouchali vás více než Boha? Nemůžeme nemluvit o tom, co jsme viděli a slyšeli." Když ale nemohli...
Římanům 14:16...Kristus! se o tom, co je pro vás dobrénemluví zle. V Božím království přece nejde o jídlo a pití,...
1. Korintským 10:29...ohled na toho, kdo vás upozornil, a na svědomíNemluvím ovšem o tvém svědomí, ale o svědomí toho druhého....
1. Korintským 14:2...však, abyste prorokovali. Kdo mluví v jazycíchnemluví totiž k lidem, ale k Bohu. Je puzen Duchem, ale...
2. Korintským 9:4...se za tu chloubu museli stydět (o vás ani nemluvě), kdyby se mnou přišli Makedonci a zjistili, že...
2. Korintským 11:17...se i trochu pochlubil. Pokud jde o chlubenínemluvím teď z Pánova pověření, ale jako blázen. Když se...
Titus 3:2... jsou vždy připraveni konat dobro, o nikom nemluví zle, jsou snášenliví, laskaví a vůči všem lidem...
Židům 4:8...je totiž Jozue uvedl do odpočinku, Bůh by pak  nemluvil o jiném dni. Proto tedy Božímu lidu nadále zůstává...
Židům 12:19...tak, že když jej slyšeli, prosili, aby k nim  nemluvil. (Nemohli totiž snést to, co se jim přikazovalo:...

Slova obsahující nemluv: nemluv (3) nemluvě (1) nemluví (13) nemluvil (21) nemluvili (2) nemluvím (3) nemluvíš (2) nemluvit (1) nemluvňat (1) nemluvňata (8) nemluvňátek (1) nemluvňatům (2) nemluvňaty (3) nemluvně (5) nemluvte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |