Nelze

Hledám varianty 'nelze' [ nelze ]. Nalezeno 19 veršù.
Leviticus 27:10... bude vše, co bylo odevzdáno Hospodinu, svatéNelze je nahradit ani vyměnit lepší kus za horší nebo horší...
1. Královská 3:8...tvým vyvoleným lidem, lidem tak velikým, že ho nelze sepsat ani spočítat. Dej tedy svému služebníku...
Ester 8:8...a zapečetěný královým prstenem ovšem odvolat nelze. Smíte však Židům napsat, co uznáte za vhodné; pište...
Job 12:14... Co zboří, se nedá postavit, koho uvěznínelze propustit. Když zadržuje vody, sucho přichází, a když...
Job 28:15..." Nedá se pořídit za zlato nejčistší, její cenu nelze stříbrem vyvážit. Nedá se zaplatit zlatem ofirským,...
Job 28:17...onyxem ani safíry. Zlato ani křišťál s  nelze porovnat, nedá se koupit za šperky ze zlata. Korál či...
Job 36:26... Hle, Bůh je veliký nad naše chápání, jeho léta nelze ani vypočíst! On z moře vynáší kapky do výšky, aby se...
Žalmy 40:13...nade mnou drží stráž! Obklopily pohromy, jež nelze vypočíst. Moje viny dostihly, že přes nevidím -...
Žalmy 145:3...je Hospodin, vší chvály hodný, jeho velikost nelze nikdy pochopit! všechna pokolení tvé skutky...
Žalmy 147:5...Pán je veliký a nesmírně mocný, jeho moudrost nelze vypočíst! Hospodin podporuje ponížené, ničemy ale k...
Přísloví 25:3... Jak výšku nebe a hlubiny země, tak srdce králů nelze vystihnout. Když se od stříbra odloučí struska,...
Kazatel 3:14... že vše, co Bůh dělá, trvá navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho nic odejmout. A proč to Bůh dělá?...
Izaiáš 33:19...řeči, jaká se neslyší, koktavý jazyk, jejž nelze pochopit. Pohleď na Sion, to město našich slavností!...
Izaiáš 45:23...přísahám, ústy pronáším slova pravdivá, jež nelze odvolat: Přede mnou každý padne na kolena a každý...
Jeremiáš 49:23...zprávu slyšeli; zmítají se hrůzou jako moře, jež nelze utišit. Damašek slábne, zachvácen děsem se dává na...
Abakuk 1:4...a rozpory. Zákon se zdá být bezmocný a právo nelze prosadit. Spravedlivý obklíčen je ničemy, a tak se...
Koloským 2:11... V něm jste také obřezáni, a to obřízkou, již nelze vykonat ručně; jde o odložení tělesné přirozenosti, o...
Titus 1:6...věrný manžel, který věřící děti, jimž nelze vytknout prostopášnost nebo vzpouru. Představený musí...
Titus 2:8...a vážnost, mluv zdravé slovo, proti němuž nelze nic namítnout, aby byl každý protivník zahanben a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |