Nelíbí

Hledám varianty 'nelíbí' [ nelíbíte (1) nelíbíš (1) nelíbilo (3) nelíbila (1) nelíbil (4) nelíbí (15) ]. Nalezeno 25 veršù.
Genesis 48:17...že jeho otec položil pravici na Efraimovu hlavunelíbilo se mu to. Vzal tedy otcovu ruku, aby ji přenesl z...
Numeri 22:32... to jsem ti zahradil cestu, neboť se mi vůbec nelíbí. Oslice spatřila a třikrát přede mnou uhnula....
Numeri 22:34... že ses mi postavil do cesty. Pokud se ti ta věc nelíbí, vrátím se domů." Hospodinův anděl Balaámovi řekl:...
Jozue 24:15...a v Egyptě, a služte Hospodinu. Pokud se vám ale nelíbí sloužit Hospodinu, vyberte si dnes, komu budete...
1. Samuel 8:6..."Dej nám krále, nás vede," Samuelovi se to nelíbilo. Modlil se proto k Hospodinu a Hospodin Samuelovi...
1. Samuel 18:8...to velmi rozzlobilo, ten popěvek se mu vůbec nelíbil. Říkal si: "Davidovi přiznali desetkrát více, a mně...
1. Samuel 29:6...ti opravdu nemám co vytknout. Vládcům se ale nelíbíš. Vrať se tedy v pokoji, abys filištínské vládce...
1. Královská 9:12...ta města, která mu dal Šalomoun, prohlédl. Ale nelíbila se mu. Řekl: "Cos mi to, bratře, dal za města?" A...
1. Letopisů 21:7...mu králův rozkaz příčil. Ani Bohu se ten rozkaz nelíbil, a tak udeřil na Izrael. "Spáchal jsem veliký...
Job 15:11...předčí věkem svým. To ti nestačí ta Boží útěchanelíbí se ti slova laskavá? Čím ses tak nechal unést v...
Job 34:33...' snad Bůh odplácet podle tebe, když se ti to nelíbí podle něj? Ty sám si vyber, ne za tebe, pověz nám...
Přísloví 20:23...závaží se Hospodinu hnusí; falešné váhy se mu nelíbí. Hospodin řídí lidské kroky; který člověk své cestě...
Přísloví 24:18...v srdci nad jeho klesnutím. Hospodinu by se nelíbil ten pohled, mohl by od něj odvrátit svůj hněv....
Kazatel 2:17...hlupáka čeká smrt. Proto omrzel tento životnelíbí se mi vůbec nic pod sluncem. Všechno je marnost a...
Kazatel 4:16...zástupů, těm, kdo přišli potom, se ale nelíbil. Ano, i to je marnost a honba za větrem. Dej pozor...
Izaiáš 59:15...straní zla, je vydáván napospas. Hospodin vidínelíbí se mu to, že právo zmizelo. Když viděl, že tu není...
Izaiáš 65:12...je zlé v mých očích, zvolili jste si, co se mi nelíbí. Nuže, toto praví Panovník Hospodin: Hle, moji...
Izaiáš 66:4... co je zlé v mých očích; zvolili si, co se mi nelíbí. Slyšte slovo Hospodinovo, vy, kdo se před jeho...
Jeremiáš 6:10...neposlouchají! Hle, Hospodinovo slovo je urážínelíbí se jim! Jsem plný Hospodinova hněvu, zadržovat ho...
Jeremiáš 6:20...Nemohu přijmout vaše zápaly, vaše oběti se mi nelíbí!" Nuže, tak praví Hospodin: "Hle, kladu tomuto lidu...
Ozeáš 8:13... obětují maso, aby se najedli - Hospodinu se to nelíbí! Teď si připomene jejich provinění a jejich hříchy...
Amos 5:22...mi přinášíte zápalné a moučné oběti, mně se to nelíbí. Na pokojné oběti z vašich dobytčat se nechci ani...
Malachiáš 1:10...vrata, aby se můj oltář darmo nezapalovalNelíbíte se mi, praví Hospodin zástupů; o oběti z vašich...
Matouš 14:9...na téhle míse hlavu Jana Křtitele!" Králi se to nelíbilo, ale kvůli přísaze a kvůli svým hostům poručil, ...
1. Tesalonickým 2:15...Ježíše stejně jako proroky, nás vyhnali, Bohu se nelíbí a staví se proti všem lidem, když nám brání mluvit k...

Slova obsahující nelíbí: nelíbí (15) nelíbíš (1) nelíbíte (1) znelíbí (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |