Nelžete

Hledám varianty 'nelžete' [ nelžu (3) nelži (6) nelžete (2) nelže (1) nelhal (1) ]. Nalezeno 13 veršù.
Exodus 20:16... Nelži o svém bližním. Nezáviď svému bližnímu jeho dům....
Deuteronomium 5:20... Nelži o svém bližním. Neprahni po manželce svého bližního....
2. Královská 9:12...víte, jak takoví lidé blábolí," odpověděl jim. "Nelži," oni na to. "Pěkně nám to řekni!" A tak jim...
Matouš 19:18...Ježíš odpověděl: "‚Nezabíjej, necizolož, nekraďnelži, cti otce i matku' a ‚miluj svého bližního jako sám...
Marek 10:19... Přikázání znáš: ‚Necizolož, nezabíjej, nekraďnelži, nepodváděj, cti svého otce i matku.'" "Mistře,"...
Lukáš 18:20... Přikázání znáš: ‚Necizolož, nezabíjej, nekraďnelži, cti svého otce i matku.'" On odpověděl: "To všechno...
Skutky 5:4...uděláš. Jak mohla taková věc napadnoutNelhal jsi lidem, ale Bohu!" Když Ananiáš uslyšel ta slova,...
Římanům 9:1...Ježíši, našem Pánu! Říkám pravdu v Kristunelžu; i svědomí v Duchu svatém potvrzuje, že v srdci...
2. Korintským 11:31...Pána Ježíše je požehnaný navěky - on , že nelžu! Když jsem byl v Damašku, místodržitel pověřený...
Koloským 3:9... urážky i sprosté řeči - odstraňte ze svých ústNelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré s...
1. Timoteus 2:7...byl určen za kazatele a apoštola (říkám pravdunelžu), za učitele pohanů ve víře a pravdě. Kdekoli se...
Titus 1:2...zbožně v naději věčného života. Bůh, který nikdy nelže, nám tento život zaslíbil před začátkem věků a toto...
Jakub 3:14...srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte senelžete proti pravdě. To není moudrost přicházející shůry,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |