Nemůže

Hledám varianty 'nemůže' [ nemůžu (3) nemůžete (16) nemůžeš (9) nemůžeme (12) nemůže (85) nemohu (40) nemohou (27) nemohly (2) nemohli (57) nemohla (11) nemohl (62) ]. Nalezeny 312 verše.
Genesis 13:6...s Abramem, měl brav, skot a stany. Země jim však nemohla stačit, aby bydleli spolu. Jejich jmění bylo totiž...
Genesis 21:16...naproti, co by lukem dostřelil, neboť si řekla: "Nemohu se dívat, jak dítě umírá." Usedla naproti a dala se...
Genesis 31:35...řekla: "Nehněvej se, můj pane, že před tebou nemohu vstát. Mám měsíčky." A tak hledal, ale bůžky nenašel...
Genesis 34:14...jejich sestru Dínu. Řekli jim: "Nic takového nemůžeme udělat. Dát svou sestru neobřezanému muži - to by...
Genesis 36:7...mohli bydlet spolu, a zem jejich putování jim nemohla kvůli jejich stádům stačit. Ezau se tedy usadil v...
Genesis 38:20...příteli. Měl od ženy vyzvednout zástavu, ale nemohl ji najít. Vyptával se místních mužů: "Kde je ta...
Genesis 38:22...nebyla." A tak se vrátil k Judovi se slovy: "Nemohl jsem ji najít. Místní muži mi navíc řekli, že tam...
Genesis 38:23... To kůzle jsem přece poslal, ale tys ji nemohl najít." Asi za tři měsíce bylo Judovi oznámeno:...
Genesis 43:32...pro Egypťany, kteří jedli s ním. (Egypťané totiž nemohou jíst s Hebreji - je to pro ohavnost.) Bratři...
Genesis 44:22...oči.' Odpověděli jsme: ‚Pane, ten chlapec nemůže opustit svého otce. Když ho opustí, otec zemře!' Ty...
Genesis 44:26...znovu koupit něco k jídlu,' odpověděli jsme: ‚Nemůžeme jít! Půjdeme, jen když s námi bude náš nejmladší...
Genesis 45:1... jež by mého otce postihlo?!" Tu se Josef nemohl déle přemáhat. "Všichni ven!" křikl na svůj doprovod...
Exodus 2:3... celé tři měsíce ho skrývala. A když ho nemohla skrývat déle, pořídila pro něj třtinovou ošatku,...
Exodus 8:14...svými kouzly vyvést z prachu komáry, ale nemohli. Když byli lidé i dobytek pokryti komáry, řekli ti...
Exodus 9:11...neštovic. Věštci se kvůli těm vředům ani nemohli před Mojžíše postavit! Měli totiž na sobě vředy tak...
Exodus 12:39...ještě nevykynulo. Byli totiž z Egypta vyhnáninemohli se zdržovat, takže si ani nepřipravili jídlo na...
Exodus 13:13...lůno však vyplatíš jehnětem; kdybys ho nemohl vyplatit, zlomíš mu vaz. Rovněž každého prvorozeného...
Exodus 15:23... aniž nalezli vodu. Když potom přišli do Marynemohli místní vodu pít, neboť byla hořká. (A proto se...
Exodus 19:23...posvětí, aby se na Hospodin neobořil." "Lid nemůže vystupovat na horu Sinaj," odpověděl Mojžíš...
Exodus 33:20..."Nebudeš moci spatřit mou tvář. Žádný člověk  nemůže spatřit a zůstat naživu." Hospodin ještě řekl: "Hle,...
Exodus 34:20...lůno však vyplatíš jehnětem; kdybys ho nemohl vyplatit, zlomíš mu vaz. Každého prvorozeného ze...
Exodus 40:35...a Příbytek naplnila Hospodinova sláva. A Mojžíš nemohl vejít do Stanu setkávání, neboť na něm spočíval...
Leviticus 5:7...za něj kvůli jeho hříchu vykoná obřad smířeníNemůže-li si dovolit jehně, přinese Hospodinu jako...
Leviticus 12:8...zákon o ženě, která porodila chlapce nebo dívkuNemůže-li si dovolit jehně, vezme dvě hrdličky nebo dvě...
Leviticus 27:26...právem prvorozenství, však nikdo zasvětit nemůže. je ze skotu nebo z bravu, patří již Hospodinu....
Numeri 9:6...přikázal Mojžíšovi. Vyskytli se však muži, kteří nemohli v onen den slavit Hod beránka, neboť se poskvrnili...
Numeri 9:7...jsme se při mrtvému člověku. Proč bychom ale nemohli v určený čas přinést dar Hospodinu spolu se syny...
Numeri 11:15...mi prosím laskavost a raději zabij. se nemohu dívat na své neštěstí!" Hospodin Mojžíšovi řekl:...
Numeri 13:31...ovládnout!" Muži, kteří šli s ním, ale řekli: "Nemůžeme jít proti tomu lidu. Je silnější než my!" Zemi,...
Numeri 14:41..."Proč znovu přestupujete Hospodinův rozkazNemůžete uspět! Nevyrážejte, vždyť mezi vámi není Hospodin...
Numeri 22:18...mi Balák dával svůj dům plný stříbra a zlatanemohl bych přestoupit rozkaz Hospodina, svého Boha, a...
Numeri 24:13...mi Balák dával svůj dům plný stříbra a zlatanemohl bych přestoupit Hospodinův rozkaz a udělat o své...
Numeri 35:33...níž jste; právě krev totiž zemi poskvrňuje. Země nemůže být očištěna od krve, která na byla prolita,...
Deuteronomium 1:9...po nich jejich semeni." Tenkrát jsem vám řekl: "Nemohu vás dále nést sám. Hospodin, váš Bůh, vás rozmnožil....
Deuteronomium 24:16...volat k Hospodinu, a budeš mít hřích. Rodiče nemohou platit životem za své děti ani děti za své rodiče....
Deuteronomium 31:2...Izraeli, řekl jim: "Je mi sto dvacet letnemohu dále vycházet a vcházet před vámi. Navíc mi Hospodin...
Jozue 7:12...a uložili mezi své věci! Proto synové Izraele nemohou obstát před svými nepřáteli a obrací se před nimi...
Jozue 8:20...se ohlédli a hle - z města stoupal k nebi dýmNemohli ovšem utéci ani tam, ani tam, protože lid prchající...
Soudců 2:14...nepřátelům ze všech stran, takže proti nim nemohli obstát. Kamkoli se vypravili, Hospodinova ruka byla...
Soudců 7:2...řekl Gedeonovi: "Máš příliš velké vojskoNemohu jim vydat Midiánce do rukou, aby se Izrael nechlubil...
Soudců 10:16...cizí bohy a sloužili Hospodinu. A ten  nemohl strádání Izraele dále snášet. Amonci se tehdy...
Soudců 11:35... do neštěstí! jsem dal slovo Hospodinunemohu je vzít zpět!" "Otče můj," řekla mu ona, "ty jsi dal...
Soudců 21:18...celý kmen. Naše dcery jim ale za ženy dát nemůžeme, protože Izraelci přísahali: Zlořečený, kdo by dal...
Růt 4:6..." Načež ten příbuzný řekl: "Tak to ho vykoupit nemohu - vždyť bych ohrozil vlastní dědictví! Vykup to pole...
1. Samuel 1:7... Jednou ji ponižovala tak, že se rozplakalanemohla ani jíst. Její muž Elkána řekl: "Proč pláčeš,...
1. Samuel 5:7...se děje, říkali: "Truhla izraelského boha u nás nemůže zůstat. Jeho ruka drtí nás i našeho boha Dágona!"...
1. Samuel 12:21...celým srdcem. Neodvracejte se k marnostem, které nemohou nijak prospět ani zachránit - vždyť jsou to...
1. Samuel 13:19... Filištíni si totiž řekli: "Aby si ti Hebrejové nemohli dělat meče nebo kopí." Celý Izrael si tedy chodil k...
1. Samuel 17:29...na bitvu, co?" "Co jsem zase provedl? To se nemůžu zeptat?" bránil se David. Potom se obrátil na...
1. Samuel 17:33... "Tvůj služebník půjde a bude se s ním bít." "Nemůžeš se s tím Filištínem bít," namítl mu Saul. "Jsi...
1. Samuel 17:39...to nebyl zvyklý, a tak Saulovi řekl: "V tom jít nemůžu. Nejsem na to zvyklý," a svlékl to ze sebe. Pak si...
1. Samuel 29:8...ode dne, kdy jsem k tobě přišel, dodnes? Proč nemohu jít bojovat proti nepřátelům svého krále a pána?"...
2. Samuel 13:25...ne, můj synu," odpověděl král Abšalomovi, "nemůžeme jít všichni. Byli bychom ti na obtíž." A ačkoli na...
2. Samuel 13:26...na něj naléhal, nechtěl jít, ale požehnal mu. "A nemohl by s námi jít alespoň můj bratr Amnon?" zeptal se...
2. Samuel 18:3...půjdu do boje," řekl král vojsku. Namítli ale: "Nemůžeš jít s námi! Kdybychom museli utíkat, nebude jim...
2. Samuel 23:10...vstal a pobíjel Filištíny, mu ruka ztuhla, že nemohl pustit meč. Lid jen postupoval za ním a obíral...
1. Královská 1:1... Král David byl stařec v pokročilém věkuNemohl se zahřát, ani když ho přikrývali plášti. Jeho...
1. Královská 5:17...poslal zprávu: "Jak sám víš, můj otec David nemohl postavit chrám jménu Hospodina, svého Boha. Musel...
1. Královská 8:11...chrám oblak. Kněží se kvůli tomu oblaku nemohli postavit ke službě, protože Hospodinův chrám...
1. Královská 8:27...přebývat na zemi? Nebesa, ba ani nebesa nebes  nemohou obsáhnout - čím méně tento chrám, který jsem...
1. Královská 13:4... kterou na něj ukázal, mu ale odumřela, a ji nemohl přitáhnout zpět k sobě. Vtom se oltář roztrhl a...
1. Královská 13:16...a najez se," řekl mu. Boží muž ale odpověděl: "Nemohu se s tebou vrátit, nemohu s tebou jít. Nebudu tu s...
1. Královská 15:17...proti Judsku. Vystavěl Rámu, takže od krále Asy nemohl nikdo odejít ani tam přijít. Asa proto vzal všechno...
1. Královská 19:4...sám pokračoval celý den cesty do pouště. Když  nemohl dál, sedl si pod jeden jalovec a přál si umřít: "...
1. Královská 20:9...svému služebníku vzkázal prve. Toto ale splnit nemohu." S touto odpovědí pak poslové odešli. Ben-hadad mu...
1. Královská 21:3...ale Achabovi odpověděl: "Hospodin chraňNemůžu ti dát své otcovské dědictví." Achab se vrátil domů...
2. Královská 5:12...lepší než všechna voda v Izraeli? Copak jsem se nemohl umýt v nich, abych byl očištěn?" S tím se otočil a...
2. Královská 9:37...zůstane jako hnůj na jizreelském poli, aby nikdo nemohl říci: To byla Jezábel.'" Achab měl v Samaří...
2. Královská 14:6...zákona je psáno, že Hospodin přikázal: "Rodiče nemohou platit životem za své děti ani děti za své rodiče....
2. Královská 18:29...se od Ezechiáše klamat. Z ruky vás vysvobodit nemůže! Nenechte se od Ezechiáše navádět k důvěře v...
2. Královská 23:33...Nekó ho uvěznil v Rible v chamátské zemi, aby nemohl kralovat v Jeruzalémě, a uložil zemi povinný odvod...
1. Letopisů 22:8...jsi přede mnou na zemi prolil tolik krvenemůžeš stavět dům mému jménu. Narodí se ti ale syn a ten...
2. Letopisů 2:5... Kdo by však dokázal postavit dům Tomu, jehož nemohou obsáhnout nebesa, ba ani nebesa nebes? A kdo jsem...
2. Letopisů 5:14...chrám, naplnil oblak. Kněží se kvůli tomu oblaku nemohli postavit ke službě, protože Hospodinův chrám...
2. Letopisů 6:18...člověkem na zemi? Nebesa, ba ani nebesa nebes  nemohou obsáhnout - čím méně tento chrám, který jsem...
2. Letopisů 7:2... Chrám naplnila sláva Hospodinova, takže kněží nemohli vstoupit do Hospodinova chrámu, protože Hospodinův...
2. Letopisů 7:7...protože bronzový oltář, který Šalomoun zhotovilnemohl pojmout všechny ty zápalné a moučné oběti a obětní...
2. Letopisů 8:11...který pro ni postavil. Prohlásil totiž: " žena nemůže bydlet v domě izraelského krále Davida, neboť místa,...
2. Letopisů 14:10...k Hospodinu, svému Bohu: "Hospodine, nikdo jiný nemůže pomoci slabému proti takové přesile. Pomoz nám,...
2. Letopisů 16:1...král Baaša. Vystavěl Rámu, takže od krále Asy nemohl nikdo odejít ani tam přijít. Asa proto vynesl...
2. Letopisů 20:6...všech národů a ve tvé ruce je síla i moc. Nikdo nemůže obstát před tebou! Byl jsi to přece ty, Bože náš,...
2. Letopisů 20:25...výzbroje, šatů a dalších cenností, že to ani nemohli pobrat. Kořisti nakonec bylo tolik, že jim trvalo...
2. Letopisů 23:19...K branám Hospodinova chrámu postavil stráže, aby nemohl vstoupit nikdo jakkoli nečistý. Vzal setníky,...
2. Letopisů 25:4...Zákoně, je psáno, že Hospodin přikázal: "Rodiče nemohou platit životem za své děti ani děti za své rodiče....
2. Letopisů 30:3...oslaví Hod beránka v druhém měsíci, protože ho nemohli uspořádat v patřičný čas, neboť ještě nebylo...
2. Letopisů 32:15...lid z ruky ani z rukou mých otců. Ani váš bůh nemůže z ruky vysvobodit vás!" Jeho služebníci vedli...
Ezdráš 2:59... z Tel-charši, z Kerubu, Adanu a Imeru, ale nemohli prokázat, že jsou rodem a původem z Izraele: Synové...
Ezdráš 4:3...izraelských otcovských rodů jim ale odpověděli: "Nemůžete s námi stavět chrám našemu Bohu. Budeme stavět...
Ezdráš 4:14... Poněvadž jsme však trvale oddáni palácinemohli jsme se déle dívat na toto znevažování krále a...
Ezdráš 10:13...co říkáš. Je nás tu ale mnoho a je období dešťůNemůžeme stát venku. Nedá se to zvládnout za den nebo dva....
Nehemiáš 6:3...nim posly s odpovědí: "Pracuji na velikém díleNemohu se uvolnit. Proč bych měl to dílo zpozdit, když bych...
Nehemiáš 7:61... z Tel-charši, z Kerubu, Adonu a Imeru, ale nemohli prokázat, že jsou rodem a původem z Izraele: Synové...
Nehemiáš 13:19...postavil některé ze svých mužů, aby se v sobotu nemohl přivážet náklad. Jednou nebo dvakrát museli...
Ester 6:1... a tak dal postavit ten kůl. noci král nemohl spát. Rozkázal tedy, mu přinesou kroniku říšských...
Job 3:6...I tu noc měla zachvátit temnota, aby se do roku nemohla počítat, do počtu měsíců aby nevešla! Ach ta noc -...
Job 7:11... nikdy se neukáže ve svém obydlí. Proto déle nemohu mlčet, v soužení ducha musím promluvit, své hořké...
Job 29:24...vláhu čekali dychtivě. Když jsem se usmál na nemohli uvěřit, světlo tváře nechtěli zaplašit. Sedal...
Job 34:12...v žádném případě nebude jednat zle, Všemohoucí nemůže právo převracet. Kdo mu asi svěřil zem? Kdo mu...
Job 34:30...nad lidmi i národy, tak aby bezbožní vládnout nemohli a nesváděli lidi do pasti. Co kdybys tedy Bohu...
Žalmy 22:3... Bože můj, ty se však nehlásíš, ani za nocí nemohu najít klid. Ty sám jsi svatý, trůníš uprostřed...
Žalmy 22:30...pokleknou - ti, kdo se při životě udržet nemohou! Jejich potomci mu budou sloužit, o Pánu budou...
Žalmy 76:6... Bezmocní byli všichni bojovníci, rukama pohnout nemohli. Bože Jákobův, když tys jim pohrozil, jezdec i s...
Žalmy 77:5...séla Oči zamhouřit nedals mi, rozrušen jsemnemohu promluvit. Připomínám si dávné dny, časy, jež dávno...
Žalmy 78:44...tehdy ve krev obrátil, ze svých potoků se napít nemohli! Mračno much poslal, aby je žraly, a také žáby, aby...
Žalmy 78:64...kněží tehdy padali mečem, jejich vdovy plakat nemohly. Tehdy Pán procitl tak jako ze snu, jako bojovník,...
Žalmy 88:9...ode zahnal jsi, způsobils, že si ošklivíNemohu uniknout ze svého sevření, oči mi hasnou trápením!...
Žalmy 102:8...poušti se podobám, jsem jako sýček v pustináchNemohu spát a jsem sám jak vrabec na střechách. Posměchu...
Žalmy 107:4...i zámoří! Bloudili pouští po cestách opuštěnýchnemohli najít město k bydlení. Hladoví byli a trpěli žízní,...
Žalmy 146:3...Nespoléhejte na mocné - smrtelník nikoho spasit nemůže. ztratí dech, vrátí se do země, jeho úmysly se...
Přísloví 4:16... a jdi pryč! Neusnou, dokud někomu neublížínemohou spát, než někoho podrazí. Takoví se chlebem...
Kazatel 1:8...jen jsou úmorné všechny ty věci, člověk to ani nemůže vyslovit! Oko se pohledem nikdy nenasytí, ucho se...
Kazatel 6:10... jak na tom člověk je - s tím, kdo je silnějšínemůže soupeřit. Čím více slov, tím větší marnost! Co z...
Kazatel 8:17...se za tím pochopením pachtí, nikdy je ale nemůže postihnout. I kdyby mudrc tvrdil, že to , ani on...
Izaiáš 1:14...- jak se mi z duše protiví! Jsou mi břemenemnemohu je vydržet. Proto když ke mně vzpínáte ruce,...
Izaiáš 29:11... kdo umí číst, se slovy: "Prosím čti," odpoví: "Nemohu, je zapečetěná." A když ji dáte někomu, kdo číst...
Izaiáš 30:6...hrbech velbloudů nesou poklady lidu, který jim nemůže nijak pomoci, Egyptu, který nezmůže vůbec nic, a...
Izaiáš 36:14...Tak praví král: Nenechte se od Ezechiáše klamatNemůže vás vysvobodit! Nenechte se od Ezechiáše navádět k...
Izaiáš 44:9...model jsou zcela nicotní, to, co obdivují, jim nemůže pomoci. Sami sobě stojí za svědky, přitom nic nevidí...
Izaiáš 46:2...obtížena k padnutí. Hroutí se, spolu padajínemohou to břímě zachránit, musejí odejít do zajetí. Slyšte...
Izaiáš 57:20... Ničemové však budou jak moře bouřící, jež nemůže se utišit a jehož vlny kalným bahnem zmítají. Můj...
Izaiáš 58:4...a rozbroje, vaše krutá pěst dopadá na druhéNemůžete se postit tak jako dnes, abyste byli vyslyšeni v...
Izaiáš 59:1...- ruka Hospodinova není krátká, aby zachraňovat nemohla, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel! Vaše viny...
Jeremiáš 2:17...muži, kteří ti lebku rozbili. Copak si za to nemůžeš sama? Opustilas Hospodina, svého Boha, tenkrát,...
Jeremiáš 4:19...se! Srdce mám sevřené, srdce se chvějenemohu zůstat mlčet! Slyšíš, duše, hlas polnice? Troubí...
Jeremiáš 6:11...Jsem plný Hospodinova hněvu, zadržovat ho nemohu. "Vylij ho tedy na děti v ulicích i tam, kde se baví...
Jeremiáš 6:20...ze Sáby, k čemu vonný puškvorec z dálné cizinyNemohu přijmout vaše zápaly, vaše oběti se mi nelíbí!" Nuže...
Jeremiáš 8:22...tam lékaře nemají? Tak proč se rána mého lidu nemůže zacelit? Kéž by hlava byla studnicí a oči slzí...
Jeremiáš 14:19...odpor k Sionu? Proč jsi nás tolik bil, že se nemůžeme uzdravit? Vyhlížíme klid, a nic dobrého není;...
Jeremiáš 18:6...dostal jsem slovo Hospodinovo: "Nemohu snad s vámi naložit jako tento hrnčíř, dome Izraele?...
Jeremiáš 20:9...v srdci, je jako oheň v mých kostech zavřenýnemohu ho v sobě zadržet, neovládnu se! Od tolika lidí...
Jeremiáš 23:32... jsem je neposlal a nic jsem jim nesvěřilNemohou tomuto lidu nijak pomoci, praví Hospodin." "Když se...
Jeremiáš 44:22...Bylo mu to snad lhostejné? Hospodin to nemohl déle snést! To kvůli vašim zločinům a kvůli...
Jeremiáš 46:6...všude kolem! praví Hospodin. Ani nejrychlejší nemohou utéci, neuniknou ani siláci. Tam na severu, u řeky...
Jeremiáš 46:11...egyptská! Nadarmo si léky hromadíš - žádný  nemůže uzdravit. Národy uslyší o tvém zahanbení, tvůj nářek...
Jeremiáš 46:15...okolo hltá meč!' Proč tvoji siláci leží pobitiNemohou vstát, sráží je Hospodin. Budou padat zas a zas,...
Pláč 1:14...Hospodin vydal do rukou, před nimiž obstát nemohu. Hospodin pohrdl všemi hrdiny, kteří jsou v mých...
Pláč 3:7... do temnoty jak dávno mrtvého. Zazdil nemohu pryč, obtížil okovy. I když jsem křičel ze všech...
Pláč 3:49...je rozdrcen! oči pláčou bez ustání, ten proud nemůže přestat, dříve než Hospodin shlédne shůry, než se...
Pláč 4:18...nebyl s to nás zachránit. Sledovali naše krokynemohli jsme ani vyjít ven. Přišel náš konec, dny se...
Ezechiel 14:16...Hospodin - i kdyby v byli tito tři mužinemohli by zachránit ani vlastní syny nebo dcery....
Ezechiel 14:18...Hospodin - i kdyby v byli tito tři mužinemohli by zachránit ani vlastní syny a dcery. Zachránili...
Ezechiel 14:20...Hospodin - i kdyby v byli Noe, Daniel a Jobnemohli by zachránit ani vlastního syna nebo dceru....
Ezechiel 47:5...dalších tisíc - a byla to řeka, kterou jsem nemohl přebrodit, protože byla tak hluboká, že se v ...
Daniel 2:1...měl Nabukadnezar sen, který ho rozrušil tak, že nemohl spát. Král si proto nechal zavolat věštce,...
Daniel 4:32...zástupy i s těmi, kdo bydlí na zemi. Jeho ruku nemůže nikdo zastavit, nikdo mu neřekne: ‚Cos to učinil?'...
Daniel 6:5...najít na Danielově vládní službě nějakou chybuNemohli ale žádnou chybu ani nedbalost najít, protože byl...
Daniel 6:9... aby podle nepomíjivého zákona Médů a Peršanů nemohl být změněn." A tak král Darjaveš ten edikt podepsal...
Daniel 6:16..."Pamatuj, králi, že podle zákona Médů a Peršanů nemůže být žádný královský edikt ani rozkaz změněn!"...
Daniel 8:27... I nadále jsem však byl tím viděním otřesennemohl je pochopit. V prvním roce Darjaveše, syna...
Daniel 10:8...síla opustila, zbledl jsem jako mrtvýnemohl jsem se vzchopit. Potom zaburácel jeho hlas, a...
Daniel 10:16...mnou, "kvůli tomu vidění jsem přemožen bolestínemohu se vzchopit. Copak s tebou, pane, může mluvit někdo,...
Daniel 10:17..., tvůj služebník? Všechna síla opustilanemohu se ani nadechnout." Ten kdosi podobný člověku se ...
Ozeáš 5:13...pomoci. Ten vás však nebude moci uzdravitnemůže vyléčit vaše zranění! totiž budu pro Efraima lvem...
Amos 4:8...plahočili, aby se vody napili, uhasit žízeň ale nemohli. A přesto jste se ke mně nevrátili, praví Hospodin....
Amos 5:6... který stravuje, který nikdo v Bet-elu uhasit nemůže! Vy ale obracíte právo v pelyněk a spravedlnost k...
Amos 5:21...vaše svátky, jsou mi odporné, vaše shromáždění nemohu vydržet! Když mi přinášíte zápalné a moučné oběti,...
Amos 7:10...tobě osnuje spiknutí v samém srdci Izraele. Země nemůže všechny ty jeho řeči snést. Amos totiž říká:...
Abakuk 1:13..., zjednat nápravu. Ty máš však čisté očinemůžeš přihlížet trápení a dívat se na neštěstí. Proč tedy...
Abakuk 2:5...klid. Otevírá chřtán jako záhrobí, jako smrt nemůže se nasytit, i kdyby uchvátil všechny národy a...
Zachariáš 2:4...mi: "Tyto rohy rozprášily Judu tak, že nikdo ani nemohl zvednout hlavu. Tihle však přišli, aby jimi otřásli...
Zachariáš 8:10...dosud pracovali bez odměny a kvůli nepřátelům nemohl nikdo v klidu přicházet ani odcházet, neboť jsem...
Matouš 5:14... Vy jste světlo světa. Město ležící na hoře nemůže být skryto. Stejně tak se nerozsvěcí lampa, aby ji...
Matouš 5:36...velikého Krále. Nepřísahej ani na svou hlavuNemůžeš přece jediný svůj vlas udělat bílým nebo černým. ...
Matouš 6:24...v tobě tmou, jak veliká bude sama tma?! Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho...
Matouš 7:18...ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést...
Matouš 8:28...z hrobů. Byli tak nebezpeční, že tou cestou ani nemohl nikdo chodit. Začali křičet: "Co je ti po nás, Boží...
Matouš 10:28...se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte Toho, který může duši i tělo...
Matouš 13:15... srdcem nepochopili a neobrátili se, abych je nemohl uzdravit.' Ale blaze vašim očím, že vidí, a vašim...
Matouš 17:16...do vody. Přivedl jsem ho ke tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit." "Vy nevěřící a zvrácené pokolení!"...
Matouš 17:19...a v soukromí se ho zeptali: "Proč jsme ho my nemohli vyhnat?" [21] "Kvůli své malověrnosti," odpověděl...
Matouš 26:40..." Když se vrátil k učedníkům, zjistil, že spí. "Nemohli jste se mnou bdít ani hodinu?" řekl Petrovi. "Bděte...
Matouš 26:42...malátné." Odešel podruhé a modlil se: "Otče můjnemůže-li tento kalich minout, ale musím ho vypít, se...
Matouš 26:53...Všichni, kdo meč berou, mečem padnou. Myslíš, že nemohu požádat svého Otce, aby mi hned dal aspoň dvanáct...
Matouš 27:6...kněží mince posbírali, ale potom si řekli: "Nemůžeme je dát do pokladny, jsou to přece krvavé peníze."...
Matouš 27:42...staršími: "Jiné zachránil, ale sám se zachránit nemůže! Jestli je král Izraele, teď sleze z kříže, a...
Marek 1:45...mluvit a rozhlašovat tu věc tak, že Ježíš  nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na...
Marek 2:4...a nesli ochrnutého. Kvůli davu ho ale k němu nemohli přinést, a tak odkryli střechu nad místem, kde byl,...
Marek 2:19...ženich ještě s nimi? Dokud mají ženicha u sebenemohou se postit. Přijdou dny, kdy jim bude ženich vzat, a...
Marek 3:20...vrátil domů, znovu se sešel takový zástup, že se nemohli ani najíst. Když se to dozvěděli jeho příbuzní,...
Marek 3:24...Pokud se království rozdělí samo proti soběnemůže obstát. Také když se dům rozdělí sám proti sobě,...
Marek 3:25...obstát. Také když se dům rozdělí sám proti soběnemůže obstát. Jestliže tedy satan povstal sám proti sobě a...
Marek 3:26...tedy satan povstal sám proti sobě a je rozdělennemůže obstát a je s ním konec. Nikdo ale nemůže přijít do...
Marek 3:27... nemůže obstát a je s ním konec. Nikdo ale nemůže přijít do domu siláka a uloupit jeho majetek, pokud...
Marek 5:3...nečistým duchem. Bydlel v hrobech a nikdo ho  nemohl ani svázat řetězem. Předtím býval často spoután...
Marek 5:4...vždy roztrhal a okovy rozlámal, takže ho nikdo nemohl zkrotit. Pořád, ve dne i v noci, byl v hrobkách a na...
Marek 6:5... u svých příbuzných a ve vlastním domě." A nemohl tam vykonat žádný zázrak, jen na několik nemocných...
Marek 6:19...mu to měla za zlé a chtěla ho zabít, ale nemohla. Herodes se totiž Jana bál, neboť věděl, že je to...
Marek 7:15... [16] Nic, co do člověka vchází zvenku, ho nemůže pošpinit. Člověka špiní to, co z něj vychází!" Když...
Marek 7:18... že cokoli vchází do člověka zvenku, ho nemůže pošpinit? Nejde to přece do jeho srdce, ale do...
Marek 9:3...úplně zbělely, tak jak by je žádný bělič na zemi nemohl vybělit. A uviděli Eliáše a Mojžíše, jak rozmlouvají...
Marek 9:28...se ho v soukromí ptali: "Proč jsme ho my nemohli vyhnat?" Odpověděl jim: "Tento druh démonů nemůže...
Marek 9:29...vyhnat?" Odpověděl jim: "Tento druh démonů nemůže vyjít jinak než skrze modlitbu." Pak odtud odešli....
Marek 9:39...s námi." "Nebraňte mu!" odpověděl Ježíš. "Nikdo nemůže vykonat zázrak v mém jménu a hned nato o mně mluvit...
Marek 14:37... že spí. "Šimone, ty spíš?" řekl Petrovi. "Nemohl jsi bdít ani hodinu? Bděte a modlete se, abyste...
Marek 15:31...říkali: "Jiné zachránil, ale sám se zachránit nemůže! ten Mesiáš, ten král Izraele, teď sleze z kříže,...
Lukáš 1:22...tak dlouho zdržuje v chrámu. Když konečně vyšelnemohl s nimi mluvit, a tak poznali, že musel mít v chrámu...
Lukáš 6:48...povodeň, přivalila se na ten dům řeka, ale nemohla jím otřást, protože byl dobře postaven. Ale ten,...
Lukáš 8:19...jeho matka a bratři, ale kvůli zástupu se k němu nemohli dostat. Oznámili mu: "Tvá matka a tvoji bratři...
Lukáš 8:43...všechno své živobytí na lékaře, ale žádný ji nemohl uzdravit. Když se ale zezadu přiblížila k Ježíši a...
Lukáš 9:40... Prosil jsem tvé učedníky, aby ho vyhnali, ale nemohli!" "Vy nevěřící a zvrácené pokolení!" zvolal Ježíš....
Lukáš 11:7... jsou zamčené a děti jsou se mnou v postelinemohu vstát a něco ti dávat'? Říkám vám: I kdyby nevstal a...
Lukáš 13:11...let duchem nemoci; byla sehnutá tak, že se vůbec nemohla narovnat. Když ji Ježíš uviděl, zavolal ji k sobě....
Lukáš 14:20... omluv .' Další řekl: ‚Oženil jsem se, a proto nemohu přijít.' Sluha se tedy vrátil a vyřídil to svému...
Lukáš 14:26...a sestrách, a dokonce na vlastním životěnemůže být mým učedníkem. Kdo není ochoten nést svůj kříž a...
Lukáš 14:27... Kdo není ochoten nést svůj kříž a jít za mnounemůže být mým učedníkem. Když někdo z vás bude chtít...
Lukáš 14:29...dokončení? Jinak, kdyby položil základy, ale nemohl stavbu dokončit, všichni okolo by se mu posmívali:...
Lukáš 14:30...se mu posmívali: ‚Tenhle člověk začal stavětnemohl to dokončit!' Anebo když nějaký král potáhne do boje...
Lukáš 14:33...tedy žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co nemůže být mým učedníkem. Sůl je dobrá. Kdyby však i sůl...
Lukáš 16:3...‚Co budu dělat, můj pán propustí? Kopat nemohu, žebrat se stydím... vím, co udělám, aby lidé...
Lukáš 16:13...v cizím, kdo vám to, co je vaše? Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Buď bude jednoho nenávidět a...
Lukáš 16:26...k vám nebo se snažili dostat odtamtud k námnemohli.' On na to řekl: ‚Prosím , otče, pošli ho tedy do...
Lukáš 19:3... Toužil se podívat, kdo je Ježíš, ale kvůli davu nemohl, neboť byl malé postavy. Běžel tedy napřed a vylezl...
Lukáš 24:41...těch slovech jim ukázal ruce i nohy. Když stále nemohli samou radostí uvěřit a jen se divili, zeptal se...
Jan 3:2... že jsi přišel jako učitel od Boha. Nikdo přece nemůže dělat zázraky, které děláš ty, není-li Bůh s ním."...
Jan 3:3... amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovunemůže spatřit Boží království." "Jak se může člověk...
Jan 3:5... říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Duchanemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z těla,...
Jan 3:27...přicházejí k němu!" Jan odpověděl: "Člověk nemůže přijmout nic, není-li mu to dáno z nebe. Vy sami...
Jan 5:19...Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám: Syn nemůže sám od sebe dělat nic, jedině to, co vidí dělat Otce...
Jan 5:30...konali zlo, budou vzkříšeni k soudu. Sám od sebe nemohu dělat nic. Jak slyším, tak soudím a můj soud je...
Jan 6:44...reptat!" odpověděl jim Ježíš. "Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec, který ...
Jan 6:65...dodal: "Proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce." Mnozí z jeho...
Jan 8:21... dokud nezemřete ve svém hříchu. Jdu tam, kam vy nemůžete." Židé na to říkali: "To se snad chce zabít, že...
Jan 8:22...se snad chce zabít, že říká: ‚Jdu tam, kam vy nemůžete'?" Odpověděl jim: "Vy jste zdola, jsem shora....
Jan 8:43...sebe, to on poslal. Proč nerozumíte řečiNemůžete slovo ani slyšet! Váš otec je ďábel a vy chcete...
Jan 10:29...mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vyrvat z ruky mého Otce. a Otec jsme jedno...
Jan 10:35... kteří dostali Boží slovo, nazval bohy - a Písmo nemůže být zrušeno - proč , kterého Otec posvětil a...
Jan 11:37... Někteří ale namítli: "Když otevřel oči slepéhonemohl se postarat, aby tenhle člověk nezemřel?" V hlubokém...
Jan 12:39...zprávě? Komu se Hospodinova paže zjevila?" Proto nemohli věřit, neboť Izaiáš ještě řekl: "Oslepil jejich oči...
Jan 12:40...a srdcem nepochopili a neobrátili se, abych je nemohl uzdravit." To řekl Izaiáš, když zahlédl jeho slávu a...
Jan 13:8...mu Ježíš, "ale později porozumíš." "Ty mi přece nemůžeš mýt nohy!" namítal Petr. "Když neumyji, nebudeš...
Jan 13:33...vám, co jsem řekl Židům: ‚Jdu tam, kam vy nemůžete.' Dávám vám nové přikázání: Milujte jedni druhé....
Jan 13:36..."Pane, kam jdeš?" "Tam, kam jdu, teď za mnou nemůžeš," odpověděl mu Ježíš, "ale přijdeš za mnou později...
Jan 13:37...přijdeš za mnou později." "Pane, proč za tebou nemohu teď?" ptal se Petr. "Položím za tebe život!"...
Jan 14:17...zůstal navěky, totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte,...
Jan 15:4... Zůstaňte ve mně a ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni,...
Jan 16:12... Ještě vám mám mnoho co říci, ale teď to nemůžete unést. ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do...
Jan 21:6...najdete," řekl jim. Hodili tedy síť a ji ani nemohli utáhnout, kolik v bylo ryb. Učedník, kterého...
Skutky 2:24...ale vzkřísil a zprostil utrpení smrti, protože nemohl zůstat v její moci. David o něm říká: ‚Hospodina...
Skutky 4:2...kněží s velitelem chrámové stráže a se saducejiNemohli totiž snést, že učí lid a že v souvislosti s...
Skutky 4:16..., že se skrze stal zjevný zázrak, a my to nemůžeme popřít. Aby se to ale mezi lidmi přestalo šířit,...
Skutky 4:20...správné, abychom poslouchali vás více než BohaNemůžeme nemluvit o tom, co jsme viděli a slyšeli." Když...
Skutky 4:21...o tom, co jsme viděli a slyšeli." Když ale nemohli najít nic, za co by je potrestali, znovu jim...
Skutky 5:24...velitel chrámové stráže s vrchními kněžíminemohli pochopit, co se to stalo. Vtom někdo přišel s...
Skutky 6:10... Kilikie a Asie) a začali Štěpánovi odporovatNemohli ale obstát proti moudrosti a Duchu, v jehož moci...
Skutky 13:39...všeho, od čeho vás Mojžíšův zákon ospravedlnit nemohl. Dejte si však pozor, aby se vám nestalo, co je...
Skutky 14:8...šířili evangelium. V Lystře sedával jeden mužNemohl na nohy, neboť byl od lůna své matky chromý a nikdy...
Skutky 15:1...se nedáte obřezat podle Mojžíšova způsobunemůžete být spaseni." Pavel a Barnabáš s nimi proto vedli...
Skutky 15:10...Boha? Proč nakládáte učedníkům jho, které nemohli unést ani naši otcové ani my? Věříme přece, že jsme...
Skutky 16:18...spásy!" Když to trvalo mnoho dní, Pavel to  nemohl snést, a tak se obrátil a řekl tomu duchu:...
Skutky 17:29...přece jeho rodina.' Když tedy jsme Boží rodinanemůžeme si myslet, že by se božská bytost mohla podobat...
Skutky 21:34... V davu však jedni křičeli to a druzí onoNemohl kvůli hluku zjistit nic jistého, a tak poručil, ...
Skutky 24:13... nebo ve městě. To, z čeho tu obviňujínemohou nijak prokázat. Přiznávám však před tebou, že...
Skutky 25:7...a vznášeli proti němu těžká obvinění, která však nemohli dokázat. Pavel se hájil: "Ani proti židovskému...
Skutky 25:11...tom, z čeho obviňují, nic není, nikdo jim nemůže vydat. Odvolávám se k císaři!" Festus to probral se...
Skutky 27:15...orkán zvaný Euroklydon a opřel se do lodi. Ta mu nemohla čelit, a tak jsme se nechali unášet, jsme se...
Skutky 27:21...naděje, že se zachráníme. Když dlouho ani nemohli jíst, Pavel se postavil doprostřed a řekl: "Pánové,...
Skutky 27:39...moře, aby odlehčili loď. Konečně se rozedniloNemohli tu zem poznat, ale viděli jakousi zátoku s plochým...
Skutky 27:41...však loď najela na mělčinu. Příď pevně uvízlanemohla se pohnout, zatímco záď se tříštila pod náporem vln...
Skutky 28:25...dali přesvědčit, ale jiní nevěřili. Když se nemohli shodnout a začali se rozcházet, Pavel jim pověděl...
Skutky 28:27... srdcem nepochopili a neobrátili se, abych je nemohl uzdravit.' [29] Proto vězte, že Boží spása byla...
Římanům 8:7...smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se...
Římanům 8:8...zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou. Přebývá-li však ve vás Boží Duch, pak nežijete v...
Římanům 8:39...ani hlubina ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu! ...
1. Korintským 2:14...Božího Ducha, neboť jsou pro něj bláznovstvím, a nemůže je pochopit, neboť se jim rozumět jen duchovně....
1. Korintským 3:1...mysl Kristovu! Jenže jsem s vámi, bratřinemohl mluvit jako s duchovními, ale jako s tělesnými, jako...
1. Korintským 3:2...mlékem, ne hutným pokrmem, neboť jste ho ještě nemohli snést a ani dosud nemůžete, neboť jste stále...
1. Korintským 3:11...však dává pozor, jak na nich staví. Nikdo nemůže položit jiný základ, mimo ten, který je již položen,...
1. Korintským 7:5...spolu, aby vás nepokoušel satan, kdybyste se nemohli ovládnout. To, co tu říkám, však není příkaz, ale...
1. Korintským 7:9...pro lepší zůstat, jako jsem . Pokud se však nemohou ovládnout, vstoupí do manželství. Je přece lepší...
1. Korintským 10:21...A nechci, abyste měli co společného s démonyNemůžete pít kalich Páně i kalich démonů; nemůžete mít...
1. Korintským 11:17...církve Boží také ne. Když jsem u napomínánínemohu vás pochválit za to, že vaše shromáždění jsou spíše...
1. Korintským 11:22... a pak někdo hladoví a jiný se opil. Copak nemůžete jíst a pít doma? To pohrdáte Boží církví natolik,...
1. Korintským 12:3...věděli, že nikdo, kdo mluví v Duchu svatémnemůže zlořečit Ježíši, tak jako nikdo nemůže prohlásit...
1. Korintským 12:21...je sice mnoho částí, tvoří však jedno tělo. Oko nemůže říci ruce: "Nepotřebuji ," stejně jako hlava...
1. Korintským 15:15...Krista, jehož nevzkřísil - pokud totiž mrtví nemohou být vzkříšeni. Jestliže mrtví nemohou být vzkříšeni...
1. Korintským 15:16...mrtví nemohou být vzkříšeni. Jestliže mrtví nemohou být vzkříšeni, pak nebyl vzkříšen ani Kristus! A...
1. Korintským 15:50...nebeského. Říkám vám, bratři, že tělo a krev nemůže mít podíl na Božím království a smrtelnost nemůže...
2. Korintským 3:7... na niž synové Izraele kvůli pomíjející slávě nemohli ani pohlédnout. Jestliže ta služba byla tak slavná,...
2. Korintským 12:4... kde slyšel nepopsatelné věci, které člověk ani nemůže vypovědět. Tímto se tedy budu chlubit, ale sám sebou...
2. Korintským 13:8...chovat správně a my budeme jako ti, kdo selhaliNemůžeme přece stát proti pravdě, jedině za pravdou. Rádi...
Galatským 2:16...Židé, žádní hříšní pohané, víme, že člověka nemohou ospravedlnit skutky Zákona, ale jen víra v Ježíše...
Galatským 3:17...Chci tím říci toto: Zákon zavedený po 430 letech nemůže zrušit smlouvu předtím schválenou Bohem, a odvolat...
Galatským 5:17...a Duch proti tělu; navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. Když jste však vedeni Duchem,...
Efeským 4:19...nestydatosti; páchají všemožnou nečistotu, ale nemohou se nasytit. Tomu jste se však od Krista...
Filipským 1:20...Ježíše Krista to vše povede k záchraně. se nemohu dočkat! Mám totiž naději, že v ničem nebudu zahanben...
1. Tesalonickým 3:1...naše sláva a radost! Když jsme to odloučení nemohli déle snést, rozhodli jsme se zůstat v Athénách sami...
1. Tesalonickým 3:5...jak sami víte, také přišlo. Když jsem to tedy  nemohl snést, poslal jsem k vám Timotea, abych se dozvěděl...
1. Timoteus 6:16...světle, kterého nikdo z lidí neviděl ani vidět nemůže a kterému patří čest a věčná moc. Amen. Těm, kdo...
2. Timoteus 1:4... když na tebe vzpomínám ve svých modlitbáchNemohu zapomenout na tvé slzy; toužím znovu vidět a být...
2. Timoteus 2:13...zapře. Jestli jsme nevěrní, on zůstává věrnýnemůže přece popřít sám sebe! Tyto věci připomínej a...
2. Timoteus 3:7...touhami, které se pořád chtějí učit, ale nikdy nemohou dojít k poznání pravdy. Tito lidé se zkaženou myslí...
Titus 2:8...namítnout, aby byl každý protivník zahanbennemohl o nás říci nic zlého. Služebníky , se podřizují...
Židům 3:19...těm, kdo odmítali poslechnout! Vidíme tedy, že nemohli vejít kvůli nevěře. Zaslíbení o vstupu do jeho...
Židům 5:4...lidu, ale i za vlastní. Tuto čest si nikdo nemůže přivlastnit, ale musí ho povolat Bůh tak jako Árona....
Židům 6:16...vyšším a přísaha je pro potvrzením, o němž nemůže být spor. Bůh ovšem chtěl dědicům zaslíbení...
Židům 8:4...i on měl co obětovat. Zde na zemi by však ani nemohl být knězem, neboť zdejší kněží obětují dary podle...
Židům 9:9...se obětují dary a oběti, které však nikdy nemohou dokonale očistit svědomí toho, kdo se bohoslužby...
Židům 10:1... Neustálé každoroční obětování přece nikdy nemůže ty, kdo je přináší, přivést k dokonalosti. (Jinak by...
Židům 10:4...každoročně připomínají; krev býků a kozlů přece nemůže hříchy nikdy odstranit. A proto Kristus, když...
Židům 10:11...znovu a znovu přináší stejné oběti, které nikdy nemohou odstranit hříchy. Kristus však obětoval za hříchy...
Židům 12:20...jej slyšeli, prosili, aby k nim nemluvil. (Nemohli totiž snést to, co se jim přikazovalo: "Kdyby se i...
Jakub 1:13...neříká, že to pokušení je od Boha. Jako Bůh nemůže být pokoušen zlým, tak také sám nikoho nepokouší....
Jakub 4:2...Dychtíte, ale nemáte, vraždíte a závidíte, ale nemůžete dosáhnout, bojujete a válčíte, ale nemáte, protože...
1. Jan 3:9... nepáchá hřích, neboť v něm zůstává Boží síměnemůže hřešit, protože se narodil z Boha. Podle toho se...
1. Jan 4:20...lhář. Když někdo nemiluje bratra, kterého vidínemůže přece milovat Boha, kterého nevidí. Máme tedy od něj...
Zjevení 2:2...skutky, tvou práci i tvou vytrvalost. Vím, že nemůžeš snést zlé lidi; vyzkoušel jsi ty, kdo si říkají...
Zjevení 3:8...jsem před tebe otevřené dveře, které nikdo nemůže zavřít. Neboť máš sice malou moc, ale zachoval jsi...
Zjevení 5:3...pečeti?" A nikdo na nebi, na zemi ani pod zemí nemohl tu knihu otevřít ani do nahlédnout. Velmi jsem...
Zjevení 7:9...potom jsem spatřil veliký zástup, který by nikdo nemohl sečíst, ze všech národů a pokolení a lidí i jazyků,...
Zjevení 9:5... jenom lidem, kteří nemají na čele Boží znameníNemohly je zabíjet, ale trýznily je po pět měsíců a jejich...
Zjevení 14:3...bytostmi i před těmi starci. Tu píseň se nikdo nemohl naučit, jen těch sto čtyřiačtyřicet tisíc...
Zjevení 15:8...dýmem od Boží slávy a od jeho moci; nikdo nemohl vejít do chrámu, dokud se nevykoná sedm ran těch...

Slova obsahující nemůže: nemůže (85) nemůžeme (12) nemůžeš (9) nemůžete (16)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |